Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ABUN]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 18 : 25 >> 

Abun: Apolos jam ye ki sukdu subot Yefun Yesus mó re. Sane an mu kom mo kota Efesus sa, an ki sukdu subot Yefun Yesus, an ki sukdu ne su an mit iwa wai o re. An duno nje subot Yefun Yesus ne sisu sangge, sarewo sukdu subot ye ras nje mo syur, an jam sukdu gato Yohanes duno nje su ne sor re.


AYT: Orang ini sudah diajarkan tentang Jalan Tuhan dan bersemangat di dalam roh. Ia berbicara dan mengajarkan dengan teliti hal-hal tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes.

TB: Ia telah menerima pengajaran dalam Jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes.

TL: Adapun orang ini sudah diajarkan jalan Tuhan, dan dengan bersungguh-sungguh hati ia berkata-kata dan mengajar dengan cermat dari hal Yesus, meskipun ia hanya mengetahui baptisan Yahya sahaja.

MILT: Orang ini pernah diajari Jalan Tuhan, dan dengan bersemangat dalam roh, dia berbicara dan mengajar secara teliti hal-hal mengenai Yesus (Tuhan - 2424) meskipun hanya mengerti baptisan Yohanes.

Shellabear 2010: serta sudah pula menerima ajaran mengenai Jalan Tuhan. Ia berbicara dengan penuh semangat serta menerangkan dengan tepat semua hal mengenai Isa. Akan tetapi, ia hanya mengenal permandian yang diajarkan oleh Yahya.

KS (Revisi Shellabear 2011): serta sudah pula menerima ajaran mengenai Jalan Tuhan. Ia berbicara dengan penuh semangat serta menerangkan dengan tepat semua hal mengenai Isa. Akan tetapi, ia hanya mengenal permandian yang diajarkan oleh Yahya.

Shellabear 2000: serta sudah pula menerima ajaran mengenai Jalan Tuhan. Ia berbicara dengan penuh semangat serta menerangkan dengan tepat semua hal mengenai Isa. Akan tetapi, ia hanya mengenal permandian yang diajarkan oleh Nabi Yahya.

KSZI: Dia telah diajar tentang jalan Tuhan, dan dengan bersungguh-sungguh dia berkata-kata dan mengajarkan ajaran Isa dengan betul, walaupun dia hanya mengetahui pengimadan Yahya.

KSKK: Ia telah memperoleh suatu pengetahuan tentang jalan Tuhan. Dan dengan semangat dan teliti ia berbicara tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes.

WBTC Draft: Ia sudah mendapat pelajaran dalam ajaran Tuhan, dan dia mengajar dan berbicara dengan penuh semangat tentang Yesus dengan tepat, meskipun dia hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes.

VMD: Ia sudah mendapat pelajaran dalam ajaran Tuhan, dan dia mengajar dan berbicara dengan penuh semangat tentang Yesus dengan tepat, meskipun dia hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes.

AMD: Ia sudah mendapat pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan roh yang bersemangat, ia berbicara dan mengajar tentang Yesus dengan tepat. Tetapi, ia hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes.

TSI: Dengan semangat yang menyala-nyala, dia mengajar di rumah pertemuan orang Yahudi tentang jalan keselamatan yang akan datang melalui Yesus. Dia mengajar dengan teliti tentang Yesus, padahal dia hanya mengetahui cerita tentang Yesus sampai baptisan Yohanes.

BIS: serta sudah dididik untuk mengenal ajaran tentang Yesus. Maka dengan semangat yang berkobar-kobar ia mengajar dengan teliti mengenai Yesus, meskipun baru baptisan Yohanes saja yang dikenalnya.

TMV: Dia telah mendalami ajaran tentang Yesus. Dengan penuh kesungguhan, dia mengisytiharkan dan mengajarkan ajaran tentang Yesus dengan betul. Tetapi dia hanya mengetahui baptisan yang diajarkan oleh Yohanes.

BSD: Ia juga tahu betul mengenai rencana Tuhan untuk manusia. Mengenai baptisan, ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Meskipun begitu, ia mengajar dengan semangat yang berkobar-kobar dan dengan tepat mengenai Yesus.

FAYH: Ketika berada di Mesir, ia mendengar tentang Yohanes Pembaptis dan hal-hal yang dikatakannya mengenai Yesus. Tetapi hanya itu saja yang diketahuinya. Ia belum mendengar tentang kejadian selanjutnya. Maka inilah yang diajarkannya dengan berani dan bersemangat di rumah ibadat, "Mesias akan datang! Bersiap-siaplah untuk menyambut Dia!" Priskila dan Akwila ada di situ dan mendengar dia berbicara. Khotbahnya sangat mantap. Kemudian mereka menjumpai dia dan menjelaskan apa yang telah terjadi atas Yesus setelah masa Yohanes, dan juga makna semua kejadian itu.

ENDE: Ia djuga telah mempeladjari djalan Tuhan, dan dengan semangat dan teliti ia berbitjara tentang Jesus, tetapi ia kenal hanja permandian Joanes.

Shellabear 1912: Maka yaitu sudah diajari akan jalan Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh hatinya ia berkata-kata dan mengajar betul-betul segala perkara dari hal 'Isa, sungguhpun pembaptisan Yahya sahaja yang diketahuinya.

Klinkert 1879: Dan ijapon di-adjari akan djalan Toehan, maka sebab radjinlah hatinja dichabarkannja dan di-adjarnja baik-baik akan perkara Toehan, tetapi diketahoeinja hanja akan baptisan Jahja sadja.

Klinkert 1863: Maka dia soedah di-adjari dari djalan Toehan dan sebab radjin hatinja, lantas dia mengkabarken dan mengadjar dari perkara Toehan, tetapi dia taoe tjoema permandian Johannes sadja.

Melayu Baba: Dia ini sudah dapat ajaran deri-hal jalan Tuhan, dan dngan hati yang panas dia berchakap dan mngajar btul-btul perkara-perkara deri-hal Isa, mski-pun dia chuma tahu baptisan Yahya saja:

Ambon Draft: Dija ini sudahlah dapat adjar djalan maha besar Tu-han, dan dengan roch hidop-hidop berkatalah ija dan ber-adjarlah dengan radjin-radjin akan maha Tuhan; maski be-tul sadja ija tahulah perman-dian Joannes.

Keasberry 1853: Adapun iya itu tulah diajari akan jalan Tuhan: maka subab rajin hatinya, lalu iya mumashorkan dan mungajar deri hal Tuhan, tutapi dikutauinya baptisan Yahya sahja.

Keasberry 1866: Adapun orang ini tŭlah diajari akan jalan Tuhan, maka sŭbab rajin hatinya, lalu iya mŭmashorkan dan mŭngajar derihal Tuhan, tŭtapi dikŭtahuinya baptisan Yahya sahja.

Leydekker Draft: 'Ija 'ini sudahlah depel`adjar pada tsirath maha Tuhan: dan sedang hangat hatinja, meng`utjaplah 'ija, dan meng`adjarlah radjin 2 segala pakardja`an maha Tuhan, walkin 'ija meng`atahuwij sadja permandijan Jahhja.

AVB: Dia telah diajar tentang jalan Tuhan, dan dengan bersungguh-sungguh dia berkata-kata dan mengajarkan perihal Yesus dengan betul, walaupun dia hanya mengetahui baptisan Yohanes.

Iban: Iya udah diajar pasal Jalai Tuhan, lalu iya ransing amat madahka sereta ngajar enggau betul pasal Jesus, taja pen iya semina nemu pasal pemaptisa John.


TB ITL: Ia telah <1510> menerima pengajaran <2727> dalam Jalan <3598> Tuhan <2962>. Dengan bersemangat <2204> <4151> ia berbicara <2980> dan <2532> dengan teliti <199> ia mengajar <1321> tentang <4012> Yesus <2424>, tetapi ia hanya <3440> mengetahui <1987> baptisan <908> Yohanes <2491>. [<3778> <2532>]


Jawa: Dheweke wis tampa piwulang bab Margining Pangeran. Kalawan semangat sarta kalawan patitis anggone nglairake piwulange bab Gusti Yesus, nanging kang disumurupi mung bab baptise Nabi Yokanan.

Jawa 2006: Wong iku wus tampa piwulang bab Margining Pangéran. Kalawan semangat sarta patitis anggoné nglairaké piwulangé bab Yésus, nanging kang disumurupi mung bab baptis manut piwulangé Yohanes.

Jawa 1994: Dhèwèké wis nampa piwulang bab ‘Dalaning Pangéran’, mulané klawan semangat lan gamblang mulangaké bab Gusti Yésus, senajan sing diweruhi mung lagi bab baptisané Yohanes Pembaptis.

Jawa-Suriname: Apolos wis nampa piwulang bab dalané Gusti, mulané dèkné bisa mulangké bab Gusti Yésus karo ati sing semanget, senajan dèkné namung ngerti bab baptisané Yohanes Pembaptis.

Sunda: jeung geus meunang didikan perkara pangajaran hal Yesus. Nyaritana sumanget, nyaturkeun perkara Yesus kalawan taliti jeung apik, padahal manehna kakara terangeun kana baptisan Yohanes bae.

Sunda Formal: Manehna memang geus meunang pangajaran tina hal Jalan Allah. Barabat, anjeunna nyarita, sumanget pisan sarta ngajarkeun sual Isa kalawan apik jeung taliti. Hanjakal, kanyahona teh ngan tepi ka semet mangsa baptisan Yahya wungkul.

Madura: sarta la eburuk epakennal ka pangajaran parkara Isa. Daddi kalaban samangat se rabbang ngajarragi parkara Isa epatete, maske se ekataowe aba’na coma baptisan Yahya.

Bauzi: Labi laha Boehàda Yesusat amu meedaha im totbaho lam meit aba vahokehe labe ozobohu dàt moz. Lahamda labe Efesus niba li azim di labe aho Yesus meedaha im totbaho lamota dam bake vahokedam di gi ahulat vi ozome ozobohudi dae ule neàt deelehat vahokeda. Lahana Yesusat meedaha im totbaho vabilem lahasu. Am gi Yohanes Mei Vuu Valo Baptislemda labe aho amu dam bake neha, “Uho faina meedam bak lam nasi voedume fa ahu neà bak vàmadi neàdehezobe eho um vuu valo baptisleidase,” lahame dam bake vou vameatedaha im lamota ozobohudi dam bake vahokeda.

Bali: Dane sampun mlajah indik Ida Sang Panembahan. Dane nyantep pisan midartayang tur seken pisan antuka ngurukang indik Ida Hyang Yesus. Nangingke dane wantah uning ring indik lelukatan Dane Yohanes kewanten.

Ngaju: tuntang jari iajar uka mangasene auh ajar tahiu Yesus. Maka hapan kahandak je hai ie majar dengan titip tahiu Yesus, aloh ie baya harue mangasene pampandoi Yohanes bewei.

Sasak: dait sampun tedidik jari nerimaq pengajahan mengenai Tuhan. Make ie semanget gati ngajahang mengenai Deside Isa secare teliti, timaq baruq baptisan Yahya doang saq ie taoq.

Bugis: enrengngé pura ripagguru untu’ missengngi pappagguruwangngé passalenna Yésus. Nasibawang sumange’ iya malluwa’-luwa’é mappaggurui sibawa matutu passalenna Yésus, namuni nappai paccemména Yohanés bawang iya naissengngé.

Makasar: kammayatompa le’ba’mi niajara’ sollanna naasseng pangngajarranga ri passala’na Isa. Mingka nampami sa’genna passala’ pa’je’ne’ nagaukanga Yohanes naasseng. Mingka manna nakamma sanna’mi lompona sumanga’na angngajara’. Naajara’ baji’-baji’mi taua ri passala’na Isa.

Toraja: Iate tau iate mangkamo diada’i lalanNa Puang, sia parruk penaanna ma’kada sia napa’pangadaran tongan tu diona Yesu, moi anna pa’dioranna manna Yohanes natandai.

Duri: Mangkamo diajahhi pangngajaran-Na Puang Isa. Liwa' masumanga' mpangpangngajaran tonganni, moi namane' pangjioranna mandara Nabi Yahya naissen.

Gorontalo: Tiyo ma lololimo pongajari tomimbihu ti Isa Eya. Wawu wolo uto'otutuwa tiyo hemobisala wawu wolo motulete tiyo hemongajari to tawu tomimbihu pasali li Isa, bo u otawaliyo bo lilihu li nabi Yahya.

Gorontalo 2006: wau mai̒laa-jaliilio u motota mao̒ pongaajali tomimbihu li Isa. Yi wolo sumangati uwali-walihuhu tio helo ngaajali wolo mou̒lintapo pasali li Isa, eleponu heli popolihu lei Yahya wambao̒ u otaawalio.

Balantak: ka' nipisiso' kada' minginti'i Salanna Tumpu. Ia malesi' tuu' mimisiso'kon i Yesus na mian, ka' pimisiso'na pore tuu', maune' baasi pansaranian ni Yohanes a men ia inti'i.

Bambam: Aka puham dipa'guhu manappa diona Puang Yesus. Tä' mali-malisam ma'tula' anna manäntä umpepa'guhuam diona Puang Yesus, moi anna mane angga pantedosanna Yohanes naissam.

Kaili Da'a: I'a nipatuduki ntau tesa i Pue Yesus. Jadi tempo i'a narata ri ngata Efesus notesamo i'a ante rarana newoya-woya. Nipatudukina ka tau-tau tesa Yesus etu ante nanoto, naupa to ninjanina nggari tesa etu aga pepatuduki Yohanes Topediu.

Mongondow: bo nonota'au domandon kon soaáḷ totunduí i Yesus, umpakah bagu binaptis i Yohanes. Ta'e moḷoben domandon totok in ibognya nopota'au in Habar Mopia soaáḷ ki Yesus.

Aralle: Anna puhang dipakuhu manahpa didiona Puang Yesus. Makahanga liu ma'tula' anna sihatang si'da-si'da umpepakuhuing didiona Puang Yesus, ampo' dake' nainsang didiona pantero'ang Inaha Masero. Supung nainsang didiona pantero'anna Yohanes.

Napu: Apolo rapaturoa worimi tuntukanana Pue Yesu. Mewali, kahawena i Epesu, ia mololita hangko i laluna, mopaturoahe tauna tuntukanana Yesu i kanoto-notoana, nauri periuna pea Yohane au naisa.

Sangir: kutẹu seng nitěntiroěngu mẹ̌kiral᷊a těntiro mạanun Yesus. Tangu i sie měngkai mạněntiro ringangu kakakěhagẹ̌ dingangu měngkai maudu-udupẹ̌ maněntiro mạul᷊ị u i Yesus, maning buhụ e hal᷊ẹ̌ u pěnanahaning Yohanesẹ̌ e singkạ e.

Taa: Ia room napotundeka ntau mangkonong palaong to naika i mPue, pasi ia masanang kojo rayanya magombo mampotundeka tau mangkonong i Yesu apa sarita etu bae batuanginya resi ia. Kamonsonya ia tawa manasa kojo mangkonong i Yesu, ia owo mangansani anu to nato’o i Yohanes to Pombaptis mangkonong pombaptis. Pei nempo ewa see, tempo ia mampotunde etu, kono kojo anu to napotunde.

Rote: boema lanolin de nalelak Yesus nanoli nala so. Ana manggate nanseli, de nanoli no lutu-lutuk la'eneu Yesus nanoli nala, leomae nalelak losa ka'da Yohanis salani na.

Galela: de lo una iwidoto qaboloka ma ngale o kia o Jou wodupa paaka so wanakoka. Mutuwade de awi sininga ma gawene ilalamo so wosibicara de wodoto itiai ma ngale o Yesus. Duma ma ngale o Yesus gena winako ifoloi waasi, sababu una asa ka wanako o Yohanes Wooosi awi dodoto.

Yali, Angguruk: Atam Yesus wene fahet aben milalfagma asukun fano reg lit ele ine roho Yesus fahet fano hiyag isaruk latfag angge famen Yohanesen ap ikma pilap enepfag ane fahet eneg oluk teg latfag.

Tabaru: de wisidotokokau 'o do-dotoko ma ngale 'o Yesus. Ma rai womagae wodotoko de wi do-dotoko ma ngale 'o Yesus ge'ena kowosi'itimarongawa ngaro 'asa ka 'o go-gosiki 'o Yohanes wosidoto-dotoko wasahe.

Karo: Nggo ipelajarina kerna Dalan Kegeluhen si ituduhken Tuhan. Alu ukur ergiah-giah iajarkenna kerna Jesus alu payo, tapi peridin Johanes ngenca ietehna.

Simalungun: Domma iajari ia pasal dalan ni Tuhan in, hinsah do uhurni marsahap anjaha torang do pamodahionni pasal Jesus; tapi pitah pandidion ni si Johannes do ibotoh.

Toba: Nunga diajarhon tu ibana dalan ni Tuhan i jala na hiras do rohana, mangkatahon, torang do pamodaionna taringot tu Jesus; alai holan pandidion ni si Johannes do diboto.

Dairi: enggo kin ma ngo ipeddahken tabasa tersèngèt Jesus. Nggasang kalohoon ngo ukurna memmeddahken janah risik ngo pemeddahkenna tersèngèt Jesus, tukasi pè pellin perridiin si Johanes ngo kessa ibettoh.

Minangkabau: inyo lah di aja untuak mangatawui pangajaran tantang Isa Almasih. Jo sumangaik nan manjadi-jadi, inyo ma ajakan sacaro taliti tantang Isa Almasih, biyapun, hanyo caro dipamandikan Nabi Yahya sajo baru nan dikatawuinyo.

Nias: ba no tefahaõ ba wa'aboto ba dõdõ ba wamahaõ sanandrõsa khõ Yesu. I'oigõ dõdõnia ba ihaogõ wamahaõ sanandrõsa khõ Yesu, hew̃a'ae famayagõ idanõ khõ Yohane zaboto ba dõdõnia.

Mentawai: Atupangantoman'an nia pagalaiat tubut Jesus. Oto bulat magege nia masigelaiaké pagalaiat Jesus, kenanen baí sarat pasirauklat Johannes peilé iagai.

Lampung: rik radu dididik untuk mengenal ajaran tentang Isa. Maka jama semangat sai bekobar-kobar ia ngajar teliti nihan mengenai Isa, walaupun ampai baptisan Yohanes gaoh sai dikenalni.

Aceh: dan ka teupeubeuet mangat jituri keu ajaran Isa. Dan deungon seumangat nyang mubara ureuëng nyan geupurunoe ngon teuliti keuhai Isa, teuma lé ureuëng nyan nyang jiteupeu na kheueh keuhai pumanö nyang geupurunoe lé Nabi Yahya mantong.

Mamasa: Mangka toi dipa'guru manappa pepa'guruanna Puang Yesus. Sinapetonganni mantula' anna lumantang untetteran Puang Yesus sapo' angga pantedokanna Yohanes naissanan.

Berik: Angtane nafsi jei nele Tuhanmanaiserem Apolosfe mes ne towas-towastabana. Ane Apolos jei baabetmer ga nasowena, ane jei angtane bunarsusfer towas-towastababili seyafter Yesusem temawer. Jengga jei baptisana Yohanesmanaiserem ga jetefener towaswebili.

Manggarai: Hia poli tiba toing Salang de Mori Keraéng. Séméngak kétay woko tombo agu mbajik kéta toingn latang te Mori Yésus, maik hia hanang pecing cebong di Yohanés.

Sabu: do alla ke no pehekola tu ta tada jhara lua Yesus. Moko nga dhai mengallu nge kehaka dhara ne ajha ri no nga dhai woie ne jhara lua Yesus, maji lema ta wata jhara lua pejhiu Yohanes we ne do toi ri no.

Kupang: Dia parná dengar carita soꞌal Yesus, deng dia suka carita ulang kasi orang laen. Dia carita deng samangat, deng apa yang dia omong tu, memang batúl. Cuma dia balóm mangarti samua hal. Dia cuma tau Yohanis sarani orang, kalo dong su barenti dari dong pung sala-sala dong.

Meyah: Sis fob rusnok rineya rumftuftu ofa tein osok gij Yesus oga. Jefeda gij mona ongga ofa ensaga gu kota Efesus fob, beda ofa oftuftu mar gu rusnok osok gij Yesus rot tenten tein. Tina ofa ejginaga rot teinefa Yohanes eita baptis gu rusnok sis fob ojgomu.

Uma: Oti wo'o-imi ratudui' tutura-na Pue' Yesus. Jadi', karata-na hi Efesus, metudui'-i hante nono-na mpu'u, mpotudui' tauna tutura Yesus hante kanoto–noto-na. Aga ko'ia na'incai omea tudui'-na Yesus, lako' peniu' Yohanes Topeniu'-pidi to na'inca.

Yawa: Wusyinoe kurune inta wo Apolos umaso anyao ayao Amisy Yesus rai to. Weti arono Apolos de Epesus rai, apa ananyao po Yesus aura omamo mamai dave muno po raura anuga ntenami rautan. Arono naije po apa ayao raura vambunimbe no vatano Yahudi awa yavaro sambaya rai. Weramu arono Prisikila muno Akwila yo araniv, yo ratantona yare, “Apa ananyao mamai dainy.” Weye Apolos opamo apa ana po raene mamo Yohanes Pembaptis po vatane maugasya kuvuni mana rai obo. Weti Prisikila muno Akwila yo Apolos awainde no aya yavar, umba yo Amisye apa Unanuije raura kakavimbe ai tenambe, wemirati Amisye po ratayao indamu Po vatane mapaya awa ayao kakaije rai.


NETBible: He had been instructed in the way of the Lord, and with great enthusiasm he spoke and taught accurately the facts about Jesus, although he knew only the baptism of John.

NASB: This man had been instructed in the way of the Lord; and being fervent in spirit, he was speaking and teaching accurately the things concerning Jesus, being acquainted only with the baptism of John;

HCSB: This man had been instructed in the way of the Lord; and being fervent in spirit, he spoke and taught the things about Jesus accurately, although he knew only John's baptism.

LEB: This man had been instructed [in] the way of the Lord, and being enthusiastic in spirit, he was speaking and teaching accurately the [things] about Jesus, [although he] knew only the baptism of John.

NIV: He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervour and taught about Jesus accurately, though he knew only the baptism of John.

ESV: He had been instructed in the way of the Lord. And being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John.

NRSV: He had been instructed in the Way of the Lord; and he spoke with burning enthusiasm and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John.

REB: He had been instructed in the way of the Lord and was full of spiritual fervour; and in his discourses he taught accurately the facts about Jesus, though the only baptism he knew was John's.

NKJV: This man had been instructed in the way of the Lord; and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things of the Lord, though he knew only the baptism of John.

KJV: This man was instructed in the way of the Lord; and being fervent in the spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John.

AMP: He had been instructed in the way of the Lord, and burning with spiritual zeal, he spoke and taught diligently {and} accurately the things concerning Jesus, though he was acquainted only with the baptism of John.

NLT: He had been taught the way of the Lord and talked to others with great enthusiasm and accuracy about Jesus. However, he knew only about John’s baptism.

GNB: He had been instructed in the Way of the Lord, and with great enthusiasm he proclaimed and taught correctly the facts about Jesus. However, he knew only the baptism of John.

ERV: He had been taught about the Lord and was always excited to talk to people about Jesus. What he taught was right, but the only baptism he knew about was the baptism that John taught.

EVD: Apollos had been taught about the Lord (Jesus). Apollos was always very excited when he talked to people about Jesus. The things Apollos taught about Jesus were right. But the only baptism that Apollos knew about was the baptism that John taught.

BBE: This man had been trained in the way of the Lord; and burning in spirit, he gave himself up to teaching the facts about Jesus, though he had knowledge only of John’s baptism:

MSG: He was well-educated in the way of the Master and fiery in his enthusiasm. Apollos was accurate in everything he taught about Jesus up to a point, but he only went as far as the baptism of John.

Phillips NT: He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with burning zeal, teaching the facts about Jesus faithfully even though he only knew the baptism of John.

DEIBLER: Other believers had taught him some things about how the Lord Jesus desires that people should conduct themselves, and he taught those things very enthusiastically to people. He had heard some of the things that Jesus did and said, and he taught those facts accurately to people. However, he was teaching incompletely about Jesus, because he knew only what John the Baptizer had taught people whom he baptized.

GULLAH: Apollos been laan bout God way. E been too heppy fa taak bout Jedus, an de ting wa e beena laan de people been true. Bot e jes know bout how John done bactize.

CEV: He also knew much about the Lord's Way, and he spoke about it with great excitement. What he taught about Jesus was right, but all he knew was John's message about baptism.

CEVUK: He also knew much about the Lord's Way, and he spoke about it with great excitement. What he taught about Jesus was right, but all he knew was John's message about baptism.

GWV: He had been instructed in the Lord’s way and spoke enthusiastically. He accurately taught about Jesus but knew only about the baptism John performed.


NET [draft] ITL: He <3778> had been <1510> instructed <2727> in the way <3598> of the Lord <2962>, and <2532> with great enthusiasm <2204> <4151> he spoke <2980> and <2532> taught <1321> accurately <199> the facts about <4012> Jesus <2424>, although he knew <1987> only <3440> the baptism <908> of John <2491>. <<  Kisah Para Rasul 18 : 25 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran