Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 4 >> 

1H/e kekaseh-kekasehku! djangan akmu pertjaja sa-sawatu roch, tetapi hendak-lah kamu mentjawba; i segala roch itu, kalu-kalu deri pada Allah adanja; karana banjak nabi dusta sudah kaluwar masok dunja.

2Maka dengan itu kamu akan dapat kenal Roch Al-lah: Sasawatu roch jang mengakaw, bahuwa Tuhan Je-sus Christos sudah datang mengenakan daging, itu deri pada Allah adanja;

3Dan sasawatu roch, jang tijada mengakaw, bahuwa Tu-han Jesus Christos sudah datang mengenakan daging, ijalah bukan deri pada Allah; tetapi itulah roch deri pada Pelawan-Christos itu, deri sijapa kamu sudah dengar, jang ija akan datang, dan jang sakarang-sakarang djuga sudah ada di dalam dunja.

4Kamu ini ada deri dalam Allah, h/e anak-anakku! dan kamu sudah berawleh kame-nangan atas segala awrang itu; karana Dija itu jang ada di dalam kamu ada lebeh besar, deri pada dija itu, jang ada di dalam dunja.

5Marika itu ada deri da-lam dunja; tagal itu dija aw-rang berkata-kata deri pada dunja, dan dunja dengar-deng-ar dija awrang.

6Kami ini ada deri pada Allah; dan barang sijapa me-ngenal Allah, ija djuga deng-ar kami; barang sijapa jang bu-kan ada deri pada Allah, tijada dengar kami. Awleh ini kami mengenal Roch kabenaran dan roch persasatan.

7H/e kekaseh-kekasehku! hendaklah kami baku-tjinta sa; awrang akan sa; awrang, ka-rana pengasehan ada deri pa-da Allah, dan barang sijapa jang tahu tjinta, ija sudah deparanak deri dalam Allah dan mengenal Allah.

8Barang sijapa tijada tahu tjinta, tijada djuga menge-nal Allah, karana Allah ada pertjinta; an.

9Maka awleh ini pengaseh-an Allah sudah djadi njata, sampe Ija sudah suroh datang Anaknja jang tonggal itu ma-sok dunja, sopaja kami akan dapat hidop awlehnja.

10Awleh ini pengasehan ada njata, bukan sa; awleh-awleh kami ini sudah tjinta Allah, tetapi jang Ija sudah tjinta kami, dan sudah me-njuroh Anaknja laki-laki akan berbowat perdame; an karana dawsa-dawsa kami.

11H/e kekaseh-kekasehku! djikalaw Allah sudah tjintaka-mi bagini rupa, bagitupawn pa-tut djuga jang kami baku-tjin-ta sa; awrang akan sa; awrang.

12Bulom sakali barang sa-awrang sudah memandang Al-lah: djikalaw kami baku-tjin-ta sa; awrang akan sa; awrang, bagitupawn Allah tinggal di da-lam kami, dan pengasehannja ada semporna di dalam kami.

13Awleh ini kami bawleh tahu, jang Ija tinggal di da-lam kami, dan kami di da-lam Dija, sebab Ija sudah karunjakan pada kami deri pada Rochnja.

14Dan kami sudah meli-hat dan bersaksi, bahuwa Bapa, sudah suroh datang A-nak laki-laki akan satu Pem-bawa-salamat pada dunja.

15Maka barang sijapa meng-akaw, jang Tuhan Jesus ada Anak laki-laki Allah, bagitu-pawn Allah tinggal di dalam dija, dan ija di dalam Allah.

16Maka pengasehan jang Allah sudah bertondjok kapa-da kami, itu kami sudah meng-akaw dan pertjaja. Allah ada pengasehan, dan barang sijapa tinggal di dalam pengasehan, ija djuga tinggal di dalam Al-lah, dan Allah di dalam dija.

17Awleh ini pengasehan sudah djadi semporna di da-lam kami, sopaja kami mem-punja; i kaluwasan hati pada hari hukum, awleh karana kami djuga ada di dalam du-nja ini sabagimana Ija sudah ada.

18Pengasehan tijada tahu takot, tetapi pengasehan jang semporna membowang kalu-war takotan itu; karana di dalam takotan ada kasakitan; dan barang sijapa takot, ija tijada semporna di dalam pe-ngasehan.

19Kami tjinta Dija, aw-leh karana Ija sudah tjinta kami lebeh di-hulu.

20Djikalaw barang sa; aw-rang akan mawu bilang; B/eta tjinta Allah, dan membin-tji sama-suderanja, ijalah sa-awrang pendusta. Karana dji-kalaw ija tijada mengasehi sama-sudaranja, jang ija me-lihat, bagimana ija akan baw-leh tjinta Allah, jang ija tijada melihat.

21Maka deri padanja ada pada kami titah ini, ija itu, jang barang sijapa tjinta Tuhan Allah, jang ija lagi tjinta sama-sudaranja. <<  1 Yohanes 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran