Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Nehemia 9 : 17 >> 

TB: Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kaubuat di antara mereka. Mereka bersitegang leher malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Engkau tidak meninggalkan mereka.


AYT: Mereka tidak mau mendengar dan mengingat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, yang Engkau lakukan di antara mereka. Sebaliknya, mereka menegarkan tengkuk dan dalam pemberontakan mereka memilih seorang pemimpin untuk kembali kepada perbudakan mereka. Namun, Engkau adalah Allah yang pengampun, pengasih, dan penyayang. Engkau lambat untuk marah dan berlimpah kasih setia. Engkau tidak meninggalkan mereka.

TL: Maka engganlah mereka itu mendengar dan tiada diingatnya akan segala perkara ajaib yang sudah Kauperbuat kepadanya, melainkan ditegarkannya tengkuknya dan dengan durhakanya ditentukannya seorang penghulu hendak kembali kepada hal perhambaannya itu. Kendatilah demikian tiada juga Kautinggalkan mereka itu, sebab Engkaulah Allah yang amat mengampuni dan amat mengasihani dan yang rahmani dan panjang sabar dan besarlah kemurahan-Mu.

MILT: Dan mereka menolak untuk mendengar dan tidak mengingat perbuatan ajaib-Mu yang telah Engkau lakukan di antara mereka, dan mereka menegarkan tengkuk mereka dan berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan dengan memberontak melawan Engkau. Tetapi, Engkaulah Allah (Elohim - 0433) yang mengampuni, pemurah, dan berbelas kasihan, lambat untuk marah, dan berlimpah kasih setia, dan tidak meninggalkan mereka.

Shellabear 2010: Mereka tidak mau taat dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Kaubuat di antara mereka. Mereka mengeraskan hati, dan dalam kedurhakaan mereka mengangkat seorang pemimpin untuk kembali ke perhambaan. Namun, Engkau adalah Tuhan yang pengampun, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih, sehingga Engkau tidak meninggalkan mereka.

KS (Revisi Shellabear 2011): Mereka tidak mau taat dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Kaubuat di antara mereka. Mereka mengeraskan hati, dan dalam kedurhakaan mereka mengangkat seorang pemimpin untuk kembali ke perhambaan. Namun, Engkau adalah Tuhan yang pengampun, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih, sehingga Engkau tidak meninggalkan mereka.

KSKK: Mereka menolak mendengar dan mengingat akan semua keajaiban yang telah Kaukerjakan bagi mereka. Mereka mengeraskan hati mereka yang pembangkang dan mau kembali kepada perbudakan mereka di Mesir. Tetapi Engkau, ya Allah pengampunan, yang berbelas kasih dan murah hati, lambat marah dan penuh dengan kelemahlembutan, tidak meninggalkan mereka.

VMD: Mereka tidak mau mendengar. Mereka lupa akan hal-hal yang menakjubkan, yang Engkau lakukan terhadap mereka. Mereka keras kepala. Mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir dan menjadi budak lagi. Namun, Engkau adalah Allah pengampun. Engkau baik dan penuh belas kasihan. Engkau sabar dan penuh dengan kasih. Jadi, Engkau tidak meninggalkan mereka.

BIS: Mereka tak patuh, segala kebaikan-Mu dilupakan, dan semua perbuatan ajaib-Mu hilang dari ingatan. Dengan sombong mereka memilih seorang ketua, untuk membawa mereka ke Mesir, kembali menjadi hamba. Tetapi Engkau Allah yang suka memaafkan, panjang sabar, murah hati dan penuh kasihan. Kasih-Mu sungguh luar biasa; Engkau tak meninggalkan mereka.

TMV: Mereka tidak mahu patuh; mereka melupakan segala perbuatan-Mu, dan semua mukjizat yang sudah Engkau lakukan itu. Dengan angkuh mereka memilih seorang ketua, untuk membawa mereka ke Mesir, dan menjadi hamba semula. Tetapi Engkau Allah yang mengampuni; Engkau panjang sabar, berbelas kasihan, dan pengasih; Rahmat-Mu besar, dan Engkau tidak meninggalkan mereka.

FAYH: "Mereka tidak mau taat dan tidak peduli akan mujizat-mujizat yang telah Kaulakukan bagi mereka. Sebaliknya, mereka memberontak dan mengangkat seorang pemimpin untuk membawa mereka kembali kepada perbudakan di Mesir! Tetapi Engkau adalah Allah yang maha pengampun, pengasih dan penyayang, tidak cepat marah, penuh kasih dan kemurahan. Engkau tidak membuang mereka,

ENDE: Mereka enggan mendengarkan dan lupa akan keadjaiban, jang telah Kauperbuat bagi mereka. Mereka bertegang leher dan berniat hendak kembali ke Mesir didalam perbudakannja. Tetapi Engkaulah Allah pengampun, berbelaskasihan dan rahim, lambat akan murka dan kaja akan rela. Mereka tidak Kautinggalkan.

Shellabear 1912: melainkan sekaliannya menjadi degil dan dengan durhakanya ditentukannya seorang penghulu hendak kembali kepada hal perhambaan itu tetapi Engkaulah Tuhan yang mengampuni orang dan yang berkasihan dan sangat rahmat-Mu panjang sabar dan banyak kemurahan-Mu sehingga tiada Engkau tinggalkan orang-orang itu.

Leydekker Draft: Dan marika 'itu sudah 'anggan menengar, dan tijada 'ija 'ingat 'akan segala szadjajibmu, jang 'angkaw sudah berbowat padanja, maka 'ija sudah tagarkan tengkawnja, dan dengan kadurhaka`annja 'ija sudah 'angkat sawatu kapala, 'akan pulang kapada perhamba`annja: tetapi 'angkaw 'ini 'Allah jang 'amat meng`amponij, jang 'amat meng`asijanij, lagi jang 'amat sajang, jang pandjang hatimu, lagi besar kamurahanmu, tijada djuga 'angkaw sudah meninggalkan dija.

AVB: Mereka tidak mahu taat dan tidak mengingati perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Kaubuat dalam kalangan mereka. Mereka mengeraskan hati, dan dalam penderhakaan mereka itu, mereka melantik seorang pemimpin untuk kembali ke dalam kancah perhambaan. Namun demikian, Engkau ialah Allah yang pengampun, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan melimpah-ruah kasih, sehingga Engkau tidak meninggalkan mereka.


TB ITL: Mereka menolak <03985> untuk patuh <08085> dan tidak <03808> mengingat <02142> perbuatan-perbuatan yang ajaib <06381> yang <0834> telah Kaubuat <06213> di antara <05973> mereka. Mereka bersitegang <07185> leher <06203> malah berkeras <04805> kepala <07218> untuk kembali <07725> ke perbudakan <05659> di Mesir. Tetapi Engkaulah <0859> Allah <0433> yang sudi mengampuni <05547>, yang pengasih <02587> dan penyayang <07349>, yang panjang <0750> sabar <0639> dan berlimpah <07227> kasih setia-Nya <02617>. Engkau tidak <03808> meninggalkan <05800> mereka. [<05414>]


Jawa: Dene sami lumuh mirengaken tuwin boten ngengeti dhateng kaelokan ingkang Paduka tindakaken wonten ing satengahipun; sami ngakenaken githokipun, malah sami nekad badhe mangsuli pangawulanipun wonten ing tanah Mesir. Nanging Paduka punika Gusti Allah ingkang sugih pangapunten, asihdarma tuwin ambek welasan, sabar saha agung sihsusetyanipun. Paduka boten karsa negakaken para leluhur kawula wau.

Jawa 1994: Sami mboten mbangun-turut; kesaénan Paduka dipun supèkaken, mekaten ugi sedaya mujijat Paduka. Kalayan angkuh sami milih pemimpin, sami kepéngin wangsul dhateng Mesir, dados réncang tumbasan. Nanging Paduka Allah ingkang lubèr ing pangapunten, sabar, mahamirah lan welasan. Katresnan Paduka mboten limrah, ngantos mboten Paduka tégakaken.

Sunda: Maranehna embung tunduk, lali ka pitulung Gusti lali kana mujijat-mujijat Gusti. Nalika keur arangkuhna, maranehna milih kapala, sina nungtun wangsul deui ka Mesir, ka urutna kumawula. Nanging Gusti, Allah lautan hampura, sipat murah pinuh ku kanyaah, tara enggal-enggal amarah. Welas asih langkung-langkung, ka maranehna teu kersa ngantun.

Madura: Reng-oreng gapaneka padha ta’ ta’at, padha loppa ka sadajana kabecce’annepon Junandalem, padha ta’ enga’ ka sadajana kaajiban se elampa’agi Junandalem. Pekkerra gathak, daddi laju mele oreng se epadaddiya pamimpinna, epangaterra aba’na abali ka Messer, daddiya dunorra oreng pole. Namong Junandalem Allah se gampang apareng sapora, sabbar, lamba’ sareng bellas ase. Kataresna’annepon Junandalem tadha’ batessa; Junandalem ta’ adinggallagi reng-oreng gapaneka.

Bali: Ipun nenten sairing ring titah IRatune tur ipun lali ring saluiring pakardin IRatune. Ipun lali ring praciri-praciri sane sampun adakang IRatu. Sajeroning kasombonganipune, ipun milih satunggaling pamimpin buat mimpin ipun mawali ka genahipune dados panjak ring Mesir. Nanging Palungguh IRatu maraga Widi sane ngampurayang, darma miwah asih sueca, tur nenten gelis duka. Agung pisan sih kawelas arsan Palungguh IRatune. Palungguh IRatu nenten nilarin ipun.

Bugis: Dé’ namapato mennang, sininna akessingem-Mu nallupaiwi, sibawa sininna pangkaukem-Mu makalallaingngé teddéngngi polé ri paréngngeranna. Nasibawang atempong piléi mennang séddi ketua, untu’ tiwii mennang ri Maséré, lisui mancaji ata. Iyakiya Iko Allataala iya pojiyéngngi maddampeng, malampé asabbarakeng, masémpo ati sibawa penno pammasé. Pammasé-Mu dé’ padanna; dé’ Musalaiwi mennang.

Makasar: Tamannurukiai ke’nanga, nakaluppai sikontu kabajikanTa, tenai ri pangngu’ranginna sikamma gau’ mappakalannasatTa. Tampomi ke’nanga ammile sitau pamimping, untu’ angngerangi ke’nanga ri Mesir, ammotere’ a’jari ata. Mingka iKatte Allata’ala mangngai mappammopporang, sarro sa’bara’, lammoro’ pa’mai’, sukku’ pangngamaseang. Teai sipato’ heba’na pangngamaseanTa; tena naKibokoi ke’nanga.

Toraja: Mengkailing tu tau iato mai ma’perangi sia tae’ nakilalai tu mintu’ tanda mangnga mangka Mipogau’ dio lu tau iato mai sia napabattuk tu penaanna sia unnangka’ misa’ pangulu lan kapabali-balianna la sule lako kakaunananna. Apa Kamumo tu Kapenomban ma’pagarri’ sia maturu-turu, sia mamase sia kalando pesuka’ sia kapua kamasokanamMi sia tae’ Mitampei tu tau iato mai.

Karo: La ia nggit patuh; ilupakenna kerina PerbahanenNdu; ilupakenna tanda-tanda kuasa si nggo IcidahkenNdu. I bas kiniganjangen ukurna, ipilihna sekalak peminpin lako maba ia mulih ku bas perbudaken i Mesir. Tapi Kam kap Dibata si ngalemi salah; Kam melias dingen perkeleng, la pedas merawa. Mbelin kap perkuah AteNdu; janah la ItadingkenNdu ia.

Simalungun: Mangengkar do sidea mambalosi, anjaha seng idingat sidea halongangan na binahen-Mu i tongah-tongah ni sidea, tapi ipahengkeng sidea do uhurni, anjaha ipabangkit sidea do sada pambobai, laho mulak hu parjabolonan ni sidea i Masir. Tapi Naibata sisasap dousa do Ham, paridop ni uhur anjaha pardear layak, nanget manringis anjaha parholong ni uhur banggal, anjaha seng itadingkon Ham sidea.”

Toba: Lam dijua nasida do manangihon, jala ndang diingot nasida halongangan angka naung binahenmu tu nasida, dipajogal nasida tangkuhukna, pola dipabangkit sahalak ihutan naeng mulak uju manggunturi nasida tu parhatobanannasida i. Alai anggo Ho, ale Debata, marpamuati do roham, parasi roha jala pardengganbasa do Ho, lambat tarrimas jala parasi roha godang, jala ndang ditadingkon Ho nasida.


NETBible: They refused to obey and did not recall your miracles that you had performed among them. Instead, they rebelled and appointed a leader to return to their bondage in Egypt. But you are a God of forgiveness, merciful and compassionate, slow to get angry and unfailing in your loyal love. You did not abandon them,

NASB: "They refused to listen, And did not remember Your wondrous deeds which You had performed among them; So they became stubborn and appointed a leader to return to their slavery in Egypt. But You are a God of forgiveness, Gracious and compassionate, Slow to anger and abounding in lovingkindness; And You did not forsake them.

HCSB: They refused to listen and did not remember Your wonders You performed among them. They became stiff-necked and appointed a leader to return to their slavery in Egypt. But You are a forgiving God, gracious and compassionate, slow to anger and rich in faithful love, and You did not abandon them.

LEB: They refused to listen. They forgot the miracles you performed for them. They became stubborn and appointed a leader to take them back to slavery in Egypt. But you are a forgiving God, one who is compassionate, merciful, patient, and always ready to forgive. You never abandoned them,

NIV: They refused to listen and failed to remember the miracles you performed among them. They became stiff-necked and in their rebellion appointed a leader in order to return to their slavery. But you are a forgiving God, gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love. Therefore you did not desert them,

ESV: They refused to obey and were not mindful of the wonders that you performed among them, but they stiffened their neck and appointed a leader to return to their slavery in Egypt. But you are a God ready to forgive, gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and did not forsake them.

NRSV: they refused to obey, and were not mindful of the wonders that you performed among them; but they stiffened their necks and determined to return to their slavery in Egypt. But you are a God ready to forgive, gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and you did not forsake them.

REB: They refused to listen, forgetful of the miracles you had accomplished among them. In their stubbornness they appointed a leader to bring them back to slavery in Egypt. But you are a forgiving God, gracious and compassionate, long-suffering and ever constant, and you did not abandon them.

NKJV: They refused to obey, And they were not mindful of Your wonders That You did among them. But they hardened their necks, And in their rebellion They appointed a leader To return to their bondage. But You are God, Ready to pardon, Gracious and merciful, Slow to anger, Abundant in kindness, And did not forsake them.

KJV: And refused to obey, neither were mindful of thy wonders that thou didst among them; but hardened their necks, and in their rebellion appointed a captain to return to their bondage: but thou [art] a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and forsookest them not.

AMP: They refused to obey, nor were they mindful of Your wonders {and} miracles which You did among them; but they stiffened their necks and in their rebellion appointed a captain, that they might return to their bondage [in Egypt]. But You are a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and of great steadfast love; and You did not forsake them.

NLT: "They refused to listen and did not remember the miracles you had done for them. Instead, they rebelled and appointed a leader to take them back to their slavery in Egypt! But you are a God of forgiveness, gracious and merciful, slow to become angry, and full of unfailing love and mercy. You did not abandon them,

GNB: They refused to obey; they forgot all you did; they forgot the miracles you had performed. In their pride they chose a leader to take them back to slavery in Egypt. But you are a God who forgives; you are gracious and loving, slow to be angry. Your mercy is great; you did not forsake them.

ERV: They refused to listen. They forgot the amazing things you did with them. They became stubborn. They decided to return to Egypt and become slaves again. “But you are a forgiving God! You are kind and full of mercy. You are patient and full of love. So you didn’t leave them!

BBE: And would not do them, and gave no thought to the wonders you had done among them; but made their necks stiff, and turning away from you, made a captain over themselves to take them back to their prison in Egypt: but you are a God of forgiveness, full of grace and pity, slow to wrath and great in mercy, and you did not give them up.

MSG: They turned a deaf ear, they refused to remember the miracles you had done for them; They turned stubborn, got it into their heads to return to their Egyptian slavery. And you, a forgiving God, gracious and compassionate, Incredibly patient, with tons of love--you didn't dump them.

CEV: But, our God, you are merciful and quick to forgive; you are loving, kind, and very patient. So you never turned away from them--

CEVUK: (9:16)

GWV: They refused to listen. They forgot the miracles you performed for them. They became stubborn and appointed a leader to take them back to slavery in Egypt. But you are a forgiving God, one who is compassionate, merciful, patient, and always ready to forgive. You never abandoned them,


NET [draft] ITL: They refused <03985> to obey <08085> and did not <03808> recall <02142> your miracles <06381> that <0834> you had performed <06213> among <05973> them. Instead, they rebelled <06203> <07185> and appointed <05414> a leader <07218> to return <07725> to their bondage <05659> in Egypt. But you <0859> are a God <0433> of forgiveness <05547>, merciful <02587> and compassionate <07349>, slow <0750> to get angry <0639> and unfailing in your loyal <07227> love <02617>. You did not <03808> abandon <05800> them,


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Nehemia 9 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran