Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 11 : 16 >> 

TB: Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus, dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus.


AYT: Jika roti hasil buah sulung adalah kudus, seluruh adonan adalah kudus, dan jika akar adalah kudus, cabang-cabangnya juga kudus.

TL: Jikalau kepal yang pertama itu kudus, maka gumpalnya itu pun demikian juga, dan jikalau akar itu kudus, maka cabang-cabangnya itu pun demikian juga.

MILT: Dan jika roti sulung itu kudus, adonannya juga. Dan jika akar itu kudus, cabang-cabangnya juga.

Shellabear 2010: Jika gumpalan pertama dari suatu adonan itu suci, maka semua adonan pun akan suci; jika akar suatu pohon suci, maka demikian pulalah cabang-cabangnya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Jika gumpalan pertama dari suatu adonan itu suci, maka semua adonan pun akan suci; jika akar suatu pohon suci, maka demikian pulalah cabang-cabangnya.

Shellabear 2000: Jika gumpalan pertama dari suatu adonan itu suci, maka semua adonan pun akan suci; jika akar suatu pohon suci, maka demikian pulalah cabang-cabangnya.

KSZI: Sekiranya gumpalan pertama suci, maka sucilah seluruh adunan. Jika suci akar pohon, maka demikian jugalah cabang-cabangnya.

KSKK: Apabila buah-buah pertama dikuduskan bagi Allah, maka semuanya dikuduskan. Jika akar kudus, maka dahan-dahannya pun kudus.

WBTC Draft: Jika potongan roti pertama dipersembahkan kepada Allah, seluruh potongan roti suci. Jika akar pohon suci, seluruh cabang pohon juga suci.

VMD: Jika potongan roti pertama dipersembahkan kepada Allah, seluruh potongan roti suci. Jika akar pohon suci, seluruh cabang pohon juga suci.

AMD: Jika potongan adonan sebagai buah sulung adalah kudus, tentu seluruh adonan itu adalah kudus. Dan, jika akarnya kudus, seluruh ranting juga kudus.

TSI: Hal itu pasti akan terjadi, karena kalau nenek moyang mereka diterima dan dibenarkan oleh Allah, maka pada suatu ketika pastilah keturunan mereka juga akan turut dibenarkan. Karena bangsa Yahudi seperti pohon zaitun yang ditanam di ladang Allah sebagai milik-Nya yang istimewa. Artinya cabang-cabangnya tetap juga milik-Nya.

BIS: Kalau sepotong roti yang pertama sudah diberikan kepada Allah, itu berarti seluruh rotinya diberi kepada Allah juga. Dan kalau akar pohon adalah kepunyaan Allah, itu berarti cabang-cabangnya adalah milik-Nya juga.

TMV: Jika kepingan pertama daripada sebuku roti diberikan kepada Allah, seluruh roti itu menjadi milik Allah. Jika akar pokok dipersembahkan kepada Allah, cabang-cabang pokok itu pun milik-Nya.

BSD: Kalau orang memotong roti dan memberikan potongannya yang pertama kepada Allah, itu berarti seluruh roti itu adalah untuk Allah juga. Dan kalau akar sebuah pohon diberikan kepada Allah, itu berarti cabang-cabang pohon itu adalah untuk Allah juga.

FAYH: Dan karena Abraham serta para nabi adalah umat Allah, maka anak-anak mereka pun umat Allah. Sebab, jika akar sebatang pohon itu suci, maka cabang-cabangnya pun suci.

ENDE: Kalau jang sulung kudus, maka seluruh adonan kudus. Kalau akar kudus, maka tjabang-tjabang pun kudus.

Shellabear 1912: Karena jikalau kepal yang pertama itu kudus, niscaya tepung yang segumpal itu pun demikian juga: dan jikalau akar itu kudus, maka demikian juga carang-carangnya.

Klinkert 1879: Karena kalau boewah soeloeng itoe soetji, sagenap adonan pon soetjilah, dan kalau akar itoe soetji, tjabang-tjabang pon demikian,

Klinkert 1863: Maka kaloe itoe boewah boengaran soetji adanja sagenep isinja djoega soetji; dan kaloe akarnja soetji, tangke-tangkenja djoega soetji adanja.

Melayu Baba: Dan jikalau tpong yang mula-mula itu jadi kudus, tntu-lah tpong yang s-gumpal pun kudus: dan jikalau akar-nya kudus, tntu-lah charang-charang-nya pun kudus.

Ambon Draft: Dan djikalaw hulu-hulu-an ada kudus, bagitu lagi saganap ramasan tepong; dan djikalaw akar pohon ada ku-dus, bagitulagidjaga-djaga itu.

Keasberry: Kurna jikalau buah bangaran itu suchi adanya, maka sa'gunap isinya pun suchilah: dan jikalau akar itu suchi, maka chabang chabang itupun suchilah adanya.

Leydekker Draft: Maka djikalaw segala hulu 2 an bagitu pawn salangkap gompal tepong 'ada khudus: dan djikalaw 'akar bagitu pawn segala tjabang 2 'ada khudus.

AVB: Sekiranya gumpalan pertama suci, maka sucilah seluruh adunan. Jika suci akar pokok, maka demikian jugalah cabang-cabangnya.


TB ITL: Jikalau <1487> roti sulung <536> adalah kudus <40>, maka <2532> seluruh adonan <5445> juga kudus, dan <2532> jikalau <1487> akar <4491> adalah kudus <40>, maka <2532> cabang-cabang <2798> juga kudus. [<1161>]


Jawa: Manawa panenan wiwitan iku suci, jladrene iya suci kabeh, lan yen oyode suci, pang-pange iya suci.

Jawa 2006: Menawa jladrèn kang sapisanan iku suci, dadiné jladrèné kabèh uga suci, lan yèn oyodé suci, pang-pangé uga suci.

Jawa 1994: Yèn cuwilané roti sing dhisik dhéwé kacaosaké marang Gusti Allah, kuwi ateges yèn roti mau kabèh kacaosaké Gusti Allah. Yèn oyodé kagungané Gusti Allah, ateges nganti saepang-epangé iya kagungané Gusti Allah.

Jawa-Suriname: Para sedulur, nèk Bapa Abraham kuwi wis dadi umaté Gusti Allah, turun-turunané mesti ya semono uga. Nèk tyuwilané roti sing ndisik déwé dipasrahké marang Gusti Allah, tegesé rotiné sak kabèhé ya dipasrahké marang Gusti Allah. Nèk oyoté wèké Gusti Allah, pangé uga ya wèké Gusti Allah.

Sunda: Lamun keureutan roti anu pangheulana dihaturkeun ka Allah, roti weuteuhna oge kapan anu Mantenna.

Sunda Formal: Ibarat roti, lamun bibitna beresih, rotina oge beresih. Atawa lamun akarna mulus, dahan-dahanna oge tangtu mulus.

Madura: Mon roti sakerra’ se eketthok dha’-adha’ eatorragi ka Allah, artena roti ganeka sadajana eatorragi ka Allah jugan. Mon ramo’na kajuwan kaagunganna Allah, ka-cangkana kaagunganna jugan.

Bauzi: Roti gaena ahubu guti ahamte vi gutehe zoho lam ohume àdi Ala bake lomeam làhà gi ame ahubu zoho ahebu Ala bake fi hasi neàbodehena ozomom bak. Ame bak lam gi neham bak. Im Yahudi dam nibe im tai ahobada zi lam Alat fi hasi vame Am damalehemu ame dam zi labe im mekehàda nim laha ba vame Am damalem bak. Uho utot modem bak laha vi ozomale. Ame ut labe am omnao neàdemeam làhà am aasoaedaha bak lam laha neà bak. Ame bak lamti ulohona modi im Yahudi dam nibe im tai ahobada bisi feàda zi lam Alat fi hasi vame Am damalehemu ame dam zi labe im mekehàda im laha ba vame Am damalem bak.

Bali: Yening kebesan rotine sane pangawit sampun katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, kenginan makabungkul rotine punika taler dados druen Ida, tur yening akah tarune katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, carang-carangipune taler dados druen Ida.

Ngaju: Amon ije kakiwak rote je solake inenga akan Hatalla, jete rimae rote ije kabawak te lepah inenga akan Hatalla kea. Tuntang amon uhat batang kayu te Hatalla je tempoe, jete rimae edae te mahin Ayue kea.

Sasak: Lamun sepeleng ruti sebagẽ hasil saq penembẽq nike suci, selapuq ruti nike ẽndah suci. Dait lamun akah lolo nike suci, make pẽmpang-pẽmpangne ẽndah suci.

Bugis: Rékko sipoloé roti mammulangngé purani riyabbéréyang lao ri Allataala, bettuwanna sininna rotié riyabbéréyang towi lao ri Allataala. Sibawa rékko ure’na ajué iyanaritu appunnangennai Allataala, bettuwanna takké-takkéna iyanaritu appunnangen-Nato.

Makasar: Punna sikere’ roti uru-urua nipassareammi mae ri Allata’ala, battuanna anjo roti sibatua nipassareang tommi mae ri Allata’ala. Na punna Allata’ala pata anjo aka’na poko’ kayua, battuanna anjo tangke-tangkenna Ia todong pata.

Toraja: Iake maseroi tu bunga’ panglemun, ten dukato tu sangla’pa’na, sia iake maseroi tu uaka’na, ten dukato tu mai tangkena.

Duri: Ia ke ia to bungah pangti'pekan roti diben Puang Allataala, tantu ia to torrona tawa-Na tooi Puang Allataala. Na ia ke ia to waka' kaju apan-Na Puang Allataala, tantu ia to tangkena apan-Na tooi Puang Allataala.

Gorontalo: Wonu roti ngobotu u bohuliyo tilubuliyo wuduwo mola ode Allahuta'ala, tantu nga'amila wayitiyo lo roti boyito ma mowali haku lo Allahuta'ala. Wawu wonu wuwa'ata lo ayu ngobungo ma lowali haku lo Allahuta'ala, tantu nga'amila tango-tangowala lo ayu boyito ma mowali haku lo Allahuta'ala olo.

Gorontalo 2006: Wonu roti ngopita u bohulio mailohi ode Allahu Taa̒ala, uito boliilio ngoa̒amila rotilio wohi olo ode Allahu Taa̒ala. Wau wonu waa̒ato ayu yito miliki lo Allahu Taa̒ala, uito boliilio tataa-ngolio yito miliki-Lio olo.

Balantak: Kalu roti men olukon notaak nirookon na Alaata'ala, mbaka' giigii' roti men sambana uga' nirookonmo na Alaata'ala. Ka' kalu wakatna kau tombonoionna Alaata'ala, mbaka' giigii' panga'na uga' Alaata'ala a pontombonoi.

Bambam: Maka' dibeho lako Puang Allataala pangkahingi', kalembasanna ingganna bua pengkähä naampuam asam Puang Allataala. Susim too duka', ke naampuanni Puang Allataala mesa waka' kaju, kalembasanna naampuam asam sule lako ingganna täkena.

Kaili Da'a: Ane asele ntanata pamulana niwai ka Alatala, batuana pura-pura asele ntanata wo'u bagiana. Pade ane kale nu kayu nireke bagia nu Alatala, batuana rangga-ranggana wo'u bagiana.

Mongondow: Aka roti tobatuí inta muna bo ain inogoi ko'i Allah, yo tua mangalenya bayongan roti tatua inogoidon komintan ko'i Allah doman. Bo aka uakat im pangkoinya kapunya'an i Allah, daí mangalenya kon tua, tanganya mita ing kapunya'anbií doman mita i Allah.

Aralle: Ponna ke tabehoi dai' di Puang Alataala uluana pinamulanta, bahtuanna ingkänna pinamulanta naampui asang Puang Alataala. Noa tunne' ponna uhaka'na mesa poang kayu naampui Puang Alataala, ya' naampui toete' tangkena.

Napu: Ane moantike hangkira hangko i tuda-tudanta, tahuhu i Pue Ala nodo kabula lalu, lempona Pue Ala iami ampuna ope-ope tuda-tudanta. Ane uakana Pue Ala ampuna, daana wori Pue Ala ampuna.

Sangir: Kereu kempang u borotẹ̌ kahumotongange seng nịgaghěllị su Ruata ene mangal᷊ene kasěllahu borotẹ̌ kěbị e mal᷊aing nighěllị su Mawu Ruata e lai. Kụ kereu hamụ u kalu e kai tataghuaneng u Ruata, ene mangal᷊ene manga lelang e mal᷊aing tataghuaneng'E.

Taa: Wali apa saba i Abraham i Pue Allah Puenya, see naka samparia to Yahudi damawali seja i Pue Allah Puenya. Rapanya ewa si’i. Ane ewa ada ngkita, roti to owo roomo ratamak, kita mangoko sangga’a roti etu to uyunya pei mangawaika resi i Pue Allah damawali Ia Puenya. Wali ane sangga’a roti etu i Pue Allah Puenya, batuanginya samparia roti etu paka Ia Puenya. Pasi ane ewa kaju, ane kalenya i Pue Allah Puenya, batuanginya ra’anya seja Ia Puenya.

Rote: Metema loti bibia makasososa ka ala fen leo Manetualain neu soona, dede'ak ndia sosoa na nae, ala fe la'iesak loti ndia leo Manetualain neu boe. Ma metema Manetualain nanuu ai a oka na soona, dede'ak ndia sosoa na nae, Manetualain nanuu la'iesak ai ndia ndana nala boe.

Galela: De lo o Yahudika ma nyawa yangodu lo kanaga idadi maro Una Awi nyawa, sababu iqomaka manga ete de manga topora ona lo komagena. Koloko o roti o bokol moi nakoso kanaga ma nonomaka magena idadi o suba moi o Gikimoika so qatebika, de kanaga lo o roti o bokol qangoduka koloko maro idadi qatebika so wanano qaloha. De lo nakoso o gota ma ngutu kanaga idadi maro o suba moi Unaka so qatebika, de kanaga lo o gota ma uma maro idadi qatebika so wanano qaloha.

Yali, Angguruk: Suburu roti aben wiratuk lit atam wiratukon fano wirako laruk halug olukon fumag minggiroho werehon ino oho fano wereg peruk. Allahn e alem An ngi reg lahi perukmu e inggik oho ngi reg lit wereg.

Tabaru: Sababu ma Jo'oungu ma Dutu wakiirikokau nanga edete de nanga dotumu so manga waatuku mita wakiirikokau. 'Isoka 'isi-'ade-'ade 'o roti 'o ngai moi gee 'isira-sira yasakai la yokulakau ma Jo'oungu ma Dutuka, ge'ena ma ngale ma roti koisa-sakaiwasi 'iodumu ge'ena mita to ma Jo'oungu ma Dutu. De nako 'o gota ma ngutuku la yosarakaniokau ma Jo'oungu ma Dutuka, ge'ena ma ngale ma sago-sago 'iodumu ge'ena to ma Jo'oungu ma Dutu mita.

Karo: Adi cimpa si pemena khusus ibereken man Dibata, maka kerina cimpa e pe jadi SikerajangenNa. Janah adi urat kayu ikhususken man Dibata maka dahan-dahan kayu e pe jadi SikerajangenNa.

Simalungun: Ai anggo pansing ruti na parlobei igalangkon ai, pansing ma age aguan na tading ai; anjaha anggo pansing uratni, pansing ma age dangkahni.

Toba: Alai molo badia patumonaan i, badia ma nang na niudi; jala molo badia uratna, badia ma nang angka dangkana.

Dairi: Ai mula milik Dèbata ngo nditak nikupul perlebbè i pas nditak idi nai, merlapaten ngo i, milik Dèbata ngo karina nditak i. Janah mula Dèbata sidasa urat kayu, Dèbata ngo sidasa kayu i karina.

Minangkabau: Jikok sakarek roti nan partamu, lah dipasambahkan kapado Allah, mako itu ba arati, kasadonyo roti tu dipasambahkan pulo kapado Allah. Jikok urek batang kayu, adolah miliak Allah, mako itu ba arati, sangkak-sangkaknyo miliak Allah pulo.

Nias: Na no mube'e sambua fanaba roti khõ Lowalangi, tatu fefu roti andrõ no mube'e khõ Lowalangi gõi. Ba na okhõta Lowalangi w̃a'a geu, tatu dahadaha geu andrõ no okhõta-Nia gõi.

Mentawai: Ké atukauan siboikí sangatippú roti ka tubut Taikamanua, oto momoi takua sangamberinia roti, tukakau leú et ka tubut Taikamanua. Ia leú et ké ungat loiná Taikamanua sibakkatnia, oto paran-rannia leú et Taikamanua leú et sibakkatnia.

Lampung: Kik sepotong ruti sai mula-mula radu dikeniko jama Allah, udi retini sunyin rutini dikeni jama Allah juga. Rik kik bakak batang iado kedau-Ni Allah, udi retini cabang-cabangni iado kedau-Ni juga.

Aceh: Meunyoe saboh ruti nyang phon ka teubri ubak Allah, nyan saban cit banmandum ruti nyan ka teubri keu Po teu Allah. Dan meunyoe ukeue kayée atra Allah, nyan saban cabeueng-cabeueng kayée nyan atra Allah cit teuma.

Mamasa: Ianna dibengan Puang Allata'alla pa'karingngi', kalembasanna angganna alan uma naampui asan Puang Allata'alla. Susimi duka' to' kayu, ianna naampuimo Puang Allata'alla waka'na, naampui asammi sae lako tangkena.

Berik: Ga enggam, tumilgala afa daamfen woga Uwa Sanbagirfe jam gane gulbanaram, gam jega tumilgala seyafter jes gemerserem Jep ga gane gulbana. Tisakara Uwa Sanbagirfe jam gane gulbanaram, gam jega tini tirniserem jes mese seyafter Jep gane gulbana. Jes gemerserem gamjon aaiserem jegme gemer angtane Yahudimana jem temawer, afa Abraham, ane asal-asala nemna fwatermanaiserem jei Uwa Sanbagirmana, gam jega tane mesna namwer aaiserem, jes mese Uwa Sanbagirmana.

Manggarai: Émé nggelukn kabo roti laring cain, sanggén kabo hitu kolé nggelukd; émé nggeluk wakéd haju, nggeluk kolé dangkad.

Sabu: Kinga hekedalli roti do petari ne do alle ke pewie pa Deo, napoanne ne pa petu ne do wie ke hari-hari ne roti do naanne pa Deo lema. Jhe ki ne amo ngati hekepue ajhu do unu ke ri Deo, moko ne pa petu ne kelai-kejanga he do unu le ri Deo.

Kupang: Ame conto dari orang mau bekin roti. Kalo dia ame tarigu sadiki ko sarakan pi sang Tuhan, nanti itu roti dong samua ju jadi Dia pung milik yang barisi. Deng kalo orang sarakan pohon pung akar satu ko jadi ulu hasil kasi Tuhan, nanti itu pohon anteru ju jadi Dia pung milik yang barisi.

Abun: Sane ye Yahudi ge bok yo tep wa Yefun nai án sok mo An bi rus-i mó yo, bere Yefun nut do, yé mwa ne sino dom tep wa An nai sok mone o re. Ye me do, roti gum nap gato ye som Yefun Allah su ne, Yefun do iwa it yo, bere roti mwa ne sino ndo, tepsu Yefun Allah mit re. Sane dom, kwebrot nap do ndo it yo, bere i-guk mwa ne sino ndo re.

Meyah: Erek rusnok rikeba rerin roti egema gu Allah erek mar ongga rurougif gu Ofa rot, beda rerin roti efaga egens insa koma nomnaga erek ebsi komowa tein. Noba erek mega ofom bera ebsi komowa, beda mega efaga efen efetma nomnaga bera erek ebsi komowa tein. Erek koma tein, rusnok Yahudi ongga ensis bera erek Allah efen rusnok. Jefeda rusnok Yahudi ongga deisef tein bera erek Ofa efen rusnok ros.

Uma: Ane ulumua' hinu'a-ta tatonu hi Alata'ala, batua-na hawe'ea hinu'a-ta Alata'ala-mi pue'-na. Ane rali'-na Alata'ala pue'-na, ra'a-na Alata'ala wo'o-wadi pue'-na. To Yahudi ma'ala rarapai'-ki hangkaju kaju zaitun to rapiara. Rali'-na mpobatuai ntu'a to Yahudi to napobagia Alata'ala owi. Ra'a-na mpobatuai muli-ra. Ra'a-na hantongo' nahepi' Alata'ala, pai' hi pohepia'-na toe napopentaka' ra'a ngkai kaju zaitun to uma rapiara, bona ra'a toe tuwu' pai' mporata rudu' ngkai rali' kaju to rapiara. Rali' to napopentaka' toe-e, koi'-mi to bela-koi to Yahudi.

Yawa: Syare syo ananeneae inta raura: arono inyoe ama mane makauje rai, mane inta mamo raunande Amisye ai indamu mbe rarorombe inyoe umaso mamo Amisye apaura ama mane rai tenambe. Muno kaijinta mo ramai tavon: ranivara inyoe ama ruke mamo Amisye apaura rai, weamo ama aneneme mamo apaura rai tavon. Maisyare wemaisy, kawasae Yahudi awa aneno Abrahama pe Isaka pe Yakoba pe onawamo Amisye apaura mansai, weti awa ajavi wo mampame wenanawamo Amisye apaura mansai tavon.


NETBible: If the first portion of the dough offered is holy, then the whole batch is holy, and if the root is holy, so too are the branches.

NASB: If the first piece of dough is holy, the lump is also; and if the root is holy, the branches are too.

HCSB: Now if the firstfruits offered up are holy, so is the whole batch. And if the root is holy, so are the branches.

LEB: Now if the first fruits [are] holy, [so] also [is] the [whole] batch of dough, and if the root [is] holy, [so] also [are] the branches.

NIV: If the part of the dough offered as firstfruits is holy, then the whole batch is holy; if the root is holy, so are the branches.

ESV: If the dough offered as firstfruits is holy, so is the whole lump, and if the root is holy, so are the branches.

NRSV: If the part of the dough offered as first fruits is holy, then the whole batch is holy; and if the root is holy, then the branches also are holy.

REB: If the first loaf is holy, so is the whole batch. If the root is holy, so are the branches.

NKJV: For if the firstfruit is holy, the lump is also holy ; and if the root is holy, so are the branches.

KJV: For if the firstfruit [be] holy, the lump [is] also [holy]: and if the root [be] holy, so [are] the branches.

AMP: Now if the first handful of dough offered as the firstfruits [Abraham and the patriarchs] is consecrated (holy), so is the whole mass [the nation of Israel]; and if the root [Abraham] is consecrated (holy), so are the branches.

NLT: And since Abraham and the other patriarchs were holy, their children will also be holy. For if the roots of the tree are holy, the branches will be, too.

GNB: If the first piece of bread is given to God, then the whole loaf is his also; and if the roots of a tree are offered to God, the branches are his also.

ERV: If the first piece of bread is offered to God, then the whole loaf is made holy. If the roots of a tree are holy, the tree’s branches are holy too.

EVD: If the first piece of bread is offered to God, then the whole loaf is made holy. If the roots of a tree are holy, then the tree’s branches are holy too.

BBE: And if the first-fruit is holy, so is the mass: and if the root is holy, so are the branches.

MSG: Behind and underneath all this there is a holy, God-planted, God-tended root. If the primary root of the tree is holy, there's bound to be some holy fruit.

Phillips NT: If the flour is consecrated to God so is the whole loaf, and if the roots of a tree are dedicated to God every branch will belong to him also.

DEIBLER: Just like the whole lump of dough will belong to God if people offer to God [MET] the bread baked from the first part of it [MET], so the Jews will belong to God because their ancestors belonged to God. And just like the branches of a tree will be good if the root is good [MET], so the descendants of our great Jewish ancestors who belonged to God will also someday belong to God.

GULLAH: Ef de fus paat ob de bread a offrin ta God, dat mean fa say dat de whole loaf blongst ta God. An ef de root ob a tree a offrin ta God, dat mean fa say dat de branch dem blongst ta God too.

CEV: If part of a batch of dough is made holy by being offered to God, then all of the dough is holy. If the roots of a tree are holy, the rest of the tree is holy too.

CEVUK: If part of a batch of dough is made holy by being offered to God, then all the dough is holy. If the roots of a tree are holy, the rest of the tree is holy too.

GWV: If the first handful of dough is holy, the whole batch of dough is holy. If the root is holy, the branches are holy.


NET [draft] ITL: If <1487> the first portion of the dough offered <536> is holy <40>, then <2532> the whole batch <5445> is holy, and <2532> if <1487> the root <4491> is holy <40>, so too <2532> are the branches <2798>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Roma 11 : 16 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran