Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ABUN]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 11 : 33 >> 

Abun: "Men ndum kak it yo, men yo grem suk yo wa nde. Men gurik mo bokor desnak dom nde. Wo men grem sukru ne mo pe gato kok, subere sukru rer ku ye gato sok mo nu mit ne.


AYT: “Tidak seorang pun yang setelah menyalakan pelita, akan menaruh pelita itu di tempat yang tersembunyi atau di bawah gantang. Sebaliknya, mereka meletakkan pelita itu di kaki pelita sehingga orang-orang yang masuk dapat melihat cahayanya.

TB: "Tidak seorangpun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk, dapat melihat cahayanya.

TL: Apabila seorang memasang pelita, tiada pernah ia meletakkan di ceruk-ceruk, atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki pelita, supaya orang yang masuk tampak terang itu.

MILT: "Dan tidak seorang pun yang telah menyalakan pelita, menempatkannya secara tersembunyi ataupun di bawah alat penakar, melainkan di atas kaki pelita, supaya orang-orang yang masuk dapat melihat terangnya.

Shellabear 2010: "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menyembunyikannya di kolong rumah atau di bawah gantang yang tertelungkup. Sebaliknya, ia akan menaruhnya pada kaki pelita, supaya orang yang masuk ke dalam rumah itu dapat melihat terangnya.

KS (Revisi Shellabear 2011): "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menyembunyikannya di kolong rumah atau di bawah gantang yang tertelungkup. Sebaliknya, ia akan menaruhnya pada kaki pelita, supaya orang yang masuk ke dalam rumah itu dapat melihat terangnya.

Shellabear 2000: “Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menyembunyikannya di kolong rumah atau di bawah gantang yang tertelungkup. Sebaliknya, ia akan menaruhnya pada kaki pelita, supaya orang yang masuk ke dalam rumah itu dapat melihat terangnya.

KSZI: &lsquo;Tiada seorang pun yang memasang pelita lalu meletakkannya di tempat yang tersembunyi atau di bawah pasu. Sebaliknya, dia meletakkannya di atas kaki pelita supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya.

KSKK: Tidak seorang pun menyalakan pelita untuk disembunyikan; sebaliknya ia meletakkannya di atas kaki pelita, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya.

WBTC Draft: "Orang tidak menyalakan lampu dan menempatkannya di bawah tempayan atau di tempat tersembunyi. Sebaliknya lampu itu diletakkan di tempat yang tinggi. Jadi, semua yang masuk dapat melihat terang itu.

VMD: “Orang tidak menyalakan lampu dan menempatkannya di bawah tempayan atau di tempat tersembunyi. Sebaliknya lampu itu diletakkan di tempat yang tinggi, jadi semua yang masuk dapat melihat terang itu.

AMD: “Tidak seorang pun menyalakan pelita dan meletakkannya di tempat yang tersembunyi atau menutupnya dengan ember air. Sebaliknya, ia akan meletakkannya di tempat pelita sehingga orang-orang yang masuk dapat melihat cahayanya.

TSI: “Tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menyembunyikannya, atau menutupnya dengan tempayan. Tetapi lampu selalu ditaruh di tempat yang tinggi, untuk menerangi semua orang yang masuk ke dalam rumah itu.

BIS: "Tidak ada orang yang memasang lampu lalu menyembunyikannya atau menutupinya dengan tempayan. Ia akan menaruh lampu itu pada kaki lampu, supaya orang yang masuk dapat melihat terangnya.

TMV: "Tidak ada orang yang memasang pelita lalu menyembunyikan atau menaruh pelita itu di bawah pasu. Dia akan meletakkannya di atas kaki pelita, supaya orang yang masuk ke rumah dapat melihat cahayanya.

BSD: Yesus berkata, “Tidak ada orang yang memasang lampu lalu menyembunyikan atau menutupi lampu itu dengan tempayan. Ia akan menaruh lampu itu di atas kaki lampu supaya orang yang masuk ke dalam ruangan itu bisa melihat terang lampu itu.

FAYH: "Tidak ada seorang pun yang memasang pelita, lalu menyembunyikannya! Sebaliknya, ia akan meletakkannya di atas kaki pelita supaya menjadi penerang bagi semua orang yang memasuki ruangan.

ENDE: Tak seorang memasang pelita untuk ditaruhnja ditempat tersembunji atau dibawah gantang, melainkan diatas kaki pelita supaja tjahajanja kelihatan bagi sekalian orang jang masuk.

Shellabear 1912: "Maka tiada seorang pun yang memasang pelita lalu menaruh dia dalam gedung dibawah tanah, atau dibawah gantang, melainkan diatas kaki pelita, supaya orang yang masuk boleh melihat terangnya.

Klinkert 1879: Maka sa'orang pon tiada, apabila memasang dian, jang akan menaroh dia pada soeatoe tempat semboeni ataw dibawah gantang, melainkan di-atas kaki dian djoega, soepaja orang jang masoek bolih melihat terangnja.

Klinkert 1863: {Luk 8:16; Mat 5:15; Mar 4:21} Maka tidak satoe orang, kaloe pasang pelita, lantas taroh dia ditampat jang semboeni, atawa dibawah taker, melainken di-atas kaki pelita, sopaja orang jang masok bolih melihat trangnja.

Melayu Baba: "T'ada satu orang pun, bila dia sudah pasang plita, nanti ltakkan itu dalam satu tmpat di bawah tanah, atau di bawah gantang, ttapi di atas kaki-plita, spaya orang yang masok boleh tengok trang-nya.

Ambon Draft: Sa; awrang pawn tijada pasang palita, lalu taroh itu di barang tampat sembunji ataw di bawah barang tampat ukoran, tetapi di kaki palita djuga, sopaja jang masok kaluwar, melihat tjahaja itu.

Keasberry 1853: Maka sa'orang pun apabila iya mumasang sa'batang lilin, tiada ditarohnya akan dia pada suatu tumpat yang tursumbunyi atau dibawah suatu sukatan, mulainkan diatas suatu kaki lilin, supaya orang yang masok bulih mulihat trang itu.

Keasberry 1866: Maka sa’orang pun apa bila iya mŭmasang sa’batang lilin, tiada ditarohnya akan dia pada suatu tŭmpat yang tŭrsŭmbunyi, atau dibawah suatu sukatan, mŭlainkan diatas suatu kaki lilin, supaya orang yang masok bulih mŭlihat trang itu.

Leydekker Draft: Maka barang sa`awrang jang pasang sawatu dijan, tijada taroh dija 'itu dalam sawatu tampat terbuni, 'ataw dibawah barang sukatan: tetapi di`atas kaki dijan duga, sopaja segala 'awrang jang masokh 'itu melihat tjahajanja.

AVB: “Tiada seorang pun yang memasang pelita lalu menyorokkannya di tempat tersembunyi atau di bawah pasu. Sebaliknya, dia meletakkannya di atas kaki pelita supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya.

Iban: "Nadai orang nungkun lampu, lalu ngerungkup iya ngena bisin; tang ngengkahka lampu nya ba penuduk lampu, ngambika orang ke tama ulih meda penampak nya.


TB ITL: "Tidak seorangpun <3762> yang menyalakan <681> pelita <3088> lalu meletakkannya <5087> di <1519> kolong rumah <2926> atau <3761> di bawah <5259> gantang <3426>, melainkan <235> di atas <1909> kaki dian <3087>, supaya <2443> semua orang yang masuk <1531>, dapat melihat <991> cahayanya <5457>.


Jawa: “Ora ana wong nyumed damar kang banjur didekek ing longan utawa ditutupi ing tompo, nanging didekek ing jodhog, supaya kabeh wong kang lumebu bisa ndeleng padhange.

Jawa 2006: "Ora ana wong nyumed lampu kang banjur disèlèhaké ing panggonan kang ndhelik utawa ditutupi genthong, nanging ditumpangaké ing cagak-lampu, supaya wong kabèh kang mlebu omah bisa ndeleng padhangé.

Jawa 1994: "Ora ana wong sing nyumed diyan, banjur disèlèhaké ana ing panggonan sing ndhelik, utawa nutupi diyan mau nganggo panci. Nanging diyan mau bakal disèlèhaké ana ing ajug-ajug, supaya madhangi wong-wong sing ana ing omah kono.

Jawa-Suriname: Gusti Yésus neruské tembungé: “Mosok ya ènèng wong nyumet dian terus didelikké nang ngisor ambèn, apa ditutupi ténggok? Mesti ora ta! Diané mesti dipasang sing duwur, supaya kabèh wong sing mlebu bisa weruh padangé.

Sunda: "Moal aya anu nyeungeut lampu terus disumputkeun atawa dituruban ku gentong, tangtu diteundeun dina parantina sina katenjo caangna ku nu arasup ka jero imah.

Sunda Formal: “Sing saha ge, moal aya anu nyeungeut lampu keur teundeuneun di kolong dipan atawa turubaneun ku gentong. Tangtuna, keur teundeuneun dina parantina, supaya nyaangan ka nu araya di imah.

Madura: "Tadha’ oreng ngodhi’i damar, ban damarra laju eerrep otabana etotobi pennay. Damar jareya tanto esaba’ e ko’-tongko’na damar, sopaja oreng se maso’ nangale’e sonarra.

Bauzi: Labi Yesusat im lada lam labihasu vameadume neàdi Aho neo dam duada zi laba im meida nidi nim ab faasi vi vahokedamam. “Meit vuagat usime fauhalem di labe ba tuoho bake esum vabak. Labi laha ba boloseh visoi ahoba nom suusum vabak. Gi damat oli aam neà laham bak ozome tom fi haba laba esu fauhaedam bak. Labiham labe damat ame numa olem di gi fauha neàdi modesdamna aam bak.

Bali: “Tanja wenten anak ngenyit lampu, raris ngenahang lampune punika ring batan longan wiadin ring batan kekebe, nanging lampune punika kagantungang ring pangantungane, mangda galangnyane kapanggih antuk sakancan anake sane rauh mrika.

Ngaju: "Jaton oloh je manotong sumbo palus manyahokae atawa manyangkulepe hapan balanai. Ie akan mingkes sumbo te intu tantahae, mangat oloh je tame mite kalawae.

Sasak: "Ndẽq araq dengan saq nyalaqang dilah terus ie seboq atao kudungne kadu tepaq. Ie gen noloq dilah nike lẽq naẽn dilah, adẽq dengan saq tame bau serioq menahne.

Bugis: "Dé’gaga tau tunuwi pajjennangeng nappa nasubbu iyaré’ga natongko sibawa baku. Nataroi matu iyaro pajjennangengngé ri ajé pajjennangengngé, kuwammengngi tau iya muttama’é naitai tajanna.

Makasar: "Tenanniakka tau apparinra lampu, nampa nacokko yareka natongko’ katoang. Passangalinna lanaboliki anjo lampua irate ri pa’dongkokanna, sollanna akkulle nicini’ singara’na ri tau antamaka ri balla’.

Toraja: Tae’ ia misa’ tau ke umpadukkui palita, la umpadiongi sulluk ba’tu diongna lu baka, sangadinna dao siamo tongkonanna, anna tiroi tau tama tu dukkunna.

Duri: Nakua omo Puang Isa, "Te'da tau mpadukku palita nabuniananni ba'tu nasamboii busu. Apa napajaori ngenan palita dikua naarrangngi to tau ke mentamai bola.

Gorontalo: Ti Isa loloiya odiye, ”Diyaluwo ta mopolaitao lo tohe lapatao popodutuwoliyo to walungo bele meyambo taubeliyo mao lo ulongo. Tiyo ma mopodutu mao lo tohe boyito to tambati molanggato, alihu tawu-tawuwala ta momaso mao ode bele boyito mo'onto umobango.

Gorontalo 2006: "Diaaluo taa u mopoleitaa tohe lapatao̒ tuuo̒lio meaalo tau̒belio wolo tombe. Madutuolio tohe boito to oa̒ato tohe, alihu taa tumuwotao̒ mamoo̒onto tilangio.

Balantak: “Sianta mian men muntutungi boloak kasi manganaa' kabai mansa'u tia gumbang. Kasee i ia bo momokela boloak iya'a na sulaanna kada' mian men minsoop sida mimiile' ruarna.

Bambam: Mane naua polei: "Tä' deem tau la umpau' lampu mane nabunii battu haka la nasalongo'i baka. Sapo' napayabo hi tia inna ongeanna anna mala paindo masiä' naita ingganna to mentama indo banua.

Kaili Da'a: Da'a naria tau nombatunju poindo pade nitabuniakana ranggapeo atau niladuna ante tonda. Natantumo poindo etu kana raboli ri kalangana ala pura-pura tau mesua rara njapo mamala manggita reme

Mongondow: "Diaíbií in tobatuímai intau mopoyongkit makow in togaí bodongka tungkubannya in tampayang, tantuí tuduonnyabií kon tampatnya. Simbaí komintan intau inta tumu'ot moko'ontong kon bayagnya.

Aralle: Napatahhi' bumi tula'na Puang Yesus naoatee, "Daete' aha mesa tau la umpau' lampunna, mane nabunii bahtu' nasalohko'i baki, ampo' napatokoete' dai' di ongeang ang malängkä' anna malai pesilona naita ingkänna tau ang mentama yato di dasang.

Napu: "Bara ara hadua tauna au mohuwe hulo hai nabobongi. Hulo batena nawoli i paidaana bona pewangkana raita ope-ope tauna au mesua.

Sangir: "Tawẹ apa taumata měndikọ sol᷊o mase takateng arau nilingkuwangu wěnsadẹ̌. I sie hinong maměllọu sol᷊o ene su pěnanol᷊oěng mẹ̌deạu apam mahunsuẹ̌ makasilowe tualagẹ̌.

Taa: Wali i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Tau ane mangantuni pansona, ia taa mangabombongika yau ember pasi taa seja mamposaka nja’u tampa to taa nakita ntau. Ia mangoko pei mamposaka ri tampa to masipato rapangamposaka pansona etu, wali samparia tau to masua ri raya banua etu maya mangkita remenya. Wali reme etu Aku mangampake mamporapaka kareba yako resi i Pue Allah to Aku roomo mampotundeka komi.

Rote: "Ta hapu hataholi fo ana de'de na banu ka boema nafunin do tatanan ninik lepeneu. Neukose ana fua banuk ndia neu banu eik lain, fo ela hataholi manamasok leo uma dale neu a, hapu lita mangale'do na.

Galela: "Kanaga o nyawa moi lo yahiwa la o poci watupuka, de lo o poci magena o kula wositalakeka eko waihuka. Duma bilasu o poci magena wahado ma dadamika ma ngale o nyawa lo yowosa de aku ma siwa gena yangodu yakelelo.

Yali, Angguruk: "Aben iral hunduhuk felug o inditmu umbuk fug teg. Kou po reg ambeg elma kila fuk fug teg. Ap kik waharukonen umbagpag yet hawag ulug inama leho feruk lamuhup," ulug Yesusen indit toho hiyag isibag.

Tabaru: "Komoiwa 'o silo yatuuika de yabataeka bolo 'o pa'udi yositamunuku. Ma 'ena ma raiokau yositodenguku to 'ena ma ngiioka, la 'o nyawa gee yowosama ma woa ma dodaka ge'ena, 'idadi yamake ma siwara.

Karo: "Labo lit kalak nagani lampu, jenari itamakenna i teruh ingan si terligen ntahpe nutupisa alu tumba; tapi itamakenna nge ku nahe lampu, gelah sinalsalna nerangi kalak si bengket ku bas.

Simalungun: Seng dong halak na mannahiti lampu anjaha inahkon ai bani ianan na ponop barang hu toruh ni tapongan, tapi hu atas ni sagakan do ai ibahen, ase ididah halak na roh sinalsalni ai.

Toba: Ndang adong na mambahen palito na pinasangna i tu inganan, na buni, manang tu toru ni ampang; tu parpalitoan i do dibahen, asa diida na ro i sondangna i.

Dairi: "Oda lot kalak memaing lampu nilakatenna mi tongkarang barang menungkupi dekket kendang. Tapi mi perpelitaan ngo ibakin lampu i, asa iidah dèba cuhayana.

Minangkabau: "Indak ado doh urang, nan sasudah ma iduik-i lampu, kudian inyo suruakkan, kok indak inyo sawok-i jo embe. Lah musti inyo tonggokkan di ateh rengkak lampu, buliah urang nan ka bi masuak ka dalam rumah, manampak tarang cahayonyo.

Nias: "Lõ sanunu fandru ba samini'õ fandru andrõ awõ zamalugõ ya'ia faoma karaw̃a. Tatu ibe'e wandru andrõ ba nahania, ena'õ la'ila hagania niha si mõi yomo.

Mentawai: Beri poí sia sara lepá itunam alito koiríakénangannia, elé tabbónangan nia bulukbuk. Tápoi ka katusaggaat alito leú et rasasaggaaké nia, bulé raitsó toronia sangamberi situgugurú ka bagat lalep.

Lampung: "Mak ngedok jelma sai masang lampu untuk disegokko atau nyalokni jama runcung lunik. Ia haga ngepikko lampu ano di cukutni lampu, in jelma sai kuruk dapok ngeliak terangni.

Aceh: "Hana ureuëng nyang jitot panyöt laju jisöm atawa jitôb ngon guci. Ureuëng nyan jikeubah panyöt nyan bak gaki panyöt, mangat ureuëng nyang tamong deuh jingieng peungéh nyang trang.

Mamasa: Mantula' pole omi Puang Yesus nakua: “Tae' dengan tau umpau' ballo anna mane bunii battu napasamboi baka. Sapo napayao innang angngenanna anna malara angganna to tama banua la naita pangngarrangna.

Berik: Yesus Jei gamjon ga balbabili, "Angtane pelitana aa jei gam dutanaram, jei pelitana jeiserem jam syetasiyen, afa jei burwa gwonap jam gaataaniwiyen. Jengga angtane pelitana aa jam gam dutanaram, jei pelitana jeiserem tampata dwafennaber ga gam gaarantena nafa gam folbafe, jega angtane jenap aa jei gangge kabwitenaram jei nafa ga gane domola.

Manggarai: “Toé dé’it manga cengatan ata, hitut tutung culu, poli hitu na’a wa ngaung ko be wa mai gumbang; maik pésék lobo tongka culuy, kudut sanggéd ata situt ngo boné, ngancéng ita gérakn.

Sabu: "Bhule dho ddau do pekini lapu jhe la pewune ri no, kiadho ta la hegure ri guhi. Do ta la pejaddhe ri no pa era pejaddhi lapu, mita ie ne ddau do maho ne ta heleo ne weo no.

Kupang: Yesus sambung lai Dia pung omong bilang, “Orang kasi manyala lampu teꞌoek, ais taro di tampa yang tinggi, ko biar dia bekin taráng itu kamar kasi samua orang yang maso di situ. Sonde ada orang yang kasi manyala lampu, ais tutu ame deng bakul, ko, sambunyi mati sang dia. Itu sonde ada guna apa-apa!

Meyah: Beda Yesus agot deika oida, "Giskini bera rusnok rines mah gij lampu egens fogora ridemi lampu ongga eisa koma guru. Noba rua runocohun lampu ongga eisa koma tein guru. Tina rua rimaha lampu egens koma jah mebera jeskaseda rusnok ongga rumoira gij mod insa koma rimek eisa koma.

Uma: "Uma ria tauna mposuwe palita pai' nawuni ba napopoi' hante kura. Palita bate ratu'u hi pontu'ua-na bona hini-na rahilo tauna to mesua'.

Yawa: “Arono vatane inta po yawainye raindi, po rangkokaibe jewen, muno po rakepano kavine rai jewen, yara po rauseo ntuna no pata vono kakavin indamu vatano usisa wo ama vare raen.


NETBible: “No one after lighting a lamp puts it in a hidden place or under a basket, but on a lampstand, so that those who come in can see the light.

NASB: "No one, after lighting a lamp, puts it away in a cellar nor under a basket, but on the lampstand, so that those who enter may see the light.

HCSB: "No one lights a lamp and puts it in the cellar or under a basket, but on a lampstand, so that those who come in may see its light.

LEB: "No one [after] lighting a lamp puts [it] in a cellar or under a bushel basket, but on a lampstand, so that those who come in can see the light.

NIV: "No-one lights a lamp and puts it in a place where it will be hidden, or under a bowl. Instead he puts it on its stand, so that those who come in may see the light.

ESV: "No one after lighting a lamp puts it in a cellar or under a basket, but on a stand, so that those who enter may see the light.

NRSV: "No one after lighting a lamp puts it in a cellar, but on the lampstand so that those who enter may see the light.

REB: “No one lights a lamp and puts it in a cellar, but on the lampstand so that those who come in may see the light.

NKJV: "No one, when he has lit a lamp, puts it in a secret place or under a basket, but on a lampstand, that those who come in may see the light.

KJV: No man, when he hath lighted a candle, putteth [it] in a secret place, neither under a bushel, but on a candlestick, that they which come in may see the light.

AMP: No one after lighting a lamp puts it in a cellar {or} crypt or under a bushel measure, but on a lampstand, that those who are coming in may see the light.

NLT: "No one lights a lamp and then hides it or puts it under a basket. Instead, it is put on a lampstand to give light to all who enter the room.

GNB: “No one lights a lamp and then hides it or puts it under a bowl; instead, it is put on the lampstand, so that people may see the light as they come in.

ERV: “No one takes a light and puts it under a bowl or hides it. Instead, they put it on a lampstand so that the people who come in can see.

EVD: “No person takes a light and puts it under a bowl or hides it. Instead, a person puts the light on a lamp table so that the people that come in can see.

BBE: No man, when the light has been lighted, puts it in a secret place, or under a vessel, but on its table, so that those who come in may see the light.

MSG: "No one lights a lamp, then hides it in a drawer. It's put on a lamp stand so those entering the room have light to see where they're going.

Phillips NT: "No one takes a lamp and puts it in a cupboard or under a bucket, but on a lampstand, so that those who come in can see the light.

DEIBLER: Then, to show them that they did not need more miracles, but that they needed only to understand better what he had already told them, he said to them [MET], “People who light a lamp do not then hide it, or put it under a basket. Instead, they put it on a lampstand so that those who enter the house can see things from its light. Similarly, I have not concealed God’s truth. I have revealed it to you.

GULLAH: Jedus say, “Ain nobody gwine light a lamp an den hide um someweh weh dey cyahn shim. Needa e ain gwine pit de lamp ondaneet a bushel basket. E gwine pit de lamp on top ob a table so dem wa come een de house kin see de light.

CEV: No one lights a lamp and then hides it or puts it under a clay pot. A lamp is put on a lampstand, so that everyone who comes into the house can see the light.

CEVUK: Jesus continued: No one lights a lamp and then hides it or puts it under a clay pot. A lamp is put on a lampstand, so that everyone who comes into the house can see the light.

GWV: "No one lights a lamp and hides it or puts it under a basket. Instead, everyone who lights a lamp puts it on a lamp stand so that those who come in will see its light.


NET [draft] ITL: “No one <3762> after lighting <681> a lamp <3088> puts <5087> it in <1519> a hidden place <2926> or <3761> under <5259> a basket <3426>, but <235> on <1909> a lampstand <3087>, so that <2443> those who come in <1531> can see <991> the light <5457>. <<  Lukas 11 : 33 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran