Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 

Daftar Ayat


1 Tawarikh 1:1--9:44

Daftar keturunan Adam sampai Abraham

1:1Adam, Set, Enos,

1:2Kenan, Mahalaleel, Yared,

1:3Henokh, Metusalah, Lamekh,

1:4Nuh, Sem, Ham dan Yafet.

1:5Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras.

1:6Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat dan Togarma.

1:7Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Rodanim.

1:8Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan.

1:9Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; keturunan Raema ialah Syeba dan Dedan.

1:10Kush memperanakkan Nimrod; dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi.

1:11Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim,

1:12orang Patrusim, orang Kasluhim--dari mereka inilah berasal orang Filistin--dan orang Kaftorim.

1:13Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya dan Het,

1:14serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi,

1:15orang Hewi, orang Arki, orang Sini,

1:16orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati.

1:17Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter dan Mesekh.

1:18Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber.

1:19Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan.

1:20Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet, Yerah,

1:21Hadoram, Uzal, Dikla,

1:22Ebal, Abimael, Syeba,

1:23Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya anak-anak Yoktan.

1:24Sem, Arpakhsad, Selah,

1:25Eber, Peleg, Rehu,

1:26Serug, Nahor, Terah,

1:27Abram, itulah Abraham.

Keturunan Abraham

1:28Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismael.

1:29Inilah keturunan mereka: anak sulung Ismael ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam,

1:30Misyma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

1:31Yetur, Nafish dan Kedma; mereka itulah anak-anak Ismael.

1:32Keturunan Ketura, gundik Abraham: perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Syeba dan Dedan.

1:33Anak-anak Midian ialah: Efa, Efer, Hanokh, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura.

Keturunan Esau

1:34Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel.

1:35Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeush, Yaelam dan Korah.

1:36Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna dan Amalek.

1:37Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama dan Miza.

1:38Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer dan Disyan.

1:39Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam; adik perempuan Lotan ialah Timna.

1:40Anak-anak Syobal ialah Alyan, Manahat, Ebal, Syefi dan Onam; anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana.

1:41Keturunan Ana ialah Disyon; anak-anak Disyon ialah Hamran, Esyban, Yitran dan Keran.

1:42Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan dan Yaakan. Anak-anak Disyan ialah Us dan Aran.

Raja-raja Edom

1:43Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah: Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba.

1:44Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah, dari Bozra, menjadi raja menggantikan dia.

1:45Setelah Yobab mati, Husyam, dari negeri orang Teman, menjadi raja menggantikan dia.

1:46Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia; dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit.

1:47Setelah Hadad mati, Samla, dari Masyreka menjadi raja menggantikan dia.

1:48Setelah Samla mati, Saul, dari Rehobot-Sungai, menjadi raja menggantikan dia.

1:49Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia.

1:50Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi dan isterinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab.

1:51Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alya, kepala kaum Yetet,

1:52kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon,

1:53kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar,

1:54kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom.

Keturunan Yehuda

2:1Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon,

2:2Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad dan Asyer.

2:3Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan dan Syela, tiga orang, yang lahir bagi dia dari anak perempuan Syua perempuan Kanaan itu. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata TUHAN, maka Ia membunuhnya.

2:4Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada lima orang.

2:5Anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul.

2:6Anak-anak Zerah ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol dan Dara. Semuanya lima orang.

2:7Keturunan Karmi ialah Ahar, yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu.

2:8Keturunan Etan ialah Azarya.

2:9Anak-anak yang lahir bagi Hezron ialah Yerahmeel, Ram dan Khelubai.

2:10Ram memperanakkan Aminadab, dan Aminadab memperanakkan Nahason, pemimpin bani Yehuda.

2:11Nahason memperanakkan Salma dan Salma memperanakkan Boas.

2:12Boas memperanakkan Obed dan Obed memperanakkan Isai.

2:13Isai memperanakkan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga,

2:14Netaneel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima,

2:15Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh;

2:16saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Anak-anak Zeruya ialah Abisai, Yoab dan Asael, tiga orang.

2:17Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismael itu.

2:18Kaleb bin Hezron memperanakkan Yeriot dari Azuba, isterinya; dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesyer, Sobab dan Ardon.

2:19Sesudah Azuba mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya.

2:20Hur memperanakkan Uri dan Uri memperanakkan Bezaleel.

2:21Sesudah itu Hezron menghampiri anak perempuan Makhir, bapa Gilead. Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur enam puluh tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya.

2:22Segub memperanakkan Yair yang mempunyai dua puluh tiga perkampungan di tanah Gilead.

2:23Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot-Yair dari pada mereka, juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya, enam puluh perkampungan. Itulah semuanya keturunan Makhir, bapa Gilead.

2:24Sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata--dia adalah isteri Hezron, ayahnya--maka perempuan itu melahirkan baginya Asyhur, bapa Tekoa.

2:25Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hezron, ialah Ram, anak sulung, Buna, Oren, Ozem dan Ahia.

2:26Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang isteri lain, bernama Atara; dialah ibu Onam.

2:27Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel, ialah Maas, Yamin dan Eker.

2:28Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada, dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur.

2:29Nama isteri Abisur ialah Abihail yang melahirkan Ahban dan Molid baginya.

2:30Anak-anak Nadab ialah Seled dan Apaim; Seled mati dengan tidak mempunyai anak.

2:31Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai.

2:32Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan; Yeter mati dengan tidak mempunyai anak.

2:33Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel.

2:34Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan; tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha.

2:35Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu, menjadi isteri, lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya.

2:36Atai memperanakkan Natan, dan Natan memperanakkan Zabad.

2:37Zabad memperanakkan Eflal, dan Eflal memperanakkan Obed.

2:38Obed memperanakkan Yehu, dan Yehu memperanakkan Azarya.

2:39Azarya memperanakkan Heles, dan Heles memperanakkan Elasa.

2:40Elasa memperanakkan Sismai, dan Sismai memperanakkan Salum.

2:41Salum memperanakkan Yekamya, dan Yekamya memperanakkan Elisama.

2:42Keturunan Kaleb, adik Yerahmeel, ialah Mesa, anak sulungnya, bapa Zif, dan anak-anak Maresa, bapa Hebron.

2:43Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem dan Sema.

2:44Sema memperanakkan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai.

2:45Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah bapa Bet-Zur.

2:46Efa, gundik Kaleb, melahirkan Haran, Moza dan Gazes; Haran memperanakkan Gazes.

2:47Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Efa dan Saaf.

2:48Gundik Kaleb, yakni Maakha, melahirkan Seber dan Tirhana.

2:49Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Madmana, dan Sewa, bapa Makhbena dan bapa Gibea; anak perempuan Kaleb ialah Akhsa.

2:50Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat-Yearim,

2:51Salma, bapa Betlehem dan Haref, bapa Bet-Gader.

2:52Sobal, bapa Kiryat-Yearim, mempunyai keturunan, yakni Haroe dan setengah orang Menuhot.

2:53Dan kaum-kaum Kiryat-Yearim ialah orang Yetri, orang Puti, orang Sumati dan orang Misrai; dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang Esytaol.

2:54Keturunan Salma ialah Betlehem, orang Netofa, Atarot-Bet-Yoab dan setengah orang Manahti, yakni orang Zori.

2:55Dan kaum-kaum para ahli surat, yang diam di Yabes, ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukhati. Mereka itulah orang Keni keturunan Hamat bapa keluarga Rekhab.

Keturunan Daud

3:1Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron; anak sulung ialah Amnon, dari Ahinoam, perempuan Yizreel; anak yang kedua ialah Daniel, dari Abigail, perempuan Karmel;

3:2anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maakha, yakni anak perempuan Talmai, raja Gesur; anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit;

3:3anak yang kelima ialah Sefaca, dari Abital; anak yang keenam ialah Yitream, dari Egla, isterinya itu.

3:4Enam orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah tujuh tahun enam bulan lamanya; dan tiga puluh tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.

3:5Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan dan Salomo, empat orang dari Batsyua binti Amiel,

3:6lalu Yibhar, Elisama, Elifelet,

3:7Nogah, Nefeg, Yafia,

3:8Elisama, Elyada dan Elifelet, sembilan orang.

3:9Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka.

3:10Keturunan Salomo ialah Rehabeam; anak orang ini ialah Abia; anak orang ini ialah Asa; anak orang ini ialah Yosafat;

3:11anak orang ini ialah Yoram; anak orang ini ialah Ahazia; anak orang ini ialah Yoas;

3:12anak orang ini ialah Amazia; anak orang ini ialah Azarya; anak orang ini ialah Yotam;

3:13anak orang ini ialah Ahas; anak orang ini ialah Hizkia; anak orang ini ialah Manasye;

3:14anak orang ini ialah Amon; anak orang ini ialah Yosia.

3:15Anak-anak Yosia: anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Zedekia dan anak yang keempat ialah Salum.

3:16Keturunan Yoyakim ialah Yekhonya, anaknya itu, dan anak orang ini ialah Zedekia.

3:17Anak-anak Yekhonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel, anaknya,

3:18lalu Malkhiram, Pedaya, Syenasar, Yekamya, Hosama dan Nedabya.

3:19Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan Simei, dan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hananya; Selomit ialah saudara perempuan mereka;

3:20lalu Hasuba, Ohel, Berekhya, Hasaja dan Yusab-Hesed, lima orang.

3:21Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya; anak orang ini ialah Refaya; anak orang ini ialah Arnan; anak orang ini ialah Obaja, dan anak orang ini ialah Sekhanya.

3:22Anak-anak Sekhanya ialah Semaya, dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Bariah, Nearya dan Safat, enam orang.

3:23Anak-anak Nearya ialah Elyoenai, Hizkia, dan Azrikam, tiga orang.

3:24Anak-anak Elyoenai ialah Hodawya, Elyasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya dan Anani, tujuh orang.

Keturunan Yehuda dari cabang lain

4:1Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur dan Syobal.

4:2Reaya, anak Syobal, memperanakkan Yahat, dan Yahat memperanakkan Ahumai dan Lahad. Itulah kaum-kaum orang Zora.

4:3Inilah anak-anak Etam: Yizreel, Isma dan Idbas; nama saudara perempuan mereka ialah Hazelelponi;

4:4lalu Pnuel, bapa Gedor, dan Ezer, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapa Betlehem.

4:5Asyur, bapa Tekoa, mempunyai dua isteri, yakni Hela dan Naara.

4:6Naara melahirkan baginya Ahuzam, Hefer, Temeni dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara.

4:7Anak-anak Hela ialah Zeret, Yezohar dan Etnan.

4:8Kos memperanakkan Anub, Hazobeba dan kaum-kaum Aharhel bin Harum.

4:9Yabes lebih dimuliakan dari pada saudara-saudaranya; nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya: "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan."

4:10Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya: "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku!" Dan Allah mengabulkan permintaannya itu.

4:11Kelub, saudara Suha, memperanakkan Mehir, dialah ayah Eston;

4:12dan Eston memperanakkan Bet-Rafa, Paseah dan Tehina, bapa Ir-Nahas. Itulah orang-orang Rekha.

4:13Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya; dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai;

4:14dan Meonotai memperanakkan Ofra. Seraya memperanakkan Yoab, bapa Lembah Tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang.

4:15Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela dan Naam; dan keturunan Ela ialah Kenas.

4:16Anak-anak Yehaleleel ialah Zif, Zifa, Tireya dan Asareel.

4:17Anak-anak Ezra ialah Yeter, Mered, Efer dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, puteri Firaun yang telah dikawini Mered. Perempuan ini melahirkan Miryam, Samai dan Yisbah, bapa Estemoa.

4:18Isteri Mered, perempuan Yehuda itu, melahirkan Yered, bapa Gedor, dan Heber, bapa Sokho, dan Yekutiel, bapa Zanoah.

4:19Anak-anak isteri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maakha itu.

4:20Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Benhanan dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Zohet dan Ben-Zohet.

4:21Keturunan Sela, anak Yehuda, ialah Er, bapa Lekha, dan Lada, bapa Maresa, dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet-Asybea,

4:22lalu Yokim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab dan kemudian pulang ke Betlehem; --riwayat-riwayat ini tua.

4:23Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera; mereka diam di sana dan bekerja untuk raja.

Keturunan Simeon

4:24Anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah dan Saul;

4:25anak orang ini ialah Salum; anak orang ini ialah Mibsam; anak orang ini ialah Misma.

4:26Keturunan Misma ialah Hamuel, anaknya; anak orang ini ialah Zakur; anak orang ini ialah Simei.

4:27Simei mempunyai enam belas orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan; tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak; seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti bani Yehuda.

4:28Mereka diam di Bersyeba, Molada, Hazar-Sual,

4:29Bilha, Ezem, Tolad,

4:30Betuel, Horma, Ziklag,

4:31Bet-Markabot, Hazar-Susim, Bet-Biri dan di Saaraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja.

4:32Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, Rimon, Tokhen dan Asan, lima perkampungan;

4:33juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri.

4:34Dan Mesobab, Yamlekh, Yosa bin Amazia,

4:35Yoel, Yehu bin Yosibya bin Seraya bin Asiel,

4:36Elyoenai, Yaakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya,

4:37Ziza bin Sifei bin Alon bin Yedaya bin Simri bin Semaya--

4:38orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak.

4:39Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka.

4:40Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik; negeri itu luas, aman dan sentosa; orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham.

4:41Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana dan menumpas mereka; demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu, sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka.

4:42Dan sebagian dari mereka, dari bani Simeon, sebanyak lima ratus orang, pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala mereka ialah Pelaca, Nearya, Refaya dan Uziel, anak-anak Yisei.

4:43Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini.

Suku-suku yang di seberang sungai Yordan

5:1Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung.

5:2Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf.

5:3Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henokh, Palu, Hezron dan Karmi.

5:4Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya; anak orang ini ialah Gog, anak orang ini ialah Simei;

5:5anak orang ini ialah Mikha; anak orang ini ialah Reaya; anak orang ini ialah Baal;

5:6anak orang ini ialah Beera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser, raja Asyur; dialah pemimpin orang Ruben.

5:7Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya, seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka, ialah Yeiel, kepala, lalu Zakharia,

5:8dan Bela bin Azas bin Sema bin Yoel; dialah yang diam di Aroer dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal-Meon.

5:9Dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead.

5:10Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri; setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead.

5:11Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salkha.

5:12Yoel adalah kepala dan Safam orang kedua; juga Yaenai dan Safat diam di Basan.

5:13Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikhael, Mesulam, Syeba, Yorai, Yakan, Ziya dan Eber, tujuh orang.

5:14Itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yaroah bin Gilead bin Mikhael bin Yesisai bin Yahdo bin Bus.

5:15Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka.

5:16Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya dan di segala tanah penggembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya.

5:17Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, raja Israel.

5:18Dari bani Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye ada empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh orang yang sanggup berperang, orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur.

5:19Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafish dan Nodab.

5:20Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka Ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepada-Nya.

5:21Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan: untanya lima puluh ribu ekor, kambing domba dua ratus lima puluh ribu ekor dan keledai dua ribu ekor, juga manusia seratus ribu jiwa.

5:22Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah dari pada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan.

5:23Setengah suku Manasye diam di negeri itu mulai dari Basan sampai Baal-Hermon, Senir dan gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya.

5:24Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawya dan Yahdiel, orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka.

5:25Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzinah dengan mengikuti segala allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka,

5:26maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara dan sungai negeri Gozan; demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini.

Suku Lewi

6:1Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari.

6:2Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel.

6:3Anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miryam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar.

6:4Eleazar memperanakkan Pinehas; Pinehas memperanakkan Abisua;

6:5Abisua memperanakkan Buki; Buki memperanakkan Uzi;

6:6Uzi memperanakkan Zerahya; Zerahya memperanakkan Merayot;

6:7Merayot memperanakkan Amarya; Amarya memperanakkan Ahitub;

6:8Ahitub memperanakkan Zadok; Zadok memperanakkan Ahimaas;

6:9Ahimaas memperanakkan Azarya; Azarya memperanakkan Yohanan;

6:10Yohanan memperanakkan Azarya; dialah yang memegang jabatan imam di Bait Suci yang didirikan Salomo di Yerusalem.

6:11Azarya memperanakkan Amarya; Amarya memperanakkan Ahitub;

6:12Ahitub memperanakkan Zadok; Zadok memperanakkan Salum;

6:13Salum memperanakkan Hilkia; Hilkia memperanakkan Azarya;

6:14Azarya memperanakkan Seraya; Seraya memperanakkan Yozadak;

6:15Yozadak turut diangkut ketika TUHAN membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar.

6:16Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari.

6:17Inilah nama anak-anak Gerson: Libni dan Simei.

6:18Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel.

6:19Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka:

6:20dari pada Gerson ialah Libni, anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima,

6:21dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zerah, dan anak orang ini ialah Yeatrai.

6:22Keturunan Kehat ialah Aminadab, anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Asir,

6:23dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Ebyasaf, dan anak orang ini ialah Asir,

6:24dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul.

6:25Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot,

6:26dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Zofai, dan anak orang ini ialah Nahat,

6:27dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana.

6:28Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung dan anak yang kedua ialah Abia.

6:29Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni, anak orang ini ialah Simei, dan anak orang ini ialah Uza,

6:30dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Asaya.

Penyanyi-penyanyi di rumah TUHAN

6:31Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah TUHAN sejak tabut itu mendapat tempat perhentian.

6:32Di hadapan Kemah Suci, yakni Kemah Pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah TUHAN di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya.

6:33Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka: dari bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel

6:34bin Elkana bin Yeroham bin Eliel bin Toah

6:35bin Zuf bin Elkana bin Mahat bin Amasai

6:36bin Elkana bin Yoel bin Azaria bin Zefanya

6:37bin Tahat bin Asir bin Ebyasaf bin Korah

6:38bin Yizhar bin Kehat bin Lewi bin Israel.

6:39Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekhya bin Simea

6:40bin Mikhael bin Baaseya bin Malkia

6:41bin Etai bin Zerah bin Adaya

6:42bin Etan bin Zima bin Simei

6:43bin Yahat bin Gerson bin Lewi.

6:44Di sebelah kiri berdiri dari bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi bin Abdi bin Malukh

6:45bin Hasabya bin Amazia bin Hilkia

6:46bin Amzi bin Bani bin Semer

6:47bin Mahli bin Musi bin Merari bin Lewi.

Keturunan Harun

6:48Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di Kemah Suci, rumah Allah.

6:49Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu.

6:50Inilah keturunan Harun: Eleazar, anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua,

6:51dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahya

6:52dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amarya, dan anak orang ini ialah Ahitub,

6:53dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas.

Kota-kota orang Lewi

6:54Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka: kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat--karena bagi merekalah undian yang pertama--

6:55kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya,

6:56tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune.

6:57Kepada keturunan Harun diberikan Hebron kota perlindungan itu, kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya;

6:58Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya;

6:59Asan dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya;

6:60dan dari suku Benyamin: Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada tiga belas yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka.

6:61Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian sepuluh kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu.

6:62Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan tiga belas kota dari suku Isakhar, dari suku Asyer, dari suku Naftali dan dari suku Manasye yang di Basan.

6:63Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi dua belas kota dari suku Ruben, dari suku Gad dan dari suku Zebulon.

6:64Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah penggembalaannya.

6:65Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi, yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku bani Yehuda, dari suku bani Simeon dan dari suku bani Benyamin.

6:66Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka.

6:67Kepada mereka diberikan Sikhem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah penggembalaannya, di pegunungan Efraim, lalu Gezer dengan tanah-tanah penggembalaannya,

6:68Yokmeam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Bet-Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya,

6:69Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Gat-Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya.

6:70Dan dari suku Manasye yang setengah itu: Aner dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Bileam dengan tanah-tanah penggembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat.

6:71Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu; Golan yang di Basan dengan tanah-tanah penggembalaannya, lalu Asytarot dengan tanah-tanah penggembalaannya;

6:72dari suku Isakhar: Kedesh dengan tanah-tanah penggembalaannya; Daberat dengan tanah-tanah pengembalaannya,

6:73Ramot dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Anem dengan tanah-tanah penggembalaannya;

6:74dari suku Asyer: Masal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya,

6:75Hukok dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya;

6:76dari suku Naftali: Kedesh yang di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Kiryataim dengan tanah-tanah penggembalaannya.

6:77Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon: Rimono dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Tabor dengan tanah-tanah penggembalaannya;

6:78dan di seberang sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben: Bezer yang di padang gurun dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya,

6:79Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya;

6:80dan dari suku Gad: Ramot di Gilead dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya,

6:81Hesybon dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya.

Suku-suku selebihnya

7:1Anak-anak Isakhar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, empat orang.

7:2Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam dan Samuel, kepala-kepala puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada dua puluh dua ribu enam ratus orang.

7:3Keturunan Uzi ialah Yizrahya dan anak-anak Yizrahya ialah Mikhael, Obaja, Yoel dan Yisia, lima orang, semuanya mereka adalah kepala-kepala.

7:4Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara tiga puluh enam ribu orang, sebab isteri dan anak-anak mereka banyak.

7:5Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakhar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada delapan puluh tujuh ribu orang yang terdaftar dalam silsilah.

7:6Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher dan Yediael, tiga orang.

7:7Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot dan Iri, lima orang, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; mereka yang terdaftar dalam silsilah ada dua puluh dua ribu tiga puluh empat orang.

7:8Anak-anak Bekher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot dan Alemet; sekaliannya itu ialah anak-anak Bekher.

7:9Mereka yang terdaftar dalam silsilah, menurut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada dua puluh ribu dua ratus orang.

7:10Keturunan Yediael ialah Bilhan dan anak-anak Bilhan ialah Yeush, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis dan Ahisahar.

7:11Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; orang-orang yang sanggup berperang ada tujuh belas ribu dua ratus.

7:12Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir; Husim ialah keturunan Aher.

7:13Anak-anak Naftali ialah Yahziel, Guni, Yezer dan Salum, anak-anaknya dari Bilha.

7:14Keturunan Manasye ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu; perempuan ini melahirkan Makhir, bapa Gilead.

7:15Makhir mengambil seorang isteri bagi Hupim dan Supim; nama saudaranya perempuan ialah Maakha. Nama anak yang kedua ialah Zelafead. Zelafead hanya mempunyai anak-anak perempuan.

7:16Tetapi Maakha, isteri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peresh; nama saudaranya laki-laki ialah Seres dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem.

7:17Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makhir bin Manasye.

7:18Saudaranya perempuan, Molekhet, melahirkan Isyhod, Abiezer dan Mahla.

7:19Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sekhem, Likhi dan Aniam.

7:20Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Bered, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat,

7:21dan anak orang ini ialah Zabad, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elad. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gat yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu.

7:22Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia.

7:23Sesudah itu ia bersetubuh dengan isterinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya.

7:24Anaknya perempuan ialah Seera yang telah mendirikan Bet-Horon-Hilir dan Bet-Horon-Hulu serta Uzen-Seera.

7:25Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef; anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan,

7:26dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama,

7:27dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua.

7:28Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur dan Gezer dengan segala anak kotanya di sebelah barat, kemudian Sikhem dengan segala anak kotanya sampai Aya dengan segala anak kotanya,

7:29dan pada perbatasan bani Manasye: Bet-Sean dengan segala anak kotanya, juga Taanakh dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam.

7:30Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria; Serah ialah saudara perempuan mereka.

7:31Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel; dialah bapa Birzait.

7:32Heber memperanakkan Yaflet, Somer dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka.

7:33Anak-anak Yaflet ialah Pasakh, Bimhab dan Asywat. Itulah anak-anak Yaflet.

7:34Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba dan Aram.

7:35Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki, ialah Zofah, Yimna, Seles dan Amal.

7:36Anak-anak Zofah ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri dan Yimra,

7:37Bezer, Hod, Sama, Silsa, Yitran dan Beera.

7:38Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa dan Ara.

7:39Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel dan Rizya.

7:40Itulah sekaliannya keturunan Asyer, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada dua puluh enam ribu orang.

Daftar keturunan Benyamin

8:1Benyamin memperanakkan Bela, anak sulungnya, Asybel, anak yang kedua, Ahrah, anak yang ketiga,

8:2Noha, anak yang keempat dan Rafa, anak yang kelima.

8:3Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud,

8:4Abisua, Naaman, Ahoah,

8:5Gera, Sefufan dan Huram.

8:6Inilah anak-anak Ehud; mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat;

8:7Naaman, Ahia dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan; dia memperanakkan Uza dan Ahihud.

8:8Saharaim mendapat anak di daerah Moab, sesudah diusirnya Husim dan Baara, isteri-isterinya.

8:9Ia mendapat anak dari Hodesh, isterinya, yakni Yobab, Zibya, Mesa, Malkam,

8:10Yeus, Sokhya dan Mirma; itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak;

8:11sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal.

8:12Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam dan Semed; dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lod dengan segala anak kotanya.

8:13Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon; mereka telah menghalau penduduk Gat.

8:14Ahyo, Sasak, Yeremot,

8:15Zebaja, Arad, Eder,

8:16Mikhael, Yispa dan Yoha ialah anak-anak Beria.

8:17Zebaja, Mesulam, Hizki, Heber,

8:18Yismerai, Yizlia dan Yobab ialah anak-anak Elpaal.

8:19Yakim, Zikhri, Zabdi,

8:20Elyoenai, Ziletai, Eliel,

8:21Adaya, Beraya dan Simrat ialah anak-anak Simei.

8:22Yispan, Eber, Eliel,

8:23Abdon, Zikhri, Hanan,

8:24Hananya, Elam, Antotia,

8:25Yifdeya dan Pnuel ialah anak-anak Sasak.

8:26Samserai, Seharya, Atalya,

8:27Yaaresya, Elia dan Zikhri ialah anak-anak Yeroham.

8:28Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka; mereka ini diam di Yerusalem.

Keturunan Saul

8:29Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha.

8:30Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Nadab,

8:31Gedor, Ahyo, Zekher

8:32dan Miklot yang memperanakkan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain.

8:33Ner memperanakkan Kish; Kish memperanakkan Saul; Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab dan Esybaal.

8:34Anak Yonatan ialah Meribaal dan Meribaal memperanakkan Mikha.

8:35Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tarea dan Ahas.

8:36Ahas memperanakkan Yoada; Yoada memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza.

8:37Moza memperanakkan Bina; anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel.

8:38Azel mempunyai enam orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel.

8:39Anak-anak Esek, saudaranya, ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeush, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga.

8:40Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah; anak dan cucu mereka banyak: seratus lima puluh orang. Mereka semuanya itu termasuk bani Benyamin.

Daftar penduduk Yerusalem

9:1Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah; mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia.

9:2Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi dan para budak di bait Allah.

9:3Di Yerusalem tinggal orang-orang dari bani Yehuda, dari bani Benyamin, dari bani Efraim dan Manasye:

9:4Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda.

9:5Dan dari orang Syela ialah Asaya, anak yang sulung, dengan anak-anaknya.

9:6Dari keturunan Zerah ialah Yeuel dengan sanak saudaranya, enam ratus sembilan puluh orang.

9:7Dari bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodawya bin Hasenua,

9:8Yibnea bin Yeroham, Ela bin Uzi bin Mikhri dan Mesulam bin Sefaca bin Rehuel bin Yibnia

9:9dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka, sembilan ratus lima puluh enam orang. Semua orang itu adalah kepala puak.

9:10Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakhin,

9:11Azarya bin Hilkia bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah,

9:12lalu Adaya bin Yeroham bin Pasyhur bin Malkia, dan Masai bin Adiel bin Yahzera bin Mesulam bin Mesilemit bin Imer,

9:13dengan sanak saudara mereka, kepala-kepala puak, seribu tujuh ratus enam puluh orang, orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah.

9:14Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Azrikam bin Hasabya, dari keturunan Merari;

9:15lalu Bakbakar, Heresh, Galal dan Matanya bin Mikha bin Zikhri bin Asaf,

9:16serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun dan Berekhya bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa.

9:17Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon dan Ahiman, dengan sanak saudara mereka; Salum ialah kepala.

9:18Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan bani Lewi.

9:19Salum bin Kore bin Ebyasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu Kemah, seperti bapa-bapa mereka bertugas di perkemahan TUHAN sebagai penjaga-penjaga pintu masuk.

9:20Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. TUHAN kiranya menyertai dia.

9:21Zakharia bin Meselemya adalah penunggu pintu Kemah Pertemuan.

9:22Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada dua ratus dua belas orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel, pelihat itu, mengangkat mereka dalam jabatan itu.

9:23Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah TUHAN, yakni Bait Kemah itu.

9:24Ke arah empat mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara dan selatan.

9:25Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka, pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama tujuh hari untuk bekerja bersama-sama mereka,

9:26sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah.

9:27Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi.

9:28Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah: mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan.

9:29Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan dan rempah-rempah,

9:30sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah.

9:31Matica, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti.

9:32Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat.

9:33Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya.

9:34Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala, menurut keturunan mereka; mereka ini diam di Yerusalem.

Silsilah Saul

9:35Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha.

9:36Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab,

9:37Gedor, Ahyo, Zakharia dan Miklot.

9:38Miklot memperanakkan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain.

9:39Ner memperanakkan Kish; Kish memperanakkan Saul; Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab dan Esybaal.

9:40Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakkan Mikha.

9:41Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tahrea dan Ahas.

9:42Ahas memperanakkan Yaera; Yaera memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza.

9:43Moza memperanakkan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel.

9:44Azel mempunyai enam orang anak dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah anak-anak Azel.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran