Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 9 >> 

Yesus po saumane raunande vatano amije ntuba ai

1Arono Yesus panya pananave, to nanto vatano amije ntuba inta ai. Vatane so amije ntuba no arono ano kobeyoe.

2Yesus apa arakove wo anajo ware, “Injayo Kurune, arepa ayao kakai mo vatane so aveti amije ntuba: taune pi po rave rako, apa vatan anui nanai rako?”

3Yesus po raura mansai pare, “Taune pa jewen, muno apa vatan anui nanaya jewen tavon, weramu beare so indamu Amisye apa vambunine raroron kakavimbe.

4Syo raura ananeneaebe taiso: anakere raijaro simane rai omamo mamaisy, weramu arono namane nde, wamo anakere rapaya. Naisoamo Amisy wepi po inatutire Po varore raugaje wansai indamu wamo Apa anakere raijar, weramu kavinta umba wama varoro namije mare mewen kobe. Weti syare wamo Amisye apa anakere raijar naiso kobe.

5Arono rino no mine so, Risyirati varo mo kove raunande vatano mine so mansaije wepi Risy.”

6Yesus po apa ayaowe so raurawa jewen, naije nyipube aje no kopa muno Apa nyipute rave kopa rakurive. Umba Po raunanto po rave vatano amije ntuba umaso amije raupaisy.

7Muno Po raura nanto ai pare, “Nyoronto nyo namune rarondom no Waro Kampoa Siloam rai.” (Siloam mamo ayao Yahudi ma, ama ine mare “Ratuti to.”) Weti vatane umaso to po amune rarondomo rai. Arono sakinav pare pakare, amije mpora ti po nuge raen.

8Vatano ami ntuba umaso apa arakove nanawe, vatano wusyinoe wo aen panatambe ananuge raiveve nawe, soamo wo aen weti wo raura tenambe ware, “Vatane so pirati wusyinoe tuna panatambe ananuge raiveve wepi so dako?”

9Inta nawirati wo raura ware, “Napi ivae.” Weramu inta wo raura ware, “Opamo jewena, yara vatano kaijinta pi so, amune mo vatano amije ntuba umawe amaisya.” Weramu taune po raura kakavimbe mansai pare, “Tugae, risyirati wusyinoe inamije ntuba!”

10Naije wo raura nanto ai ware, “Animaisye mi nande nai ti namije mpora ti nyo nuge raene so?”

11Po raura akananto mansai pare, “Vatano apa tame mirati Yesus po kopa inta rakurive umba Po rave inamije raupaisy, umba Po raura pare, ‘Nyoronto namune rarondom no Waro Kampoa Siloam rai.’ Weti syoroto, inamune rarondomo rai, naije inamije mpora ti syo nuge raen kobe.”

12Weti wo anajo ware, “Vatano nyo aura wato, Napi rui?” Po raura akananto mansai pare, “Syantatukambe.”

Vatano Parisi uparijo Yesus ai weye Po saumane raunande no masyoto sambaya rai

13Naije wo vatano amije ntuba umawe augaveta no vatano Parisi mansamun.

14Masyoto Yesus po saumane raunande vatano amije ntuba ai omamo vatano Yahudi awa masyoto sambaya mije. Vatano Parisi wo ratantona ware Yesus apa anapaporainye umaso mamo anakere ma, weti vemo Po rave no masyoto sambaya rai nora.

15Umba vatano Parisi umaso wo vatano amije ntuba umawe anajo ware, “Animaisye mi nande nai ti namije mpora ti nyo nuge raen?” Vatane umaso po raura akananto mansai pare, “Yesus po kopa raugaje inamije rai muno syo rarondom. Naije inamije mpora ti syo nuge raen kobe.”

16Umba Parisije inta wo raura ware, “Yesus wato pamo Amisye po atutir de pa jewena, weye Po Ananyao Musa rakanyoandi. Po rakanyoandi arono Po anakere raija no masyoto sambaya rai.” Weramu Parisi kaije wo raura ware, “Jewena! Vatano ayao kakai no ai pamo indati po anapaporainyo maisyare so inta rarorone ramu. Maisyare omai ti, wandaen Yesus pamo vatano ko dave.” Weti vatane umaso wayao ensembe mansai vambinibe.

17Umba vatano Parisi wo vatane umawe anajo akato ware, “Vatano po namije raveti mpora ti nyo nuge raen pamo animaisye mi nyo ratantona Ai?” Naije po raura pare, “Vatane so anawae pa.”

18Weramu vatano Parisi wonae wanave anapaporainye umaso raiji. Ware, “Vatane sopamo amije mporaro anapaporaimbe tugae rako jewena rako? Indako arono manasyinoe amije ntuba ramu rako?” Maisyare omai ti, wo apa vatan anui yawainde,

19muno wo yanajo ware, “Ipa arikainye so pirati ipare ano kobe wea amije ntuba rako? Veanimaibe soamo amije mpora ti po nuge raen?”

20Apa vatan anui yo raura akananto mansai yare, “Arikainye sopamo irima arikainye pa. Muno arono akoya mare mo ano ajeamo irimo aen, rima arikainye amije ntuba.

21Weramu veanimaibe soamo amije mpora ti po nuge raen, muno are pirati po saumane raunande ai, irimamo imantatukambe. Weti taune wapo anajo weye opamo arikainy tuvane pa jewena, yara apa ana po ratantona matu to. Taune po raura wasai jaje.”

22Apa vatan anui yo ayao so raura mansai weye yo akarijo Yahudi masyaniv. Yo masyaniv weye awa ayao mamai to ware vatano nanawirati wanave ware Yesus sopamo Mesias wepije, onawamo mangke raugaje mai indamu vemo wakasisa yavaro sambaya rai nora.

23Ayao so mbewar ti apa vatan anui yare, “Rima arikainye so arikainyo tuvane pa jewena, yara apa ana po ratantona matu to, weti wapo taune bo anajo kai.”

24Naije wo vatano ami ntuba umaso awain akato muno wo raura nanto ai ware, “Inya! Nyo ayao tugae bo raura weye soamo nyayao no Amisye amun ti! Wamo Yesus napije aen opamo Vatano apa ayao kakai no Ai.”

25Umba vatano uma saumane so po raura akananto mansai pare, “Vatano napije apa ayao kakai no Ai pa rako, risyamo syantatukambe. Weramu sya ana syo raene mamo risyamo namanawe inamije ntuba, muno soamo inamije mpora ti syo nuge raen.”

26Umba wo ranajo ware, “Ana rui Po rave nai? Po namije raveti mpora ti nyo nuge raene mamo Po raveare rui?”

27Vatano napije po raura mansai pare, “Syo raura wasai to, weramu weaponae wapo raranivi. Wabeanimaibe soamo wabeker indamu syo raura wasai jakato? Indako wapare wabekero wapanave Ai, maisyare Apa arakovo utavondijo ai mansamai dako?”

28Naije wo vatane umaso akaajian wo aura ware, “Taune winyirati ntavondi Ai! Reamamo jewena. Reama ntavondi ai opamo Musa!

29Reamo raen Amisye pamo po apa ayao raura de Musa ai to, yara Vatane wato pamo reamamo reamantatukambe Ai: Opamo no no rui umba dea?”

30Vatane umaso po raura akananto mansai pare, “Sinam dave irati weapantatukambe Apa munijo no rai ti de rai, yara Po inamijo ntuba raveti mpora ti syo nuge raen.

31Wamo raen vatano ayao kakai no mansai wenawamo Amisye po maranive ramu, yara vatano ubeaje Ai muno utavondi Apa bekere rai wenawirati Po maraniv.

32Arono munije so ama manasyine raija ndea unumeso rai, vatano amije ntuba no arono ano aje kaijoe inta amije mpora tai somaisy indamu wamo anaumbe rainy.

33Ranivara vatane wato pamo no no Amisye ai jewen, weaveti Po anapaporainye inta rarorone ramu.”

34Wo raura akananto ai ware, “Nyare? Winyirati ayao kakai ntapekano nai rave arono navaki ajewe, weti mbeanimaibe nyare nyo reansanyao?” Arono naije kobe wo aorai siso no yavaro sambaya rai.

35Yesus po ranaun wo vatane umaso awatambe ti pusyo. Weti nanto ai muno Po raura ai pare, “Winyamo nyanave Arikainyo Vatan ai rako?”

36Vatane umaso po Yesus anajo pare, “Injae, are pi Nyo aura we? Syare Injae nyo aura rinai indamu syanave Ai.”

37Yesus po raura pare, “Vatano napije pi Risy: Risyi nyo inaeno namije rai muno soamo syayao nande nai.”

38Naije po raura pare, “Injae, soamo syanave.” Po vukane ranteteraje no Yesus amun muno beaje Ai.

39Yesus po raura pare, “Ride no mine so indamu Syo ayao mamaisye rapatimu vatane mai. Wirati vatano mamije ntuba nanawamo indati wo nuge raen, yara vatano mamije ngko ti wo nuge raen to indati wo raen akatoe ramu yara mamije ntuba.”

40Vatano Parisi una no naije inta wo Yesus apa ayao umaso ranaun, weti wo anajo ware, “Reamamo reansamije ntuba tavon dako?”

41Umba Yesus po raura akananto mansai pare, “Weapamo wapo raura wapare weapo raeno wasamije rai muno wapare wapo Ayao Amisye raen. Weramu weapamo watavondijo Amisye ai jewen, weti wapa ayao kakaije no tawan no wasai. Ranivara wasamije ntuba ratire, indati wapantatukambe ayao kakaije rai, ti Amisye po mangke raugaje wasai jewen.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran