Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 15 >> 

1Aku mengingatkan pada kamu, h/e sudara-sudara, In-djil itu, jang aku sudah mem-berita pada kamu, dan jang kamu lagi sudah tarima, da-lam jang mana kamu lagi ada berdiri,

2Awleh jang mana kamu lagi dapat salamat, djikalaw kamu simpan ingat perkata; an itu, dengan jang mana aku sudah mengchotbatkan itu pa-da kamu; melajinkan djika-law kamu sudah pertjaja pada tjumah-tjumah sadja.

3Karana pada jang perta-ma pawn, aku sudah sarahkan pada kamu, barang jang b/eta sendiri lagi sudah tarima, jang Tuhan Christos sudah mati karana dawsa-dawsa ka-mi, menurut Surat-suratan itu;

4Dan jang Ija sudah deku-burkan, dan debangkitkan pada hari jang katiga, menu-rut Surat-suratan;

5Dan jang Ija sudah kali-hatan pada K/efas, berikot pa-da kaduwa belas itu.

6Habis itu, Ija sudah kali-hatan pada lebeh deri lima ratus sudara pada sakali dju-ga, deri jang mana terlebeh banjak lagi ada hidop sampe sakarang ini, tetapi satengah lagi sudah tidor mati.

7Komedijen deri padanja, Ija sudah kalihatan pada Ja-kobus; berikot pada Rasul-rasul sakalijen.

8Dan pada komedijen deri samowanja, Ija sudah kalihat-an lagi kapada b/eta ini, se-perti kapada satu anak gu-goran.

9Karana b/eta ini ada jang terkitjil antara Rasul-rasul itu, jang tijada mustahak denama; i Rasul, awleh karana aku sudah mengadakan dja-hat pada djama; et Allah.

10Tetapi awleh nimet Al-lah aku ada apatah aku ada, dan nimetnja itu kapadaku sudah tijada ada pada tju-mah-tjumah, tetapi terlebeh banjak deri dija awrang sa-mowanja, aku sudah bakar-dja, tetapi bukan aku, hanja nimet Allah jang ada baser-taku.

11Bagitupawn bajik b/eta ini, bajik dija awrang itu, demekijen kami mengchotbat-kan dan demikijen djuga ka-mu sudah pertjaja.

12Maka djikalaw Christos dechotbatkan, jang Ija sudah debangkitkan deri antara aw-rang-awrang mati, bagimana barang awrang di antara kamu bawleh bilang, bahuwa bukan ada barang kabangkitan aw-rang-awrang mati?

13Tetapi djikalaw bukan ada barang kabangkitan aw-rang-awrang mati, bagitu lagi Tuhan Christos sudah tijada debangkitkan.

14Dan djikalaw Christos sudah tijada debangkitkan, bagitupawn sija-sija djuga ada chotbat kami, dan sija-sija lagi pertjaja; an kamu.

15Bekan lagi kami ini kadapatan saksi-saksi dusta Allah, awleh karana kami sudah bersaksi akan Allah, jang Ija sudah membangkit-kan Tuhan Christos, jang tantu Ija sudah tijada mem-bangkitkan, djikalaw songgoh-songgoh awrang-awrang mati tijada debangkitkan.

16Karana djikalaw awrang-awrang mati tijada debangkit-kan, bagitu lagi Tuhan Chris-tos sudah tijada debangkit-kan.

17Maka djikalaw Tuhan Christos sudah tijada debang-kitkan, sija-sija djuga ada pertjaja kamu, dan kamu ada lagi di dalam dawsa-dawsa kamu.

18Bekan lagi, samowa aw-rang itu, jang sudah mati dalam Tuhan Christos, sudah hilang.

19Djikalaw di dalam ka-hidopan ini sadja kami ber-harap akan Tuhan Christos, songgoh pawn kami ini ada awrang jang terlebeh tjelaka deri pada sakalijen manusija.

20Tetapi sakarang pawn Tuhan Christos sudah de-bangkitkan deri antara aw-rang-awrang mati, dan sudah djadi hulu-hulu; an deri segala awrang jang sudah tidor mati.

21Karana deri sebab ka-mati; an ada awleh sa; awrang manusija, bagitupawn awleh sa; awrang manusija djuga ada kabangkitan.

22Karana sabagimana di dalam Adam samowanja mati, bagitu djuga, di dalam Tuhan Christos, samowanja djadi dehidopkan.

23Tetapi sasa; awrang di dalam atorannja; jang terdi-hulu Tuhan Christos; beri-kot jang ampunja Tuhan Christos, pada kotika ka-njata; annja.

24Baharu ada penghabisan, manakala Ija akan sarahkan karadja; an pada Allah, jang Bapa itu; manakala Ija sudah mentijadakan samowa patu-wanan dan samowa parentah dan samowa kawasa.

25Karana saharosnja, Ija berkaradja; an, "Sampe Ija ta-roh samowa sataru debawah kaki-kakinja."

26Sataru penghabisan, jang detijadakan, itulah kamatian.

27Karana segala sasawatu Ija sudah ta; alok di bawah kaki-kakinja. Maka djikalaw Ija katakan, jang segala sasa-watu sudah detarohkan di ba-wah kawasanja, bagitu djuga ada njata, bahuwa terpileh kaluwar Dija itu jang sudah taroh samowanja di bawah ka-wasanja.

28Tetapi manakala samo-wanja sudah detarohkan di bawah kawasanja, bagitu lagi Anak laki-laki sendiri akan ta; alok dirinja di bawah Dija itu, jang sudah taroh segala sasawatu di bawah kawasanja, sopaja Allah ada samowanja di dalam samowanja.

29Karana apatah akan ber-bowat awrang-awrang itu, jang berikan dirinja deperman-dikan awleh karana awrang-awrang mati? Karana djika-law awrang-awrang mati tija-da sakali dapat debangkitkan, tagal apa dija awrang kasi permandikan dirinja karana dija awrang itu?

30Dan karana apa, kami hagah-hagah diri kami, pada sasawatu djam djuga?

31Demi kapudji; an itu, jang ada padaku awleh karana ka-mu di dalam Christos Jesus, Tuhan kami, sahari-hari djuga b/eta mati!

32Djikalaw, tjara kata ma-nusija, aku sudah baku-ba-kalahi dengan binatang-bina-tang jang lijar di Efesus, apa guna itu padaku djikalaw aw-rang-awrang mati tijada bang-un hidop kombali? "Bejar kami makan dan minom, ka-rana /esok kami mati."

33Djanganlah kamu dapat bingun! Peri hadat jang ba-jik, djadi rusak awleh kam-ponan jang djahat.

34Hendaklah kamu taka-djoh bangun bajik-bajik, dan djangan berdawsa! Karana barang awrang tijada tahu sabarang apa-apa deri Tuhan Allah; b/eta bilang itu akan satu malu pada kamu.

35Tetapi barang sa; awrang akan bawleh bilang: Bagima-na awrang-awrang mati djadi bangun hidop kombali? dan dengan badan bagimana dija awrang datang?

36H/e awrang bodoh! sabarang apa jang angkaw ta-nam, tijada djadi hidop, me-lajinkan itu mati di-hulu.

37Dan deri itu, jang ang-kaw tanam, angkaw tijada tanam tuboh jang nanti djadi, tetapi betul barang sabidji djuga, bajik gendom, bajik barang bidji-bidji; an jang lajin.

38Tetapi Tuhan Allah kasi padanja satu tuboh menurut sukanja, dan pada sasawatu bidji-bidji; an satu tuboh sen-diri.

39Samowa daging, bukan ada daging satu rupa djuga, tetapi daging manusija ada lajin, dan daging binatang ada lajin, dan daging burong-burong ada lajin.

40Ada tuboh-tuboh jang punja langit, dan tuboh-tuboh jang punja bumi; tetapi ka-mulija; an langit ada lajin, dan kamulija; an bumi ada lajin.

41Kamulija; an mata-hari ada lajin, dan kamulija; an bu-lan ada lajin, dan lajin kom-bali kamulija; an bintang-bin-tang; karana kamulija; an deri satu bintang baku-farak deng-an bintang jang lajin.

42Bagitu lagi ada kabang-kitan awrang-awrang mati. Djadi detanamkan dalam ka-binasa; an, djadi debangkitkan dalam tijada kabinasa; an;

43Djadi detanamkan deng-an kahina; an, djadi debang-kitkan dengan kamulija; an; djadi detanamkan dengan ka-lemahan, djadi debangkitkan dengan kowat.

44Satu tuboh, jang ber-ka; inginan daging, djadi deta-namkan, satu tuboh rochani, djadi debangkitkan. Djikalaw ada tuboh badani, bagitu la-gi ada tuboh rochani.

45Bagitu lagi ada tersurat: "Manusija jang pertama, Adam itu, sudah djadi akan sawatu ka; ada; an badani jang hidop;"Adam jang kaduwa akan sa-watu Roch jang menghidop-kan.

46Tetapi jang rochani itu, bukan sudah djadi terdihulu, tetapi jang badani itu; baha-ru deri balakang jang rocha-ni itu.

47Manusija jang pertama itu, sudah ada deri pada ta-nah, tjara ka; ada; an abu tanah; manusija jang kaduwa, itulah maha besar Tuhan deri dalam sawrga.

48Sabagimana sudah ada jang tjara ka; ada; an abu tanah, bagitu lagi ada jang tjara ka; ada; an abu tanah; dan sa-bagimana ada jang deri da-lam sawrga itu bagitu lagi ada awrang-awrang samawi itu.

49Dan sabagimana kami sudah pake rupa teladan deri jang ada tjara ka; ada; an abu tanah, demikijen lagi kami akan pake rupa teladan deri jang ada deri dalam sawrga itu.

50Tetapi itu b/eta bilang, h/e sudara-sudara! daging dan darah tijada bawleh berpusaka; i karadja; an sawrga, dan jang kabinasa; an itu, tijada berpu-saka; i jang tijada kabinasa; an.

51Lihat, aku bilang pada kamu satu rahasija: kami ti-jada akan mati samowa, te-tapi kami samowa akan men-dapat rupa ka; ada; an jang lajin.

52Itupawn dengan saku-njong-sakunjong, pada sake-tjap mata djuga, pada nafiri penghabisan. Karana nafiri akan babunji, dan awrang-awrang mati akan bangun hi-dop dengan ka; ada; an jang tija-da berbinasa, dan kami akan mendapat rupa ka; ada; an jang lajin.

53Karana ka; ada; an kabi-nasa; an ini, haros berpak/ekan ka; ada; an jang tijada kabina-sa; an, dan ka; ada; an jang ka-matian ini, haros pake ka; a-da; an jang tijada kamatian.

54Dan manakala ka; ada; an jang kabinasa; an ini, sudah berpakekan jang tijada kabi-nasa; an, dan ka; ada; an jang kamatian ini, sudah berpake-kan jang tijada kamatian itu, bagitu djuga akan djadi per-kata; an, jang tersurat itu: "Mawt sudah tertalan akan kamenangan."

55Di manatah, h/e mawt, penikammu? Di manatah, h/e naraka, kamenanganmu?

56Tetapi penikan mawt, itulah dawsa; dan kowat daw-sa, itulah Tawrat.

57Tetapi tarima kaseh pada Allah, jang kasi kamanangan pada kami awleh Tuhan kami Jesus Christos.

58Sebab itu, h/e sudara-sudaraku, jang tjinta! hen-daklah kamu tinggal togoh-togoh, dengan tijada tergon-tjang, bertambah-tambahlah karadjinan kamu di dalam pakardja; an maha besar Tuhan, sedang kamu katahuwi, ba-huwa pakardja; an kamu bu-kan ada sija-sija di dalam maha besar Tuhan. <<  1 Korintus 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran