Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 3 : 16 >> 

TB: Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu: "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa dari padaku akan datang dan membuka tali kasut-Nyapun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.


AYT: Yohanes menjawab mereka dan berkata, "Aku membaptis kamu dengan air. Akan tetapi, Seseorang yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Untuk membukakan tali sandal-Nya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api.

TL: maka jawab Yahya serta berkata kepada sekalian orang itu, "Aku ini membaptiskan kamu dengan air, tetapi adalah kelak datang seorang yang lebih berkuasa daripadaku, maka menguraikan tali kasut-Nya pun aku ini tiada berlayak, Ialah akan membaptiskan kamu dengan Rohulkudus dan api.

MILT: Yohanes menjawab kepada semua orang dengan mengatakan, "Sesungguhnya, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih kuat daripadaku akan datang, yang untuk melepaskan tali kasut-Nya pun aku tidak layak, Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api;

Shellabear 2010: Yahya berkata kepada mereka, "Aku mempermandikan kamu dengan air, tetapi akan datang seorang yang lebih berkuasa daripada aku. Membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak. Dialah yang akan mempermandikan kamu dengan Ruh Allah Yang Mahasuci dan dengan api.

KS (Revisi Shellabear 2011): Yahya berkata kepada mereka, "Aku mempermandikan kamu dengan air, tetapi akan datang seorang yang lebih berkuasa daripada aku. Membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak. Dialah yang akan mempermandikan kamu dengan Ruh Allah Yang Mahasuci dan dengan api.

Shellabear 2000: Nabi Yahya berkata kepada mereka, “Aku mempermandikan kamu dengan air, tetapi akan datang seseorang yang lebih berkuasa daripadaku. Untuk membukakan tali kasut-Nya pun aku tidak layak. Dialah yang akan mempermandikan kamu dengan Ruh Allah Yang Mahasuci dan dengan api.

KSZI: Yahya berkata kepada mereka, &lsquo;Aku ini mengimadkan kamu dengan air tetapi seorang yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Aku ini tidak layak walaupun untuk mengurai tali kasut-Nya. Dialah yang akan mengimadkan kamu dengan Roh Suci dan api.

KSKK: maka jawab Yohanes kepada mereka, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih kuasa dari padaku akan datang, dan membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.

WBTC Draft: Yohanes menjawab setiap orang, katanya, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Untuk membuka tali sandal-Nya saja aku tidak pantas. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api.

VMD: Yohanes menjawab setiap orang, katanya, “Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Untuk membuka tali sandal-Nya saja aku tidak pantas. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api.

TSI: Yohanes menjawab mereka semua, “Saya membaptis kamu dengan air, tetapi akan datang Seorang yang lebih berkuasa dari saya. Saya tidak layak untuk melayani Dia— sekalipun hanya untuk membuka tali sandal-Nya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api.

BIS: Itu sebabnya Yohanes berkata kepada mereka semua, "Saya membaptis kamu dengan air, tetapi nanti akan datang Orang yang lebih besar daripada saya. Membuka tali sepatu-Nya pun saya tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Allah dan api.

TMV: Yohanes berkata kepada mereka, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih besar daripadaku akan datang. Aku pun tidak layak mengurai tali kasut-Nya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Allah dan api.

BSD: Karena itu, Yohanes berkata kepada mereka, “Saya membaptis kalian dengan air, tetapi nanti akan datang seorang lain yang akan membaptis kalian dengan Roh Allah dan api. Ia lebih besar daripada saya. Kalau saya dibandingkan dengan Dia, saya tidak berarti apa-apa. Untuk membuka tali sepatu-Nya pun saya tidak layak.

FAYH: Yohanes menjawab pertanyaan itu dengan berkata, "Aku membaptiskan hanya dengan air; tetapi Dia yang akan segera datang itu mempunyai wewenang yang jauh lebih besar daripadaku. Sesungguhnya, menjadi budak-Nya sekalipun, aku tidak layak. Ia akan membaptiskan kalian dengan Roh Kudus dan dengan api.

ENDE: maka ia mendjawab serta berkata kepada semua orang itu: Aku ini mempermandikan kamu dengan air, tetapi akan tiba jang lebih berkuasa dari aku; dan membuka tali kasutNjapun aku tak lajak. Dialah akan mempermandikan kamu dalam Roh dan api.

Shellabear 1912: Maka jawab Yahya serta berkata kepada sekaliannya, "Sungguhpun aku membaptiskan kamu dengan air; tetapi datang pula seorang yang berkuasa lebih dari pada aku; maka aku ini tiadalah layak membuka tali kasutnya; ialah akan membaptiskan kamu dengan Rohul kudus dan api.

Klinkert 1879: Sahoet Jahja kapada mareka-itoe sakalian, katanja: Sasoenggoehnja akoe membaptiskan kamoe dengan ajar, tetapi akan datang kelak sa'orang jang lebih besar koewasanja daripadakoe, maka tidak akoe patoet akan mengoeraikan tali kasoetnja, maka ijalah jang akan membaptiskan kamoe dengan Rohoe'lkoedoes dan dengan api.

Klinkert 1863: Lantas menjaoet Johannes sama samowanja, katanja: {Mat 3:11; Mar 1:8; Yoh 1:26; Kis 1:5; 11:16; 19:4; Yes 44:3; Yoe 2:28; Kis 2:4; 11:15} Akoe ini memandiken kamoe sama ajer djoega, tetapi dateng satoe jang lebih koewasa dari akoe, tidak sampe patoet akoe memboeka tali taroempahnja, Dia nanti memandiken kamoe sama Roh-Soetji dan sama api.

Melayu Baba: Yahya jawab kata sama dia-orang smoa, "Sahya ini baptiskan kamu dngan ayer; ttapi ada satu yang datang kmdian deri-pada sahya, dia Ibeh kuasa deri-pada sahya, dan dia punya tali kasut pun sahya t'ada layak bukakan: dia nanti baptiskan kamu dngan Roh Alkudus dan api:

Ambon Draft: Bagitu djuga menjahut-lah Joaaqnnes, dan kataalavh pada sakalijen marika nitu: B/eta inipernandikan kannn degan ajer sadja, tetapi komesdijen deri padakn berdatang Djja itu, jang b/edta ini tjada bergnna menbuka tali-tali, taronpanja; maka Djja itu akan permandikan kanu deng-aqn Roch Kudusdandan kanu deng-an Roch Kudusdandenganaqpi.

Keasberry: Maka jawab Yahya, katanya kapada marika itu skalian, Maka dungan sasunggohnya aku mumbaptisakan kamu dungan ayer; tutapi sa'orang yang turlubih burkuasa deripada aku kulak akan datang, maka tali kasutnya tiadalah layak aku mumbuka: iyalah akan mumbaptisakan kamu dungan Roh Alkudus dan dungan api:

Leydekker Draft: Maka sahutlah Jahhja pada samowanja 'itu, 'udjarnja: songgohpawn bejta permandikan kamu dengan 'ajer; tetapi datang 'ija, jang lebeh karas deri pada bejta, jang tijada bejta mustahhakh meng`awrej peng`ikat tarompa 2 nja: 'ija duga 'akan permandikan kamu dengan Rohhu-'lkhudus dan 'apij.


TB ITL: Yohanes <2491> menjawab <611> dan berkata <3004> kepada semua orang <3956> itu: "Aku <1473> membaptis <907> kamu <5209> dengan air <5204>, tetapi <1161> Ia <2064> <0> yang <3739> lebih berkuasa <2478> dari padaku <3450> akan datang <0> <2064> dan membuka tali <2438> kasut-Nyapun <5266> <846> aku <1510> tidak <3756> layak <2425>. Ia <846> akan membaptis <907> kamu <5209> dengan <1722> Roh <4151> Kudus <40> dan <2532> dengan api <4442>. [<3303> <3089>]


Jawa: Nabi Yokanan banjur paring wangsulan, pangandikane: “Aku iki mbaptisi kowe nganggo banyu, nanging Panjenengane kang panguwasane ngungkuli aku, iku bakal rawuh lan sanadyan mung nguculi ageme trumpah bae, aku ora patut. Iku bakal mbaptisi kowe kalawan Roh Suci lan geni.

Jawa 2006: Yohanes banjur paring wangsulan, pangandikané, "Aku iki mbaptisi kowé nganggo banyu, nanging Panjenengané kang pangwasané ngungkuli aku, bakal rawuh lan sanadyan mung nguculi talining trumpahé baé, aku ora patut. Panjenengané bakal mbaptisi kowé ngagem Roh Suci lan geni.

Jawa 1994: Merga saka kuwi Nabi Yohanes banjur ngandika marang wong-wong mau: "Aku iki mbaptis kowé nganggo banyu, nanging mbésuk bakal ana Wong sing luwih kwasa ketimbang aku. Kuwi bakal rawuh, lan senajan mung nguculi taliné trumpahé waé aku ora patut. Panjenengané sing bakal mbaptis kowé nganggo Roh Suci lan geni.

Jawa-Suriname: Mulané Yohanes terus ngomong ngéné marang wong-wong kuwi: “Aku mbaptis kowé nganggo banyu, nanging bakal ènèng wong liyané teka; Dèkné bakal mbaptis kowé nganggo Roh Sutyi lan geni. Wong kuwi kwasané ngungkul-ungkuli aku. Kanggo ngutyuli sepatuné wongé waé durung pantes aku.

Sunda: Nu matak saur Yohanes deui, "Ari kami mah ngabaptis ka maraneh teh ku cai. Tapi engke aya anu leuwih agung ti batan kami, mangudarkeun tali tarumpah-Na ge kami ngarasa teu layak. Anjeunna mah engke ngabaptisna teh ku Roh Suci jeung seuneu.

Sunda Formal: Yahya ngawalerna diteruskeun kieu, “Kami mah ngabaptis maraneh teh ku cai. Tapi Anjeunna, anu leuwih kawasa ti batan kami, engke tangtu sumping. Ngudar tali tarumpah-Na ge kami moal wani. Anjeunna mah ngabaptis maraneh teh ku Ruh Allah jeung seuneu.

Madura: Daddi Yahya adhabu ka reng-oreng jareya kabbi, "Sengko’ abaptis ba’na ngangguy aeng, tape bakal rabuwa oreng se araja’an dhari sengko’. Mokka’ talena kasodda bai sengko’ ta’ pantes. Oreng jareya bakal abaptisa ba’na kalaban Errohna Allah ban apoy.

Bauzi: Labi ame dam zi labe labi vabi ozodàmu Yohanesat ahamo ozobohudi ab vi gagoham. “Um eba a git ozomule. Em gi feà vab dàt modem bak. Lahana Dat ba em ohuse vi vulelo modemda lam bisi feàda am bak. Am naba dusumna lo tadehena lam ba akati eho ziamoe? Em ba labiham uloho vabak. Dam giida labe iho uba aame ozo, ‘Um faina meedam bak lam uho voedume fa ahu neà bak meedalo vàmadi fa Ala bake tu vuzehe?’ laham bak aame ozobohudem bake eho uba gi vaota baptisleidam bak. Lahana Dat ba lemda labe li uho Aba tu vuzehi meedàmu Aho Alam Aha Nutabe Neàna lamti vuati labihasu uba modi vizi teudeda tame.

Bali: Dane Yohanes raris ngandika ring anake akeh punika: “Tiang nglukat jerone baan yeh, nanging Ida ane lakar rauh, langkungan kawisesan Idane teken tiang. Kadi rasa ngembusin talin sepatun Idane dogenko tiang tusing pantes. Ida lakar nglukat jerone baan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa muah baan api.

Ngaju: Jete sababe Yohanes hamauh dengan ewen, "Aku mampandoi keton hapan danum, tapi kareh aton oloh je dumah labih hai bara aku. Mengkak talin sapatun Ayue bewei mahin aku toh dia patut. Ie kareh mampandoi keton hapan Roh Hatalla tuntang apui.

Sasak: Keranaq nike Yahya bebase lẽq ie pade selapuq, "Tiang baptis side kadu aiq, laguq laun gen rauh Dengan saq belẽqan kuasene lẽman tiang. Jari lekaq tali sepatu-Ne doang tiang ndẽq patut. Ie gen baptis side kadu Roh Suci dait api.

Bugis: Iyanaro saba’na nakkeda Yohanés lao ri sininna mennang, "Iyya ucemméko sibawa uwai, iyakiya poléi matu tau iya lebbi battowaé na iyya. Muwi lukkai tulu sapatun-Na dé’to usitinaja. Nacemméko matu sibawa Rohna Allataala sibawa api.

Makasar: Jari nakanamo Yohanes ri ke’nanga, "Inakke je’ne’ kupake anje’nekko, mingka nia’ labattu tau lompoanganga na inakke. Manna alla’gasia otere’ sapatuNa tena todong kusiratang. Iami sallang lanje’nekko siagang RohNa Allata’ala siagang pepe’.

Toraja: Mebalimi Yohanes lako mintu’ tau, nakua: Tonganna kudio’komi uai, apa la sae pole undinna tu To ondong Ia kuasanNa na aku, moi ulang lapik lentekNa tang sipatu dukana’ la umbukai. Iamo la undio’komi Penaa Masallo’ sia api.

Duri: Apa napauanni Nabi Yahya kumua, "Kujio' kamu' wai, nasaba' mengkatoba'mo kamu' jio mai dosami. Apa den tau la ratu ke mangkana' la njio' kamu' Roh Allataala na den too kamu' dijio' api pangcalla. La'bi makuasa Ia na aku'. Moi la mbukai ulang sapatun-Na, te'da too kusipato'.

Gorontalo: Ti nabi Yahya ta mopopolihuwa lolametao ode olimongoliyo odiye, ”Wau mopolihu olimongoli lo taluhu, bo Tiyo ta lebe kawasau mao ma dungga-dungga mayi, molopatao santale-Liyo wau dila patuti. Tiyo ma mopolihu olimongoli lo Roh lo Allahuta'ala wawu tulu.

Gorontalo 2006: Uito sababuulio tei Yahya loloi̒ya mao̒ ode limongolio ngoa̒amila, "Watia mopolihu olimongoli wolo taluhu, bo demaa meidungga mai Taa lebe udaa̒ mao̒ wolaatia. Penu boli bo mongua̒de tali losapatu-Lio watia diila patuti. Tio mamo polihu olimongoli wolo Rohullah wau tulu.

Balantak: Mbaka' i Yohanes norobumo na ko'ona i raaya'a taena, “Yaku' mansarani i kuu tia weer, kasee i Ia men balaki'na kuasa tii yaku' bo taka, ka' mangalakaipo kookootna sapato-Na, yaku' koo'. Ia bo mansarani i kuu tia Alus Molinas ka' tia apu.

Bambam: Iam too anna nauam Yohanes lako indo tau buda: "Kao-kao uwai kupake untedo'koa'. Sapo' dako'i too sulem To kuasa puha Ia anna la kao. Aka moi la kubukkaiam pekapu' sapatunna tala sihatannä'. Ia-Ia Penaba Maseho anna api la napake natedosangkoa'.

Kaili Da'a: Ninjani Yohanes pompekiri ira. Jadi nitesana ka ira pura-pura, "Aku mombadiu komi ante ue ewa tandaina najeamo komi nggari silaka komi. Tapi kana marata samba'a tau to neliu nggakuasa nggari aku. Aku neliu nggaede nggari I'a sampe da'a masipato aku mombawole lui sapatuna. I'a kana mombadiu komi ante Nosa Nagasa nu Alatala bo apu.

Mongondow: Tuamai ki Yohanes noguman ko'i monia komintan, nana'a, "Aku'oi im Mopobaptis ko'i monimu in tubig, ta'e mo'iangoibií in intau inta moḷobe-ḷoben nongkon inakoí. Umpakah tongaí mobukaí kon togot in sapatunya yo diaí kobalií in aku'oi. Sia tua im mopobaptis ko'i monimu in Roho i Allah bo tuḷu.

Aralle: Dianto anna ma'tula'mi Yohanes pano diii naoatee, "Dinoa supung kutero'koa' umpakeä' uhai, ampo' la lambi' tempona sule ang ma'kuasa puha nei' andana kodi'. Tandana keangka' yato Tau, moi la mensabua' pälli'ä' di olona, datukä' sihatang. La natero'koa' nei' umpake Inaha Masero anna api.

Napu: Nahanaihe Yohane: "Ane iko, kuriu peakau hai owai. Agayana ara hadua au ina mai au meliu kuasaNa hangko iriko. Mogalorina mokakahi pekapu kandupaNa, barana hintoto. Ia au ina moriukau hai Inao Malelaha hai api.

Sangir: Kai ual᷊ingu ene hakịu i Yohanes nẹ̌bera si sire kěbị, "Iạ e měnẹ̌nahani si kamene e ringangu akẹ, kai hědowen sarung duměnta Taumata něngalembong kasěllahe wọu iạ e. Kal᷊ingung měluka tal᷊ing sapatune e, iạ e mal᷊aing tawe wotonge. I Sie sarung měnahani si kamene ringangu Rohkẹ̌ u Ruata e dingangu putung.

Taa: See naka i Yohanes manganto’oka sira samparia, ia manganto’o, “Aku mangabaptis komi mangika tondong komi majeam. Wali tempo aku mangabaptis komi etu, aku mangampake ue. Pei re’e tau to dama’i wo’u yako aku si’i, Ia semo to bae-bae kuasaNya pei aku. Ia bae kojo anggaNya, see naka aku mangepe aku nempo ojo mangalede so’o nsapatuNya taa masipato. Wali tau to dama’i etu taa damangabaptisika komi ue. Re’e komi to Ia damangabaptisika i Nosa Mapasing batuanginya Ia damampaporoo i Nosa Mapasing ri raya ntau etu. Pei re’e wo’u komi to danabaptisika apu batuanginya Ia damamposaka tau to etu ri raya nu apu.

Rote: Hu ndia de Yohanis nafa'da basa-basas nae, "Au salani emi ninik oe, tehu mahani te, neukose Hataholi manamaik ndia matua lenaheni au. Bukaheni ta'bu ei na tali na boeo, Au ta andaa fa. Neukose Ana salani emi ninik Manetualain Dula Dale na, ma ha'i.

Galela: So o Yohanes wotemo ona yangoduka, "Ngohi manena gena ngini o nyawa tiniosi de o ake, duma ma orasika kanaga wimoi asa wahino wotuuruno, gena Una Awi manara foloi ilamo, so ngohi manena to Una Awi simaka gena o kia lo waali idahe, ka Awi capato ma gumi tasose maro o nyawa ileleleani moi lo idadiwa. De ngini la kanaga nimatoba de nimatodubaka, Una magena asa wosingosa o Gurumi Qatetebi ma kuasa de o uku la nia sininga ma rabaka wopareta.

Yali, Angguruk: Umung-umung atuk latfagma Yohanesen hebeloho hiyag isaruk lit, "Anden hit ik fam pilap heneptuk lahi angge re At fobik waruhuwon ino, At suwon palimu werehon inowen sepatu lole Nubahin ulug nubam uhu fug. At inowen Allah hime fanowon indok ambulpul hag toho hunubam pilabik waruhu.

Tabaru: Ge'enau so 'o Yohanes kawongosekau 'ona yoodumika, "Ngoi tini'osiki ka de 'o 'akere, ma dua woboa wimoi 'ifoloi wokuasa de de ngoi, ka 'awi tarupa ma gumini ta'aiki ma koyadaenuwa. 'Una 'asa wini'osiki de 'o Ngomasa 'Itebi-tebini de 'o 'uku.

Karo: Emaka nina Johanes man bana kerina, "Aku mperidiken kam alu lau, tapi reh me sekalak si belinen asang aku. Ngosari nali SepatuNa pe labo aku metunggung. Ia mperidiken kam pagi alu Kesah Si Badia ras api.

Simalungun: gabe nini si Johannes ma mambalosi sidea haganup, “Ahu do tongon mandidihon nasiam bani bah, tapi na roh ma sigogohan hun bangku, anjaha mananggali tali ni sipatu-Ni pe seng talup ahu. Didihonon-Ni ma bani nasiam Tonduy Na Pansing pakon apuy.

Toba: Gabe dialusi si Johannes ma nasida saluhutna: Ahu do tutu mandidihon hamu dohot aek; alai na ro ma na gumogo sian ahu; na hurang tama do ahu mangkarhari tali ni sipatuna. Didihonon ni I do tu hamu Tondi Parbadia dohot api.

Dairi: Kernanai ngo asa idokken si Johanes taba kalak idi, "Laè ngo kuperridiken taba kènè tapi roh nè mo sada kalak belgahen bangku nai, menalkasi cipatuNa poda tellap aku. Iperridi Ia ngo kènè bak Tendi Perbadia dekket api.

Minangkabau: Itulah sababnyo, mangko Nabi Yahya mangatokan kabake sadonyo urang-urang tu bakcando iko, "Ambo mampamandikan angku-angku jo ayie, tapi saketek ari lai, ka tibo Urang nan labiah basa daripado ambo. Untuak mambukak tali tarompa-Nyo sajo, ambo indak patuik. Baliau ka mampamandikan angku-angku jo Roh Allah sarato jo api.

Nias: Da'õ mbõrõ wa imane khõra fefu Yohane, "Ubayagõ ami faoma idanõ, ba abõlõ ebua moroi khõgu dania Ia zi tohare andrõ, tenga na'i sinangea ndra'o ba wamokai bõbõ mbadagahe-Nia. Ibayagõ ami dania faoma Eheha Lowalangi ba alitõ.

Mentawai: Oto iaté lulunia, aikua ka matadda sangamberidda si Johannes, "Aku kaku geti, oinan lé kuraraúaké ka tubumui. Tápoi momoian lé te nia sisaliu beunan tiboi tubukku peilé. Bulat beri masirugut talit tarangaínia, tá mateú aku. Iageti raúnangan kam Ketsat Sipunenan sambat api.

Lampung: Reno sebabni Yohanes cawa jama tian unyinni, "Nyak ngebaptis keti jama way, kidang kanah wat haga ratong Jelma sai lebih balak jak nyak. Ngebukak tali sepatu-Ni pun nyak mak layak. Ia haga ngebaptis keti jama Ruh Allah rik apui.

Aceh: Nyang kheueh jeuet Nabi Yahya geupeugah ubak awaknyan banmandum, "Ulôn pumanö gata ngon ié, teuma singoh teuka ureuëng nyang leubeh rayeuk nibak ulôn. Keu ulôn piyôh taloe sipatu Gobnyan mantong hana kuasa nibak ulôn. Gobnyan teuma geupumanö gata ngon Roh Allah dan apui.

Mamasa: Iamo too anna ma'kadamo Yohanes lako inde mai taue nakua: “Wai kao kutedokangkoa', sapo dako' la sae to marru ma'kuasa anna kaleku annu angga la kubukaianni pekapu' palopakna anna tae'na' sipato'. Inde taue Penawa Masero sola api la natedokangkoa'.

Berik: Jega jem temawer Yohanes ga balbabili, "Ai isa fom as baptistababili. Jengga Angtane sanbaksususerem amniwer Jei se fortya. Baabeta Jemna unggwandusa amniwer; tofgol newa Jemna ajam fersobaasiyen. Jei Mafnana Uwa Sanbagirmanaiserem aamei ga is Jem se baptistababifi, ane etam-etama imna Jei ga ti tokwana galserem ga gam sege taabisini jamer fus.

Manggarai: Mai walé di Yohanés agu taé oné sanggéd ata situ: “Aku cebong méuk le waé, maik Hiat ata céwé mésén oné mai Aku té maiy; té caca wasé sepatun kaut laku, aku toé kopg. Hia te cebong méu le Nai Nggeluk agu le api.

Sabu: Ri do mina harre ke, ta lii ke Yohanes pa ro hari-hari, "Pejhio mu ri ya, ri eiloko we, tapulara do ta dakka Heddau do rihi mone-ae ngati ya. Ta la boke ne dari helapa No he le we, jhamma tu-tu ledho ya. No ke ne do medae ta pejhio mu ri Henga Deo nga ai.

Kupang: Ma Yohanis togor sang dong bilang, “Dengar bae-bae! Nanti ada satu Orang yang lebe hebat dari beta mau datang. Biar cuma jadi Dia pung tukang suru-suru sa, ju beta sonde pantas. Beta cuma bisa sarani sang bosong pake aer sa, ma nanti Dia bekin lebe dari beta, te Dia bekin ponu bosong pung hati deng Tuhan pung Roh yang Barisi. Dia nanti bekin barisi sang bosong, sama ke orang pake api ko bakar buang kotoran.

Abun: Yohanes ki nai yé mwa mone sino do, "Ji anato ras nin mo syur, sarewo bere Ye gato gum kok sye wai kadit ji waii ma bori. Sane ji iwa ben suk wa An yo, bere ji yo tepsu nde, ji gum wok teker mu bur ware. Bere ji gum yo tep wa ji sombok jamtu mo An bi sepatu dom nde. Ye gato gum kok sye wai kadit ji ne bere An syogat Yefun Allah Gen bok nggwa mo nin, ben sato An ras nin mo Yefun Allah Gen, tepsu An ras nin mo bot.

Meyah: Erek koma beda Yohanes agot gu rua nomnaga oida, "Didif dira mei jeskaseda dita baptis gu iwa, tina gij mona ongga kahma bera osnok egens ongga ofoka aksa ekirsa jeska didif emen si. Noba disinsa dufoka aksa enadaij nou dugif gu mebi fogora dusuwa Ofa efen marfeb tumu sepatu jeska okoda tein jinaga guru. Jeska Ofa bera efen ofoka aksa ekirsa jeska Didif. Ofa bera emeita baptis gu iwa oisouska Efena Ebsi jera mah tein.

Uma: Toe pai' Yohanes mpo'uli'-raka omea: "Ane aku'-le, mponiu'-koi hante ue-wadi, tanda kamedea-ni ngkai jeko'-ni. Tapi' tumai-i mpai' to meliu kuasa-na ngkai aku'. Bangku' jadi' pahawaa'-na to mpobongka koloro sapatu'-na, uma-a-kuwo natao. Hi'a mpai' to mponiu'-koi hante Inoha' Tomoroli' pai' hante apu.

Yawa: Weramu Yohanes Pembaptis po raura akananto mansai tenambe pare, “Syo wasaugasyo kuvuni mana rai. Yara indati Vatane inta de opamo panakoe irati inakivan, weti Apa waijo nowo ajo kokome raije mamo syo rapaya kakai weye risyamo imamaisye ramu. Indati Opamo po wasaugasya kuvuni mana rai jewen, yara Po Anawayo Vambunine ratutir maje wasai muno taname ntavon.


NETBible: John answered them all, “I baptize you with water, but one more powerful than I am is coming – I am not worthy to untie the strap of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire.

NASB: John answered and said to them all, "As for me, I baptize you with water; but One is coming who is mightier than I, and I am not fit to untie the thong of His sandals; He will baptize you with the Holy Spirit and fire.

HCSB: John answered them all, "I baptize you with water, but One is coming who is more powerful than I. I am not worthy to untie the strap of His sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire.

LEB: John answered them all, saying, "I baptize you with water, but the one who is more powerful than I [am] is coming, of whom I am not worthy to untie the strap of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire.

NIV: John answered them all, "I baptise you with water. But one more powerful than I will come, the thongs of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptise you with the Holy Spirit and with fire.

ESV: John answered them all, saying, "I baptize you with water, but he who is mightier than I is coming, the strap of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.

NRSV: John answered all of them by saying, "I baptize you with water; but one who is more powerful than I is coming; I am not worthy to untie the thong of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire.

REB: but he spoke out and said to them all: “I baptize you with water; but there is one coming who is mightier than I am. I am not worthy to unfasten the straps of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.

NKJV: John answered, saying to all, "I indeed baptize you with water; but One mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and fire.

KJV: John answered, saying unto [them] all, I indeed baptize you with water; but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose: he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire:

AMP: John answered them all by saying, I baptize you with water; but He Who is mightier than I is coming, the strap of Whose sandals I am not fit to unfasten. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.

NLT: John answered their questions by saying, "I baptize with water; but someone is coming soon who is greater than I am––so much greater that I am not even worthy to be his slave. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.

GNB: So John said to all of them, “I baptize you with water, but someone is coming who is much greater than I am. I am not good enough even to untie his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire.

ERV: John’s answer to this was, “I baptize you with water, but there is someone coming later who is able to do more than I can. I am not good enough to be the slave who unties his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.

EVD: John answered everyone, “I baptize you in water, but there is a person coming later who can do more than I can. I am not good enough to untie his shoes for him. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.

BBE: John made answer, saying to them all, Truly, I give you baptism with water, but one is coming who is greater than I, whose shoes I am not good enough to undo: he will give you baptism with the Holy Spirit, and with fire:

MSG: But John intervened: "I'm baptizing you here in the river. The main character in this drama, to whom I'm a mere stagehand, will ignite the kingdom life, a fire, the Holy Spirit within you, changing you from the inside out.

Phillips NT: But John answered them all in these words, "It is true that I baptize you with water, but the one who follows me is stronger than I amindeed I am not fit to undo his shoelaceshe will baptize you with the fire of the Holy Spirit.

DEIBLER: John replied to them all, “No, I am not. I used only water when I baptized you. But the Messiah will soon come! He is far greater than I am. He is so great that I am not worthy to be like his slave and untie his sandals [MET] like a slave would do! He will put his Holy Spirit within [MTY] you to truly change your lives, and he will judge others of you and punish you in the fire [MET] in hell.

GULLAH: John ansa um all say, “Fa true, A da bactize oona wid wata. Bot de one wa hab tority a heap mo den me da come. A ain fit fa eben ontie e shoe. E gwine bactize oona wid de Holy Sperit an wid fire.

CEV: John said, "I am just baptizing with water. But someone more powerful is going to come, and I am not good enough even to untie his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.

CEVUK: John said, “I am just baptizing with water. But someone more powerful is going to come, and I am not good enough even to untie his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.

GWV: John replied to all of them, "I baptize you with water. But the one who is more powerful than I is coming. I am not worthy to untie his sandal straps. He will baptize you with the Holy Spirit and fire.


NET [draft] ITL: John <2491> answered <611> them all <3956>, “I <1473> baptize <907> you <5209> with water <5204>, but <1161> one more powerful than <2478> I <3450> am is coming <2064>– I am <1510> not <3756> worthy <2425> to untie <3089> the strap <2438> of his <846> sandals <5266>. He <846> will baptize <907> you <5209> with <1722> the Holy <40> Spirit <4151> and <2532> fire <4442>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Lukas 3 : 16 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran