Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TL]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 5 : 11 >> 

TL: Adapun aku ini, hai saudara-saudaraku, jikalau aku lagi memberitakan hal sunat itu, apakah sebabnya aku lagi dianiayakan? Jikalau demikian, salib itu tiadalah lagi menjadi syak.


AYT: Jadi Saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya? Jika demikian, batu sandungan terhadap salib telah disingkirkan.

TB: Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi.

MILT: Dan aku, saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapa justru aku dianiaya? Lalu, sudahkah sandungan salib itu dilenyapkan?

Shellabear 2010: Seandainya aku, hai Saudara-saudaraku, masih mengajarkan khitan, mengapa aku masih dianiaya juga? Jika demikian halnya, maka salib itu tidak lagi menjadi sesuatu yang membuat orang tersandung.

KS (Revisi Shellabear 2011): Seandainya aku, hai Saudara-saudaraku, masih mengajarkan khitan, mengapa aku masih dianiaya juga? Jika demikian halnya, maka salib itu tidak lagi menjadi sesuatu yang membuat orang tersandung.

Shellabear 2000: Seandainya aku, hai Saudara-saudaraku, masih mengajarkan khitan, mengapa aku masih dianiaya juga? Jika demikian halnya, maka salib itu tidak lagi menjadi sesuatu yang membuat orang tersandung.

KSZI: Saudara-saudara, jika aku masih mengajar supaya orang bersunat, mengapakah aku masih dianiaya? Kalau begitu, salib itu tidak lagi menjadi penghalang.

KSKK: Saudara-saudara, bukankah aku sendiri dapat mewartakan sunat? Dengan demikian aku tidak akan dianiaya lagi. Tetapi kalau demikian di manakah batu sandungan salib?

WBTC Draft: Saudara-saudara, aku tidak mengajarkan bahwa mereka perlu disunat. Jika aku mengajarkan sunat, lalu mengapa aku masih dianiaya? Jika aku masih mengajar orang untuk disunat, ajaranku tentang salib tidak akan menjadi masalah bagi mereka.

VMD: Saudara-saudara, aku tidak mengajarkan bahwa mereka perlu disunat. Jika aku mengajarkan sunat, lalu mengapa aku masih dianiaya? Jika aku masih mengajar orang untuk disunat, ajaranku tentang salib tidak akan menjadi masalah bagi mereka.

AMD: Saudara-saudara, jika aku masih mengajarkan tentang sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Kalau memang aku masih mengajarkan sunat, maka beritaku tentang salib tidak akan menjadi masalah.

TSI: Perhatikanlah Saudara-saudari, kalau saya mengganti ajaran saya dengan mengajarkan bahwa setiap anggota yang laki-laki di antara kita harus disunat dulu supaya diterima oleh Allah, maka saya tidak akan dianiaya lagi oleh orang Yahudi. Tetapi saya mengajarkan bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah hanya melalui apa yang Kristus kerjakan bagi kita di kayu salib. Hal itulah yang menjadi masalah besar bagi mereka.

BIS: Mengenai saya, Saudara-saudara, mengapa saya terus saja dimusuhi kalau saya masih memberitakan bahwa peraturan sunat itu perlu? Kalau saya memang memberitakan demikian, maka pemberitaan saya mengenai salib Kristus tidak menimbulkan persoalan.

TMV: Tetapi tentang aku, saudara-saudaraku, jika aku mengajarkan bahawa orang perlu bersunat, mengapa aku masih dimusuhi? Jika aku masih berbuat demikian, maka perkhabaranku tentang salib Kristus tidak seharusnya menimbulkan persoalan.

BSD: Mengenai saya, Saudara-saudara, seandainya saya masih mengajarkan bahwa peraturan sunat itu perlu, mengapa saya tetap dimusuhi? Kalau saya masih mengajarkan peraturan sunat, maka ajaran saya tentang salib Kristus tidak akan menimbulkan masalah.

FAYH: Beberapa orang malah mengatakan bahwa sayalah yang mengajarkan bahwa upacara khitan dan hukum-hukum Yahudi itu perlu bagi rencana keselamatan. Seandainya itu yang saya ajarkan, maka saya tidak akan dianiaya lagi, sebab ajaran yang demikian itu tidak menyinggung hati siapa pun. Kenyataan bahwa saya masih dianiaya membuktikan, bahwa saya tetap mengajarkan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada salib Kristus.

ENDE: Mengenai aku, apakah sangkamu? Bahwa aku masih dikedjari orang, sekiranja aku mengandjurkan persunatan? Kalau demikian maka batu sandungan salib itu sudah diangkut.

Shellabear 1912: Adapun aku ini, hai saudara-saudaraku, jikalau aku lagi mengajarkan sunat itu, mengapakah aku lagi dianiayakan? Jikalau demikian niscaya salib itu tidak lagi menjadi batu terantuk.

Klinkert 1879: Adapon akoe ini, hai saoedara-saoedara, kalau lagi akoe mengadjarkan soenat, mengapa lagi akoe di-aniajakan? Kalau demikian kasontohan kajoe palang itoe telah ditiadakan.

Klinkert 1863: Maka akoe ini, hei soedara-soedara! kaloe akoe lagi mengadjar dari perkara soenat itoe, kenapa akoe di-aniajaken djoega? kaloe bagitoe {1Ko 1:23} kabentjian dari sebab kajoe salib itoe soedah berhenti.

Melayu Baba: Ttapi, hei sudara-sudara, sahya ini, kalau sahya ada lagi ajarkan sunat, knapa-kah sahya kna aniaya lagi? kalau bgitu salib t'ada lagi mnjadi batu terantok.

Ambon Draft: Tetapi akan b/eta sendiri, h/e sudara-sudara! kalu-kalu b/eta beradjar lagi hal sunat, tagal apa b/eta mendapat anjaja lagi? Bagitupawn hati sakit itu tagal tsalib, tantu djuga sudah tijada lagi.

Keasberry 1853: Adapun aku ini, hie saudara saudara, jikalau ada lagi mungajar deri hal bursunat itu, mungapakah aku ini diannyayakan juga? maka jikalau dumkian, kadungkian deri kurna salib itu brintilah sudah.

Keasberry 1866: Adapun aku ini, hie saudara saudara, jikalau ada lagi aku mŭngajar deri hal bŭrsunat itu, mŭngapakah aku ini diannyayakan juga? maka jikalau dŭmkian, kadŭngkian deri kŭrna salib itu bŭrhŭntilah sudah.

Leydekker Draft: 'Adapawn 'akan daku, hej sudara 2 laki 2, djikalaw lagi 'aku berchothbatkan chitanet, meng`apa lagi 'aku deperhambat? bagitu kalakh maka sjak deri karana tsalib sudah depertijadakan.

AVB: Saudara-saudara, jika aku masih menyebarkan ajaran supaya orang bersunat, mengapakah aku masih dianiaya? Kalau begitu, salib itu tidak lagi menjadi penghalang.

Iban: Menyadi, nama kebuah aku agi kena perinsa enti aku amat agi mengkang ngajar pasal adat betutus? Enti aku agi mengkang ngajar nya, reti nya ajar aku pasal regang Kristus enda patut ngasuh orang pedis ati.


TB ITL: Dan <1161> lagi aku <1473> ini, saudara-saudara <80>, jikalau <1487> aku masih <2089> memberitakan <2784> sunat <4061>, mengapakah <5101> aku <1377> <0> masih <2089> dianiaya <0> <1377> juga? Sebab <686> kalau demikian, salib <4716> bukan batu sandungan <4625> lagi. [<2673>]


Jawa: Lan maneh, tumrap aku, sadulur-sadulur, manawa aku isih martakake bab tetak, geneya aku isih dikuya-kuya? Sabab yen mangkono, dadi sandhungan kang marga saka salib iku wus kasingkirake.

Jawa 2006: Lan manèh, tumrap aku, Sadulur-sadulur, menawa aku isih martakaké bab tetak, généya aku isih dikuya-kuya? Sabab yèn mangkono, salib iku ora dadi sandhungan manèh.

Jawa 1994: Tumraping aku, para sedulur, saupama aku isih mulangaké, yèn tetak kuwi prelu, mesthi aku ora bakal dikuya-kuya. Yèn nyata mengkono, enggonku martakaké bab salibé Sang Kristus mesthiné ora bakal dadi sandhungan.

Jawa-Suriname: Para sedulur, ènèng sing pada ngomong nèk aku déwé mulangi wong-wong kongkon pada nglakoni sunat. Lah kuwi kepriyé! Semunggoné aku ijik mulangi ngono, mosok aku ijik disiya-siya wong? Ya ora ta? Nèk aku ijik mulangi kongkon pada sunat, mesti ya ora ènèng wong nesu karo aku, senajana aku mulangi nèk awaké déwé ketampa Gusti Allah, jalaran Kristus mati nang kayu pentèngan nglabuhi awaké déwé.

Sunda: Sabalikna, lamun sim kuring ngajar yen sunat teh perlu, ku naon terus dimusuhan? Lamun bener sim kuring ngajar kitu, meureun ngawawarkeun hal salib Kristus teh moal hese.

Sunda Formal: Jeung deui, dulur-dulur, upama simkuring ngajarkeun yen disunat teh wajib hukumna, piraku simkuring teh tetep diarah-arah rek dikaniaya ku maranehna? Lamun enya kitu, atuh pangajaran simkuring ngeunaan salib teh moal diaranggap tatajongan deui ku maranehna!

Madura: Parkara kaula dibi’, tan-taretan, aponapa kaula me’ gi’ ekamoso terros, mon kaula gi’ aberta’agi ja’ atoran sonnat paneka parlo? Mon kaula pajat aberta’agi sapaneka, tanto paberta’an kaula parkara salibba Almasih ta’ kera madhateng parkara pa-ponapa.

Bauzi: Emti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam oa, dam totbaho vedi eba nehi giomim vàlu gagodam dam ehete. Ame dam labe eba neha, “Ame da Paulus lam dam bake im vou vameatedam di gi nehada, ‘Alat meia deeli vadam bak laba ozome ame Im Feàna lam ulohodesu meedam labe um laso aubehà sokba ukbodale,’ lahame im labihasu vou vameatedam dàt modem bak,” lahame eba labi giomim vàlu gagodam bak em aihi bak. Lahana em ba labi vou vameatedam vabak. Eho ame im lam vou vameatedam lahasumeam làhà ame Yahudi dam labe ibi iho ozoho bak eho meedam labe ame dam labe ba eba vabidam lahasum vabak. Lahana em ba labi vou vameatedam vaba gi im nehasu vou vameatedam bak. “Kristus iho faina meedam bak lam Aho ot vai fai Dateli damat Am ve ut tetehesuhunaso laba esu paku dou eloho im lamota iho tu vuzehem labe Alat iba deeli vadam bak,” lahame eho gi labihasu vou vameatedam labe ame Yahudi dam labe eba faki vabidam bak.

Bali: Parasemeton, anake sakadi tiang puniki, yening tiang kantun midartayang indik masunate punika penting, napi awinanipun tiang kantun kasangsarain? Yen paindikane punika kapatut, sampun sinah pidartan tiange indik salib Ida Sang Kristus, tan pacang ngranayang kamewehan.

Ngaju: Tahiu aku, pahari handiai, mbuhen aku harajur ingalahi, awiku magon mambarita je sunat te dia baguna? Awi amon aku mambarita kilau te, maka kahandalem barita sampalaki te jaton mampalembut soal en-en.

Sasak: Mengenai tiang, semeton senamian, kembẽq tiang tetep doang temusuhin lamun tiang masih beriteang bahwe aturan sunat nike perlu? Lamun tiang mule beriteang maraq nike, make napi saq tiang beriteang mengenai salib Almasih ndẽq nimbulang masalah.

Bugis: Passalenna iyya, Saudara-saudara, magi namatteru-teruka bawang rimusu rékko uwabbirittang mupi makkedaé iyaro peraturang sunna’é parellui? Rékko mémeng uwabbirittangngi makkuwaro, tentu pabbirittakku passalenna sallina Kristus dé’ napaompo persoalang.

Makasar: Na inakke, sari’battangku ngaseng, apa saba’na nakutuli nimusu punna kubirittakang angkanaya parallui anjo paratoranna sunnaka? Punna kamma memang anjo kubirittakanga, tenamo na’jari passala’ punna kubirittakang anjo Salli’Na Almasi.

Toraja: E kamu sangsiulurangku, iate aku te, ke umpa’peissanampa’ tu diona sunna’, ma’apai angku dipakario-rio siapa? Iake susito, iatu kayu pea’ta’ tae’mo anna mendadi katitumbuan.

Duri: Ee, tokupusile'to! Ia tee aku', ke kupangngajaran unapi kumua la disunna' to tau, ciapai nakaba'ci unapa' to-Yahudi? Ia ke susii joo, ia to kaju sitamben te'damo namenjaji katitumbukan, battuananna te'damo naparallu dipangngajaran kumua ia to kamatean-Na Puang Isa jao kaju sitamben, la mpupenjaji tomelo tau.

Gorontalo: Mongowutata ngoimani, tomimbihu wau wonu wau donggo hemopotunggulo pongajari tomimbihu tuna alihu salamati, opopate li Isa Almasih to salipu dilalo mowali bubula to tawu ta hedihima hukum lo Tawurat. Wonu wau hemongajari odito, dila ponga lo akali wau arinaya lo tawu lo Yahudi.

Gorontalo 2006: Tomimbihu olaatia, Mongo wutato, yilongola watia tulusi wambai̒o milusulio wonu watia donggo hemo pohabari deu̒ wuu̒du lotuuna boito palalu? Wonu watia memangi helo pohabari odito, yi upilo pohabari laatia tomimbihu salipu li Almasi diila mopotoodei sua̒li.

Balantak: Utu-utus! Kalu se' i yaku' dauga' mimisiso'kon se' mian tio sunaton, nongko'upa mbali' i yaku' dauga' talalaison? Kalu se' i yaku' mimisiso'kon men koiya'a, mbaka' mian sianmo gora'kon lele ni Kristus men nisaliip.

Bambam: O inggannakoa' solasubungku deem tau muuai: "Paulus umpepatuduanni diona pahallu tau disunna'." Maka' tappa' si'da la deem kupepatuduam, mannassa anna tä'ä' la nadahha indo to Yahudi. Sapo' ia napolalam keaha', aka indo kupepatuduam diona kamateanna Kristus yabo kaju sitambem.

Kaili Da'a: Sampesuwu-sampesuwu, naria tau to nanguli aku mboto danompatuduki ada mposuna kana ratuki ala majadi manoa riara mpanggita Alatala. Tapi tesa ira etu da'a ntoto nakono! Sabana ane aku danompatuduki iwetu, natantumo aku mana rapandasa ntau to Yahudi! Ane aku danompatuduki iwetu, pepatudukiku ewa kamate i Pue Yesus ri kayu parika mana mompakaju'a rara ira to Yahudi!

Mongondow: Bo aka soaáḷ aku'oi utat mita, nongonubií sin umuranbií saturuon monimu in aku'oi aka moguman kon atorang in sunat tua in diaíbií moponting? Aka aku'oi mopota'au natua, daí onu inta pinota'auku soaáḷ kayu pinoyotalempang i Kristus, diaí bidon mokopomukaí kom bobayowan.

Aralle: Oa' ingkämmu solasohongku, aha tau ang mangngoatee, "Paulus mepakuhu naoatee pahallu tau ditille." Ampo' ponna ke la tahpa' si'dai kupanoa, maleso anna dä' la nadahha yato to Yahudi. Ampo' suhunna anna keaha'i lambi' nadahhaä', aka' yato ang kupakuhuing, dianto kamateanna Puang Yesus Kristus yaho di kayu sitambeng.

Napu: Halalu, arahe tauna au mouli kaikona au mopaguru tauna mampeulai ada petile Aturana Musa. Bara tou lolitanda iti! Ane kenodo pepaturongku, kebara ara to Yahudi au moewana. Idemi au kupaturoakau: ikita hangangaa mepoinalai i Kerisitu, lawi anti kapatena Kerisitu au rapaku i kau mombehape, ido hai peisake mewali manoto i peitana Pue Ala. Anti pepaturongku ide, ido hai to Yahudi iti rumpuhe hai rapopeahi-ahina.

Sangir: Iạ e wue manga anạ u sěmbaụ, unụe iạ měngkate hanesẹ̌ sẹ̌sẹ̌dukang kereu iạ bẹ̌dang mělẹ̌habaru tiahan sunatẹ̌ e ghẹ̌gaghal᷊eěng? Kereu iạ mambeng mělẹ̌habarẹ̌ kerene, ute pělahabarẹ̌ku su hal᷊ẹ̌ u kuruis'i Kristus e tawe makakal᷊ěton sangkural᷊ange.

Taa: Wali a’i-a’i, ane ewa pampobuuka ngkomi, maka pei aku tiroo nasesai nto Yahudi? Ane aku bara mangampotundeka tau manganto’o kita to mangaya tiroowa parluu rasui mangalulu ada nto Yahudi, ane ewa see tare to Yahudi to masusa resi aku. Sira ojo masanang resi aku. Pei sira maja’a kojo rayanya resi aku apa aku mampakarebaka mangkonong kapate i Yesu Kerisitu ri kaju pasape, aku manganto’o kapateNya etu gana kojo. Tamo daradugang wo’u.

Rote: Tolano-tolanoo ngala lemin! La'eneu au soona, tao le'e de, ala musu lakandoo lo au, metema au bei tui-benga ae, ta paluu suna ta nakaneneten ndia fa. Metema memak au tui-benga leondiak soona, au tutui-bebengang la'eneu Kristu sai nggangen ndia, ta tao nakananasak hataholi fa.

Galela: Ai dodiao nipipiricaya, nakoso ngohi manena de o nyawa itemo ngohi tadoto la ngone inangodu bilasu inasuna la nanga sininga itiai o Gikimoika, de magena ngohi tobicarawa. Nako tadoto komagena, de ngohi asa o nyawa he isisangisara kawa. Duma ngohi isisangisarasi, upa sababu tadoto o bobita o Gikimoino so o nyawa gena bilasu yamote, duma sababu tadotosi ma Kristus o sangahadika wosone so asa aku o nyawa manga sininga itotiai gena o Gikimoi waaka.

Yali, Angguruk: Nori, nungge fahet an nuwabul ulug mug naplug laruk? Anden ambilahap paltuk awene hiyag isaruk lalema nuwatep fug. Ambilahap paltuk awene hiyag eselema teltuk ahen fahet helep atohen unuyug sultuk toho unuselep fug.

Tabaru: 'Esa moi riaka dodoto! Nako sigado ne'ena naga ngoi katosidotokosi 'ato ngone 'o nyawa salingou pomasuna la nanga 'ahu 'itiai ma Jo'oungu ma Dutu 'awi bionoka, ge'ena ma raiokau 'o nyawa koihalebiruwau. De nako ngoi tosidotoko 'ato 'o suna ge'ena 'iparaluu, ge'ena ma raiokau ma soali koi'iwau ngaro yo'isene 'ai do-dotoko ma ngale 'o Yesus wosongene 'o salipoka ma.

Karo: Kerna aku o senina-senina, adi tetap kin kuberitaken maka ersunat e perlu, tentu aku lanai bo tetap iayak-ayak! Sabap adi tuhu kin si enda, tentu kai si kuberitaken kerna kayu persilang Kristus labo mpeturah permusuhen.

Simalungun: Anjaha ahu, nasiam sanina, ambit huambilankon parsunaton, mase ma pala parburuon ahu? Ambit sonai, maronti ma parsangsian halani silang in.

Toba: Alai aut hujamitahon hajahudion, ale angka dongan, marhua ma ahu lelean? Ai naung mansohot ma antong gasip ni silang i.

Dairi: Ukum tersèngèt aku alè dengan kasa imusuhi kènè aku mula kujamitaken hatoren mertakkil idi perlu? Mula kujamitaken bagidi oda ngo lot nèngè persoalen tersèngèt silang Kristus i.

Minangkabau: Tantang diri ambo, sudaro-sudaro, baa mangko ambo taruih juwo dimusuahi, jikok ambo tatap mambaritokan, baraso paratuaran basunaik tu paralu? Jikok ambo iyo mambaritokan nan bakcando itu, mako kaba nan ambo bawok tantang salib Isa Almasih, indak manimbuakan masalah.

Nias: Ba ya'odo andre, ya'ami ira talifusõ, hana wa lõ mamalõ la'uduni ndra'o na u'ombakha'õ wa moguna wamoto andrõ? Na duhu u'ombakha'õ zi manõ, ba fanuriaigõgu rõfa Keriso lõ tobali amatunõw̃a.

Mentawai: Kelé siorak ka tubukku kaku ale Sasaraina, táan koí amuari rasaggangi aku, kenanen aikukukua perlunia peraturan pususunat? Oto ké aikukukua kelé néné, bailiu singantoman'akenenku, pagalaiat loiná siliktengan Kristus, táan ibabailiu nia paukelat.

Lampung: Tentang nyak, Puari-puari, mengapi nyak terus gaoh dimusuhi kik nyak masih ngabarko bahwa atoran sunat ano perlu? Kik nyak sangun ngabarko injuk reno, maka pemberitaanku tentang salib Almasih mak nimbulko persoalan.

Aceh: Keuhai ulôn, syedara-syedara, pakon ulôn hana piôh-piôh jimeumusoh meunyoe ulôn mantong lôn peugah bahwa peuratoran meusunat nyan peureulée? Meunyoe ulôn keubiet na lôn peugah lagée nyan, ngon keudroe jih peue nyang ka ulôn peugah keuhai saleb Almaseh hana tepeuteuka masa alah.

Mamasa: O anggammua' sa'do'dorangku, ianna kupa'pa'guruampa kumua manggi' tau disunna', maakari anna nadarrapa' to Yahudi? Sapo kela kupa'pa'guruan tonganni, tae' la umpakendek kamasussaan pepa'guruan diona kamateanna Kristus yao kayu pantokesan.

Berik: Am afelen mesna, angtane afwenefener jei enggam ge gubili ai enggam ai towas-towastababili, "Aamei ga is jamer sene sunattababili enggalfe aamei Uwa Sanbagirfer gam isa waakenswena." Jengga bunar-bunarsus ai jes gamserem game fas ajam towas-towastababiyen. Taterisi jeiserem jei afaf-afaf tateris. Jengga ai bunarsusfer ga enggam ai towas-towastababili, "Sa taabi bunarsusfer taterisi Yesus aa jem temawer tererem ti salibibe etam-etama imnaiserem jem temawer, ane Uwa Sanbagiri Jei aamei ga is waakentababisini." Ane ai jes gamserem gam ajewer nasbilirim, angtane jeiserem ga jem temawer abe kapkaiserem asene eyeibene.

Manggarai: Agu aku ho’o asé-ka’én, émé aku ngai keréba kin wintuk sunat, co’o tara wahéng kig aku lata? Ai émé aku ngai keréba kin wintuk sunat, panggol di Kristus toé ciri watu timpok laing kolé gi.

Sabu: Jhara lua ya, Tuahhu, ta nga hakku pee koma ya ta jadhi ihi muhu mu, ki do pee koma ya nga pepeke ta do ne lua dara ngutu ne do paralu ko? Ki do tarra ta do pepeke ko ma ri ya mina harre, moko ne lipepika ya ne jhara lua ajhu ketoe Kristus ne, adho ke do ta peera lai nga-nga ri.

Kupang: Bagini, sodara dong! Kalo beta ajar bilang, orang musti dapa sunat, na, tantu beta sonde dapa siksa lai sama ke sakarang ni. Deng orang Yahudi dong sonde tola buang beta pung ajaran lai soꞌal Yesus pung mati di kayu palang.

Abun: Ji bi nji, ji bi nyanggon, yé bok yo ki do, ji anato duno nje do, men simo sunat yo, bere Yefun Allah nai men sok mo An bi rus-i. Ji yo ki sane nde, wo yé ki do, ji duno nje su sukduno sane mó tó. Ji do duno nje su sukduno sane yo, suma ben anato yé maskwa ji tó ré ne? Ji do duno nje su sukduno sane yo, yé maskwa mo sukdu gato ji ki subot Yesus Kristus gato kwop mo kwesukwin ne wa suma ne?

Meyah: Edohuji, rusnok enjgineg ragot oida didif bera duftuftu mar gu rusnok jeskaseda riris rufom mareij ofos jeska ojgomu fogora rua rimesma rudou ongga ebsi komowa ahah Allah eiteij. Beda rua ruroru hukum Musa nomnaga ros. Tina koma bera tenten guru. Jeska rua rita efera okora gu didif ojgomuja ros. Ongga tenten bera didif duftuftu rot oida, oisouska Yesus Kristus ongga anggos tumu mega salib bera mimif mita mudou ongga ebsi komowa ojgomu. Noba koma bera ongga orotunggom rua jeskaseda rita efera okora gu didif ojgomu.

Uma: Ompi'–ompi', ria tauna to mpo'uli' aku' moto mpotudui' tauna mpotuku' ada petini' Atura Musa. Uma-hanae' makono lolita toe! Ane ke hewa toe tudui'-ku, ke uma-a ra'ewa to Yahudi. Tudui'-kule: kita' kana mepangala' hi Kristus, apa' muntu' ngkai kamate-na Kristus raparika' pai'-ta jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala-e. Ngkai tudui'-ku toe-die pai' alaa-na ngasa'-ra to Yahudi mpo'ewa-ae.

Yawa: Arakove, risyamo syo ananyao sunat ravove jewen, wemi mbewar vatano Yahudi umarovave rinai. Weramu ranivara syo ananyao sunat ravov datire, indati Yahudi uparijo rinai jewen. Weramu tugae mamo uparijo rinai weye syo vatane mansanyao syare Kristus kakai no inyo kapite rai obo mi mo vatane maveti umamai no Amisye amune rai.


NETBible: Now, brothers and sisters, if I am still preaching circumcision, why am I still being persecuted? In that case the offense of the cross has been removed.

NASB: But I, brethren, if I still preach circumcision, why am I still persecuted? Then the stumbling block of the cross has been abolished.

HCSB: Now brothers, if I still preach circumcision, why am I still persecuted? In that case the offense of the cross has been abolished.

LEB: Now, brothers, if I am still preaching circumcision, why am I still being persecuted? In that case the stumbling block of the cross has been abolished.

NIV: Brothers, if I am still preaching circumcision, why am I still being persecuted? In that case the offence of the cross has been abolished.

ESV: But if I, brothers, still preach circumcision, why am I still being persecuted? In that case the offense of the cross has been removed.

NRSV: But my friends, why am I still being persecuted if I am still preaching circumcision? In that case the offense of the cross has been removed.

REB: As for me, my friends, if I am still advocating circumcision, then why am I still being persecuted? To do that would be to strip the cross of all offence.

NKJV: And I, brethren, if I still preach circumcision, why do I still suffer persecution? Then the offense of the cross has ceased.

KJV: And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? then is the offence of the cross ceased.

AMP: But, brethren, if I still preach circumcision [as some accuse me of doing, as necessary to salvation], why am I still suffering persecution? In that case the cross has ceased to be a stumbling block {and} is made meaningless (done away).

NLT: Dear brothers and sisters, if I were still preaching that you must be circumcised––as some say I do––why would the Jews persecute me? The fact that I am still being persecuted proves that I am still preaching salvation through the cross of Christ alone.

GNB: But as for me, my friends, if I continue to preach that circumcision is necessary, why am I still being persecuted? If that were true, then my preaching about the cross of Christ would cause no trouble.

ERV: My brothers and sisters, I don’t teach that a man must be circumcised. If I do teach circumcision, then why am I still being persecuted? If I still taught circumcision, then my message about the cross would not be a problem.

EVD: My brothers and sisters, I don’t teach that people must be circumcised. If I do teach circumcision, then why am I still being persecuted? If I still taught that people must be circumcised, then my telling them about the cross would not be a problem.

BBE: But I, brothers, if I am still preaching circumcision, why am I still attacked? then has the shame of the cross been taken away.

MSG: As for the rumor that I continue to preach the ways of circumcision (as I did in those pre-Damascus Road days), that is absurd. Why would I still be persecuted, then? If I were preaching that old message, no one would be offended if I mentioned the Cross now and then--it would be so watered-down it wouldn't matter one way or the other.

Phillips NT: And as for me, my brothers, if I were still advocating circumcision, why am I still suffering persecution? I suppose if only I would recommend this little rite all the hostility which the preaching of the cross provokes would disappear!

DEIBLER: But, my fellow believers, although someone claims that I am proclaiming that men must be circumcised, I certainly am not still proclaiming that. Remember that the Jews are still …persecuting me/causing me to suffer†. If I were still proclaiming that men must be circumcised in order for God to accept them, …the Jews would not be persecuting me./why would the Jews be persecuting me?† [RHQ] They would [RHQ] not be persecuting me/not causing me to sufferbecause then the Jews would no longer be offended. They …are offended/do not want to accept what I teach† because I proclaim that Christ, the Messiah, died on the cross [MTY].

GULLAH: Me Christian bredren, look at me own trouble yah. Ef like dey say, A still beena tell people dat dey haffa git circumcise, hoccome dey keep on da mek me suffa so? Ef fa true A beena tell um dat dey haffa git circumcise, den people ain oughta still mek trouble wen A tell um bout wa Christ dyin pon de cross mean.

CEV: My friends, if I still preach that people need to be circumcised, why am I in so much trouble? The message about the cross would no longer be a problem, if I told people to be circumcised.

CEVUK: My friends, if I still preach that people need to be circumcised, why am I in so much trouble? The message about the cross would no longer be a problem, if I told people to be circumcised.

GWV: Brothers and sisters, if I am still preaching that circumcision is necessary, why am I still being persecuted? In that case the cross wouldn’t be offensive anymore.


NET [draft] ITL: Now <1161>, brothers and sisters <80>, if <1487> I <1473> am still <2089> preaching <2784> circumcision <4061>, why <5101> am I <1377> still <2089> being persecuted <1377>? In that case <686> the offense <4625> of the cross <4716> has been removed <2673>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Galatia 5 : 11 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran