Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Yeremia 7 : 18 >> 

TB: Anak-anak memungut kayu bakar, bapa-bapa menyalakan api dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi ratu sorga, dan orang mempersembahkan korban curahan kepada allah lain dengan maksud menyakiti hati-Ku.


AYT: Anak-anak mengumpulkan kayu, bapak-bapak menyalakan api, dan para perempuan mengaduk adonan untuk membuat kue bagi Ratu Surga. Dan, mereka menuangkan persembahan curahan bagi ilah-ilah lain untuk membuat-Ku marah.

TL: Bahwa anak-anaknya memungut kayu dan bapanyapun memasang api dan orang perempuan mereka itu meramas tepung basah, diperbuatnya juadah bertulisan bagi Permaisuri di langit dan dicucurkannya persembahan minuman bagi dewa-dewa, hendak mendukakan Aku.

MILT: Anak-anak lelaki sedang mengumpulkan kayu, dan bapak-bapak sedang menyalakan api, sementara wanita-wanita sedang mengaduk adonan untuk membuat kue bagi ratu langit dan untuk menuangkan persembahan curahan kepada allah (ilah-ilah - 0430) lain, dengan maksud memancing murka-Ku.

Shellabear 2010: Anak-anak memungut kayu, para ayah menyalakan api, dan kaum perempuan meremas-remas adonan untuk membuat penganan bagi Ratu Langit. Mereka mencurahkan persembahan minuman bagi ilah-ilah lain untuk membangkitkan murka-Ku.

KS (Revisi Shellabear 2011): Anak-anak memungut kayu, para ayah menyalakan api, dan kaum perempuan meremas-remas adonan untuk membuat penganan bagi Ratu Langit. Mereka mencurahkan persembahan minuman bagi ilah-ilah lain untuk membangkitkan murka-Ku.

KSKK: Anak-anak mengumpulkan kayu bakar dan bapa-bapa menyalakan api. Perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat kue bagi Ratu Surga dan mempersembahkan kurban curahan kepada allah-allah lain.

VMD: Inilah pekerjaan mereka: Anak-anak mengumpulkan kayu, bapa-bapa menyalakan api. Para perempuan mengaduk adonan untuk membuat kue-kue bagi Ratu Surga serta menuangkan minuman persembahan kepada berhala asing. Mereka melakukan hal itu untuk membuat Aku marah.

BIS: Anak-anak mengumpulkan kayu bakar, orang laki-laki menyalakan api, dan orang perempuan mencampur adonan untuk membuat kue bagi dewi yang mereka namakan Ratu Surga. Dan untuk menyakiti hati-Ku mereka juga mempersembahkan air anggur kepada ilah-ilah lain.

TMV: Anak-anak mengumpulkan kayu api, orang lelaki menyalakan api, dan orang perempuan mencampur adunan untuk membuat kuih bagi dewi yang dinamakan mereka sebagai Ratu Syurga. Mereka juga mempersembahkan wain kepada tuhan-tuhan lain untuk menyakiti hati-Ku.

FAYH: Jangan heran kalau murka-Ku berkobar-kobar. Perhatikan bagaimana anak-anak mengumpulkan kayu bakar dan bapak-bapak membuat api, dan ibu-ibu mengolah adonan dan membuat kue untuk dipersembahkan kepada 'Ratu Surga' dan berhala-berhala mereka yang lain. Mereka bermaksud menyakiti hati-Ku.

ENDE: Anak2 memungut kaju bakar, bapak2 menjalakan api dan wanita2 me-remas2 adonan untuk membuat semah bagi Ratu Langit. Mereka menuangkan kurban2 tuangan kepada dewa2 lain untuk menantang Aku.

Shellabear 1912: Bahwa anak-anaknya mengutip kayu dan bapanya menyalakan api dan segala orang perempuan merampas tepung diperbuatnya penganan bagi permaisuri di langit dan dicurahkannya persembahan minuman kepada dewa-dewa orang supaya membangkitkan murka-Ku.

Leydekker Draft: 'Anakh-anakh 'ada memungut pontong-pontong kajuw, dan bapa-bapa 'ada memasang 'apij, dan parampuwan-parampuwan pawn meng`ulij tepong basah, 'akan melangkap djuwada-djuwada pada Permejsurij dilangit, dan 'akan mentjutjor persombahan tjutjor-tjutjoran pada 'Ilah lajin-lajin, 'akan meng`adakan sudah padaku.

AVB: Anak memungut kayu, ayah menyalakan api, dan kaum perempuan menguli adunan untuk membuat penganan bagi Ratu Langit. Mereka mencurahkan persembahan minuman bagi tuhan-tuhan lain untuk membangkitkan murka-Ku.


TB ITL: Anak-anak <01121> memungut <03950> kayu bakar <06086>, bapa-bapa <01> menyalakan <01197> api <0784> dan perempuan-perempuan <0802> meremas <03888> adonan <01217> untuk membuat <06213> penganan <03561> persembahan bagi ratu <04446> sorga <08064>, dan orang mempersembahkan <05258> korban curahan <05262> kepada allah <0430> lain <0312> dengan maksud <04616> menyakiti hati-Ku <03707>.


Jawa: Bocah-bocah padha ripik-ripik kayu, bapakne padha daden geni sarta kang wadon padha ngulet jladren kanggo olah panganan, sesajen bakal katur marang ratuning langit, lan wong padha ngecurake sajen omben-omben marang allah liyane, kanthi sedya gawe gerahing galihingSun.

Jawa 1994: Bocah-bocah padha nglumpukaké kayu. Wong lanang-lanang padha gawé geni gedhé, wong wadon-wadon padha ngulet jladrèn, padha dienggo gawé emplèk-emplèk sesajèn kanggo déwa wadon sing diarani Pramèswarining Langit. Kejaba kuwi uga awèh sesajèn anggur marang allah liya-liyané, mula padha gawé gerahing penggalih-Ku.

Sunda: Barudak ngarumpulkeun suluh, kolot-kolot ngahurungkeun seuneu, awewe-awewe nyieun adonan jang nyieun kueh, baktikeuneun ka hiji dewi anu ku maranehna dingaranan Ratu Sawarga. Heug deui nyaricikeun anggur sasajen ka allah-allah sejen, maksudna nganyenyeri hate Kami.

Madura: Na’-kana’ makompol kaju, oreng lalake’an ngodhi’i apoy, oreng babine’an nyampor adun aola’a jajan se ebagiya ka dewi se bi’ reng-oreng jareya enyamae Ratona Sowarga. Ban kaangguy nyake’e Tang ate, reng-oreng jareya gi’ ngalakone barang se daraka laenna, iya reya ngeba tor-ator anggur ka lah-illah laenna.

Bali: Pianak-pianakne pada munduhang saang, bapa-bapanne ngendihang api, tur ane luh-luh pada ngulet tepung ngae jaja, lakar aturanga teken dewi ane adanina Pramesuari Langit. Ia masih ngaturang yeh anggur teken dewa-dewa lenan buat nyakitin kayun Ulune.

Bugis: Paddeppungengngi aju tunung ana’-ana’é, tau worowané palluwa api, sibawa makkunraié campuru’i lama labbu’é untu’ mébbu béppa untu’ déwi iya nasengngé mennang Ratunna Surugaé. Sibawa untu’ peddiriwi atik-Ku makkasuwiyangeng towi mennang uwai anggoro lao ri déwata-déwata laingngé.

Makasar: Ana’-anaka appasse’rei kayu tunuang, tubura’-bura’nea apparinra pepe’, siagang tubai’-bainea alleo’ labu’ untu’ appare’ kanrejawa lanapassareanga ke’nanga mae ri rewata baine, ia naarenga ke’nanga Ratu Suruga. Siagang untu’ ampakapa’risiki atingKu assare tongi ke’nanga anggoro’ mae ri rewata-rewata maraenga.

Toraja: Iatu mai anakna urruruk kayu sia iatu ambe’na umpadukku api na iatu bainena ma’gerok ta’pung la nagaragai pa’ranggina dipenomban lako datu baine dao langi’ sia untedok pemala’ pantedok lako kapenomban senga’ la umparosso penaangKu.

Karo: Anak-anak pepulung ranting, dilaki-dilaki pegara api, diberu-diberu erbahan cimpa guna ipersembahken man dibata-dibata si igelarina Kemberahen Langit. Ipirpirkenna pe lau anggur kempak dibata si deban, gelah arah e mesui ateKu ibahanna.

Simalungun: Dakdanak patumpu soban, dalahi pagara apuy, naboru mangagu topung laho mambahen kue, bani raja naboru i langit; ambahni ai iuseihon galangan siinumon bani naibata na legan, laho manunsahi uhur-Hu.

Toba: Papungupungu soban angka dakdanak i, mangopan api angka amaama, mandogili na niudi angka inaina laho mambahen juada di langit, jala diusehon nasida tuak tangkasan di angka debata sileban laho mangarsahi ahu.


NETBible: Children are gathering firewood, fathers are building fires with it, and women are mixing dough to bake cakes to offer to the goddess they call the Queen of Heaven. They are also pouring out drink offerings to other gods. They seem to do all this just to trouble me.

NASB: "The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women knead dough to make cakes for the queen of heaven; and they pour out drink offerings to other gods in order to spite Me.

HCSB: The sons gather wood, the fathers light the fire, and the women knead dough to make cakes for the queen of heaven, and they pour out drink offerings to other gods so that they provoke Me to anger.

LEB: Children gather wood, fathers light fires, and women knead dough to make cakes for the queen of heaven. They pour out wine offerings to other gods in order to make me furious.

NIV: The children gather wood, the fathers light the fire, and the women knead the dough and make cakes of bread for the Queen of Heaven. They pour out drink offerings to other gods to provoke me to anger.

ESV: The children gather wood, the fathers kindle fire, and the women knead dough, to make cakes for the queen of heaven. And they pour out drink offerings to other gods, to provoke me to anger.

NRSV: The children gather wood, the fathers kindle fire, and the women knead dough, to make cakes for the queen of heaven; and they pour out drink offerings to other gods, to provoke me to anger.

REB: Children are gathering wood, fathers lighting the fire, women kneading dough to make crescent-cakes in honour of the queen of heaven; and drink-offerings are poured out to other gods -- all to grieve me.

NKJV: "The children gather wood, the fathers kindle the fire, and the women knead dough, to make cakes for the queen of heaven; and they pour out drink offerings to other gods, that they may provoke Me to anger.

KJV: The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women knead [their] dough, to make cakes to the queen of heaven, and to pour out drink offerings unto other gods, that they may provoke me to anger.

AMP: The children gather wood, the fathers kindle the fire, and the women knead the dough, to make cakes for the queen of heaven; and they pour out drink offerings to other gods, that they may provoke Me to anger!

NLT: No wonder I am so angry! Watch how the children gather wood and the fathers build sacrificial fires. See how the women knead dough and make cakes to offer to the Queen of Heaven. And they give drink offerings to their other idol gods!

GNB: The children gather firewood, the men build fires, and the women mix dough to bake cakes for the goddess they call the Queen of Heaven. They also pour out offerings of wine to other gods, in order to hurt me.

ERV: This is what the people of Judah are doing: The children gather wood. The fathers use the wood to make a fire. The women make the dough and then make cakes of bread to offer to the Queen of Heaven. The people of Judah pour out drink offerings to worship other gods. They do this to make me angry.

BBE: The children go for wood, the fathers get the fire burning, the women are working the paste to make cakes for the queen of heaven, and drink offerings are drained out to other gods, moving me to wrath.

MSG: Why, they've got the children gathering wood while the fathers build fires and the mothers make bread to be offered to 'the Queen of Heaven'! And as if that weren't bad enough, they go around pouring out libations to any other gods they come across, just to hurt me.

CEV: Children gather firewood, their fathers build fires, and their mothers mix dough to bake bread for the goddess they call the Queen of Heaven. They even offer wine sacrifices to other gods, just to insult me.

CEVUK: Children gather firewood, their fathers build fires, and their mothers mix dough to bake bread for the goddess they call the Queen of Heaven. They even offer wine sacrifices to other gods, just to insult me.

GWV: Children gather wood, fathers light fires, and women knead dough to make cakes for the queen of heaven. They pour out wine offerings to other gods in order to make me furious.


NET [draft] ITL: Children <01121> are gathering <03950> firewood <06086>, fathers <01> are building <01197> fires <0784> with it, and women <0802> are mixing <03888> dough <01217> to bake <06213> cakes <03561> to offer to the goddess they call the Queen <04446> of Heaven <08064>. They are also pouring out <05258> drink offerings <05262> to other <0312> gods <0430>. They seem to do all this just to <04616> trouble <03707> me.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Yeremia 7 : 18 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran