Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ABUN]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 11 : 29 >> 

Abun: Yé mwa sum wa nden wa Yefun Yesus saresa, Yefun Yesus ki do, "Nin yé gato kem mo bur ré, nin ben nin bi suk-i ibit. Nin werwa Ji ben suk yo wa kadum Yefun Allah bi suktinggi bor. Ji yo ben suk sane mo nin gwem nde. Sarewo tepsu Yefun Allah ben An bi suktinggi bor wa yenabi Yunus, bere An waii ben sane o wa nin me et.


AYT: Ketika orang-orang yang berkumpul semakin banyak, Yesus berkata, “Generasi ini adalah generasi yang jahat; mereka menuntut suatu tanda, tetapi tidak satu tanda pun yang akan ditunjukkan kepada mereka selain tanda Yunus.

TB: Ketika orang banyak mengerumuni-Nya, berkatalah Yesus: "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus.

TL: Apabila orang banyak datang berkerumun kepada-Nya, mulailah Yesus bertutur demikian, "Adapun bangsa ini, ialah suatu bangsa yang jahat; ia menuntut suatu tanda ajaib, tetapi tiadalah akan diberi tanda lain padanya, melainkan tanda ajaib Nabi Yunus.

MILT: Dan, ketika kerumunan orang sedang terhimpun, Dia mulai berkata, "Generasi ini adalah jahat; mereka meminta sebuah tanda, tetapi kepadanya tidak akan diberikan tanda, kecuali tanda Nabi Yunus.

Shellabear 2010: Ketika semakin banyak orang yang datang mengerumuni Isa, bersabdalah Ia, "Orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat. Mereka mencari suatu tanda ajaib, tetapi tanda itu tidak akan diberikan kepada mereka selain tanda Nabi Yunus.

KS (Revisi Shellabear 2011): Ketika semakin banyak orang yang datang mengerumuni Isa, bersabdalah Ia, "Orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat. Mereka mencari suatu tanda ajaib, tetapi tanda itu tidak akan diberikan kepada mereka selain tanda Nabi Yunus.

Shellabear 2000: Ketika semakin banyak orang yang datang mengerumuni Isa, bersabdalah Ia, “Orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat. Mereka mencari suatu tanda ajaib, tetapi tanda itu tidak akan diberikan kepada mereka selain tanda Nabi Yunus.

KSZI: Semasa orang ramai mengerumuni Isa, Dia berkata, &lsquo;Betapa durjananya orang zaman ini! Mereka meminta mukjizat dilakukan sebagai alamat daripada Allah tetapi alamat tidak akan diberi kecuali alamat Nabi Yunus

KSKK: Ketika orang banyak semakin bertambah banyak, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka meminta suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus.

WBTC Draft: Ketika jumlah orang semakin bertambah banyak, Yesus berkata, "Ini adalah zaman orang jahat. Mereka mencari tanda dan tanda itu tidak akan diberikan kepada mereka, kecuali tanda Yunus.

VMD: Ketika jumlah orang semakin bertambah banyak, Yesus mengatakan, “Ini adalah zaman orang jahat. Mereka mencari tanda dan tanda itu tidak akan diberikan kepada mereka, kecuali tanda Yunus.

AMD: Ketika orang-orang yang berkumpul semakin banyak, Yesus berkata, “Generasi zaman ini adalah generasi yang jahat. Mereka mencari tanda , tetapi tidak akan ada tanda kecuali tanda Yunus.

TSI: Ketika semakin banyak orang berkumpul, Yesus berkata, “Kalian orang yang hidup pada jaman ini begitu jahat! Biarpun kalian melihat semua yang Aku lakukan, kalian tetap berkata bahwa kalian perlu tambah keajaiban lagi supaya percaya kepada-Ku. Tetapi keajaiban apa pun tidak akan ditambahkan bagi kalian kecuali yang ini— yaitu suatu keajaiban seperti yang terjadi pada Nabi Yunus.

BIS: Sementara orang-orang mengerumuni Yesus, Ia meneruskan pembicaraan-Nya, kata-Nya, "Alangkah jahatnya orang-orang zaman ini. Mereka minta suatu keajaiban supaya mereka dapat percaya kepada-Ku, tetapi mereka tidak akan diberikan satu keajaiban pun, kecuali keajaiban Nabi Yunus.

TMV: Ketika orang ramai mengerumuni Yesus, Dia berkata, "Alangkah jahatnya orang zaman ini! Mereka meminta mukjizat, tetapi tidak satu pun akan diberi kecuali mukjizat Nabi Yunus.

BSD: Orang-orang masih berkerumun di sekeliling Yesus. Lalu Yesus berkata lagi, “Orang-orang zaman ini jahat sekali! Mereka meminta Aku melakukan keajaiban, baru mereka mau percaya kepada-Ku. Tetapi, Aku tidak akan membuat satu keajaiban pun untuk mereka. Yang akan diberikan kepada mereka hanyalah apa yang telah dilakukan oleh Nabi Yunus.

FAYH: Sementara orang berdesak-desakan mengerumuni Dia, Ia berkhotbah kepada mereka. "Masa ini masa jahat dan orang-orangnya pun jahat. Mereka terus-menerus minta supaya diadakan tanda-tanda ajaib di langit untuk membuktikan bahwa Aku Mesias. Tetapi satu-satunya bukti yang akan Kuberikan kepada mereka hanyalah mujizat seperti yang terjadi kepada Nabi Yunus. Pengalaman Yunus membuktikan kepada orang-orang di Niniwe bahwa Allah telah mengutus dia. Pengalaman-Ku yang serupa akan membuktikan bahwa Allah telah mengutus Aku kepada orang-orang ini.

ENDE: Karena ada banjak orang berkerumun, Jesuspun berbitjara dan bersabda: Kaum zaman ini adalah kaum djahat. Mereka menuntut suatu tanda tetapi jang diberikan kepadanja, hanjalah tanda Jonas.

Shellabear 1912: Maka apabila orang banyak berkerumun datang kepadanya, maka mulailah Isa berkata demikian, "Adapun orang jaman ini yaitu jaman yang jahat; maka ia hendak mencari alamat; maka tiadalah akan diberi alamat kepadanya, melainkan alamat nabi Yunus.

Klinkert 1879: Maka semantara berkeroemoenlah orang banjak Isa moelai berkata demikian: Adapon bangsa ini, ija-itoe soeatoe bangsa jang djahat. Mareka-itoe meminta soeatoe tanda, tetapi soeatoe tanda pon tidak akan diberikan kapadanja, melainkan tanda nabi Joenoes.

Klinkert 1863: Maka kapan orang banjak ada berkoempoel rapat-rapat, Toehan moelai berkata: Ini satoe bangsa jang djahat; dia-orang minta satoe tanda, tetapi tidak satoe tanda nanti dikasih sama dia-orang, melainken {Yun 1:17; 2:10} tanda nabi Joenoes.

Melayu Baba: Bila orang-banyak berkrumun, Isa mula'i kata, "Ini jman satu jman jahat: dia chari satu tanda; dan satu tanda pun t'ada nanti di-brikan sama dia, chuma tanda nabi Yunus saja.

Ambon Draft: Adapawn sedang aw-rang-awrang banjak berdatang kapadanja dengan kawan-ka-wan, mula; ilah Ija katakan: Bangsa ini ada djahat; satu tanda dija awrang mawu, te-tapi barang tanda tijada akan deberikan pada marika itu, melajinkan sadja tanda Nabi Jonas.

Keasberry 1853: Maka apabila orang orang itu burkampong rapat bursama sama, maka dimulienyalah burkata, Ini satu katurunan yang jahat: marika itu munchari suatu tanda; maka tiadalah akan dibri tanda kapadanya, mulainkan tanda nabi Yunus.

Keasberry 1866: ¶ Maka apabila orang orang itu bŭrkampong rapat bŭrsama sama, maka dimulainyalah bŭrkata, Inilah satu kŭturonan yang jahat, marika itu mŭnchari suatu tandah, maka tiadalah akan dibri tandah kapadanya, mŭlainkan tandah nabi Yunas.

Leydekker Draft: 'Adapawn tatkala segala raxijet 'itu meng`aruman, maka baharu berkatalah 'ija; bangsa 'ini 'ada kapista 'ija 'itu menontut sawatu tanda, maka barang satanda tijada 'akan deberikan padanja, melajinkan tanda Junus Nabij 'itu.

AVB: Semasa orang ramai mengerumuni Yesus, Dia berkata, “Betapa durjananya orang zaman ini! Mereka meminta tanda mukjizat daripada Allah tetapi satu tanda pun tidak akan ditunjukkan kecuali tanda Yunus

Iban: Lebuh orang nyau majak mayuh-semayuh, Jesus lalu belabuh bejaku, "Orang ke rebak diatu endang amat jai. Sida minta tanda, tang nadai tanda deka diberi ngagai sida, kelimpah ari tanda Jonah.


TB ITL: Ketika <1161> orang banyak <3793> mengerumuni-Nya <1865>, berkatalah <3004> Yesus <756>: "Angkatan <1074> ini <3778> adalah <1510> angkatan <1074> yang jahat <4190>. Mereka menghendaki <2212> suatu tanda <4592>, tetapi kepada mereka <1325> <0> tidak <3756> akan diberikan <0> <1325> tanda <4592> selain <1487> tanda <4592> nabi Yunus <2495>. [<2532> <846> <3361>]


Jawa: Bareng wong akeh padha ngrubung Panjenengane, Gusti Yesus nuli ngandika: “Jinis iki ala, kok padha nyuwun pratandha, nanging ora bakal padha kaparingan kajaba mung pratandhane Nabi Yunus.

Jawa 2006: Bareng wong akèh padha ngrubung Panjenengané, Yésus nuli ngandika, "Wong-wong ing jaman iki, iku ala, padha nyuwun pratandha, nanging ora bakal kaparingan kajaba mung pratandhané Yunus.

Jawa 1994: Nalika isih dirubung déning wong akèh, Gusti Yésus ngandika: "Wong-wong iki dhasar wong ala. Saiki padha nyuwun pretandha mujijat, nanging ora bakal padha kaparingan, kejaba mung pretandhané Nabi Yunus.

Jawa-Suriname: Dongé ijik dirubung wong pirang-pirang Gusti Yésus ngomong ngéné: “Pantyèn ala tenan wong jaman iki. Pada njaluk tanda pangwasa sing nggumunké, nanging ora bakal éntuk. Namung bakal éntuk tandané nabi Yonah.

Sunda: Jelema-jelema araya keneh. Yesus ngalahir deui, saur-Na, "Ku jarahat jelema-jelema jaman ayeuna! Maranehna marenta kaajaiban. Tapi taya deui kaajaiban anu rek ditembongkeun salian ti kaajaiban anu kasorang ku Nabi Yunus.

Sunda Formal: Waktu Isa dirarubung deui ku jalma rea, Anjeunna nyarios, “Ieu umat jaman kiwari teh, umat anu doraka. Maranehna menta tanda, tapi taya tanda anu rek ditembongkeun iwal ti tanda Nabi Yunus.

Madura: Sabatara reng-oreng agaribbunge Isa, Salerana nerrossagi dhabuna, "Reng-oreng jaman sateya reya ce’ jahadda. Menta kaajiban ka Sengko’ sopaja bisa’a parcaja ka Sengko’, tape bi’ Sengko’ ta’ eberri’ana kaajiban maske settonga, kajabana kaajibanna Nabbi Yunus.

Bauzi: Lahame labi gagodam di labe dam amomoi zi labe neo ledume fa dam amu dozeadaha dam zi lamti fa vahi dozeada. Labihadam di labe Yesusat ame dam zi fai laba neo ab vameadamam. “Um etei dam bada nim gi bisi faina meedam bak tadem damat modem bak. Um gi labihadam damat modem labe uho vedi Eba neha, ‘ “Om Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda ameo?” laham bak lam im biem bake na damat ihimo modem biem im feàna Oho nasi fet modehemu im aame ozobohudese,’ lahame gagodam damat modem bak. Lahana Em ba uledi ame bak lam uba etei di nibe fet modem moho bak. Ba nehi fet vouhodam bakti gagom kaio. Aham di iube Alat na damat ihimo modem biem im feàna abo Yunus bake modehe im lamti ulohona modemna uho ba aa tame.

Bali: Tatkala Ida Hyang Yesus kagrunyung antuk anake akeh, Ida raris ngandika: “Jadmane sane ring masane mangkin, mula tuah jadma dursila. Ipun kedeh nunas praciri, nanging ipun tan jagi kicen, sajawining pracirin dane Nabi Yunus.

Ngaju: Pandehan kare oloh mangarimpong Yesus, Ie marajur auh Aie, Ie hamauh, "Lalehan kapapan oloh jaman jetoh. Ewen balaku ije taloh heran mangat ewen tau percaya dengang-Ku, tapi ije taloh heran mahin dia kareh inenga akan ewen, beken bara taloh heran ain Nabi Yona.

Sasak: Lẽq waktu dengan-dengan keriwung Deside Isa, Deside Isa bemanik malik, "Jahat gati dengan-dengan jaman niki. Ie pade tunas sopoq tande, laguq tipaq ie pade ndẽq gen teican sopoq juaq tande, kecuali tande Nabi Yunus.

Bugis: Wettunna sining tauwé mattulilingiwi Yésus, napatteruni bicaran-Na, adan-Na, "Temmaka jana sining tauwé wettuéwé. Méllauwi mennang anu makalallaingngé, iyakiya dé’ nariwéréng matu mennang muwi séddi anu makalallaing, sangadinna anu makalallainna Nabi Yunus.

Makasar: Lalang nikulilinginNa Isa ri tau jaia, Nasambungimi bicaranNa Nakana, "Teai sipato’ ja’dala’na ngaseng taua ri anne jammanga. NasuroA’ anggaukangi gau’ appakalannasaka sollanna akkulle tappa’ ke’nanga ri Nakke. Mingka manna sirupa tena todong gau’ appakalannasa’ lanipicinikiangi, pantaranganna gau’ appakalannasa’ le’baka kajariang ri kalenna Na’bi Yunus.

Toraja: Iatonna sangsirampunammo tu to buda, naparandukmi Yesu ma’kada, Nakua: Iate tau totemo te iamoto kadake. Untuntun bang tanda kakuasan, apa tae’ bang misa’ tanda la dibenni, sangadinna tanda kalle-kallean diona nabi Yunus.

Duri: Ia tonna sitalimbungngii tau to Puang Isa, mpatarruhmi kadan-Na nakua, "Takkaliwa' gaja' tee tau too allo. Napeta'dai kumua la kupakitanpi tanda mejangngaran, namane' la ngkatappa'ina'. Apa ia manda tanda la dipakitanni susi to apa jaji lako Nabi Yunus.

Gorontalo: Tou ma hengohuntuwa tawu hepotiambuwa to o-Liyo, Tiyo loloiya, ”Tawu-tawuwala to jamani botiye bo motohilawo lo umohutu leto. Timongoliyo mohile tuwota mo'olinggolabu, bo Wau dila ta mongohi tuwoto ode olimongoliyo, ngopohiya u lowali to oli nabi Yunus.

Gorontalo 2006: Tou̒ tau-tauwalo donggo hia̒mbua totili li Isa, Tio lopo tolonga mola bibiisalawa-Lio, "Ua-Lio mao̒. Donggo boli leetio tau-tauwalo tojamani botie. Timongolio mei̒hutu tuwaulio moo̒linggolabu alihu timongolio moo̒ palacaya ola-U̒. Bo timongolio diila tawohiyalo penu boli tuwau mao̒ moo̒linggolabu, ngopohia moo̒linggolabu li Nabi Yunu.

Balantak: Tempo mian kaekae' biai' munguruuti i Yesus, Ia ningimputimo tundunan-Na tae-Na, “Mian men tumuo' na tempo koini'i ba'idek tuu'. Raaya'a mama'ase' sa'angu' upa kosamba' kada' i raaya'a mamarasaya i Yaku', kasee i raaya'a sian taraion sa'angu'po upa kosamba' saliwakon upa kosamba' men nosida ni Nabii Yunus.

Bambam: Mahassanni nalebo tau buda Puang Yesus, iya umpatahhu' oom pa'tula'na naua: "Ia anna maelo'koa' la kupadadiam tanda memängä-mängä inde to tubokoa' lapi' temo, aka sangngim ma'gau' kadakekoa'. Sapo' tä' la dipadadiangkoa' tanda memängä-mängä senga' sulibanna tanda memängä-mängä la dadi lako kaleku umba susi dadi lako kalena nabi Yunus yolona.

Kaili Da'a: Tempo nadea tau nasiromu nantalili Yesus I'a nompapola tesana. Niulina, "Naja'a mpu'u tau we'i-we'i! Komi nerapi Aku mowia saongu tandai to nipogumaa ala mompopokita ka komi Aku e'i narata nggari ja'i Alatala. Tapi etu da'a kupowia ka komi! Tandai to rapopokita ka komi aga tandai ewa to najadi ri ja'i nabi Yunus nggaolu.

Mongondow: Kon yuaík in intau mobayong tatua ki Yesus noginturus kon sirita-Nya, nana'a, "Mora'at totok intau masa in tana'a. Mosia mopo'igum baí Aku'oi mogaid kon inta mokoherang simbaí mopirisaya im mosia. Ta'e mosia diaíbií ogoian in tobatuímai, kolikudbií in tanda ko'i Nabi Yunus.

Aralle: Tuhtuang mai'di liu tau ungkulimboi Puang Yesus, lambi' ma'karang Puang Yesus naoatee, "Ahana inang tau karake asang inde mai tau ang tuho dinoa. Sika pemala toe' are' la dibabeing tanda ang mepusa'-pusa' anna malai sika nainsang naoatee sule si'darakaä' yaho mai di Puang Alataala, ampo' inang dai la sika dipaitai. Supungnga'te' tanda didiona Nabi Yunus ang mala sika dipaitai.

Napu: Tanganda tauna bosa motoleliki Yesu, Napaliliumi lolitaNa irihira, Nauli: "Kadake ntepuukau au merapi bona Kupopaitaakau tanda kuasa. Agayana bara ara tanda kuasa au ina rapopaitaakau. Au ina rapopaitaakau, batena pea tanda nodo au mewali i nabi Yunus hangkoya.

Sangir: Ene piạ e ghapaěngu taumata l᷊awọ e kapẹ̌tẹ̌tal᷊ipurunge si Yesus, i Sie naněpaseng hengetang'E angkuěng, "Kai apa karal᷊akị umatẹ̌ orasẹ̌ ini. I sire měgẹ̌gausẹ̌ tanda makạl᷊aherang tadeạu i sire měmpangimang si Siạ, kaiso i sire tawe onggotang sarang kạdiongeng sěmbaụ, kětạewen tandang kal᷊aherangu Nabi Yunus.

Taa: Wali tempo i Yesu magombo etu, tau to makore tiku Ia tiduga-dugang kaborosinya, panewa Ia manganto’o wo’u, “Gete, tau to tuwu ri tempo si’i maja’a kojo. Wali etu semo sabanya naka pei komi mamporapi palaong to damawali tondong see mampakanasaka komi Aku monso pu’u ma’i napokau i mPue Allah. Pei ojo samba’a tondong to darapaporaoka resi komi. Tondong etu damawali ewa palaong to mawali resi to pantuntu tuntu i mPue Allah, i Yunus, tempo owi.

Rote: Hataholi la bei lakamomotu la Yesus, te Ana kokolak nakandoo kokola na nae, "Hataholi lelek besak ia la, mangalau na ba'u na seli. Ala loke ta'du-tana esa, fo ela ala hapu lamahele neu Au. tehu sila neukose ta nanafe ta'du-tana esa boen, ka'da ta'du-tana nabi Yunu sa.

Galela: Ma orasi o nyawa manga dala ifoloi idogo imatolomu o Yesuska, de Una wosidofa wotemo, "Ce! Ngini o bi nyawa o orasi manena gena o nyawa ma dorou ningodu. Ngini nigolo Ngohi taaka o nonako nginika? Toholu! Ngaroko nigolo lo Ngohi taakawa o nonako maro komagena ma meta o nyawa ngini manenaka, ka cawali o nonako moi maro iqoqomaka o kia idadadi ma nabi Yunuska.

Yali, Angguruk: Welatfagma Yesus iraham ap anggolo luhal arik watfagma Yesusen ele hiyag isaruk lit, "Hit ketiya welahebon aruma honolok anggolo roho welahep. Poholmonen turuk ane ari yet hulen timihin ulug heng Naptuk lahep angge famen ari ketiya tuk fug teg lahi. Hit honoluk toho welamuhuben Yunus ap wene hiyag isaruk latfag ahun ubam tibag ane ari fam hit honoluk amag.

Tabaru: Gee 'o nyawa kayokudai monga widolomuno, de wosidowangoli 'awi bicara wongose 'ato, "Tei, ngini 'o nyawa ma 'orasi ne'ena naga 'ania singina 'ena ma dorouoka. Ngini nioga'asoko todiai 'o no-nako 'ihera-herangi la 'idadi niongaku ngoino, ma dua ka 'o ngai moi ma kotinisidumutuwa. Tinisidumutu duga ka ma Nabii Yunus 'awi no-nako.

Karo: Asum jelma si nterem ngkeleweti Jesus, IteruskenNa ngerana nina, "Andiko jahatna jelma si genduari! Ipindona tanda sengget, tapi sada pe la ibereken man bana seakatan tanda sengget Nabi Juna.

Simalungun: Jadi sanggah na lambin martumpu ai halak na mabuei ai, ipungkah ma mangkatahon, “Na jahat do na sasundut on. Tanda do ipangindo, tapi seng bereon tanda bani sidea sobali tanda ni si Jona.

Toba: (III.) Jadi lam marpungu ma angka natorop i, gabe marjamita ma Ibana: Na jahat do na sansundut on; tanda do dipangido, jala ndang lehonon tanda tu nasida, dungkon ni tanda ni si Jonas.

Dairi: Sinderrang irengemmi jelma nterrem idi Jesus, iterrusken Jesus ngo mengerraNa nina mo, "Jahat ngo jelma sisincundut ènda. Ipido kalak i ngo naing iidah tanda kelengangen. Tapi sada poda pacidahen tanda kellengangen idi bana, laènken tanda kellengangen Nabi Jona.

Minangkabau: Samantaro urang-urang bi mangarumuni Isa Almasih, Baliau taruih juwo mangecek, Baliau mangatokan, "Baralah ka jaheknyo urang-urang dijaman kiniko. Inyo bi mamintak supayo Ambo mampabuwek suatu mukjizat, buliah inyo bi picayo kabake Ambo, tapi indak ciyek juwo doh mukjizat nan ka dipaliyekkan kabake urang-urang ko, salain daripado mukjizat Nabi Yunus.

Nias: Me lahurufai Yesu niha sato, Itohugõ huhuo-Nia, Imane, "No fondrege wa lõ sõkhi niha ba ginõtõ da'õ. La'andrõ ena'õ lafaigi dandra sahõlihõli dõdõ. Ba ma'ifu lõ tandra sahõlihõli dõdõ nibe'e khõra, baero dandra andrõ khõ Yona sama'ele'õ.

Mentawai: Airapupurut nia sirimanua simigi Jesus, aikukua ka matadda, "Bulat makopé kataínia paraboatda sirimanua kineneiget. Ranáná bulé kugalai kiseiet itsoketda, ibara ramatonem baga ka tubukku. Tápoi bulat tátugagalai beri sara kiseiet itsoketda, sarat kiseiet Nabi Jona lé, lepá.

Lampung: Waktu jelma-jelma ngerumuni Isa, Ia nerusko cawa-Ni, cawa-Ni, "Hara jahatni hati jelma-jelma zaman tano. Tian ngilu keajaiban in tian dapok percaya jama Nyak, kidang tian mak haga dikeniko sai keajaiban pun, kecuali keajaiban Nabi Yunus.

Aceh: Teungoh ureuëng ramé jihudom Isa nyan, Gobnyan hana geupiôh bak geupeugah haba, geupeugah lom lé gobnyan lagée nyoe, "Lumpah that jeuhet manusia bak jamén nyoe. Awaknyan jilakée buet nyang ajaéb mangat jihnyan jeuet jipeucaya ubak Ulôn, meusaboh buet ajaéb pih hana teuma teubri keu awaknyan, seulaén keuajaéban Nabi Yunus.

Mamasa: Marassanni nakarompo' tau buda, umpatarru'mi tula'na Puang Yesus nakua: “Marru kadake gau' inde rupa tau lapik temoe annu morai la dipadadian tanda memangnga-mangnga. Sapo tae' la dipadadian tanda senga' salianna tanda mangka dadi lako kalena nabi Yunus.

Berik: Jepga angtane unggwanfersus gamjon ga aa ge betwebili Yesusem gwetmanabe, ane Yesus ga gutena, "Aamei ijeya gwenaram namwer aa jep falaram, aamei angtane kabwaksusu. Aamei taterisi Amna As ijama onsoibeyen, ane aamei etam-etamawer ijama tikweyan. Aamei As enggam ima bala Ai bwembwems eyebif, jengga Ai Ajam eyebiyen. Aamei bwembwema daamfenna tefner isa domola, bwembwema fwater aa jei etamwelam Nabi Yunusminiwer.

Manggarai: Lété ata do rentum oné Hias, maig taé de Mori Yésus: “Ata uwa te ho’on, ata da’at. Isé soléng kéta can tanda, maik oné isé toé kéta téing tanda, hanang tanda di nabi Yunus.

Sabu: Pa dhara nga pewore ko Yesus ri ddau do na harre, ta peterue ke ri Yesus ne lipedai No, jhe lii No, "Do dhai tarra ke ne apa nga kerewe ne ddau-ddau do pa dhara awe nadhe. Ami ro ta tao lua madalae, mita nara ro ta parahajha nga Ya, tapulara medae dho ta wie pa ro, maji lema ta hahhi lua madalae he we, titu wata ke lua madalae Nabi Yunus we.

Kupang: Waktu Yesus masi baꞌomong, orang banya dong makarubu kuliling sang Dia. Ju Dia angka omong bilang, “Orang sakarang dong ni, cuma tau bekin jahat sa. Dong maen minta tarús ko Beta bekin tanda heran kasi sang dong, ko dong tau Beta ni, batúl-batúl Tuhan pung orang. Padahal dolu Tuhan su kasi tanda heran sang dong pake Dia pung jubir Yunus. Itu su cukup!

Meyah: Askesi rusnok rufoukou rinen skoita Yesus deika, beda Ofa agot oida, "Rusnok ongga rifena ebah gij mona ebeibeyaif bera rufogog ekirsa doska. Rua ruis gu Didif jeskaseda dutunggom mar onswos egema deika ongga orocunc rot oida Didif disma owesa efek jeska Allah fob. Tina rua rimek mar onswos egens deika ojgomu. Mar onswos egens koma bera morototuma erek mar onswos ongga rusnok ringk jeska nabi Yunus sis fob.

Uma: Nto'u tauna to wori' mpotipuhi Yesus, napokaliliu lolita-na, na'uli': "Dada'a lia tauna to tuwu' tempo toi. Merapi'-ra bona kupopohiloi-ra tanda mekoncehi. Aga uma hanyalaa tanda mekoncehi to rapopohiloi-raka. Sampale to rapopohiloi-raka mpai', tanda hewa to jadi' hi nabi Yunus owi.

Yawa: Vatano wanuije umaso wo Yesus awari kiani, umba Po raura mai pare, “Vatano arono naiso onawamo awa ayao kakai ntapekano mai. Wo anapaporainye inta ranajo Rinai indamu mbe rarorombe Risyamo Amisye po inatutire pi Risy. Weramu Syo raura wasai syare Syo anapaporainyo manuije rarorono wasaije ramu yara intabo mi Syo rarorono wasai, omamo anapaporainyo nande anawae Yunus ai obo ma.


NETBible: As the crowds were increasing, Jesus began to say, “This generation is a wicked generation; it looks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah.

NASB: As the crowds were increasing, He began to say, "This generation is a wicked generation; it seeks for a sign, and yet no sign will be given to it but the sign of Jonah.

HCSB: As the crowds were increasing, He began saying: "This generation is an evil generation. It demands a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah.

LEB: And [as] the crowds were increasing, he began to say, "This generation is an evil generation! It demands a sign, and no sign will be given to it except the sign of Jonah!

NIV: As the crowds increased, Jesus said, "This is a wicked generation. It asks for a miraculous sign, but none will be given it except the sign of Jonah.

ESV: When the crowds were increasing, he began to say, "This generation is an evil generation. It seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah.

NRSV: When the crowds were increasing, he began to say, "This generation is an evil generation; it asks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah.

REB: With the crowds swarming round him he went on to say: “This is a wicked generation. It demands a sign, and the only sign that will be given it is the sign of Jonah.

NKJV: And while the crowds were thickly gathered together, He began to say, "This is an evil generation. It seeks a sign, and no sign will be given to it except the sign of Jonah the prophet.

KJV: And when the people were gathered thick together, he began to say, This is an evil generation: they seek a sign; and there shall no sign be given it, but the sign of Jonas the prophet.

AMP: Now as the crowds were [increasingly] thronging Him, He began to say, This present generation is a wicked one; it seeks {and} demands a sign (miracle), but no sign shall be given to it except the sign of Jonah [the prophet].

NLT: As the crowd pressed in on Jesus, he said, "These are evil times, and this evil generation keeps asking me to show them a miraculous sign. But the only sign I will give them is the sign of the prophet Jonah.

GNB: As the people crowded around Jesus, he went on to say, “How evil are the people of this day! They ask for a miracle, but none will be given them except the miracle of Jonah.

ERV: The crowd grew larger and larger. Jesus said, “The people who live today are evil. They ask for a miracle as a sign from God. But no miracle will be done to prove anything to them. The only sign will be the miracle that happened to Jonah.

EVD: The group of people grew larger and larger. Jesus said, “The people that live today are evil. They ask for a miracle as a sign (proof) from God. But no miracle will be given as a sign to them. The only sign will be the miracle that happened to Jonah.

BBE: And when a great number of people came together to him, he said, This generation is an evil generation: it is looking for a sign and no sign will be given to it but the sign of Jonah.

MSG: As the crowd swelled, he took a fresh tack: "The mood of this age is all wrong. Everybody's looking for proof, but you're looking for the wrong kind. All you're looking for is something to titillate your curiosity, satisfy your lust for miracles. But the only proof you're going to get is the Jonah-proof given to the Ninevites, which looks like no proof at all.

Phillips NT: Then as the people crowded closely around him, he continued, "This is an evil generation! It looks for a sign and it will be given no sign except that of Jonah.

DEIBLER: When the group of people around Jesus got larger, he said, “Many of you people who have been observing my ministry are evil. You want me to perform a miracle to prove that I have come from God, but the only miracle that I will perform for you is one like happened to Jonah.

GULLAH: Mo an mo people da crowd op roun Jedus, an e da taak ta um. E say, “De people wa lib now, dey wicked. Dey da aks me fa sho um a sign, bot A ain gwine do um. Dey ain gwine see no sign cep de sign ob de prophet Jonah.

CEV: As crowds were gathering around Jesus, he said: You people of today are evil! You keep looking for a sign from God. But what happened to Jonah is the only sign you will be given.

CEVUK: As crowds were gathering around Jesus, he said: You people of today are evil! You keep looking for a sign from God. But what happened to Jonah is the only sign you will be given.

GWV: As the people were gathering around him, Jesus said, "The people living today are evil. They look for a miraculous sign. But the only sign they will get is the sign of Jonah.


NET [draft] ITL: As the crowds <3793> were increasing <1865>, Jesus began <756> to say <3004>, “This <3778> generation <1074> is <1510> a wicked <4190> generation <1074>; it looks for <2212> a sign <4592>, but <2532> no <3756> sign <4592> will be given <1325> to it <846> except <1487> <3361> the sign <4592> of Jonah <2495>. <<  Lukas 11 : 29 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran