Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 7 >> 

1Adapawn akan perkara mana kamu sudah menjurat kapadaku, bajiklah pada ma-nusija, akan djangan baku-kena dengan sa; awrang para-puwan.

2Tetapi awleh karana hal persondalan bejar ada pada sasa; awrang dija punja bini sen-diri, dan pada sasawatu par-ampuwan lakinja sendiri.

3Bejar suwami memunohi pada isteri hutang nikah, ba-gitu lagi isteri pada suwami.

4Isteri tijada kawasa atas tu-bohnja sendiri tetapi suwami; bagitu lagi suwami tijada ber-kawasa atas tubohnja sendiri tetapi isteri.

5Djanganlah kamu baku-geser sa; awrang deri sa; awrang, melajinkan atas duwa-duwa punja ambil bajik pada barang waktu lamanja, akan mendapat senang jang bajik pada per-usah dan sombajang; dan ha-bis itu berdatang kombali sa-ma-sama, agar djangan Setan membawa kamu dalam per-tjawba; an, awleh karana kamu punja kurang tahu tahan diri.

6Tetapi b/eta bilang itu tjara ambil bajik; bukan tjara titah.

7Karana tantu djuga b/eta akan suka-suka, kalu-kalu sa-mowa manusija bawleh ada se-perti b/eta; tetapi pada sasa-awrang ada dija punja karunja sendiri deri Tuhan Allah, sa-tu bagini, lajin bagitu.

8Tetapi pada awrang-awrang budjang dan pada par-ampuwan-parampuwan balu, b/eta bilang: bajiklah pada marika itu, djikalaw dija awrang tinggal sabagimana b/eta.

9Tetapi djikalaw dija awrang tijada tahu tahan diri, bejar dija awrang kawin; ka-rana lebeh bajik kawin deri angus-angus.

10Tetapi pada awrang jang sudah kawin, b/eta bertitah (bukan b/eta, tetapi maha be-sar Tuhan), djangan bini ber-tjere deri laki.

11Tetapi djikalaw m/eman ija sudah bertjere, bejar ija tinggal di-luwar kawin, ataw bejar ija baku-bajik dengan laki; dan jang laki, djangan bowang bini.

12Tetapi pada awrang lajin-lajin itu, b/eta bilang, bukan maha Tuhan: Kalu-kalu pa-da barang sudara laki-laki ada bini jang tijada pertjaja, dan djikalaw ija ini ambil ba-jik bertinggal dengan dija, djangan ija membowang dija.

13Dan satu bini, jang ada satu laki jang tijada per-tjaja, dan dija ini ambil ba-jik tinggal sertanja, djangan ija meninggalkan dija

14Karana laki jang tijada pertjaja, djadi deperkudus-kan di dalam bini; dan bini jang tijada pertjaja, deper-kuduskan di dalam laki. Tja-ra lajin anak-anak kamu ne-djis adanja; tetapi sakarang dija awrang ada sutji.

15Tetapi djikalaw jang tijada pertjaja itu, bertjere, bejar ija bertjere; sudara laki-laki a-taw sudara parampuwan, di da-lam perkara jang sabagitu, bu-kan ada sama satu hamba; tetapi Allah sudah memanggil kami akan perdame; an.

16Karana apa angkaw ta-hu, h/e bini, kalu-kalu angkaw akan paliharakan laki? Ataw apa angkaw tahu, h/e laki, kalu-kalu angkaw akan paliharakan bini?

17Tetapi sabagimana Allah sudah berbahagi pada sasa-awrang; sabagimana maha Tuhan sudah panggil sasa; awrang, bagitupawn hendaklah ija berdjalan-djalan. Maka ba-gitupawn b/eta ator itu di da-lam sakalijen djama; et.

18Sudahkah sa; awrang ter-panggil sedang ija sudah ada tersunat, djangan ija tarik kulit pantutop; sudahkah ija terpanggil di dalam kulit pan-tutop, djangan ija kasi bersu-nat dirinja.

19Sunat tijada apa-apa dan kulit pantutop tijada apa-apa, tetapi pengingatan titah-titah Allah.

20Bejar sasa; awrang tinggal di dalam panggilan itu, dalam jang mana ija sudah terpang-gil.

21Sudahkah angkaw ter-panggil salaku hamba, djangan bersusah karana itu; tetapi maski lagi angkaw bawleh djadi b/ebas, terlebeh berguna padamu.

22Karana satu hamba, jang terpanggil di dalam maha Tuhan, ada sa; awrang mardika maha Tuhan; bagitu lagi, jang terpanggil salaku awrang mardika, ada hamba Tuhan CHRISTOS.

23Mahal-mahal kamu sudah djadi beli; djanganlah kamu djadi hamba-hamba manusija-manusija!

24Sasa; awrang, dalam jang mana ija sudah terpanggil, h/e sudara sudara! bejar ija tinggal dalam itu berhadapan Allah.

25Tetapi akan anak-anak parampuwan muda, tijada barang titah maha Tuhan pa-daku; tetapi kasangka; anku b/eta kasi, sabagimana, dengan sajang maha Tuhan, b/eta ada satija,

26Bagitupawn b/eta sang-ka, jang bajik adanja, awleh karana kasusahan besar jang nanti datang, berguna pada manusija akan ada de-mikijen:

27Sudahkah angkaw taper-hubong dengan satu bini, djangan tjahari kalepasan. Sudahkah angkaw terlepas deri bini, djangan tjahari bini;

28Tetapi djikalaw djuga angkaw kawin, tijada angkaw berdawsa; dan djikalaw anak parampuwan muda kawin tijada ija berdawsa. Tetapi dija awrang sabagitu akan mendapat susah bahaja, menu-rut daging; maka b/eta rasa sajang akan kamu.

29Tetapi ini b/eta bilang pada kamu, h/e sudara-sudara! jang waktu susah sudah ham-pir; itupawn sopaja awrang jang ada bini, bawleh ada seper-ti awrang jang tijada ada bini.

30Dan awrang jang me-nangis, seperti jang tijada menangis; dan awrang jang bersuka, seperti jang tijada bersuka; dan awrang jang beli, seperti jang tijada ber-punja apa-apa;

31Dan awrang jang pake dunja ini, seperti awrang jang pake itu tijada dengan salah; karana lalu lampoh ka; ada; an dunja ini.

32Maka ku-kahendaki, jang kamu bawleh lepas deri susah. Sijapa sudah tijada kawin, ija djaga ingat barang jang punja maha Tuhan, bagimana ija akan bowat kasuka; an maha Tuhan;

33Tetapi sijapa sudah ka-win, ada djaga ingat barang jang punja dunja, bagimana ija akan bowat kasuka; an bini.

34Bagitu lagi, satu bini ada lajin deri satu anak parampuwan muda. Dija itu jang sudah tijada kawin, ija dja-ga ingat barang jang punja maha Tuhan akan ada sutji, bajik menurut tuboh, bajik menurut roch; tetapi jang su-dah kawin, ija djaga ingat barang jang punja dunja, ba-gimana ija akan bowat kasu-ka; an laki itu.

35Tetapi b/eta bilang itu pada kamu, akan perguna; an kamu sendiri; bukan akan taroh satu dadesu pada kamu, tetapi awleh karana peri hadat jang bajik dan karadjinan jang tatap pada maha Tuhan dengan tijada bimbang.

36Tetapi djikalaw sa; awrang sangka, jang itu ada kurang hadat pada anaknja parampuwan, djikalaw ija lalu tahan, dan jang ada haros djadi bagitu; bejar ija bowat turut suka, tijada ija ber-dawsa; kandati, dija awrang kawin!

37Tetapi barang sijapa berdiri togoh di dalam hati, pada sijapa bukan ada satu kaharosan, dan jang berka-wasa atas dija punja suka sendiri, dan sudah putus itu di dalam hatinja, akan pegang anaknja parampuwan, ija bo-wat bajik.

38Bagitupawn, barang sijapa kasi kawin, ija bowat bajik; tetapi sijapa tijada kasi kawin, ija bowat lebeh bajik.

39Satu bini ada terikat awleh tawrat, salama laki-nja hidop; tetapi djikalaw la-kinja sudah mati, ija bawleh kawin dengan sijapa ija su-ka, sadja di dalam maha be-sar Tuhan.

40Tetapi terlebeh beron-tong ija ada, djikalaw ija tinggal bagitu, turut b/eta pu-nja rasa; dan b/eta punja sang-ka, jang padaku djuga ada Roch Allah. <<  1 Korintus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran