Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 5 : 22 >> 

TB: Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.


AYT: Akan tetapi, Aku mengatakan kepadamu bahwa siapa pun yang marah kepada saudaranya pantas berada dalam hukuman, dan siapa pun yang berkata kepada saudaranya, 'Kamu tolol,' pantas berada di hadapan Mahkamah Agama, dan siapa pun yang berkata, 'Kamu bodoh,' pantas berada dalam neraka api.

TL: Tetapi Aku berkata kepadamu, bahwa tiap-tiap orang yang marah akan saudaranya, ia akan terkena hukum; dan barangsiapa yang berkata kepada saudaranya: Hai jahil! ia akan dihukumkan oleh majelis besar; dan barangsiapa yang berkata: Hai gila! ia akan terkena hukum masuk api neraka.

MILT: Namun, Aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab terhadap saudaranya, dia pantas berada dalam hukuman; dan siapa yang berkata kepada saudaranya: Raka, dia pantas berada di hadapan Sanhedrin, dan siapa yang berkata: Dungu, ia pantas berada dalam neraka api.

Shellabear 2010: Tetapi Aku berkata kepadamu, siapa marah kepada saudaranya harus dihakimi. Siapa memaki saudaranya dengan berkata, ‘Hai kafir,’ harus dihadapkan ke Mahkamah Agama. Siapa berkata, ‘Hai jahil,’ harus dimasukkan ke neraka jahanam.

KS (Revisi Shellabear 2011): Tetapi Aku berkata kepadamu, siapa marah kepada saudaranya harus dihakimi. Siapa memaki saudaranya dengan berkata, Hai kafir, harus dihadapkan ke Mahkamah Agama. Siapa berkata, Hai jahil, harus dimasukkan ke neraka jahanam.

Shellabear 2000: Tetapi Aku berkata kepadamu, barangsiapa marah kepada saudaranya, ia harus dihakimi. Barangsiapa memaki saudaranya dengan berkata, ‘Hai kafir,’ ia harus dihadapkan ke Mahkamah Agama. Barangsiapa berkata, ‘Hai jahil,’ ia harus dimasukkan ke neraka jahanam.

KSZI: Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: Sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan dihakimi. Sesiapa yang mencaci saudaranya akan dibawa ke hadapan Majlis Agama. Dan sesiapa yang memanggil saudaranya &ldquo;bodoh&rdquo; akan dihumbankan ke dalam api neraka.

KSKK: Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu, barang siapa yang marah kepada saudaranya, akan dihadapkan kepada pengadilan. Barang siapa yang menghina saudaranya akan dihadapkan kepada sidang majelis, dan barang siapa yang mempermalukan saudaranya akan dibuang ke dalam api neraka.

WBTC Draft: Tetapi Aku berkata kepadamu, jika kamu marah kepada saudaramu, kamu akan dihukum. Dan jika kamu menghina orang lain, kamu akan dibawa ke pengadilan. Dan jika kamu mengatakan kepada orang lain 'Bodoh', kamu akan ada dalam bahaya api neraka.

VMD: Tetapi Aku berkata kepadamu, jika kamu marah kepada saudaramu, kamu akan dihukum. Dan jika kamu menghina orang lain, kamu akan dibawa ke pengadilan. Dan jika kamu mengatakan kepada orang lain ‘Bodoh’, kamu akan ada dalam bahaya api neraka.

AMD: Akan tetapi, Aku berkata kepadamu, jangan kamu marah kepada saudaramu, karena kamu akan dihukum. Dan jika kamu menghina orang lain, kamu akan dibawa ke pengadilan tinggi. Dan jika kamu mengatakan kepada orang lain ‘bodoh,’ kamu akan ada dalam bahaya api neraka.

TSI: Tetapi Aku berkata kepada kamu: Siapa saja yang marah kepada seseorang lain akan dihukum Allah. Dan siapa saja yang menghina orang lain akan menghadap pengadilan Allah. Dan siapa saja yang mengatakan kepada seseorang lain ‘Kamu bodoh,’ pantas dibuang ke dalam api neraka.

BIS: Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu, barangsiapa marah kepada orang lain, akan diadili; dan barangsiapa memaki orang lain, akan diadili di hadapan Mahkamah Agama. Dan barangsiapa mengatakan kepada orang lain, 'Tolol,' patut dibuang ke dalam api neraka.

TMV: Tetapi sekarang Aku berkata kepada kamu: Sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan diadili; dan sesiapa yang memaki saudaranya akan dibawa ke hadapan Majlis Agama, dan sesiapa yang memanggil saudaranya ‘Jahil’, patut dibuang ke dalam api neraka.

BSD: Tetapi, sekarang Aku berkata kepadamu: Siapa saja yang marah kepada saudaranya, sesama umat Allah, ia akan diadili. Siapa saja yang mengatakan, ‘Sialan kau!’ ia akan dibawa ke hadapan pengadilan agama. Dan siapa saja yang mengatakan, ‘Bodoh kau!’ ia patut dibuang dalam api neraka.

FAYH: Tetapi Aku berkata bahwa apabila kalian marah, sekalipun di rumah sendiri, kalian menghadapi kemungkinan dihukum. Apabila kalian menyebut seorang teman 'tolol', kalian menghadapi kemungkinan diseret ke hadapan pengadilan. Dan apabila kalian mengutuki dia, maka kalian menghadapi kemungkinan dilemparkan ke dalam api neraka.

ENDE: Akan tetapi Aku bersabda kepadamu: Barang siapa jang memarahi saudaranja, iapun harus dihadapkan kepada madjelis pengadilan. Dan barang siapa jang mengatai saudaranja "kau djahil" harus dihadapkan kepada madjelis agung, dan jang berkata "kau gila" harus dihukum masuk naraka.

Shellabear 1912: tetapi aku berkata padamu, barang siapa yang marah akan saudaranya, maka ia pun patut dihukumkan; dan barang siapa yang berkata kepada saudaranya, 'Hai jahil,' maka patutlah ia dihukumkan jua dalam majelis besar; dan barang siapa yang berkata, 'Hai gila,' maka patutlah ia dimasukkan kedalam api jahanam.

Klinkert 1879: Tetapi akoe berkata kapadamoe, bahwa barang-siapa jang marah akan saoedaranja dengan tiada samena-mena, ija-itoe patoet dihoekoemkan olih madjelis bitjara, dan barang-siapa jang berkata kapada saoedaranja demikian: hai djahil! ija-itoe patoet dihoekoemkan olih madjelis bitjara besar, dan barang-siapa jang berkata bagini: hai gila! ija-itoe patoet dihoekoemkan dalam api naraka.

Klinkert 1863: Tetapi akoe berkata sama kamoe: siapa jang marah sama soedaranja tidak dengan sebab, dia patoet dihoekoem dari bitjara; maka siapa jang bilang sama soedaranja: Raka! dia patoet dihoekoem dari bitjara-besar; tetapi jang berkata: Hei orang gila! itoe orang patoet dihoekoem dengan api naraka.

Melayu Baba: ttapi sahya pula kata sama kamu, tiap-tiap orang yang marah sama sudara-nya, dia pun patut kna hukum; dan barang-siapa kata sama sudara-nya, 'Hei bangsat,' dia patut kna hukum majlis bichara; dan barang-siapa kata, 'Hei chlaka,' dia patut kna jhannam api.

Ambon Draft: Tetapi Aku bilang pada kamu: barang sijapa baku-marah dengan sudaranja, ija djuga djatoh dalam hukum; dan barang sijapa bilang pada sudaranja: h/e djahil! ija djatoh dalam hukum Saniri besar; dan barang sijapa kata: h/e awrang jang djahat! ija dja-toh dalam hukum api dja-hannam.

Keasberry: Tutapi aku burkata kapadamu, bahwa barang siapa yang marah akan saudaranya dungan tiada sumuna muna: maka iya itu patutlah dihukumkan; dan barang siapa yang burkata kapada saudaranya hei jahil, iya itu patutlah dihukumkan ulih mujulis bichara, dan barang siapa yang burkata, hei gila, iya itu patutlah dihukumkan dalam api naraka.

Leydekker Draft: Tetapi 'aku 'ini bersabda pada kamu, bahuwa sasa`awrang, jang gusar 'akan sudaranja laki 2 samena 2, dendanja dehhukumkan 'awleh mahhkamat: dan barang sijapa jang kata 2 pada sudaranja laki 2, hej djahil! dendanja dehhukumkan 'awleh madjlis SJerif: tetapi barang sijapa jang kata 2, hej 'ahhmakh! dendanja dehhukumkan dalam 'apij djahanam.

AVB: Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: Sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan dihakimi. Sesiapa yang mencaci saudaranya akan dibawa ke hadapan Majlis Agama. Dan sesiapa yang memanggil saudaranya ‘bodoh’ akan dihumbankan ke dalam api neraka.


TB ITL: Tetapi <1161> Aku <1473> berkata <3004> kepadamu <5213>: Setiap <3956> orang yang marah <3710> terhadap saudaranya <80> harus dihukum <1777> <2920>; siapa <3739> yang berkata <2036> kepada saudaranya <80>: Kafir <4469>! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama <4892> dan siapa <3739> yang berkata <2036>: Jahil <3474>! harus <1777> diserahkan ke dalam <1519> neraka <1067> yang menyala-nyala <4442>. [<3754> <846> <1510> <1161> <302> <846> <1777> <1510> <1161> <302> <1510>]


Jawa: Nanging Aku pitutur marang kowe: Sing sapa nepsu marang sadulure, kudu diukum; sing sapa ngunekake sadulure: kapir, kudu diukum dening pangadilan agama, lan sing sapa ngunekake; gemblung, mesthi kacemplungake ing naraka murub.

Jawa 2006: Nanging Aku pitutur marang kowé: Sing sapa nepsu marang saduluré, kudu diladèkaké marang pangadilan; sing sapa ngunèkaké saduluré: Kapir, kudu diukum déning pangadilan agama, lan sing sapa ngunèkaké: Murtad, kudu kacemplungaké ing naraka murub.

Jawa 1994: Nanging saiki kowé Dakkandhani: Sing sapa nepsoni seduluré, kudu diadili; lan sing sapa misuhi seduluré, iya kudu diadili déning Predataning Agama. Lan sing sapa ngunèkaké seduluré: ‘Goblog’, wong kuwi kudu dicemplungaké ing geniné nraka.

Jawa-Suriname: Nanging Aku mulangi kowé: sapa sing nesoni liyané kudu dikrutu. Lan sapa sing ngelokké liyané kudu dikrutu karo krutoné Agama. Sapa sing ngelokké liyané ngomong ‘gemblung,’ wong kuwi kudu dityemplungké nang geniné neraka.

Sunda: Ayeuna ceuk Kami, anu ngambek ka batur kudu dihukum. Nyarekan nyebut ‘Si Belegug’ kudu dibawa ka Majelis Agama. Nyarekan nyebut ‘Si Burung’ manjing siksa seuneu naraka.

Sunda Formal: Ku Kami dieceskeun: Ulah nepi ka dekna maehan; ukur ambek ka batur ge, geus pantes meunang hukuman. Nu nyebut si kapir ka batur, kudu dihadepkeun ka Pangadilan Agama. Nu nyebut si gejul ka batur, geus pantes keur hakaneun seuneu naraka.

Madura: Tape sateya Sengko’ ngoca’a ka ba’na, sapa se peggel ka oreng laen, bakal eadilana; ban sapa se apesowan ka oreng laen, bakal eadilana e adha’na Mahkamah Agama. Ban sapa se ngoca’ ka oreng laen ‘Gendheng!’, patot ebuwang ka dhalem apoy naraka.

Bauzi: Lahana Em etei im gàhàna nehasu uba fa vi vahokedalo modem bak. Uho meit dat meidate ahu adat fakemeam làhà Alat uba uloome aim bak ehete. Labi laha uho meit dat meidate gameam làhà ame da lam si Yahudit Ibi Iho Modem Im Gagu Vàmadi Esum Dam Debu labe avaesdam laba vou le duzu uloome vi gagu aime neàdi modem bak ehete. Labi laha uho meit dat meidate neha, ‘Ahusobut,’ lahame meia labi vàlu feàtàmeam làhà Alat ba diamut uba vi gagu aime modi vua eludamna sutem gikina bohu laba voou vi vataum bak ehete.

Bali: Nanging Guru mituturin cening: Asing-asing anak ane pedih teken nyamanne, ia lakar tangkilanga ka ajeng hakime. Buina nyenja ngucap teken nyamanne: Cai jlema tan paaji! ia lakar katurang ka ajeng Majelis Agamane. Buin besikne nyenja ane ngucap teken nyamanne: Cai jlema bega! ia lakar kaclempungang ka kawah nrakane, ane ngendih murub.

Ngaju: Tapi toh Aku hamauh dengan keton, ewe-eweh je balait dengan oloh beken, kareh iimbit akan pakara; tuntang ewe-eweh je hamauh dengan oloh beken, 'Ceh ikau toh jaton gunae,' kareh iimbit manaharep Majelis Agama. Tuntang eweh bewei je manyewut oloh beken 'Humong', patut inganan akan apui naraka.

Sasak: Laguq Tiang badaq side, sebilang dengan saq gedek lẽq semetonne harus tehukum; sai juaq saq bebase lẽq semetonne: Kapir! Harus teadilin lẽq julu Mahkamah Agame. Dait sai-sai saq bebase "Jahil", harus tetetẽh ojok dalem api nerake.

Bugis: Iyakiya makkekkuwangngé makkeda-Ka lao ri iko, nigi-nigi macai lao ri tau laingngé, riadélékiwi matu; sibawa nigi-nigi cella-cellai tau laingngé, riadélékiwi matu ri yolona Mahkamana Agamaé. Sibawa nigi-nigi makkeda ri tau laingngé, ‘Donggo’, sitinajai riyabbéyangngi ri laleng api ranakaé.

Makasar: Mingka anne kamma Kukana ri kau ngaseng, inai-nai larro ri paranna tau, laniadeli sallang; siagang inai-nai ampali’boi paranna tau musti niadeli ri dallekanna Pangadelang Agamaya. Siagang inai-nai ampakkanai paranna tau, ‘Tolo,’ siratangi nipela’ antama’ ri pepe’na narakaya.

Toraja: Apa Aku Kukua mati’ kumua: minda-minda tae’ natore kasengkeanna lako siulu’na, la napakannai ukungan ada’; sia minda-minda tu ma’kada lako siulu’na kumua: E baga! La napakannai ukungan ada’ lompo; sia minda-minda tu kumua: E to bomboan? La nakanna ukungan tama api naraka.

Duri: Apa kukuan kamu' kumua, ia to tomabirih lako padanna rupa tau, la dipangngoloi lako tomangra'tah kara-kara, na ia to tongkada-kadai padanna rupa tau la dipangngoloi lako tomangparenta, na ia to tomangkada lako padanna rupa tau kumua, "Te'da iko bua'mu", sipato' dibuang tama api naraka.

Gorontalo: Bo polele-U mayi ode olimongoli: Titalotita ta moyingo lo tawu ngota, tiyo ma mo'otapu hukumani. Titalotita ta motadiya to tawu ngota, tiyo ma motaluwa wolo Mahkama lo agama. Wawu titalotita ta momuwayo to tawu ngota, tiyo ma motaluwa wolo tulu lo naraka.

Gorontalo 2006: Bo botia potahuda-U̒ mai olimongoli, titaalo tita tamoingo taawewo, maa adiliyolo; wau titaalo tita tamomuayo taawewo, maa adiliyolo totalu lo Mahakama Agama. Wau titaalo tita moloi̒ya taawewo, 'Mohulodu', paatuti tapilola ode delomo tulu lonalaka.

Balantak: Kasee bantilkonon-Ku na ko'omuu se' ime a men maso'kon mian sambana, ia bo ukumon, ka' i ime a men munguduli mian sambana, ia tio ukumion na Mahkama Agama. Ka' kalu isian men mangaani mian sambana, ‘Pompon,’ tio soopkonon na leapna apu na naraka.

Bambam: Sapo' Kao-kao kuuaangkoa' tentomai: menna-menna keaha' lako solana, pahallu la dihotto'. Menna-menna muuaam solana: 'Takegunako iko,' tau ia too la dipopengngolo lako kakalebuanna To Mahhotto' Handam Malangka' illaam peadasam. Anna menna-menna muuaam solana: 'To mahoko iko,' sipäto' ia la dipatama api nahaka.

Kaili Da'a: Tapi kuuli ka komi, isema-sema narau rara ri ja'i sampesuwuna kana rasuku. Isema-sema nanguli sinja'i sampesuwuna kana rakeni ri ngayo Ntopolibu Bete Agama Yahudi. Pade isema-sema nanguli sampesuwuna todoyo kana ratajiaka riara apu naraka.

Mongondow: Ta'e Aku'oi i moguman ko'i monimu: Pomuḷoi intau inta tumorú, ko'i utatnya yo musti hukumon; bo ki ine i moguman ko'i utatnya kaper yo musti popotayow kon itoi in agama, bo ki ine i moguman, 'Pompuḷong!' yo musti (pogonag) kon naraka inta kodoko-dokot.

Aralle: Ampo' kutula'ingkoa' dinoa kuoatee: menna-menna ang keaha' pano di solana, ya' yato tau pahallu ditahungkung. Noa tunne' menna ang umbisi' solana pahallu dipapengngolo pano di to Mahkeada' anna ditahungkungngi. Anna tau ang untändoi solana la londo puha nei' anna sihatanne' dipatama di api nahaka.

Napu: Agayana ide-ide Kuuliangaakau: hema au mampokarumpu hangka rangana, ina rabotusi wori kara-karana. Hema au motunda-tunda hangka rangana, ina raanti i Topeparesa Mahile. Hai hema au mampotontulia hangka rangana, hintoto mpuu ratende i lalu api naraka.

Sangir: Kai orasẹ̌ ini Iạ mẹ̌bera si kamene, i sai mẹ̌pědu su taumata wal᷊ine, sarung ihukung su těngon Pěnggaghutaěng u Agama. Ringangu i sai mẹ̌bera su taumata wal᷊ine, 'Apa pěmparal᷊u,' ute hinong irěmmẹ su ral᷊ungu putungu naraka.

Taa: Pei Aku manganto’oka komi, tau nempo ojo maja’a rayanya resi yununya, tau etu masipato danahuku nto pobotus. Pasi i sema-sema manganto’oka yununya, ‘Bea korom!’ tau etu masipato seja danahuku nto pobotus. Pei i sema-sema to manganto’oka yununya, ‘Korom taa kojo re’e batuanginya!’ tau etu masipato darapanasok yau lo’u apu naraka.

Rote: Tehu besak ia, Au afa'da neu emi te, ba'eneu see fo namanasa hataholi fe'ek soona, neukose ana hapu huhukuk nai Mana Maketu Mala'di Agama Matua matan. Ma ba'enu see naseo hataholi nae, 'Nggoak' soona, hataholi ndia nandaa tapan leo tasi ha'ik dale neu.

Galela: Duma orasi manena Ngohi totemo nginika, o nyawa nagoona la o nyawa ma somoa moi de yangamo, ona magena lo bilasu yasisala maro yotooma moi. De o nyawa la kanaga manga dodiao manga ronga yogaka qatorou, o nyawa ona magena bilasu yangaho la yasisala o Mahkamah Agama manga simaka. De lo o nyawa la kanaga manga dodiaoka yatemo, 'Nofufuma de o nyawa ma dorou!' o nyawa ona magena bilasu o naraka ma ukuku yaumo.

Yali, Angguruk: Ari ibag ane holtikip angge famen Anden tot hiyag hisamin. Are fahet undaman olok haruk ahun ino inggik hele wabuhup. Are pet turuk lit, 'Hat mungguwat hahun,' uruk ahun ino inggik hele waroho ap suwon palu roho weregma hondoholug lahup. Are pet turuk lit, 'Hat hindi siyahon,' uruk ahun ino indok suwon fam hik isahup.

Tabaru: Ma ne'ena ngoi tinisidemo, nago'ona bato ngaro kayongamo duga 'o nyawaka, 'ona 'asa yakihukumu. De nago'ona yodoana 'o nyawaka, 'ona 'asa 'o 'agama ma balusu yakihukumu. De nago'ona yositi-tingoono 'o nyawaka, 'ona 'asa yakihukumu 'o 'uku ma lurusoka.

Karo: Tapi genduari Kukataken man bandu: Ise merawa nandangi seninana, iadili pagin, ise si ngisakken kalak, arus iadili i lebe-lebe Pengadilen Agama. Janah ise ngataken seninana motu dingen la terpake, ia pagin itamaken ku api neraka.

Simalungun: Tapi Ahu mangkatahon bennima, ise na marah bani sanina, maningon boanon do hu pangadilan. Anjaha ise na mangkatahon bani saninani ?Na oto,? maningon boanon do hu pangadilan atas, anjaha na mangkatahon ?E na gila,? maningon iuhum ibagas naraka.

Toba: Alai Ahu do mandok tu hamu: Tu jolo ni paruhuman ma ganup na tarrimas tu donganna; jala tama hona uhum ni rapot godang do ganup na mandok tu donganna: Hurang ajar! Alai na pola mandok tu donganna: Pe ho sisoada!, tama dapot api na roko do i.

Dairi: Tapi bagèndari Aku mendokken taba kènè, barang isè melaga taba sidèbaan, kennah irungguken ngo ia; janah barang isè mengurat-ngurati sidèbaan, kennah irungguken i runggu Agama. Nai, barang isè mendokken taba sidèbaan, 'Lengngah' kennah idabuh ngo ia mi api narakka.

Minangkabau: Tapi kiniko Ambo katokan kabake angku-angku, siya urang nan marabo kabake urang lain, inyo musti ka di ukun; siya urang nan mancacek urang lain, inyo ka disidangkan di adok-an Mahkamah Agamo. Baitu pulo siya nan mangatokan 'Pandia,' kabake urang lain, mako inyo patuik di ambuangkan masuak api narako.

Nias: Iada'e Uw̃a'õ khõmi, haniha zofõnu ba niha, lafatõrõ ia ba huku; ba haniha zi falele, ba la'ohe fõna zamatõrõ huku ba agama. Haniha zanguma'õ ba niha, 'Owõhõ mowa' ba sinangea nitibo'õ bakha ba galitõ narako.

Mentawai: Tápoi kineneiget geti aku masikua ka matamui, kasei masipugoluki sirimanua sabagei, buítá tutaroaké nia ka matadda tai Mahkama Puaranan. Ialeú et, kasei sipasikukua ka sirimanua sabagei, 'bulat tá nuagai arat,' mateúan turibbaiaké nia ka api narako.

Lampung: Kidang tano Nyak cawa jama niku, sapa sai butong jama ulun bareh, haga diadili; rik sapa sai memaki ulun bareh, haga diadili di hadapan Mahkamah Agama. Rik sapa sai ngucakko jama ulun bareh, 'Bugu,' patut ditokko mik delom apui neraka.

Aceh: Teuma jinoenyoe Ulôn peugah ubak gata, barang sigasoe beungéh ubak ureuëng laén, teuma teuadili; dan barang sigasoe nyang seurapa ureuëng laén, ureuëng nyan teuma teupeusidang dikeue Mahkamah Agama. Dan barang sigasoe nyang peugah ubak ureuëng laén, ‘Bangai’, ureuëng nyang kheun wajéb teutiek lam apui nuraka.

Mamasa: Sapo kukua Kao temo lako kalemua' benna-benna keara' lako padanna, la dipabambanni sangka'. Benna-benna ma'kada lako solana nakua: ‘Tae' dengan gunamu,’ la dibaa lako pa'bisara aluk. Anna benna-benna ma'kada lako solana nakua: ‘Oma'ko,’ la sipato' dipatama api naraka.

Berik: Jengga Ai namwer Ai ims towas-towastababili: afa angtane jei angtane nafsi jam gam nasbanaram, jei ga gane aftafala angtane sanbagirminibe, angtane aa jei gam balaram angtane afa waakenfer eyebiliserem afa kabwakfer eyebiliserem jemnibe. Angtane afa angtane nafsi enggam aa jei gam balaram, 'Aamei dwak tetena!', angtane gam aa jei gunurum, angtane jes galserem jam gane aftafala Safna Angtane Yahudimana Sanbak-sanbaka Seyafter Gemerserem jem danggonawer. Ane angtane angtane nafsi aa jei gam balaram enggame, 'Aamei jafner ibas ge feyafena.', angtane gam is jei gam balaram, angtane jeiserem Uwa Sanbagiri gase bala, 'Se gwi taman tokwagirip!'

Manggarai: Maik Aku taé agu méu: Céing kaut ata rabo agu asé-ka’én, paka wahéng: Céing ata taé bapa béngot! ngong asé-ka’én paka ba oné ranga de Adak Agamay, agu céing ata taé: kafir! Paka oké oné api nerakay ata ganggor kin dilan.

Sabu: Tapulara pa dhara awe nadhe, ne lii ya pa mu, nadu we, do ta bubu dhara hewe nga ddau do wala do ta wole no, jhe nadu we do diu nga pedaddha ddau do wala, do medae no ta wole pa hedhapa Kattu-kattu Aigama. Jhe nadu do lii pa ddau do wala ta, 'Do bhodho' do jhamma no ta nabhe la dhara rao ai.

Kupang: Ma Beta mau kasi tau bagini: jang bamara, te sapa yang mara sang dia pung sodara, nanti dia kaná hukum. Orang yang maruak sang dia pung sodara bilang, ‘Lu otak kea!’ nanti itu orang musti mangada di muka tua-tua agama dong. Deng orang yang masparak sang dia pung sodara bilang, ‘Bodo, é!’, nanti dia kaná hukum di api naraka.

Abun: Sarewo Ji ki sare do, ye to maskwa ket an bi nji, bere Yefun syo sukye nai. Sane o, ye to kendo an bi nji do, 'Nan yeibit,' bere ye gwat mu mo ye Yahudi bi yepasye si yekwesu gato sum sino wa kibot sukdu ibit gato an ki ne. Sane o ye to kendo an bi nji do, 'Nan jimgon,' bergan Yefun am ye ne mo bot gesyos.

Meyah: Erek koma tina ebeibeyaif Didif dagot oida, rusnok ongga rutkonu oska rot rerin ruhujir, rua bera rimesma okum rot koma tein si. Noba erek rusnok rijeka rerin ruhujir erek mar ongga oska efekeifa ojgomu, beda Allah emeij rua gij mahmei meren rot ojgomu.

Uma: Aga Aku' mpo'uli': hema to mpokaroe doo-na, bate rapohurai mpai' kara–kara-na. Hema to mpotipo' doo-na, bate-na rakeni hi topohura bohe. Pai' hema to mpakiwojo doo-na, masipato' lia-i ratadi hi rala apu naraka.

Yawa: Weramu Sya ananyao wanyine no taiso: Are pirati parijo vatane inta ai, wepamo mangke raugaje ai. Are pirati po vatane inta aura tatugadi, wepamo augaveta no akarijo po mangke rapatimuge amun. Are pirati po vatane inta aura tantunawi pare, ‘Winyamo vatano nyantatukambe rave pi winy,’ wepamo Amisye po amaugusyo tanamo mbadururo nuge nuganuije rai, wea umba mamaisy.


NETBible: But I say to you that anyone who is angry with a brother will be subjected to judgment. And whoever insults a brother will be brought before the council, and whoever says ‘Fool’ will be sent to fiery hell.

NASB: "But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court; and whoever says to his brother, ‘You good-for-nothing,’ shall be guilty before the supreme court; and whoever says, ‘You fool,’ shall be guilty enough to go into the fiery hell.

HCSB: But I tell you, everyone who is angry with his brother will be subject to judgment. And whoever says to his brother, 'Fool!' will be subject to the Sanhedrin. But whoever says, 'You moron!' will be subject to hellfire.

LEB: But I say to you that everyone who is angry at his brother will be subject to judgment, and whoever says to his brother, ‘Stupid fool!’ will be subject to the council, and whoever says, ‘Obstinate fool!’ will be subject to fiery hell.

NIV: But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, ‘Raca,’ is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, ‘You fool!’ will be in danger of the fire of hell.

ESV: But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment; whoever insults his brother will be liable to the council; and whoever says, 'You fool!' will be liable to the hell of fire.

NRSV: But I say to you that if you are angry with a brother or sister, you will be liable to judgment; and if you insult a brother or sister, you will be liable to the council; and if you say, ‘You fool,’ you will be liable to the hell of fire.

REB: But what I tell you is this: Anyone who nurses anger against his brother must be brought to justice. Whoever calls his brother ‘good for nothing’ deserves the sentence of the court; whoever calls him ‘fool’ deserves hell-fire.

NKJV: "But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, ‘Raca!’ shall be in danger of the council. But whoever says, ‘You fool!’ shall be in danger of hell fire.

KJV: But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.

AMP: But I say to you that everyone who continues to be angry with his brother {or} harbors malice (enmity of heart) against him shall be liable to {and} unable to escape the punishment imposed by the court; and whoever speaks contemptuously {and} insultingly to his brother shall be liable to {and} unable to escape the punishment imposed by the Sanhedrin, and whoever says, You cursed fool! [You empty-headed idiot!] shall be liable to {and} unable to escape the hell (Gehenna) of fire.

NLT: But I say, if you are angry with someone, you are subject to judgment! If you call someone an idiot, you are in danger of being brought before the high council. And if you curse someone, you are in danger of the fires of hell.

GNB: But now I tell you: if you are angry with your brother you will be brought to trial, if you call your brother ‘You good-for-nothing!’ you will be brought before the Council, and if you call your brother a worthless fool you will be in danger of going to the fire of hell.

ERV: But I tell you, don’t be angry with anyone. If you are angry with others, you will be judged. And if you insult someone, you will be judged by the high court. And if you call someone a fool, you will be in danger of the fire of hell.

EVD: But I tell you, don’t be angry with another person. Every person is your brother. If you are angry with other people, you will be judged. And if you say bad things to another person, you will be judged by the Jewish council. And if you call another person a fool, you will be in danger of the fire of hell.

BBE: But I say to you that everyone who is angry with his brother will be in danger of being judged; and he who says to his brother, Raca, will be in danger from the Sanhedrin; and whoever says, You foolish one, will be in danger of the hell of fire.

MSG: I'm telling you that anyone who is so much as angry with a brother or sister is guilty of murder. Carelessly call a brother 'idiot!' and you just might find yourself hauled into court. Thoughtlessly yell 'stupid!' at a sister and you are on the brink of hellfire. The simple moral fact is that words kill.

Phillips NT: But I say to you that anyone who is angry with his brother must stand his trial; anyone who contemptuously calls his brother a fool must face the supreme court; and anyone who looks down on his brother as a lost soul is himself heading straight for the fire of destruction.

DEIBLER: But what I say to you is this: If you are angry with someone, God will judge you. If you say to someone, ‘You are worthless,’ the Jewish Council will judge you. If you say to someone, ‘You are a fool,’ God will throw you into the fires in hell.

GULLAH: Bot A tell oona say, whosoneba git mad op wid e neighba, dey gwine cyaa um ta court. Whosoneba shrow slam pon e neighba say, ‘Ya ain good fa nottin,’ dey gwine cyaa um ta de Jew High Court fa jedge um. An whosoneba tell e neighba say, ‘Ya fool!’ dat bad nuff fa mek um go suffa een de fire ob hell.

CEV: But I promise you that if you are angry with someone, you will have to stand trial. If you call someone a fool, you will be taken to court. And if you say that someone is worthless, you will be in danger of the fires of hell.

CEVUK: But I promise you that if you are angry with someone, you will have to stand trial. If you call someone a fool, you will be taken to court. And if you say that someone is worthless, you will be in danger of the fires of hell.

GWV: But I can guarantee that whoever is angry with another believer will answer for it in court. Whoever calls another believer an insulting name will answer for it in the highest court. Whoever calls another believer a fool will answer for it in hellfire.


NET [draft] ITL: But <1161> I <1473> say <3004> to you <5213> that <3754> anyone <3956> who is angry <3710> with a brother <80> will be <1510> subjected <1777> to judgment <2920>. And <1161> whoever <3739> <302> insults <2036> a brother <80> will be <1510> brought <1777> before the <3588> council <4892>, and <1161> whoever <3739> <302> says <2036> ‘Fool <3474>’ will be <1510> sent <1777> to <1519> fiery <4442> hell <1067>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Matius 5 : 22 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran