Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 11 : 28 >> 

TB: Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang.


AYT: Menurut Injil, mereka adalah musuh Allah demi kamu, tetapi menurut pemilihan, mereka adalah orang-orang yang dikasihi demi nenek moyang mereka.

TL: Maka tentang hal Injil, mereka itu menjadi seteru oleh karena kamu; tetapi menurut pilihan, mereka itu dikasihi oleh sebab segala nenek moyang.

MILT: Memang menurut Injil, mereka seteru oleh karena kamu, tetapi menurut pilihan, mereka terkasih oleh karena leluhur.

Shellabear 2010: Sehubungan dengan Injil, memang bani Israil adalah musuh Allah karena kamu. Tetapi sebagai bangsa pilihan, mereka adalah umat yang dikasihi Allah karena nenek moyang mereka,

KS (Revisi Shellabear 2011): Sehubungan dengan Injil, memang bani Israil adalah musuh Allah karena kamu. Tetapi sebagai bangsa pilihan, mereka adalah umat yang dikasihi Allah karena nenek moyang mereka,

Shellabear 2000: Sehubungan dengan Injil, memang bani Israil adalah musuh Allah oleh karena kamu. Tetapi sebagai bangsa pilihan, mereka adalah umat yang dikasihi Allah oleh karena nenek moyang mereka,

KSZI: Dari segi Injil, orang Israel dimusuhi keranamu, tetapi dari segi pilihan, mereka dikasihi kerana nenek moyang mereka;

KSKK: Mengenai Injil, orang-orang Yahudi adalah seteru Allah, oleh karena kamu. Tetapi dalam hal pilihan, mereka masih tetap yang dikasihi oleh karena leluhur mereka;

WBTC Draft: Orang Yahudi tidak mau menerima Kabar Baik sehingga mereka menjadi musuh Allah. Hal itu terjadi untuk menolong kamu orang yang bukan Yahudi, tetapi orang Yahudi tetap menjadi umat pilihan Allah. Allah sangat mengasihinya. Ia mengasihinya karena janji-Nya kepada nenek moyangnya.

VMD: Orang Yahudi tidak mau menerima Kabar Baik sehingga mereka menjadi musuh Allah. Hal itu terjadi untuk menolong kamu orang yang bukan Yahudi, tetapi orang Yahudi tetap menjadi umat pilihan Allah, yang sangat dikasihi-Nya. Ia mengasihinya karena janji-Nya kepada nenek moyangnya.

AMD: Sehubungan dengan Kabar Baik, orang Israel menjadi musuh Allah supaya kamu mengenal Allah. Tetapi, dalam hal orang-orang pilihan, orang Israel dikasihi oleh Allah karena janji-Nya kepada nenek moyang mereka.

TSI: Karena orang Yahudi tidak mau menerima Kabar Baik dari Allah, maka mereka menjadi musuh-Nya. Hal itu terjadi supaya terbuka kesempatan kepada kalian orang yang bukan Yahudi untuk diselamatkan. Tetapi orang Yahudi tetap umat pilihan Allah yang sangat dikasihi-Nya. Dia tetap mengasihi mereka karena janji-janji-Nya kepada nenek moyang mereka.

BIS: Karena orang Yahudi tidak mau menerima Kabar Baik dari Allah, maka mereka menjadi musuh Allah; dan itu justru menjadi keuntungan bagi Saudara-saudara yang bukan Yahudi. Tetapi karena pilihan Allah, maka orang-orang Yahudi itu tetap dikasihi oleh Allah demi nenek moyang mereka.

TMV: Kerana orang Yahudi tidak mahu menerima Berita Baik daripada Allah, mereka menjadi musuh Allah. Tetapi hal itu membawa faedah bagi kamu, orang bukan Yahudi. Tetapi kerana pilihan Allah, orang Yahudi tetap dikasihi oleh Allah, kerana janji Allah kepada nenek moyang mereka.

BSD: Orang Yahudi tidak mau menerima Kabar Baik dari Allah. Karena itu mereka menjadi musuh Allah; dan itu justru menguntungkan kalian yang bukan orang Yahudi. Tetapi, Allah sudah memilih orang Yahudi menjadi umat-Nya, maka Allah akan tetap mengasihi mereka.

FAYH: Pada waktu ini banyak orang Yahudi membenci serta memusuhi Injil. Tetapi hal ini menjadi keuntungan bagi Saudara, karena menyebabkan Allah memberikan karunia-karunia-Nya kepada Saudara yang bukan orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi masih merupakan kekasih Allah berdasarkan janji-janji-Nya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub.

ENDE: Memang mengenai Indjil, mereka adalah musuh demi kamu, tetapi mengenai hal pilihan, mereka adalah kaum tertjinta demi para Bapa-bangsa.

Shellabear 1912: Adapun dalam hal Injil maka orang Israil itu menjadi musuh oleh karena kamu; tetapi dalam hal ia sudah dipilih, maka mereka itu dikasihi oleh karena segala nenek moyang.

Klinkert 1879: Adapon akan indjil itoe, mareka-itoe seteroe djoega karena sebab kamoe, tetapi adapon akan hal pilihan, mareka-itoelah kekasih karena sebab segala nenek-mojang.

Klinkert 1863: Maka dari sebab indjil dia-orang djadi satroe, ija-itoe akan oentongmoe, tetapi dari sebab pilihan itoe dia-orang djadi kekasih karna sebab segala nenek-mojang.

Melayu Baba: Deri-hal injil, dia-orang mnjadi musoh-musoh kerna kamu punya sbab: ttapi deri-hal dia-orang sudah terpileh, dia-orang di-kasehkan kerna nenek-moyang punya sbab.

Ambon Draft: Betul djuga akan Indjil, marika itu ada sataru-sataru, awleh karana kamu; tetapi akan hal kapilehan, marika itu ada awrang kekaseh-ke-kaseh awleh karana bapa-bapa itu;

Keasberry: Maka deri subab injil itulah juga, orang Yahudi itu ada bursutru ulih subab kaum juga: tutapi deri subab hal pilihan itulah, maka marika itu munjadi kukasih ulih subab sagala nenek moyang.

Leydekker Draft: Bagitu songgohpawn marika 'itu 'ada sataruw 2 deri pada fihakh 'Indjil 'awleh karana kamu: tetapi deri pada fihakh 'itsthifaj marika 'itu 'ada kekaseh 2 'awleh karana datokh 2.

AVB: Dari segi Injil, orang Israel dimusuhi keranamu, tetapi dari segi pilihan, mereka dikasihi kerana nenek moyang mereka;


TB ITL: Mengenai <2596> <3303> Injil <2098> mereka adalah seteru <2190> Allah oleh karena <1223> kamu <5209>, tetapi <1161> mengenai <2596> pilihan <1589> mereka adalah kekasih <27> Allah oleh karena <1223> nenek moyang <3962>.


Jawa: Manut Injil, wong-wong iku padha dadi satrune Gusti Allah marga saka kowe, ananging manut ing pilihan, wong-wong iku padha dadi kekasihe Gusti Allah awit saka para leluhur.

Jawa 2006: Mungguhing Injil, wong-wong iku padha dadi mungsuhé Allah marga kowé, ananging mungguhing pilihan, wong-wong iku padha dadi kekasihé Allah, marga para leluhuré.

Jawa 1994: Merga wong Yahudi padha nampik Injil, padha dadi mungsuhé Gusti Allah, kuwi dadi lan becikmu, para wong dudu Yahudi. Nanging merga kapilih déning Gusti Allah, wong Yahudi mau padha dadi mitrané Gusti Allah, krana saka para leluhuré.

Jawa-Suriname: Para sedulur, jalaran bangsa Israèl nampik kabar kabungahané Gusti Yésus Kristus, mulané ya dadi mungsuhé Gusti Allah. Lah kuwi malah nekakké betyik kanggo kowé. Nanging jalaran bangsa Israèl kuwi sakwijiné bangsa sing dipilih Gusti Allah, mulané ya diéman tenan karo Gusti Allah, éling prejanjiané marang Bapa Abraham, Isak lan Yakub.

Sunda: Ku sabab urang Yahudi nolak Injil Kasalametan, ku Allah dimusuhan. Nu untung aranjeun nu lain urang Yahudi. Tapi ku lantaran ku Allah geus dipilih, urang Yahudi tetep dipikaasih ku Mantenna, tina ngemutkeun karuhun maranehanana.

Sunda Formal: Maranehna teh, ari ditilik ti pihak Injil mah, satru Allah. Ku lantaran hal eta, nu untung teh aranjeun, nu lain urang Yahudi. Tapi ku sabab tadina oge umat kapilih tur ngaraskeun ka karuhunna, tetep maranehna ku Allah dipikaasih.

Madura: Sarrena oreng Yahudi ta’ poron narema Kabar Bagus dhari Allah, oreng Yahudi daddi mosona Allah; ban gapaneka la’-mala’ madhateng kaontongan ka sampeyan se banne Yahudi. Nangeng sarrena reng-oreng Yahudi ganeka peleyanna Allah, daddi teptep ekaase’e sareng Allah polana bangatowana.

Bauzi: Lahame amu di iube labihasu fet vameadume esuhuna etei imbodehe vabak. Etei Yahudi dam dua totbaho labe iho Kristus labe Aho meedaha Im Neàna lam mu vooho labe Alat ozomta ame dam lam Aba fakemoholehe dam am bak. Ame bak labet modi Alat fa uba Yahudi damat modem vab dam bake im neà bak fa meeda. Labihadamnàme Aba Aho amu ame Yahudi dam laba, “Am damalese,” lahame Aho amu lab fet ozome gagu fi hasi vàmadi esuhu bak labet modi Aho ozahit dam laba deeli meedam lahasuhu bak. Labi laha Aho amu aham di iube im Yahudi dam labe im tai ahobada zi laba abo Abrahamti Isakti Yakubti labihasu ame dam laba Aho fet vameadume vàmadi esuhu im lam vi ozodam labe labihadam bak.

Bali: Santukan bangsa Yahudine nulak Orti Rahayune punika, ipun dados meseh Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran semeton parabangsa sane boya Yahudi. Nanging malantaran ipun kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun dados sawitran Idane, uli krana leluuripune.

Ngaju: Awi oloh Yehudi dia maku manarima Barita Bahalap bara Hatalla, maka ewen manjadi musoh Hatalla; tuntang jete manjadi kaontong akan kare pahari je dia Yehudi. Tapi awi paintih Hatalla, maka kare oloh Yehudi te tetep inyinta awi Hatalla tagal tato hiang ewen.

Sasak: Mengenai Kabar Solah, dengan Yahudi ndẽq nerimaq hal nike, make ie pade jari musuh Allah lantaran side pade; mengenai pilẽqan Allah, Allah tetep ngasihin ie pade demi leluhur ie pade.

Bugis: Nasaba tau Yahudié dé’ namaélo tarimai Karéba Madécéng polé ri Allataala, mancajiwi mennang balinna Allataala; na mala iyaro mancajiwi amaupekeng lao ri Saudara-saudara iya tenniyaé Yahudi. Iyakiya nasaba pappiléna Allataala, na iyaro sining tau Yahudié tette’i riyamaséi ri Allataala nasaba néné-nénéna.

Makasar: Lanri teana tu Yahudia antarimai Kabara’ Baji’ battua ri Allata’ala, a’jari musumi ke’nanga ri Allata’ala; na iaminjo ba’lalo ampa’jari upaki bansa-bansa maraenga. Mingka lanri nipilena ri Allata’ala, tuli nikamaseammi ri Allata’ala anjo tu Yahudia, passabakkang boe-boena ke’nanga.

Toraja: Iatu diona Kareba-kaparannuan uali ia tu tau iato tu belanna kamu; apa ianna diona kadipilean, dipakaboro’ ia tete dio nene’ to dolo.

Duri: Nabarakka'i kamu' Puang Allataala, to bangsa tangngia to-Yahudi, nasaba' ia to to-Yahudi te'da natarimai to Kareba Kasalamatan anna ewai to Puang. Apa moi nasusi joo, ia to to-Yahudi napakamoja' unai Puang Allataala, nasaba' mangka napilei to tojolona to-Yahudi.

Gorontalo: Tawu lo Yahudi dila yinawo mololimo habari mopiyohu. Sababu uwito, timongoliyo ma lowali musu lo Allahuta'ala wawu uwito ma lo'ountungi olimongoli tawu ta dila Yahudi. Bo tawu lo Yahudi ta ma tilulawoto Allahuta'ala lonto u omo-omolu lomayi, timongoliyo debo tatapu otoliango Allahuta'ala moturuti mao janjiya-Liyo ode mongotiyombu limongoliyo.

Gorontalo 2006: Sababu taulo Yahudi diila mohuto mololimo Habari Mopiohe monto Allahu Taa̒ala, yi timongolio malowali musu lo Allahu Taa̒ala; wau uito tumbao̒ maloo̒ pae̒eda to Mongo wutato tadiila Yahudi. Bo sababu matilulaoto Allahu Taa̒ala, yi tau-tauwalo Yahudi boito debo pilonu lo Allahu Taa̒ala domi tinenemoya limongolio.

Balantak: Lipu' Israel bude' mangalabot Lele Pore, ka' i raaya'a pooka'idek tia Alaata'ala. Men koiya'a sidamo bo kaporeanmuu men taasi' lipu' Israel. Kasee ka' Alaata'ala men nungururuki, mbaka' lipu' Israel iya'a dauga' kolingu'konon-Na, gause i Ia minginau' pulina lipu' Israel.

Bambam: Tentomai umpobalim Puang Allataala to Yahudi aka moka untahima Kaheba Katilallasam. Sapo' ia too mendadi kakehongkosammua' iko inggannakoa' solasubungku taianna to Yahudi. Moi anna susi, sapo' inde to Yahudi tontä liu nakamasei Puang Allataala, aka abana inna umma' to napilei mengkalao dio nene to naponene.

Kaili Da'a: Ri tempo we'i-we'i tau-tau to Israel najadi bali nu Alatala sabana ira da'a madota momparasaya Kareba Belo. Pade etumo to nanggeni rasi ka komi tau-tau da'a to Yahudi. Tapi naupa iwetu, tau-tau to Israel danipotowe Alatala sabana I'a nompelisi ira nggaolu najadi todeana, pade I'a bate-batena nantora pojanjina ka totu'a ira nggaolu.

Mongondow: Lantaran intau Yahudi doií notarima kon Habar Mopia nongkon i Allah, daí mosia nobalií saturu i Allah; bo tua in nobalií bidon ka'untungan monimu inta de'eman intau Yahudi. Ta'e lantaran mosia bo aim pinilií i Allah, daí mosia umuran kinotabi i Allah sin lantaran mogoguyang monia.

Aralle: Dinoa to Yahudi mendahi balinna Puang Alataala, aka' dai sika naaku umpetahpa' yato Kaheba Mapia. Aka' yatoo, ya' kehongko'koa' dio ang tadia to Yahudi. Ampo' moinnakato noa, tontongke' to Yahudi nakalemui Puang Alataala, aka' mengkalao dolu sika napillei anna nakalehai lolo pa'dandinna pano di peneneannaii.

Napu: Ide-ide to Yahudi mewalihe iwalina Pue Ala, lawi barahe mau mampoinalai Ngkora Marasa. Hangko inditi, morasikau au bara to Yahudi. Agayana nauri nodo, to Yahudi iti batenda napokaahi liliu Pue Ala, lawi ihirami au Napilei hangkoya moula dandiNa i toiyorunda.

Sangir: Ual᷊ingu tau Yahudi mạdiri manarimạ u Injilẹ̌ bọu Ruata tangu i sire nakoạ sědụ u Ruata; kụ ene kai mariadi kal᷊auntung su manga anạ u sěmbaụ apan bal᷊ine Yahudi. Kaiso ual᷊ingu pinilen Duata, ute manga tau Yahudi ene mang ikẹ̌kěndagu Mawu Ruata baugu i upung i sire.

Taa: Wali to Yahudi ri tempo si’i sira bo’onya mangaya kareba matao wali sira mawali bali i mPue Allah. Yako etu komi to si’a to Yahudi mangarata kareba matao. Pei nempo ewa see, to Yahudi etu tiroo naporayang i mPue Allah, apa Ia room mangampilis sira yako tempo owi pasi Ia taa mangkalingan parajanjiNya resi bue nsira tempo owi.

Rote: Hu ka nde hataholi Yahudi a, ta nau sipok Manetualain Hala Malole na fa de, ala dadi Manetualain musu noo nala; fo dede'ak ndia nini nanalak esa fe emi hataholi ta Yahudi la. Te hu ka nde Mantualain nde hele a de, Ana sue-lai nahele hataholi Yahudi sila la, hu sila bei-ba'ikai nala.

Galela: So nakoso o Yahudika ma nyawa o habari qaloloha magena ona asa yaholu, sidago o habari gena aku inisidiado nginika de ona idadi maro o Gikimoi Awi lawangi. Ngaroko komagena, duma ma ngale manga ete de manga topora gena Una wajajika de ona wahirika, so kanaga asa ona wadodara.

Yali, Angguruk: It Yahudi inaben wene fanowon holtusa fureg Allah min seli roho wereg ane ariyen hit fano atikip. Allah min seli roho wereg angge famen iniknisi unumbasi fahet wenggel haruk lit Allahn it mumal eneptikik ulug Indi isaruk lit wereg.

Tabaru: Sababu 'o Yahudi ma nyawa yooluku yadawongo 'o Habari ma Owa ma Jo'oungu ma Dutuno, so 'ona yodadi ma Jo'oungu ma Dutu 'awi saturuu; de ge'ena 'imadadi to ngini 'Esa moi ko 'o Yahudiokawa 'ania laha. Duga 'o Yahudioka 'ona ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu 'awi 'umati ngano manga edete de manga dotumu wakiirikokau. So 'o Yahudi ma nyawa-nyawa ma Jo'oungu ma Dutu tatapu wakisibosono.

Karo: Erdandanken itulak kalak Jahudi Berita Si Mehuli, emaka jadi imbang Dibata ia, tapi si enda jadi keuntungen man bandu o kalak si labo Jahudi. Tapi erdandanken pilihen Dibata, kalak Jahudi e teman Dibata nge, erkiteken nini kalak Jahudi e.

Simalungun: Ase domu hubani Ambilan Na Madear in, munsuh do sidea halani nasiam, tapi domu hubani pamilihon in, haholongan do sidea halani ompung na lobei.

Toba: Asa marningot barita na uli i, musu do nasida ala hamu; alai mangihuthon pamilliton i, angka haholongan do nasida ala angka ompu i.

Dairi: Kumarna oda uè kalak Jahudi menjalo Sukuten Kelluahen bai Dèbata nai, gabè musuh Dèbata ngo kalak i janah gabè perlabaan ngo idi bai ndènè siso Jahudi, tapi kemmulihken pemmilihenna i, gabè kekellengen atè Dèbata ngo kalak i merkitèken empung kalak idi i.

Minangkabau: Dek karano urang Yahudi indak namuah manarimo Injil nan dari Allah, mako inyo manjadi musuah Allah; tapi malah manjadi ka untuangan bagi sudaro-sudaro nan indak urang Yahudi. Tapi, dek karano inyo umaik piliahan Allah, mako urang-urang Yahudi tu, inyo tatap dikasiahi dek Allah, dek karano di niniak muyangnyo.

Nias: Bõrõ me lõ omasi latema Duria Somuso Dõdõ soroi Lowalangi, tobali udu Lowalangi ira; ba tobali haremi da'õ ya'ami si tenga niha Yahudi. Ba hiza bõrõ wamili Lowalangi, wa lõ mamalõ I'omasi'õ niha Yahudi Lowalangi ndra tuara.

Mentawai: Kalulut taiobára nia tai Jahudi masisiló Katuareman Simaerú néné, bailiunangan sia saggak Taikamanua; tápoi aibailiu lé nia puuktunganmui ka kam, ale kam Sasaraina sipuoni taú tai Jahudi. Tápoi kalulut pipiliyna sia Taikamanua, bailiu riu-riu lé ipukateki sia baga Taikamanua, kalulut taikebbukatda.

Lampung: Mani ulun Yahudi mak haga nerima Kabar Betik jak Allah, maka tian jadi musuh-Ni Allah; rik ano justru jadi untung bagi Puari-puari sai lain Yahudi. Kidang mani pilihan-Ni Allah, maka ulun-ulun Yahudi udi tetap dikasihi ulih-Ni Allah demi nenek muyang tian.

Aceh: Sabab ureuëng Yahudi hana jitem teurimong Haba Gét nyang teuka nibak Po teu Allah, ngon lagée nyan awaknyan ka jeuet keumusoh Allah; dan nyan ka jeuet keuturonan nibak Syedara nyang kon Yahudi. Teuma sabab piléhan Allah, ureuëng-ureuëng Yahudi nyan teutab geugaséh lé Allah deumi indatu awaknyan.

Mamasa: Temo umbali Puang Allata'alla to Yahudi annu moka untarima Kareba Kadoresan. Sapo muporongko' ikoa' to salinna to Yahudi. Sapo tontong liu nakamasei Puang Allata'alla annu innang to napile mengkalao dio nenena.

Berik: Angtane Yahudimanaiserem jei Uwa Sanbagirem ginanggwasam, aam temawer jei Taterisi Waakenaiserem fas jam ne taabiyen, jengga aamei imsa taabili jeiserem. Jengga Uwa Sanbagiri Jei angtane Yahudimana gemer nesiktababili, aam temawer jeiba angtane Jena gwanan aa jes destabaabilim, ane aam temawer mese Jei mesam ge nasbawel Abrahamfar, ane Isakfar, ane Yakubfar.

Manggarai: Ali toé tiba Keréba Di’a, isé situ ata bali de Mori Keraéng te ontong latang te méu. Maik lorong pilé de Mori Keraéng, isé situ ata momang Diha landing kaut le empod.

Sabu: Taga tari do dho wae ne do Yahudi he ta hamme ta henate ne Li Hagha Dhara do ngati Deo ne, moko do ta jadhi ke ro ta ihi muhu-ihi lawa ngati Deo, jhe ri lai do napoanne ke do ta jadhi ke ta hahhi lua mangngi tu Tuahhu-tuahhu he do adho do Yahudi. Tapulara taga tari lua pidhi Deo, moko pee ma Deo ta hajha ta ddhei nga do Yahudi he taga tari ama-appu ro.

Kupang: Tiap kali orang Yahudi dong dengar Kristus pung Kabar Bae, dong bekin diri ke musu yang malawan sang Dia. Deng bagitu, dong kasi sampat sang bosong yang bukan Yahudi dong! Biar bagitu, ma Tuhan masi sayang sang dong, tagal Dia sayang sang dong pung nene-moyang, deng su pili ame sang dong ko jadi Dia pung orang dong.

Abun: Ye Yahudi bariwa simo os ndo gato Yesus Kristus kak ne anato án tepsu yeko wa Yefun Allah re. Sane anato Yefun Allah fro os ndo wa nin yewis yi ne. Sarewo Yefun Allah fro ye Yahudi su ketke wa sok mo An bi rus-i, anato Yefun Allah bi sukjimnut sye kas subot ye Yahudi tepsu suk gato An tom su ye Yahudi bi amui ne tó.

Meyah: Erek koma jeska rusnok Yahudi bera rukoja Allah efen oga osok gij Yesus Kristus fob. Jefeda Ofa oncunc rua erek Ofa rusnok ongga rudou ofogog skoita Ofa fob. Jefeda ebeibeyaif iwa ongga Yahudi guru bera ongga isma oufamofa eteb jeska Ofa. Tina jeska Ofa anggen rot mar gu Yahudi rerin rimower sis eteb fob, jefeda Ofa odou okora rot rua ongga Yahudi ros.

Uma: Tempo toi to Yahudi jadi' bali' Alata'ala, apa' oja'-ra mpopangala' Kareba Lompe'. Ngkai ree, marasi' lau-koi to bela to Yahudi. Aga nau' wae, to Yahudi toera, bate napoka'ahi' oa'-ra Alata'ala, apa' napelihi-ramo ngkai owi pai' nakiwoi oa' pojanci-na hi ntu'a-ra.

Yawa: Vatano Yahudi ube marovave Amisye ai weye wonayo Ayao Kovo Kristus rai. Wemirati ngkovo vatano Yahudi jewene wasai, weye soamo Amisye po Ayao Kove so raugaje wasai. Weramu Amisye anuga no Apa kawasae Yahudi po mapatimu mansai tutir, weye aemen Apa urairijo po raokaisyo awa aneno Abraham, Isak muno Yakob mansai rai.


NETBible: In regard to the gospel they are enemies for your sake, but in regard to election they are dearly loved for the sake of the fathers.

NASB: From the standpoint of the gospel they are enemies for your sake, but from the standpoint of God’s choice they are beloved for the sake of the fathers;

HCSB: Regarding the gospel, they are enemies for your advantage, but regarding election, they are loved because of their forefathers,

LEB: With respect to the gospel, [they are] enemies for your sake, but with respect to election, [they are] dearly loved for the sake of the fathers.

NIV: As far as the gospel is concerned, they are enemies on your account; but as far as election is concerned, they are loved on account of the patriarchs,

ESV: As regards the gospel, they are enemies of God for your sake. But as regards election, they are beloved for the sake of their forefathers.

NRSV: As regards the gospel they are enemies of God for your sake; but as regards election they are beloved, for the sake of their ancestors;

REB: Judged by their response to the gospel, they are God's enemies for your sake; but judged by his choice, they are dear to him for the sake of the patriarchs;

NKJV: Concerning the gospel they are enemies for your sake, but concerning the election they are beloved for the sake of the fathers.

KJV: As concerning the gospel, [they are] enemies for your sakes: but as touching the election, [they are] beloved for the fathers’ sakes.

AMP: From the point of view of the Gospel (good news), they [the Jews, at present] are enemies [of God], which is for your advantage {and} benefit. But from the point of view of God's choice (of election, of divine selection), they are still the beloved (dear to Him) for the sake of their forefathers.

NLT: Many of the Jews are now enemies of the Good News. But this has been to your benefit, for God has given his gifts to you Gentiles. Yet the Jews are still his chosen people because of his promises to Abraham, Isaac, and Jacob.

GNB: Because they reject the Good News, the Jews are God's enemies for the sake of you Gentiles. But because of God's choice, they are his friends because of their ancestors.

ERV: The Jews refuse to accept the Good News, so they are God’s enemies. This has happened to help you who are not Jews. But they are still God’s chosen people, and he loves them because of the promises he made to their ancestors.

EVD: The Jews refuse to accept the Good News, so they are God’s enemies. This has happened to help you non-Jews. But the Jews are still God’s chosen people. So God loves them very much. God loves them because of {the promises he made to} their fathers.

BBE: As far as the good news is in question, they are cut off from God on account of you, but as far as the selection is in question, they are loved on account of the fathers.

MSG: From your point of view as you hear and embrace the good news of the Message, it looks like the Jews are God's enemies. But looked at from the long-range perspective of God's overall purpose, they remain God's oldest friends.

Phillips NT: As far as the gospel goes, they are at present God's enemieswhich is to your advantage. But as far as God's purpose in choosing is concerned, they are still beloved for their fathers' sakes.

DEIBLER: With regard to the Jews rejecting the good message about Christ, God treats them as enemies, which has benefited you non-Jews. But in regard to their being the people whom God chose, God still loves them because of what he promised their ancestors.

GULLAH: Cause de Jew dem ton dey back pon de Good Nyews, dey God enemy. An dat been a hep ta oona wa ain Jew. Bot cause dey de people God been pick, God still da lob um cause ob wa e promise dey ole people leada dem.

CEV: The people of Israel are treated as God's enemies, so that the good news can come to you Gentiles. But they are still the chosen ones, and God loves them because of their famous ancestors.

CEVUK: The people of Israel are treated as God's enemies, so that the good news can come to you Gentiles. But they are still the chosen ones, and God loves them because of their famous ancestors.

GWV: The Good News made the Jewish people enemies because of you. But by God’s choice they are loved because of their ancestors.


NET [draft] ITL: In regard to <2596> the gospel <2098> they are enemies <2190> for <1223> your <5209> sake <1223>, but <1161> in regard to <2596> election <1589> they are dearly loved <27> for the sake <1223> of the fathers <3962>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Roma 11 : 28 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran