Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TOBA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 4 : 27 >> 

Toba: Dung songon i, ro ma angka siseanna jala longang ma rohanasida, ala mangkatai Ibana dohot boruboru i; alai ndang adong na olo mandok: Aha dipausoi Ho? manang: Aha hinatam dohot ibana?


AYT: Saat itu, datanglah murid-murid-Nya dan mereka heran melihat Yesus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Namun, tidak seorang pun yang bertanya kepada-Nya, "Apa yang Engkau cari?" atau "Mengapa Engkau berbincang dengan dia?"

TB: Pada waktu itu datanglah murid-murid-Nya dan mereka heran, bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorangpun yang berkata: "Apa yang Engkau kehendaki? Atau: Apa yang Engkau percakapkan dengan dia?"

TL: Pada ketika itu datanglah murid-murid-Nya; maka heranlah mereka itu, sebab Yesus bertutur dengan seorang perempuan. Tetapi seorang pun tiada bertanya, "Apakah Rabbi cari?" Atau, "Apakah Rabbi cakapkan dengan dia?"

MILT: Dan pada saat itu datanglah murid-murid-Nya, dan mereka heran bahwa Dia sedang bercakap-cakap dengan seorang wanita; meskipun demikian tidak seorang pun berkata, "Engkau sedang mencari apa?" Atau, "Mengapa Engkau bercakap-cakap dengannya?"

Shellabear 2010: Setelah para pengikut-Nya kembali, mereka merasa heran sebab Isa bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Namun, tak seorang pun dari antara mereka bertanya kepada perempuan itu, "Apa yang kaukehendaki?" Atau kepada Isa, "Mengapa Guru berbicara dengan perempuan itu?"

KS (Revisi Shellabear 2011): Setelah para pengikut-Nya kembali, mereka merasa heran sebab Isa bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Namun, tak seorang pun dari antara mereka bertanya kepada perempuan itu, "Apa yang kaukehendaki?" Atau kepada Isa, "Mengapa Guru berbicara dengan perempuan itu?"

Shellabear 2000: Setelah para pengikut-Nya kembali, mereka merasa heran sebab Isa bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun dari antara mereka yang bertanya kepada perempuan itu, “Apa yang engkau kehendaki?” Atau kepada Isa, “Mengapa Guru berbicara dengan perempuan itu?”

KSZI: Pada ketika itu para pengikut Isa pulang ke situ. Mereka hairan melihat Isa bercakap dengan seorang perempuan tetapi seorang pun tidak bertanya kepada perempuan itu, &lsquo;Apa hajatmu?&rsquo; atau kepada Isa, &lsquo;Mengapa Engkau bercakap dengan perempuan ini?&rsquo;

KSKK: Pada saat itu tibalah murid-murid dan mereka sangat heran melihat Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan; namun tidak seorang pun yang berkata, "Apakah yang Kaukehendaki?" atau "Mengapa engkau berbicara dengan dia?"

WBTC Draft: Pada saat itu murid-murid Yesus telah kembali dari kota. Mereka heran melihat Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang bertanya, "Apa yang Engkau kehendaki?" atau "Mengapa Engkau bercakap-cakap dengan dia?"

VMD: Pada saat itu murid-murid Yesus telah kembali dari kota. Mereka heran melihat Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tidak seorang pun yang bertanya, “Apa yang Engkau kehendaki?” atau “Mengapa Engkau bercakap-cakap dengan dia?”

AMD: Pada saat itu juga, murid-murid Yesus telah kembali dari kota. Mereka sangat terkejut melihat Yesus berbicara dengan seorang perempuan. Tetapi, tak seorang pun yang bertanya, “Apa yang Engkau inginkan?”, atau “Mengapa Engkau berbicara dengan perempuan itu?”

TSI: Pada saat itu, kami murid-murid-Nya sudah kembali dan sampai di sumur itu. Kami heran ketika melihat Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan. Tetapi tidak ada dari kami yang berani bertanya kepada perempuan itu, “Ibu cari apa?” Dan tidak ada yang bertanya kepada Yesus, “Kenapa Bapa bicara dengan dia?”

BIS: Pada waktu itu pengikut-pengikut Yesus kembali. Mereka heran melihat Yesus berbicara dengan seorang wanita. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang bertanya kepada wanita itu, "Ibu perlu apa?" atau yang bertanya kepada Yesus, "Mengapa Bapak berbicara dengan wanita itu?"

TMV: Pada waktu itu, pengikut-pengikut Yesus kembali. Mereka hairan melihat Yesus bercakap dengan seorang wanita. Tetapi tidak seorang pun daripada mereka bertanya kepada wanita itu, "Mahu apa?" atau bertanya kepada Yesus, "Mengapa Guru bercakap dengan wanita ini?"

BSD: Pada waktu itu, pengikut-pengikut Yesus kembali. Mereka heran melihat Yesus berbicara dengan seorang wanita. Tetapi, tak seorang pun dari mereka yang bertanya kepada wanita itu, “Apa yang Ibu perlukan?” Dan tak ada juga yang bertanya kepada Yesus mengapa Ia berbicara dengan wanita itu.

FAYH: Pada saat itulah murid-murid-Nya tiba. Mereka sangat heran melihat Dia bercakap-cakap dengan seorang wanita, tetapi tidak seorang pun menanyakan apa sebabnya atau apa yang diperbincangkan mereka.

ENDE: Pada saat itu murid-muridpun tiba, dan mereka heran bahwa Ia sedang berbitjara dengan seorang wanita. Tetapi tidak seorang jang berkata: apakah jang kaukehendaki? atau: mengapa engkau berbitjara dengan dia?

Shellabear 1912: Setelah itu murid-muridnya pun datang; maka heranlah mereka itu sebab'Isa bertutur dengan seorang perempuan. Akan tetapi seorang pun tiada bertanya, "Apakah kehendak Rabbi?" atau "Mengapa Rabbi bertutur dengan perempuan ini?"

Klinkert 1879: Hata pada koetika itoe datanglah moerid-moeridnja, maka hairanlah mareka-itoe sebab Isa berkata-kata dengan sa'orang perempoewan, tetapi sa'orang pon tiada jang bertanja: Apakah toewan kahendaki, ataw apa toewan katakan kapadanja?

Klinkert 1863: Habis bagitoe dateng moerid-moeridnja, dan djadi heiran, sebab Toehan berkata-kata sama sa-orang perampoewan, tetapi trada satoe jang berkata: Toehan bertanja apa? atawa Toehan bitjara apa sama dia?

Melayu Baba: Habis itu dia punya murid-murid datang; dan dia-orang hairan sbab dia berchakap sama satu prempuan; ttapi satu orang pun t'ada tanya, "Apa tuan chari?" atau, "Knapa tuan berchakap sama dia?"

Ambon Draft: Maka antara itu berda-tanglah murid-muridnja, dan h/eranlah, jang Ija adahlah katakan dengan satu param-puwan, tetapi sa; awrang tijada kata: Apatah Angkaw tan-ja? ataw: apatah Angkaw katakan dengan dija?

Keasberry: Hata maka datanglah murid muridnya pada kutika itu, surta dungan hierannya subab mulihat Isa burkata kata dungan prumpuan itu: tutapi sa'orang pun deripada marika itu tiada kata, Apakah angkau kahandaki? atau, Mungapakah angkau burtutur dungan prumpuan ini?

Leydekker Draft: Maka dalam pada 'itu pawn datanglah murid 2 nja, dan hhejranlah, bahuwa 'ija berkata 2 lah dengan sa`awrang berkata; 'apatah 'angkaw bertanja? 'ataw, 'apatah 'angkaw berkata 2 sertanja?

AVB: Pada ketika itu para murid Yesus pulang ke situ. Mereka hairan melihat Yesus bercakap dengan seorang perempuan tetapi seorang pun tidak bertanya kepada perempuan itu, “Apa hajatmu?” atau kepada Yesus, “Mengapa Engkau bercakap dengan perempuan ini?”


TB ITL: Pada waktu itu datanglah <2064> murid-murid-Nya <3101> dan <2532> mereka heran <2296>, bahwa <3754> Ia sedang bercakap-cakap <2980> dengan <3326> seorang perempuan <1135>. Tetapi <3305> tidak seorangpun <3762> yang berkata <2036>: "Apa yang <5101> Engkau kehendaki <2212>? Atau <2228>: Apa yang <5101> Engkau percakapkan <2980> dengan <3326> dia <846>?" [<2532> <1909> <5129> <846>]


Jawa: Nalika samana para sakabate teka, sarta padha gumun dene Gusti Yesus imbal pangandika karo wong wadon. Ananging ora ana siji-sijia kang munjuk: “Ingkang Paduka karsakaken punapa?” Utawa: “Tiyang punika Paduka pangandikani punapa?”

Jawa 2006: Nalika samana para sakabaté teka, sarta padha gumun déné Yésus imbal-pangandika karo wong wadon. Nanging ora ana siji-sijia kang munjuk, "Punapa ingkang Panjenengan karsakaken?" utawa, "Tiyang punika Panjenengan ngandikani punapa?"

Jawa 1994: Nalika semana para sekabaté Gusti Yésus padha teka. Wong-wong mau padha gumun weruh Gusti Yésus ngandikan karo wong wadon. Nanging ora ana siji waé sing nyuwun pirsa: "Panjenengan ngandikan bab menapa?" Utawa: "Menapa sebabipun Panjenengan ngandikan kaliyan tiyang èstri menika?"

Jawa-Suriname: Dongé Gusti Yésus ijik omong-omongan karo wong wédoké, murid-muridé terus pada teka. Kabèh kagèt weruh Gusti Yésus omong-omongan karo wong wédok, nanging ora ènèng sing wani takon apa perluné lan apa sing diomong.

Sunda: Sabot kitu murid-murid Yesus daratang. Maranehna hareraneun pedah Yesus cacarios jeung awewe; tapi teu aya anu nanya ka eta awewe, "Perlu naon ka dieu?" atawa nanya ka Anjeunna, "Naha Bapa sasauran sareng eta awewe?"

Sunda Formal: Sabot kitu murid-murid daratang; kacida hareraneunana nenjo Guruna keur sasauran jeung awewe teh; tapi saurang oge, teu aya nu wani naros: Nuju mundut naon? atawa: Nuju nyarioskeun naon?

Madura: E bakto jareya red-moredda Isa la padha dhateng. Kabbi padha heran nangale’e Isa abu-dhabu ban oreng babine’. Tape tadha’ settonga se atanya ka babine’ jareya, "Sampeyan aponapa’a?" otabana atanya ka Isa, "Aponapa Panjennengngan me’ abu-dhabu sareng babine’ paneka?"

Bauzi: Lahame gi etei lab vameadam lahasuhu di labe iho Yesus bake vi tau meedam dam nibe iho num debu iuba le fa li aaha Yesus lahi bake im vameadam bak aame ab àvodeham. “Guruleheda ba lahi bake im ot vameaidam vabak. Fiham bak,” lahame ozome ab àvodeham. Lahana ba ame nam laba, “Om ana lehela?” lahame ba labi vi ailo gagom bak modem kai. Labi laha Yesus bake, “Guru, um ana im vameadàla?” laham bak lam laha ba vi ailo gagom iedi gi vei daleàde.

Bali: Daweg punika ugi parasisian Idane rauh tur dane sami angob, ngantenang Ida mabebaosan sareng ring anak istri adiri. Nanging dane tan purun mataken ring anake istri punika, indik kabuatan Idane, wiadin nunasang ring Ida, napi awinan Ida mabebaosan sareng anake istri punika.

Ngaju: Hong katika te murid Yesus haluli. Ewen hengan mite Yesus hakotak dengan ije biti oloh bawi. Tapi ije biti mahin jaton bara ewen te je misek dengan oloh bawi te, "Ibu perlu en?" atawa misek dengan Yesus, "Mbuhen bapa hakotak dengan oloh bawi te?"

Sasak: Lẽq waktu nike pengiring-pengiring Deside Isa tulak. Ie pade bengaq serioq Deside Isa bebaos kance dengan nine nike. Laguq ndẽq araq sopoq dengan juaq lẽman ie pade saq beketuan lẽq dengan nine nike, "Napi kemẽlẽqde?" atao saq metakẽn lẽq Deside Isa, "Kembẽq Pelungguh bebaos kance dengan nine nike?"

Bugis: Iyaro wettué lisuni ana’-ana’ gurunna Yésus. Héranni mennang mitai Yésus mabbicara sibawa séddi makkunrai. Iyakiya dé’gaga séddi polé ri mennang makkutana ri makkunraiéro, "Aga parellutta Bu?" Iyaré’ga makkutana lao ri Yésus, "Magi Bapa’ nabbicara sibawa makkunraiéro?"

Makasar: Anjo wattua ammotere’mi ana’-ana’ gurunNa Isa. Lannasa’mi ke’nanga nacini’na Isa a’bicara siagang anjo bainea. Mingka tenanniakka manna sitau ri ke’nanga akkuta’nang ri anjo bainea angkana, "Apa paralluta ibu’?" yareka akkuta’nang ri Isa angkana, "Angngapa naKi’bicara siagang anjo bainea Bapa’?"

Toraja: Tonna iato saemi anak gurunNa; mangngami, belanna sipa’ulelean baine tu Yesu. Apa tae’ bangi misa’ mekutana kumua: La ma’aparoKomi? ba’tu Apara tu Mipokada lako?

Duri: Ia joo wattu ratumi to anak gurun-Na pole nnalli kande, nasijangngaran ngkitai to Puang Isa sipangkada joo baine. Apa te'da bangngi moi mesa' mekutana lako joo baine kumua, "Apara parallummi indo'," ba'tu mekutana lako Puang Isa kumua, "Ciapari tasipangkada joo baine?"

Gorontalo: Tou boyito mongomuri li Isa ledungga mayi, timongoliyo hiheraniya lo'onto mao o-Liyo bisa-bisala wolo tabuwa ngota. Bo to wolota limongoliyo diyaluwo ta lohintu odiye: Wolo u otohila li Guru? Meyalo, wolo u hebisala li Guru woliyo?

Gorontalo 2006: Tou̒ boito tahidudua̒ li Isa lohualingai. Timongolio lolinggolabu loo̒onto li Isa hemobisala wolo taabua ngota. Bo diaaluo penu boli ngotaa mao̒ limongolio talohintu totaabua boito, "Ti ibu palalu wolo?" meaalo lohintu toli Isa, "Yilongola ti Paaa̒ hemobisala wolo taabua boito?"

Balantak: Pintanga' i Yesus batundun tia wiwinena Samaria iya'a, notakamo a murit-Na. Raaya'a samba' nimiile' se' i Yesus batundun tia wiwine. Kasee sianta sa'angu'po i raaya'a men nimikirawar na wiwine iya'a, “Ibu, upa a panduungmuu?” kabai men nimikirawar ni Yesus, “Nongko'upa i Kuu se' batundun tia wiwine kanono'?”

Bambam: Iya sulei siaham duka' passikolanna. Sangngim mängä-mängä muita Puang Yesus sipa'tula' baine. Sapo' tä' deem moi podo la mesa ungkutanai naua: "Aka umpahalluam?" battu haka la naua: "Akanna sipa'tula'koa' inde dio baine?"

Kaili Da'a: Tempo ira danotesa-tesa naratamo anaguru-anaguru Yesus nggariara ngata. Natekaja ira nanggita Yesus notesa-tesa ante samba'a besi. Tapi da'a ria kamba samba'a nabia nompekutana besi etu, "Nuapa paraluumu?" Ira da'a wo'u nabia nompekutana Yesus, "Nuapa sabana Guru notesa-tesa ante besi etu?"

Mongondow: Bo dodai intua murií mita i Yesus no'iangoidon bui. Mosia noherang totok noko'ontong ko'i Yesus nongonguman takin tobatuí bobay. Ta'e diaí in tobatuímai mosia nokobalií noliboí kom bobay tatua, "Onu im paraḷu i inaí?" Andeka noliboí ko'i Yesus. Mongo onu ino'uman i Amaí takin bobay tatua?"

Aralle: Donetoo sika sumuleing yato pahsikolana Puang Yesus yaling mai di bohto. Pusa'mi ungngita Puang Yesus lella' sipa'tula' mesa bahine, ampo' di alla'naii dai aha ang bahani mekutana pano yato di bahine naoatee, "Aka umpahallu, Tanta?" bahtu' mekutana pano di Puang Yesus naoatee, "Akana sipa'tula'rakoa' Dio inde bahine, Tuang?"

Napu: Tanganda mani mololita, hawemohe topeguruNa hangko i boea. Tingkarahe moita Yesu mololita hai hadua towawine. Agayana bara ara hadua au bai mekune i towawine iti ba apa paraluuna. Bara worihe bai mekune i Yesu ba apa tunggaiaNa mololita iria.

Sangir: Su tempo ene manga murit'u Mawu Yesus e něngkawal᷊ị. I sire naherang nakasilo Mawu Yesus měbẹ̌bisara ringangu tau wawine. Kai tawẹu sarang sěngkatau wọu i sire nakiwal᷊o su tau wawine ene, "I ninang kai měgẹ̌gausẹ̌ apa tangu?" arau makiwal᷊o su Mawu Yesus, "Kawe unụe i Tuang mẹ̌bẹ̌bisara ringangu tau wawine ene?"

Taa: Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu, tempo etu semo rata muni kami to anaguruNya. Kami ipu kojo raya mami mangkita Ia mampogomboka tau we’a. Pei tare pasi samba’a kami to mampotanaka resi i Yesu, manganto’o, “Kesaa liwu ngKomi resi ia?” Pasi tare to mampotanaka, “Maka pei Komi mampogomboka ia?”

Rote: Ndia te, Yesus ana manatunga nala besa ka ala fali ma'is. Lita Yesus kokolak no inak ndia boema, ala dodoo doa kana. Tehu ta lapalani latane inak ndia lae, "Te ina mai paluu beek?" do latane Yesus lae, "Tao le'e de, Ama kokolak no inak ia?"

Galela: Kagena de to Una Awi muri-muri iliho so yaado o sumuka, de to ona manga sininga ma rabaka ibao itemo, "Ilaha! O kiaso Ngona dede o ngopeqeka momatengo nimatekebicara." Ngaroko manga siningaka ibao komagena, duma ona he wisano kawa.

Yali, Angguruk: Enele urukmu itano Yesus otsi arimano watfareg inindimuwen amu hiyap aru men nungge fahet enele uruk peruk latfag. Peruk latfag angge famen Yesus otsi itano misihen oho "Nungge wenggel hehenteg hiyap aru men henele uruk lahep," ulug umung hibag fug.

Tabaru: Ma 'orasi ge'ena 'o Yesus 'awi do-domoteke yolio 'o kotaka de yaino so ya'adono ge'enano. 'Ona yoherangi wimake 'o Yesus wobi-bicara de 'o ngeweka mimoi. Ma komoiwa yomoroini yosano 'ato, "'Aba, 'okiau noparaluu?" Bolo "'Ido'oa so 'Aba nobi-bicara de 'o ngeweka gumuna?"

Karo: Paksa si e nggo reh mulihken ajar-ajar Jesus. Mamang kal atena sabap idapetina Jesus ngerana ras sekalak diberu. Tapi sekalak pe ia la nungkun man diberu e, "Kai atendu?," ntah nungkun man Jesus, "Ngkai maka Kam ngerana ras ia?"

Simalungun: Dob sonai, roh ma susian-Ni, anjaha longang do uhur ni sidea, halani na marsahapi ai Ia pakon naboru ai. Tapi sahalak pe seng dong na manungkun, “Aha sungkunon-Mu?” Atap, “Aha sahapkonon-Mu bani?”

Dairi: Tikan bagidi roh mo sisiin Jesus. Lengang ngo kalak i mengidah Jesus mengeranai dekket sada kalak daberru. Tapi isè poda lot mendokken taba daberru i, "Kadè perlu bamu nangè?" barang taba Jesus, "Kasa mengeranai Kono dekket daberru i?"

Minangkabau: Kutiko itu pangikuik-pangikuik Baliau lah babaliak. Inyo bi tacangang, maliyek Baliau sadang mangecek jo surang urang padusi. Tapi indak surang juwo doh dari pangikuik Baliau tu, nan batanyo kabake urang padusi tu, "Apo nan paralu di amai?" atau nan batanyo kabake Baliau, "Baa mangko Angku namuah mangecek jo urang padusi tu?"

Nias: Me inõtõ da'õ mangawuli ndra nifahaõ Yesu. Ahõli dõdõra me fahuhuo Yesu ba ndra alawe andrõ. Samõsa lõ hadõi ba gotaluara sanofu khõ ndra alawe, "Hadia zomasi'õ talifusõ?" ma zui lasofu khõ Yesu, "Hana wa fahuhuo Ndra'ugõ ba ndra alawe andre, Ama?"

Mentawai: Kelé aratoili sipasiuluinia, bulat kisei lé ka bagadda raitsó Jesus, ipatiboaké sara sinanalep. Tápoi beri sia sara siisiaké masiteká sinanalep néné, masikua ka matania, "Apa nuaalá sené, Ina?" elé masiteká Jesus masikua ka matania ka sia, "Nupatitiboaké kodda sara sinanalep?"

Lampung: Waktu senodo jelma-jelma sai nutuk Isa muloh. Tian hiran ngeliak Isa cawa jama sai bebai. Kidang mak sai jelma pun jak tian sai betanya jama bebai udi, "Ibu perlu api?" atau sai betanya jama Isa, "Mengapi Bapak cawa jama bebai udi?"

Aceh: Bak watée murit-murit Isa ka geugisa. Awaknyan hireuen watée jikalon Isa geupeugah haba ngon sidroe ureuëng inong, Teuma hana meusidroe pih lamkawan awaknyan nyang jiteumanyong bak inong nyan, "Peue nyang mak peureulée?" atawa nyang teumanyong bak Isa, "Pakon Bapak neumeututoe ngon inong nyan?"

Mamasa: Marassampi sipantula' inde bainee anna saemo sule passikolana. Mangnga-mangnga asammi ummita Puang Yesus marassan sipantula' baine. Sapo' tae' tappa' dengan ungkutanai inde bainee kumua aka naparallui, battu ungkutanai Puang Yesus kumua maakaria anna sipantula' inde bainee.

Berik: Jes galapserem ai angtane Yesus Jei ajeya tikwebaatinennerem ga aya warautna. Ai ga Yesus jep aya bitbitwebana, Jei wini jeiserem ga jebar ge nasowena. Jengga ai ajama tenebayan, "Ibas bili?" afa "Jeje bafa Aamei jebar Im ge nasouna?"

Manggarai: Du hitu cais ata nungku’N agu lenget kétas, ai Hia rémé tombon agu cengata inéwai. Maik toé kéta cengatan ata cukung te réi: “Apay ngoéng de hau, enu?” ko: “Apay tombo Dité agu hia?”

Sabu: Pa awe do naanne lema, ta bhale le ke ne ana hekola Yesus he. Ta madalae ke ro ne heleo Yesus do era do pedai lii nga heddau mobanni. Tapulara bhule dho heddau he ti telora ro do bhani ta kebhali pa mobanni do naanne, "Ina, paralu ne nga?" Kiadho ta kebhali pa Yesus, "Ta nga Ama hakku pedai lii nga mobanni do nanidhe?"

Kupang: Pas itu waktu, Dia pung ana bua dong datang kambali dari kota. Dong heran, tagal dong lia Dia ada baꞌomong deng parampuan Samaria satu. Ma sonde ada yang tanya sang itu parampuan bilang, “Lu mau apa?” Deng sonde ada yang tanya sang Yesus bilang, “Akurang ko Bos baꞌomong deng ini parampuan?”

Abun: Sugane Yefun Yesus bi pakon ne satu ma. Pakon ne me Yefun Yesus ki suk su nggon ne sa, pakon yeket mone. Sarewo án yo ndo mo nggon ne do, "Nan mitmo suma ne?" nde. Án yo ndo mo Yefun Yesus do, "Nan ki suk su nggon ré wa suma ne?" dom nde.

Meyah: Ainsa koma tein Yesus efen ruforoker ruksons en jeska kota fob. Rua rudou oubsaha jeska rua rik Ofa efesij mar jera ojaga egens insa koma. Tina rua rinejeka gu Ofa osok gij mar meidu ongga Ofa enefesij rot jera ojaga egens koma guru. Noba rua tein rinejeka gu Ofa rot mar meidu ongga ojaga egens koma odou os rot tein guru.

Uma: Bula-ra mololita, rata-ramo ana'guru-na ngkai ngata. Konce-ra mpohilo Yesus mpololitai hadua tobine. Aga uma haduaa to daho' mpopekune' tobine toei ba napa paraluu-na. Uma wo'o-ra daho' mpekune' Yesus ba napa pai' napololitai-i.

Yawa: Arono naije Yesus apa arakovo utavondi ai wakare. Upaparo mansai weye Yesusa pe wanya inta me yayao. Wo ratantona ware ana rui wanya so mo Yesus anajo rai? Muno veanimaibe Po raura nande rai? Weramu arakove inta bambunin da po anajo ramu.


NETBible: Now at that very moment his disciples came back. They were shocked because he was speaking with a woman. However, no one said, “What do you want?” or “Why are you speaking with her?”

NASB: At this point His disciples came, and they were amazed that He had been speaking with a woman, yet no one said, "What do You seek?" or, "Why do You speak with her?"

HCSB: Just then His disciples arrived, and they were amazed that He was talking with a woman. Yet no one said, "What do You want?" or "Why are You talking with her?"

LEB: And at this [point] his disciples came, and they were astonished that he was speaking with a woman. However, no one said, "What do you seek?" or "Why are you speaking with her?

NIV: Just then his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. But no-one asked, "What do you want?" or "Why are you talking with her?"

ESV: Just then his disciples came back. They marveled that he was talking with a woman, but no one said, "What do you seek?" or, "Why are you talking with her?"

NRSV: Just then his disciples came. They were astonished that he was speaking with a woman, but no one said, "What do you want?" or, "Why are you speaking with her?"

REB: At that moment his disciples returned, and were astonished to find him talking with a woman; but none of them said, “What do you want?” or, “Why are you talking with her?”

NKJV: And at this point His disciples came, and they marveled that He talked with a woman; yet no one said, "What do You seek?" or, "Why are You talking with her?"

KJV: And upon this came his disciples, and marvelled that he talked with the woman: yet no man said, What seekest thou? or, Why talkest thou with her?

AMP: Just then His disciples came and they wondered (were surprised, astonished) to find Him talking with a woman [a married woman]. However, not one of them asked Him, What are You inquiring about? {or} What do You want? or, Why do You speak with her?

NLT: Just then his disciples arrived. They were astonished to find him talking to a woman, but none of them asked him why he was doing it or what they had been discussing.

GNB: At that moment Jesus' disciples returned, and they were greatly surprised to find him talking with a woman. But none of them said to her, “What do you want?” or asked him, “Why are you talking with her?”

ERV: Just then Jesus’ followers came back from town. They were surprised because they saw Jesus talking with a woman. But none of them asked, “What do you want?” or “Why are you talking with her?”

EVD: At that time Jesus’ followers came back from town. They were surprised because they saw Jesus talking with a woman. But none of them asked, “What do you want?” or “Why are you talking with her?”

BBE: At that point the disciples came back, and they were surprised to see him talking to a woman; but not one of them said to him, What is your purpose? or, Why are you talking to her?

MSG: Just then his disciples came back. They were shocked. They couldn't believe he was talking with that kind of a woman. No one said what they were all thinking, but their faces showed it.

Phillips NT: At this point his disciples arrived, and were very surprised to find him talking to a woman, but none of them asked, "What do you want with her?" or "Why are you talking to her?"

DEIBLER: Just then we disciples returned from town. Since it was contrary to our custom for Jewish religious teachers to converse with a woman they didn’t know, we were surprised that he was talking to a woman. However, none of us asked her, “What do you want?” and none of us asked him, “Why are you talking with her?”

GULLAH: Same time Jedus ciple dem come back. An dey been stonish fa see Jedus da taak ta a ooman. Bot ain none ob dem aks de ooman say, “Wa ya wahn?” Needa none ob um aks Jedus say, “Hoccome ya da taak ta de ooman?”

CEV: The disciples returned about this time and were surprised to find Jesus talking with a woman. But none of them asked him what he wanted or why he was talking with her.

CEVUK: The disciples returned about this time and were surprised to find Jesus talking with a woman. But none of them asked him what he wanted or why he was talking with her.

GWV: At that time his disciples returned. They were surprised that he was talking to a woman. But none of them asked him, "What do you want from her?" or "Why are you talking to her?"


NET [draft] ITL: Now <2532> at <1909> that <5129> very moment his <846> disciples <3101> came back <2064>. They were shocked <2296> because <3754> he was speaking <2980> with <3326> a woman <1135>. However <3305>, no one <3762> said <2036>, “What <5101> do you want <2212>?” or <2228> “Why <5101> are you speaking <2980> with <3326> her <846>?”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 4 : 27 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran