Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 25 : 44 >> 

TB: Lalu merekapun akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?


AYT: Kemudian, mereka juga akan menjawab, ‘Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus, atau seorang asing, atau sakit, atau telanjang, atau di penjara, dan tidak melayani-Mu?’

TL: lalu mereka itu pun akan menyahut, katanya: Ya Tuhan, masa manakah kami nampak Tuhan lapar dan dahaga, atau seorang keluaran, atau bertelanjang, atau sakit, atau di dalam penjara, dan tiada kami melayani Tuhan?

MILT: Pada waktu itu mereka pun akan menjawab kepada-Nya dengan mengatakan: Tuhan, kapankah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau di dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?

Shellabear 2010: Lalu mereka pun akan bertanya, ‘Ya Junjungan kami, kapankah kami melihat Sang Junjungan dalam keadaan lapar, kehausan, datang sebagai orang asing, telanjang, sakit, atau di penjara, dan kami tidak memperhatikan Junjungan?’

KS (Revisi Shellabear 2011): Lalu mereka pun akan bertanya, Ya Junjungan kami, kapankah kami melihat Sang Junjungan dalam keadaan lapar, kehausan, datang sebagai orang asing, telanjang, sakit, atau di penjara, dan kami tidak memperhatikan Junjungan?

Shellabear 2000: Lalu mereka pun akan bertanya, ‘Ya Junjungan kami, kapankah kami melihat Sang Junjungan dalam keadaan lapar, kehausan, datang sebagai orang asing, telanjang, sakit, atau di penjara, dan kami tidak memperhatikan Junjungan?’

KSZI: &lsquo;Mereka akan berkata, &ldquo;Junjungan kami, bilakah kami melihat-Mu lapar, atau dahaga, orang asing, atau tidak berpakaian, atau sakit, atau di dalam penjara, dan tidak mengambil berat tentang-Mu?&rdquo;

KSKK: Maka mereka juga akan bertanya, "Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar, haus, sakit atau di dalam penjara, dan kami tidak menolong Engkau?"

WBTC Draft: "Kemudian mereka menjawab, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sendirian, atau telanjang, atau sakit, atau di penjara dan kami tidak mengurus kebutuhan-Mu?'

VMD: Kemudian mereka menjawab, ‘Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sendirian, atau telanjang, atau sakit, atau di penjara dan kami tidak mengurus kebutuhan-Mu?’

AMD: Kemudian orang-orang itu akan menjawab, ‘Tuhan, kapankah kami melihat Engkau lapar, atau haus? Kapankah kami melihat Engkau tidak punya tempat tinggal? Atau kapankah kami melihat Engkau telanjang, atau sakit, atau di penjara? Kapankah kami melihat hal-hal ini, dan kami tidak menolong-Mu?’

TSI: “Lalu mereka pun akan bertanya, ‘Tuhan, kapankah kami melihat Engkau lapar, haus, pendatang, membutuhkan pakaian, sakit, atau dipenjarakan dan kami tidak memperhatikan kebutuhan-Mu?’

BIS: Lalu mereka akan berkata kepada-Nya, 'Tuhan, kapankah kami melihat Tuhan lapar, atau haus, atau sebagai seorang asing, atau tidak berpakaian, atau sakit, atau dipenjarakan, dan kami tidak menolong Tuhan?'

TMV: Lalu mereka akan berkata kepada-Nya, ‘Ya Tuhan, bilakah kami nampak Tuhan lapar, atau dahaga, atau sebagai orang asing, atau tidak berpakaian, atau sakit, atau dipenjarakan, dan kami tidak menolong Tuhan?’

BSD: Lalu orang-orang yang ada di sebelah kiri Raja itu akan berkata, ‘Tuhan, kapan kami melihat Tuhan lapar atau haus atau menjadi orang asing di negeri kami atau tidak mempunyai pakaian atau sakit atau dipenjarakan dan kami tidak menolong Tuhan?’

FAYH: "Maka mereka akan menjawab, 'Tuhan, kapan kami pernah melihat Engkau lapar, atau haus, atau menjadi pendatang, atau bertelanjang, atau sakit, atau dipenjarakan dan kami tidak menolong Engkau?'

ENDE: Lalu merekapun akan berkata kepadanja: Tuan, bilamana telah kami lihat Tuan lapar, atau haus, atau diperasingan, atau telandjang, atau sakit, atau dalam pendjara dan tiada kami menolong Tuan?

Shellabear 1912: Setelah itu maka ia pun akan menjawab, katanya, 'Ya Tuhan, bilakah kami melihat Tuhan lapar atau haus, atau dagang, atau bertelanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dengan tiada kami melayani Tuhan?'

Klinkert 1879: Maka pada masa itoe mareka-itoepon akan menjahoet kapada baginda, sembahnja: Ja Toehan, bila garangan kami melihat Toehan berlapar, ataw berdehaga ataw dagang ataw telandjang ataw sakit ataw dalam pendjara, laloe tidak kami berboewat djasa kapada Toehan?

Klinkert 1863: Habis bagitoe ini orang djoega nanti menjaoet sama Dia, katanja: Ja Toehan! kapan kita-orang soedah melihat Toehan berlapar, atawa berahos, atawa saperti orang lain negari, atawa telandjang, atawa sakit, atawa didalem pendjara, lantas tidak toeloeng sama Toehan!

Melayu Baba: Kmdian dia-orang pula nanti jawab, dan kata, 'Tuhan, bila-kah kita sudah tengok Tuhan s'orang lapar, atau haus, atau dagang, atau tlanjang, atau sakit, atau dalam jel, dan kita t'ada layankan Tuhan?'

Ambon Draft: Bagitupawn segala aw-rang itu akan menjahut lagi kapadanja, kata: Ia Tuhan! apa waktu kami sudah melihat Angkaw berlapar, ataw ber-hawus, ataw sa; awrang da-gang, ataw talandjang, ataw sakit, ataw terpandjara, dan sudah tijada menulong Ang-kaw?

Keasberry: Maka pada masa itu marika itu akan munyahut padanya, katanya, Ya Tuhan, bilakah kami mulihat angkau lapar, atau dahaga, atau dagang, atau burtulanjang, atau sakit, atau dalam punjara, dan tiada kami munolong akan dikau?

Leydekker Draft: Tatkala 'itu marika 'itu lagi 'akan menjahut padanja, sombahnja: ja Tuhan, 'apakala kamij sudah melihat 'angkaw berlapar, 'ataw berdahaga, 'ataw 'asing, 'ataw talandjang, 'ataw sakit pajah, 'ataw didalam pandjara, dan tijada kamij berchidmet padamu?

AVB: Mereka akan berkata, ‘Tuhan kami, bilakah kami melihat-Mu lapar, atau dahaga, orang asing, atau tidak berpakaian, atau sakit, atau di dalam penjara, dan tidak mengambil berat tentang-Mu?’


TB ITL: Lalu <5119> merekapun akan menjawab <611> Dia <846>, katanya <3004>: Tuhan <2962>, bilamanakah <4219> kami melihat <1492> Engkau <4571> lapar <3983>, atau <2228> haus <1372>, atau <2228> sebagai orang asing <3581>, atau <2228> telanjang <1131> atau <2228> sakit <772>, atau <2228> dalam <1722> penjara <5438> dan <2532> kami <1247> <0> tidak <3756> melayani <0> <1247> Engkau <4671>? [<2532>]


Jawa: Ing kono wong-wong mau bakal padha munjuk: Dhuh, Gusti, kala punapa kawula sumerep Paduka kerapan, utawi kasatan, utawi pinuju lelana, punapa kelukaran utawi gerah, punapa wonten ing pakunjaran saha boten kawula ladosi?

Jawa 2006: Ing kono wong-wong mau iya bakal padha mangsuli klawan munjuk: Gusti, kala punapa kawula sumerep Paduka kerapan, utawi kasatan, utawi neneka, utawi kelukaran utawi gerah, utawi kinunjara lan kawula mboten ngladosi Paduka?

Jawa 1994: Wong-wong mau nuli bakal padha munjuk: ‘Kala menapa kawula sumerep Panjenengan keluwèn, kasatan, ngumbara, utawi kelukaran, utawi gerah, utawi dipun kunjara lan mboten kawula ladosi?’

Jawa-Suriname: “Wong-wong kuwi terus bakal takon: ‘Gusti, kapan awaké déwé weruh kowé ngelih apa ngelak? Lan kapan awaké déwé weruh Kowé kaya wong sing sangka panggonan adoh? Lan kapan awaké déwé weruh Kowé lara apa nang setrapan? Ora tau! Mulané awaké déwé ya ora nulungi!’

Sunda: Maranehna bakal ngajarawab kieu, ‘Gusti! Iraha abdi-abdi ningal Gusti lapar, hanaang, jadi semah asing, teu kagungan raksukan, teu damang, dipanjara, lajeng abdi-abdi teu nulungan?’

Sunda Formal: Umat nu daroraka ngajawab, ‘Iraha abdi-abdi ningal Jungjunan palay, atanapi halabhab, atanapi nuju jadi semah, atanapi nuju sataranjang, atanapi nuju dipanjara ku abdi-abdi teu dipirosea?’

Madura: Reng-oreng jareya pas bakal atanya’a ka rato jareya, ‘Guste, bilaepon abdidalem nengale Junandalem lapar, otaba pelka’, otaba menangka oreng manca, otaba ta’ ngangguy rasogan otaba songkan sareng epenjara, abdidalem ta’ poron nolong Junandalem?’

Bauzi: Lahame Eho labi gagom di labe ame dam Em anekehà soi totbaho niba oumaheda zi nibe fa Eba nehi gagom bak. ‘Ai Boehàda oa, Om adi diat idoali iho aame faobekesi na lu àhà vaba mohela? Om adi diat valo àhàki meedàmu iho aame faobekesi vao noai lu udehe vaba mohela? Om adi diat bak mei bak iube iba lehemu iho ule neàt gut vaha vaba num ibida malehela? Om adi diat sue vabali so bozbulehemu iho aame faobekesi sue lome duhu vaba mohela? Om adi diat gaili meedàmu iho aame faobekesi li vabiedaha vaba mohela? Om adi diat damat si sel ousuhemu iho li vabededaha vaba mohela?’

Bali: Ditu anake ento pada matur kene: ‘Duh Ratu Panembahan, sane dipidanke titiang naenin manggihin IRatu kaluen, kasatan miwah kalunta-lunta, wiadin malegar, wiadin sungkan wiadin mapangkeng, tur titiang nenten ngaturang patulung ring IRatu?’

Ngaju: Palus ewen akan hamauh Dengae, 'Tuhan, hamparea ikei mite Tuhan balau, atawa teah belai, atawa kilau oloh tamuei, atawa jaton pakaian, atawa haban atawa huang penjara, tuntang ikei jaton mandohop Tuhan?'

Sasak: Beterus ie pade gen bejawab, 'Junjungan Saq Mulie, piran tiang pade serioq Pelungguh seduk, atao bedak, atao jari dengan pendateng, atao nẽnten bekuace atao sungkan dait tebui? Terus tiang pade nẽnten tulung Pelungguh?'

Bugis: Namakkeda mennang ri Aléna, ‘Puwang, maraganna Puwang nariitaki malupu, iyaré’ga madekka, iyaré’ga selaku tau polé-polé, iyaré’ga temmappakéyang, iyaré’ga malasa, iyaré’ga ritarungku nadé’ ritulukki Puwang?’

Makasar: Appialimi ke’nanga ri Ia angkana, ‘O, Batara, ringngapanna nakucinikKi’ cipuru’, yareka turere, yareka nitarungku, yareka a’jari tu battu-battu, yareka taccare-carea, yareka garring, natakutulungaKi’?’

Toraja: La mebali tu tau, kumua: O Puang, attu umbara angki tiroI tu Puang tangdia’ ba’tu ma’rang, ba’tu torro to sae, ba’tu ma’kale-kale, ba’tu masaki, ba’tu lan pa’tarungkuan, anna tae’ kiparakai tu Puang?

Duri: Mebalimi tuu lako tojio sa'de kairing-Ku' nakua, 'Oo Puang, wattu umbora antatangbarah ba'tu mawakke ba'tu mentoratu, ba'tu tangmebaju, ba'tu masaki, ba'tu ditarungku angkitangnjaranaiki'?'

Gorontalo: Lapatao timongoliyo ma molametao o-Liyo odiye, ’Eya, to wakutu tonu amiyatiya lo'onto to Ito Eya pola-polango, mototoango, to kambungu lo tawu, dila okayini, mongongoto meyalo ulu-ulunga to tutupa wawu amiyatiya dila lohinta to Ito Eya?’

Gorontalo 2006: Lapatao̒ timongolio mamoloi̒ya o-Lio, 'Eeya, omolua mongowatotia loo̒onto to Eeya pola-polaango meaalo mototoa̒ngo, meaalo odelo tau deli ngota, meaalo diila oboo̒, meaalo mongongoto, meaalo tilutupalio, wau mongowatotia diila lotulungi to Eeya?'

Balantak: Kasi i raaya'a morobu na Ko'ona taena, ‘Tumpu, maripi mbali' i kai nimiile' i Kuu mololu, kabai moro'u, kabai koi mian tumaka, kabai sian pakeanan, kabai nanggeo, kabai nitarungku, ka' i kai sian ningimamat i Kuu?’

Bambam: Iya la naua indo to dio tandai kaihingku: 'Umba ngei deengko kiita tadea' Debata battu haka mabähhäm, battu haka tamako tondä'ki battu haka pa'de pohebamu battu haka masakiko battu illaangko tahungkum anna tä'ko kipamoloi?'

Kaili Da'a: Pade ira kana manguli ka Aku, 'Pue, ipiamo kami nanggita Komi naoro ta'i, bara nabai tambolomu? Ipiamo Komi najadi torata, bara da'a nopakea, bara naju'a, bara nitarunggu pade kami da'a nantulungi Komi?'

Mongondow: Bo mosia nolibó ko'i-Nia, 'Tuhan, dodaibí onda inontong nami ki Tuhan ginogoy andeka noyogang, andeka namangoi saḷaku intau mokokiangoi, andeka diá nogiḷambung andeka notakit, andeka kom bonu im ponjara bo diá inangoi sinompia nami ing ki Tuhan?'

Aralle: Yato tau ang di hao di tando kaihingku la sika mekutana naoatee, 'O Puang, pihhang anna ahao kiita manono, bahtu' mahähäng, bahtu' liu lalang, bahtu' dao mekaya', bahtu' yalingngo di tahungkung anna dao kikalemui?'

Napu: Rahanai woriNa, rauli: 'Pue, impiraKo kiita marimi ba mangkadou ba nodo tauna au moliu, ba baraKo mehampi, ba mahai ba ratarunggu, hai baraKo kitulungi?'

Sangir: Mase i sire mal᷊aing němpẹ̌simbang si Sie, 'Mawu, angerẹ bue i kami e nakasilo Mawu e lunusẹ̌ arau narou, arau mẹ̌sul᷊ungu taumata raghị, arau těntol᷊e, arau masakị, arau mạtatahungkụ, kụ i kami e tawe nẹ̌tul᷊ungu Mawu e?'

Taa: “Wali tau to etu sira seja damangansono, sira damanganto’o, ‘Gete, Pue, taa masipato kami rapakasala, apa kami taa kojo mangendo temponya kami re’e mangkita Komi parluu rasawang ewa wetu pei kami taa mangansawang! Kami tare mangkita Komi moro kompoMu, bara mara ngangaMu, bara ewa tau to rata, bara taa gana pakeMu, bara masaki bara ri raya ntarungku. Kami tare mangkita Komi ewa wetu!’

Rote: Boema lafa'dan lae, 'Lamatuak, faihi'da ka nde ami mita Lamatua ka namala'a, do maa ma'da, do hataholi mana mai, do papake-ngganggaon ta, do mamahe'di, do nai bui dale, te ami ta tulu-fali Lamatua ka fa?'

Galela: De ona magena lo asa yotemo, 'Jou, kapuruo de ngomi minimake Ngona inisapi, eko Ani kiri qadudu, eko Ngona maro o nyawa yotatagino, eko Ani baju ihiwa, eko nopanyake eko lo nobuika, de ngomi lo Ngona miniriwowa.'

Yali, Angguruk: Hiyag isahumu iren oho At ubam enele uruk lit, 'Nowe, nosambil suburu men ik men obok harikinmu og Hutukuk fug? Nosambil Hat pohon hag toho waharukmu, sum eleg angge weregma Hiyarukukteg let Haptukuk fug? Nosambil ouk warukmu Hinggik hele waroho weregma yet Hiyarukukteg pen Hiya larukuk fug?' ulug kapal hahup.

Tabaru: Ge'enaka de dua 'ona yongose 'unaka, 'Jou, kauruo ngomi minimake ngona nisawini, bolo ni kibiti 'idudungu, bolo 'isoka 'o nyawa ma somoa. De kauruo ngomi minimake ni baju nisidukuranguku, bolo nigogama, bolo nobuika de ngomi kominiriwowa?'

Karo: Emaka ngaloi si arah kawes e nina, 'O Tuhan, ndiganai Kam idah kami melihe, ntah muas, ntah tandang, ntah la ruis, ntah sakit, ntah i bas penjara, jenari la Kam isampati kami?'

Simalungun: Sidea pe balosan ni sidea ma Ia, nini ma, “Tuhan, nantigan ididah hanami Ham loheian, horahan, mampar-ampar, seng marhiou, boritan anjaha tartutup, hape lang ipatorsa-torsa hanami Ham?”

Toba: Dung i dohononnasida ma mangalusi Ibana: Tuhan, nandigan huida hami Ho male, manang mauas, manang na buro, manang marsangkotbulung, manang marsahit, manang tarhurung, so hupatureture hami Ho?

Dairi: Nai idokken kalak i mo mbangSa, 'Tuhan, ndigan i kuidah kami kono mellèhè barang muasen, barang kalak jelma mpanjil kono, barang oda merroles, barang sakiten, barang kurungen, oda kuurupi kami kono?'

Minangkabau: Mako urang-urang tu ka bi bakato kabake Inyo, 'Tuhan, pabilo koh kami maliyek Tuhan baparuik litak, atau auih, atau sabagai urang asiang, atau mularaik indak babaju, atau sakik, atau dipinjaro, pabilokoh kami nan indak mamparatikan Tuhan?'

Nias: Ba lamane dania khõ-Nia, 'He So'aya, hamega ma'ila olofo Ndra'ugõ, ma owõkhi dõdõ-U, ma si fatewu Ndra'ugõ, ma lõ nukha-U, ma mofõkhõ'-Õ, ma zui me labe'e'-Õ ba gurunga, lõ nitoloma Ya'ugõ?'

Mentawai: Iageti kuaddangan nia ka matat Rimata, 'Pigamoi poi Tuhan, akuitsó kai pulalajem, elé anumaoggou, elé akuagai kai pusisitoinu, elé pububulututnu, pubebesínu, elé katuuukumnu ka bagat penjara, tá akurop'aké kai ekeu?'

Lampung: Raduni tian haga cawa jama Ia, 'Tuhan, kapan sekam ngeliak Tuhan mebetoh, atau mahu, atau injuk jelma asing, atau mak bekawai, atau meruyuh, atau dikurukko mik bui, rik sekam mak nulung Tuhan?'

Aceh: Laju awaknyan jipeugah ubak Gobnyan, ‘Tuhan, pajan kheueh na kamoe kalon Tuhan deuek, atawa glah, atawa sibagoe ureuëng aséng, atawa hana meupeukayan, atawa sakét, atawa jipeutamong lam glab, dan kamoe hana kamoe tulông Tuhan?’

Mamasa: La natimba' to dio tandai kairinna nakua: ‘O Puang, piran angki itako tadea' sola marekko' kollongmu, battu sae tama tondokki sola tae' ma'bayu? Piran angki itako masaki sola illalan tarungkun anna tae'ko kikandapa?’

Berik: Jepga angtane jam eyebiyeneiserem Uwa Sanbagiri aa jes bilirim jam eyebife, Ai angtane jeiserem jei Ai ga Asene tenebasa, 'Tuhan, ai Aamei Isa fonggalabara damtanant wisi Is galap folbanantam, afa foboto, afa Aamei Is ajama towaswebayan? Afa Aamei fene fas, afa Aamei bwernabara, afa Aamei bwiyip Igalap nwinintim, ai fas Is ajama egantaasiyen?'

Manggarai: Itug kali walé disé ngong Hia, taéd: Mori, du nia ami ita Ité daremt, ko masa waét, ko cama ného weki toé pecing, ko lacot, ko betit, ko oné buit, agu ami toé campé Itékm?

Sabu: Moko ta lii ke ro pa No, 'Muri, parri ke Muri ne ngadde ri jhi ta do menganga, kiadho ta hae koko, kiadho pa dhara ammu bhaddo, jhe moko jhi ta do dho ruba dhara nga Muri?'

Kupang: Dengar bagitu, nanti itu orang jahat dong manyao bilang, ‘Tuhan, ini su karmana ni? Tuhan bilang Tuhan lapar, ma botong sonde kasi makan. Tuhan aus, ma botong sonde kasi minum. Tuhan sama ke orang luar, ma botong sonde tarima maso di botong pung ruma. Tuhan sonde ada pakean, ma botong sonde kasi. Tuhan ada saki, ma botong sonde pi urus. Tuhan di bui, ma botong sonde pi tolong. Ma kapan botong ada bekin sang Tuhan bagitu?’

Abun: Sane bere yé gato tak Ji de syim jam ne waii ki do, 'Yenggras, men ku Nan on de e, sosa e, tepsu yedamok e, yewa san e, i e, mo sel, ete men yo ós Nan nde su kam u ne?'

Meyah: Erek koma beda rua rimagot gu Didif oida, 'Tuhan, memef menek mosona ongk Bua sis fob guru. Noba memef menek magon en Bua sis fob guru. Memef menek Bua erek busodosa gij mefmen monuh sis fob guru. Noba memef menek Bua rot bebin meisoufa ongga enadaij guru. Memef menek Bua gij mod oskusk sis fog guru fogora monofij Bua rot mar insa koma nomnaga guru.'

Uma: "Ra'uli' wo'o-mi-rawo mpai' mpo'uli'-ka: 'Pue', nto'uma-ko kihilo mo'oro' ba ngkamara ba hewa tauna toliu, ba uma-ko moheai, ba peda' ba ratarungku', pai' uma-ko kitulungi?'

Yawa: Umba wo raura nanto Rinai ware, ‘Amisyo winy, nanduija pirati reamo naeno maror muno nawa ngkangkamandi muno wino no maran ti nde muno Nya ansune meweno Nai muno winggwanen muno wimakova no tanoano makova rai, ti reamanapatambe Naije jewen?’


NETBible: Then they too will answer, ‘Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not give you whatever you needed?’

NASB: "Then they themselves also will answer, ‘Lord, when did we see You hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not take care of You?’

HCSB: "Then they too will answer, 'Lord, when did we see You hungry, or thirsty, or a stranger, or without clothes, or sick, or in prison, and not help You?'

LEB: Then they will also answer, saying, ‘Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison and not serve you?’

NIV: "They also will answer, ‘Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison, and did not help you?’

ESV: Then they also will answer, saying, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not minister to you?'

NRSV: Then they also will answer, ‘Lord, when was it that we saw you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not take care of you?’

REB: And they in their turn will reply, ‘Lord, when was it that we saw you hungry or thirsty or a stranger or naked or ill or in prison, and did nothing for you?’

NKJV: "Then they also will answer Him, saying, ‘Lord, when did we see You hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not minister to You?’

KJV: Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?

AMP: Then they also [in their turn] will answer, Lord, when did we see You hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not minister to You?

NLT: "Then they will reply, ‘Lord, when did we ever see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and not help you?’

GNB: Then they will answer him, ‘When, Lord, did we ever see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and we would not help you?’

ERV: “Then those people will answer, ‘Lord, when did we see you hungry or thirsty? When did we see you without a place to stay? Or when did we see you without clothes or sick or in prison? When did we see any of this and not help you?’

EVD: “Then those people will answer, ‘Lord, when did we see you hungry or thirsty? When did we see you alone and away from home? Or when did we see you without clothes or sick or in prison? When did we see these things and not help you?’

BBE: Then will they make answer, saying, Lord, when did we see you in need of food or drink, or wandering, or without clothing, or ill, or in prison, and did not take care of you?

MSG: "Then those 'goats' are going to say, 'Master, what are you talking about? When did we ever see you hungry or thirsty or homeless or shivering or sick or in prison and didn't help?'

Phillips NT: "Then they too will answer him, 'Lord, when did we ever see you hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick or in prison, and fail to look after you?'

DEIBLER: “They will answer, ‘Lord, when were you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison, and we did not help you?’

GULLAH: Den dey gwine ansa say, ‘Lawd, wen we eba see ya hongry o tosty o ya a scranja? Wen we eba see ya wid nottin fa weah o sick o een de jailhouse, an we ain hep oona?’

CEV: Then the people will ask, "Lord, when did we fail to help you when you were hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in jail?"

CEVUK: Then the people will ask, “Lord, when did we fail to help you when you were hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in jail?”

GWV: "They, too, will ask, ‘Lord, when did we see you hungry or thirsty or as a stranger or in need of clothes or sick or in prison and didn’t help you?’


NET [draft] ITL: Then <5119> they <846> too <2532> will answer <611> <3004>, ‘Lord <2962>, when <4219> did we see <1492> you <4571> hungry <3983> or <2228> thirsty <1372> or <2228> a stranger <3581> or <2228> naked <1131> or <2228> sick <772> or <2228> in <1722> prison <5438>, and <2532> did not <3756> give <1247> you whatever <1247> you <4671> needed <1247>?’


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Matius 25 : 44 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran