Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  3 Yohanes 1 : 10 >> 

Ambon Draft: Sebab itu, manakala ku-datang kasana, aku mawu mengingat padanja segala per-bowatannja, jang ija berbo-wat melawan kami, dan dija punja mulut ada banjak sa-kali melawan kami dengan perkata; an djahat-djahat; dan itu djuga bulom sampe pa-danja, ija sendiri tijada mawu tarima sudara-sudara itu, dan deri atas itu ija tagahkan aw-rang lajin-lajin jang suka bowat itu, dan bowang dija awrang kaluwar deri dalam djama; et.


AYT: Karena itu, kalau aku datang, aku akan mengingatkan dia atas tindakannya, yang memfitnah kami dengan kata-kata yang jahat! Tidak hanya itu, dia juga tidak mau menerima saudara-saudara yang datang dan melarang mereka yang mau menerima saudara-saudara itu serta mengucilkan mereka dari jemaat.

TB: Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia meleter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami; dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang, yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat.

TL: Sebab itu jikalau aku datang, aku akan mengingatkan segala pekerjaan yang diperbuatnya itu, sebab ia sudah menista kami; maka itu pun tiada cukup, karena bukan sahaja ia sendiri tiada mau menerima segala saudara itu, melainkan juga menegahkan orang, yang hendak menerima mereka itu, serta menolak ke luar dari sidang jemaat.

MILT: Sebab itu, jika aku datang, aku akan mengingatkan perbuatan-perbuatannya yang sedang ia lakukan dengan kata-kata yang jahat sambil mempergunjingkan kami; dan dengan tidak merasa puas atas hal-hal ini, dia sendiri tidak pula menerima saudara-saudara dan mencegah mereka yang mempunyai kerinduan, bahkan mengucilkannya dari gereja.

Shellabear 2010: Sebab itu jika kelak aku datang, aku akan mengingatkan segala hal yang telah dilakukan olehnya, bagaimana ia menghina kami dengan kata-katanya yang jahat. Seolah-olah belum cukup, ia bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara kita, melainkan orang-orang yang hendak menerima mereka pun dihalanginya serta dikeluarkannya dari jemaah.

KS (Revisi Shellabear 2011): Sebab itu jika kelak aku datang, aku akan mengingatkan segala hal yang telah dilakukan olehnya, bagaimana ia menghina kami dengan kata-katanya yang jahat. Seolah-olah belum cukup, ia bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara kita, melainkan orang-orang yang hendak menerima mereka pun dihalanginya serta dikeluarkannya dari jemaah.

Shellabear 2000: Sebab itu jika kelak aku datang, aku akan mengingatkan segala hal yang sudah diperbuatnya, bagaimana ia menghina kami dengan perkataannya yang jahat. Seolah-olah belum cukup, ia bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara kita, melainkan orang-orang yang hendak menerima mereka pun dihalanginya serta dikeluarkannya dari jemaah.

KSZI: Ketika aku ke sana nanti, aku akan mendedahkan segala yang telah dilakukannya, iaitu memfitnahkan kami dengan pelbagai perkara jahat yang dusta sama sekali. Bukan itu sahaja, dia tidak mahu menerima saudara-saudara seiman apabila mereka datang. Malah dia menghalang orang yang hendak menyambut saudara-saudara itu, dan dia cuba mengusir mereka keluar daripada jemaah.

KSKK: Maka apabila aku datang nanti, aku akan memberi peringatan kepadanya, karena ia telah menistai aku dengan perkataan yang jahat. Ia tidak puas berbuat demikian, dan ia tidak mau menerima sahabat-sahabat itu dan malah melarang orang yang hendak menerima mereka, dan mengucilkan mereka dari umat.

WBTC Draft: Apabila aku datang, aku akan menjelaskan semua perbuatan yang dilakukannya. Ia berdusta dan mengatakan yang jahat tentang kami. Bukan hanya itu yang dilakukannya. Ia tidak mau menolong saudara-saudara yang melayani Kristus. Bahkan ia juga mencegah orang yang mau menolong saudara-saudara itu. Ia membuat mereka itu meninggalkan jemaat.

VMD: Apabila aku datang, aku akan menjelaskan semua perbuatan yang dilakukannya. Ia berdusta dan mengatakan yang jahat tentang kami. Bukan hanya itu yang dilakukannya. Ia tidak mau menolong saudara-saudara yang melayani Kristus, bahkan dia juga mencegah orang yang mau menolong saudara-saudara itu. Ia membuat mereka itu meninggalkan jemaat.

AMD: Jika nanti aku datang, aku akan menunjukkan semua perbuatannya. Ia memfitnah kami dengan kata-kata yang jahat. Tidak hanya itu saja, ia juga tidak mau menerima dan membantu orang-orang percaya. Bahkan, ia juga melarang orang-orang lain yang ingin menolong mereka. Jika orang-orang ini tetap menolong mereka, ia akan mengeluarkan mereka dari gereja.

TSI: Oleh karena itu, waktu saya datang, saya akan menyatakan berbagai perbuatan yang sudah dia lakukan— yaitu cerita palsu dan hal-hal jahat yang dia katakan tentang kami. Dia juga tidak mau menerima saudara-saudara seiman yang datang ke tempat itu. Dan bukan itu saja, dia bahkan melarang orang-orang yang mau menolong saudara-saudara seiman itu. Dan kalau ada anggota jemaat yang masih melakukan hal seperti itu, dia mengeluarkan orang-orang itu dari jemaat.

TSI3: Oleh sebab itu, waktu saya datang nanti, saya akan menceritakan berbagai perbuatan yang sudah dia lakukan, yaitu cerita bohong dan hal-hal jahat yang dia katakan tentang kami. Dia juga tidak mau menerima saudara-saudara seiman yang datang ke sana. Bukan hanya itu, dia bahkan melarang siapa pun yang mau menolong saudara-saudara seiman itu. Dan kalau ada anggota jemaat yang masih berusaha membantu, dia mengeluarkan mereka dari jemaat.

BIS: Nanti kalau saya datang, saya akan membongkar segala sesuatu yang telah dilakukannya, yaitu tentang hal-hal jahat dan dusta yang ia ucapkan tentang kami! Tetapi semuanya itu belum cukup untuk dia. Pada waktu teman-teman sesama Kristen itu datang, ia tidak mau menerima mereka. Malah ia melarang orang-orang yang mau menerima saudara-saudara itu, dan ia menyuruh orang-orang itu keluar dari jemaat!

TMV: Apabila aku datang kelak, aku akan mendedahkan segala sesuatu yang telah dilakukannya, iaitu hal-hal jahat dan dusta yang dikatakannya tentang kami. Tetapi semua itu belum lagi cukup baginya. Dia tidak mahu menerima saudara-saudara Kristian semasa mereka datang. Bahkan dia menghalangi orang yang mahu menyambut saudara-saudara itu, dan dia berusaha untuk menghalau mereka keluar daripada jemaah!

BSD: Oleh karena itu, kalau saya datang kelak, saya akan membongkar semua yang telah dilakukannya, yaitu hal-hal jahat dan cerita bohong yang ia ucapkan tentang kami. Tampaknya ia belum puas dengan semua itu. Ia bahkan tidak mau menerima orang-orang Kristen yang datang ke tempat itu. Lebih dari itu, ia malah melarang orang-orang yang mau menyambut sesama kristen itu, dan mengeluarkan orang-orang itu dari jemaat.

FAYH: Bila aku datang akan kuceritakan kepadamu mengenai perbuatan-perbuatannya dan hal-hal buruk yang dikatakannya tentang aku dan bagaimana kasarnya kata-kata yang diucapkannya. Ia bukan saja tidak mau menerima penginjil-penginjil yang sedang dalam perjalanan mereka, melainkan juga melarang orang-orang lain menerima mereka, dan bila mereka tidak menurut, ia berusaha mengasingkan mereka dari gereja.

ENDE: Sebab itu kalau nanti aku datang, akan kuperingatkan segala perbuatannja jang dilakukannja itu: pada waktu jang sama ia sudah menistai kami dengan kata-kata jang kasar dan seolah-olah tak tjukup itu baginja, karena bukan sadja ia sendiri tidak mau menerima saudara-saudara itu, melainkan djuga ia melarang orang-orang menerima mereka, dan mengutjilkan mereka keluar dari umat.

Shellabear 1912: Sebab itu jikalau aku datang kelak aku ingat akan segala pekerjaan yang diperbuatnya itu, serta dinistakannya akan kami dengan perkataannya yang jahat itu; maka itu pun tidak cukup: karena bukan saja ia sendiri tidak menyambut saudara-saudara kita, melainkan orang yang hendak menyambut pun ditegahkannya, serta ditolakkannya dari dalam sidang.

Klinkert 1879: Sebab itoe apabila akoe datang kelak akoe akan mengingatkan perkara jang diboewatnja, ija-itoe ija beleter dengan perkataan kadengkian lawan kami; maka belom tjoekoep ini, lagi tamaoe ija menerima segala saoedara dan ditegahkannja poela orang jang hendak menerima dia dan ditoelaknja mareka-itoe kaloewar dari dalam sidang.

Klinkert 1863: Sebab itoe, kapan akoe nanti dateng, bolih akoe inget sama segala perboewatan, jang dia berboewat, ija-itoe tjerewetnja dengan perkataan jang djahat lawan kita; maka tra-tjoekoep itoe, lagi dia tra-maoe terima sama itoe soedara-soedara, serta dia tegahken orang, jang maoe terima sama dia-orang, dia toelak sama dia-orang dari dalem pakoempoelan.

Melayu Baba: Sbab itu, kalau sahya datang, sahya nanti ingat pkerja'an-nya yang dia buat itu, ia'itu yang dia maki kita dngan perkata'an yang jahat: dan dia t'ada puas dngan ini, kerna bukan saja dia sndiri t'ada sambot sudara-sudara itu, ttapi orang yang mau sambot pun dia tahankan pula, dan buangkan kluar eklisia.

Keasberry 1853: Subab itu, apabila aku datang kulak, maka bulihlah aku ingat akan sagala purbuatan yang dipurbuatnya itu, iya itu bleter dungan purkataan yang dingki mulawan kami: ta'chukop itu, tiada pula mau ditrimanya akan saudara saudara itu, surta ditugahkannya pula orang yang handak munurima akan orang orang itu, maka ditolakkannyalah akan dia deri dalam sidang jumaat.

Keasberry 1866: Sŭbab itu, apabila aku datang kŭlak, maka bulihlah aku ingat akan sagala pŭrbuatan yang dipŭrbuatannya itu, iya itu bliter dŭngan pŭrkataan yang dŭngki mŭlawan kami, ta’chukop itu, tiada pula mahu ditrimanya akan saudara saudara itu, sŭrta ditŭgahkannya pula orang yang handak mŭnŭrima akan orang orang itu, maka ditolakkannyalah akan dia deri dalam sidang jŭmaah.

Leydekker Draft: Sebab 'itu djikalaw 'aku datang, maka 'aku 'akan meng`ingatkan segala kardjanja jang debowatnja 'itu, sambil tjura 2 dengan babarapa perkata`an jang djahat lawan kamij: dan sedang segala 'ini, maka 'ija sendirij tijada menjambot segala sudara laki 2, dan menagahkan segala 'awrang jang mawu berbowat 'itu, dan membowang dija kaluwar deri dalam djamaxat.

AVB: Ketika aku ke sana nanti, aku akan mendedahkan segala yang telah dilakukannya, iaitu memfitnahkan kami dengan pelbagai perkara jahat yang dusta sama sekali. Bukan itu sahaja, dia tidak mahu menerima saudara-saudara seiman apabila mereka datang. Malah dia menghalang orang yang hendak menyambut saudara-saudara itu, dan dia cuba mengusir mereka keluar daripada jemaah.

Iban: Nya alai, enti aku datai ila, aku deka mantaika utai ti udah dikereja iya, laban iya bejaku bula pasal aku. Nyadi laban iya enda puas ati ngereja nya, iya lalu enggai nerima penatai bala menyadi, sereta nagang orang ke deka nerima penatai sida, lalu muai orang nya ari eklisia.


TB ITL: Karena <1223> itu <5124>, apabila <1437> aku datang <2064>, aku akan meminta perhatian <5279> atas segala perbuatan <2041> yang <3739> telah dilakukannya <4160>, sebab ia meleter <5396> melontarkan kata-kata <3056> yang kasar terhadap kami <2248>; dan <2532> belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak <3361> <3777> mau menerima <1926> saudara-saudara <80> yang datang, tetapi juga mencegah <2967> orang-orang, yang mau <1014> menerima mereka dan <2532> mengucilkan <1544> orang-orang itu dari <1537> jemaat <1577>. [<846> <4190> <714> <1909> <5125> <846> <2532>]


Jawa: Mulane besuk satekaku bakal dakwelehake kang dadi panggawene, anggone crewet ngala-ala kanthi tembung-tembung kang kasar marang aku kabeh, lan ora trima mangkono bae, malah nganti dheweke dhewe ora mung ora gelem nampani marang para sadulur kang teka bae, nanging sapa kang arep nampani wong-wong mau padha dicegah, sarta disebratake saka ing pasamuwan.

Jawa 2006: Mulané, bésuk samangsa aku teka bakal dakélingaké kang dadi panggawéné, sabab wis ngundhat-undhat nganggo tembung kasar marang aku kabèh; lan ora trima mangkono baé, malah wong mau ora mung emoh nampani para Saduluré tunggal pracaya kang teka baé, nanging sapa kang arep nampa wong-wong mau padha dipenggak, sarta disébrataké saka pasamuwan.

Jawa 1994: Mulané mbésuk satekaku bakal dakwelèhaké sing dadi penggawéné, yakuwi bab enggoné ngala-ala marang aku sakanca klawan dora-cara. Malah ora mung kuwi waé. Nalika sedulur-sedulur sing ngabaraké Injil kuwi teka, ditulak déning Diotrèfès. Sapa sing arep nampani sedulur-sedulur mau padha ditampik, lan disébrataké saka pasamuwan.

Jawa-Suriname: Mbésuk nèk aku teka aku bakal nggarap klakuané dèkné kuwi. Diotrifes kuwi ngolok-olok lan ngomong-omongké sing ora-ora bab aku lan sedulur-sedulur sing nyambutgawé kanggo Gusti karo aku. Ora namung kuwi waé, nanging wani nulak sedulur-sedulur sing pada teka arep ngabarké pituturé Gusti mbarang. Iku durung lega, awit sapa sing nampa sedulur-sedulur mau pada dialang-alangi lan dietokké sangka pasamuan.

Sunda: Engke lamun sim kuring ka ditu kalakuanana rek diomongkeun, da eta teh ngagogoreng ka urang, nyebarkeun bohong. Teu cukup ku sakitu, da carekna eta dulur-dulur urang teh moal rek ditarima. Malah ngati-ngati ka nu sejen ulah aya anu daek narima. Lamun aya anu daek narima arek diusir ti jamaah!

Sunda Formal: Engke, upama simkuring ka dinya, kalakuanana rek dibolekerkeun. Gawena, ka ditu ka dieu, ngan ngomongkeun bae simkuring sarta omonganana, mani nyararugak. Teu anggeus ku sakitu bae sabab ka dulur-dulur anu anyar datang oge, mani embung narima. Aya anu arek narima ge, ku manehna dihalang-halang; malah antukna dikaluarkeun pisan ti jamaah!

Madura: Dhaggi’ mon kaula ampon napa’ ka’anja, kaula mokka’a sadajana se ampon elakone oreng ganeka, enggi paneka ra-parkara se jahat ban lecek se ekoca’agi oreng ganeka parkara kaula sadaja! Nangeng ganeka sadaja gi’ ta’ cokop monggu ka oreng ganeka. E bakto ca-kanca sasama Kristen ka’issa’ dhateng, oreng ganeka ta’ poron narema. La’-mala’ alarang reng-oreng se narema’a reng-oreng Kristen se dhateng ganeka, ban oreng ganeka nyoro reng-oreng gella’ kalowar dhari jema’at!

Bauzi: Labihàmu eho ba uba lem di ame da Diotrefes aho faina meedaha im ahebu um biem bake eho uba ahate vou le fi deda tame. Ame da labe aho faina meedam di gi nehame meedam bak. Aho dam amomoi bake le, “Im fà vàhàdese,” lahame fa iba it feàtàdam labe giomim vameadam bak. Gi lada lamota aho faidehe vabak. Abo imti Kristus bake tu vuzehi meedam dam totbaho labe abo Alam Im Neàna vou vameatedam dam labe num debu ibidate lefum di aho ba gut ve num abadate ousu vou im vabak. Ba na ohume lodam vabak. Labi laha um dam totbaho labe ame dam lam iba lehemu im numa ve vou izesome modeha ame da Diotrefes labe vedi neha. “Ame dam lam a ve um numa vou oli imule,” lahame gagu mali meeda. Labi laha um dam totbaho labe im num ame dam laba malehe vaba gagome vou ihi bake faki meedam labe Diotrefesat vedi neha, “Iho vazisi Ala bake vou baedam num niba uho a vi tau vazisi oli Ala bake vou baedamule,” lahame maliam dàt modem bak. Aho labihasu meedaha bak lam faobe eho uba lem di ahatet vameada tame.

Bali: Ento kranane yening tiang suba teka, ditu tiang lakar nlehtehang saluiring paundukan ane suba laksanayanga, nah ento unduknyane suba nganistayang iraga muah unduknyane mobab. Buina tusingja tuah amonto dogen, ia masih tusing nyak nampi paranyamane ane nekain pasamuane, buina ia nombahang anake ane makeneh nampi paranyamane ento, tur anake ento nagih sepekanga uli pasamuane.

Ngaju: Kareh amon aku dumah, aku mungkar kare taloh handiai je jari ilaluse, iete tahiu kare taloh papa tuntang tanjaro je insanae tahiu ikei! Tapi taloh handiai te hindai sukup akae. Katika kare pahari sama-sama Kristen dumah, ie dia maku manarima ewen. Malah ie mangahana kare oloh je handak manarima kare pahari te, tuntang ie manyoho kare oloh te balua bara ungkup!

Sasak: Laun lamun tiang dateng, gen tiang ingetang selapuq hal saq sampun ie laksaneang, nike mengenai hal-hal jahat dait duste saq ie ucapang mengenai tiang pade! Laguq selapuqne nike ndẽqman cukup tipaq ie. Lẽq waktu semeton-semeton nike dateng, ie ndẽq mẽlẽ nerimaq ie pade. Malahan ie balaq dengan-dengan saq mẽlẽ nerimaq semeton-semeton nike, dait ie suruq dengan-dengan nike sugul lẽman jemaah!

Bugis: Rékko poléka matti, maéloka bongkara’i sininna séuwa-séuwaé iya puraé napogau’, iyanaritu passalenna gau’-gau’ majaé enrengngé bellé iya puraé napowada passaletta! Iyakiya iya manennaro dé’pa nagenne untu’ aléna. Ri wettu sellao-sellao pada-padatta Kristénro polé, dé’ namaélo tarimai mennang. Mala nattéyangngi sining tau iya maéloé tarimai iyaro saudara-saudaraé, enrengngé nasuroi sining tauwéro massu polé ri jema’é!

Makasar: Punna battua’ sallang, eroki kubicara anjo passala’ apa-apa le’baka nagaukang iamintu kaja’dallanga siagang bicara balle-ballea, ia le’baka nacarita ri sesena ikambe! Mingka tagannakapi anjo sikammaya mae ri ia. Ri wattunna battu anjo aganta ngaseng paranta tu Karisteng, taerokai antarimai ke’nanga. Ba’lalo napisangkai tau eroka antarimai ke’nanga, siagang nasuroi ke’nanga assulu’ battu ri jama’aka!

Toraja: Iamoto iake saena’ la kupakilala tu mintu’ penggauran napogau’, belanna mangkamokan natelle kada mabiri’; apa tae’pa nasangai silasa to, belanna tangia manna kumua manoka untarimai mintu’ to mai siulu’, sangadinna nagagai duka tu tau la morai untarima tau iato mai, sia natassu’i lan mai kombongan.

Duri: Ratupa' mati', kupau ngasanni to panggaukan gaja'na, iamo to naanggasankan kada. Te'da na ia manda joo, apa ia tonna ratu to padanta' tomatappa', cia'i ntarimai, kannori naanggai to tau madoang ntarimai, napasunni lan mai jamaa.

Gorontalo: Sababu uwito, tou wau monao mayi ode olemu, wau ma motombangayi nga'amila u ma hepilohutuliyo, sababu tiyo helomitana olau wawu helolo-loiyawa lo ukasari olau. Wawu dila bo wambao uwito, tiyo olo dila yinawo mololimo ta henao-naowa hepopotunggula lo habari tomimbihu ti Isa Almasih. Tiyo olo hemongentela mongowutata ngoimani ta ohila mololimo olimongoliyo wawu hemopobontiao olimongoliyo to jama'ati.

Gorontalo 2006: De wonu watia monao̒ mai, watia mamo monggali totoonulalo hitua-tuawaua umaa pilohutulio, deu̒ito-yito pasali lo susuu-aliyaalo u moleeto wau yimbulo u yiloiyalio pasali olamiaatia! Bo ngoa̒amilalo boito diipo motuuu̒de to olio. Tou̒ mongo sahabati timongota lo Nasara boito lonao̒ mai, tio diila lohuto lololimo olimongolio. Tumbao̒ tio helodini tahi huutowa mololimo mongo wutato boito, wau tio helo poa̒hu tau-tauwala boito yilumualo lonto jamaa̒!

Balantak: Mbaka' kalu i yaku' taka, pa'ase'onku kada' pakanasai a upa men limangonna, gause ia nengeneengkon wurung men ba'idek na ko'omai. Wawauna men koiya'a sianpo kinodaana. Ia taasi' tongko' kundakon utus sa'angu' kaparasaya'an men taka, kasee ia uga' mongkokundakon mianna jama'at men nangalaboti mian men tumaka iya'a. Ia nanggau'kon mian men nangalaboti pataka i raaya'a notonguar na jama'at.

Bambam: Dadi sulepä' matim mane kupomakalesoanni jumaa' indo napaboboi bäbäkam tula'. Anna tä' angga mandi ia too si napogau', sapo' si mokapi untahima solasubunta to matappa' anna tä' umpäbäi jumaa' untahima indo solasubunta to matappa'. Anna maka' deem untahimai, si naäläi illaam mai jumaa'.

Kaili Da'a: Jadi tempo aku marata ri setu kana kutesa mpakanoto ka komi nuapa pura to nikawiana, sabana powiana etu naja'a mpu'u. Nadea tesa dawa to naja'a mpu'u to niulina ewa kami. Pade da'a aga etu. Tempo roa-roata topomparasaya narata ri setu, i'a da'a nadota mantarima ira riara njapona. Pade i'a nombatagi topomparasaya ntanina ri setu mantarima ira. Pade ira to da'a nantuki tesana etu nisuwurakana nggari tatongo topomparasaya.

Mongondow: Tuamai, aka aku'oi mamangoidon, yo daitonkudon o'umanon im bayongan inta pinomianya, inta kopiadon mongonguman kon soaáḷ mita uboḷ sim mopora'a-ra'atmai ko'i nami! De'emanbií doman tongaí tua im pinomianya, sing kowakutu ing ki utat mita naton tumpaḷa Keresten namangoi, doií in sia notarima ko'i monia. Sedang bo ilarangnyabií in intau mita inta mo'ibog motarima kon utat mita tatua, nodapot im pinoḷuainyadon in intau mita tatua kom bonu in jama'at!

Aralle: Dahi ponna malaä' lambi' mating, mane kupamalesoing jumaa' yato tula' tahuhu ang napalele didioki'. Anna dai dia supu yato si nababe, ampo' datoe' naaku untahimbo solata to mampetahpa' anna dai umpabei jumaa' untahimbo yatoii. Anna ponna ke ahai ang untahimbo yato solata, ya' si naalai yaling mai di jumaa'.

Napu: Mewali, ane hawena deade, ina kupakanotoako babehiana au kadake. Ia mosalai liliungkai agayana bara tou pesalaina. Hai bara iti pea au nababehi. Ane halalunta au moanti Ngkora Marasa mehupehe i boeami, barahe natarima, hai nakonto worihe tauna au mounde motarima. Hai hema-hema au mounde motarima topoanti Ngkora, napopelohohe hangko i jumaa.

Sangir: Hẹ̌dowen iạ marěnta e, iạ sarungbe mapẹ̌tahěndungu patikụ apan nịkakoạ e patikụ kararal᷊akisẹ̌ dingangu konti iwẹ̌berane maul᷊ị i kami e! Kaiso kěbị ene mang tawe nakạsahe kapulune. Ene, naung piạ manga hapị e tau Sahani kụ narěntạ e, ute i sie kawe tawe mapulu měnarimạ i sire. Katewe i sie mundangu nẹ̌sědingu taumata apan mapulu měnarimạ u manga anạ u sěmbaụ ene, ringangu i sie něndolohi sire ene apasẹ̌bang bọu ral᷊ohon jamaatẹ̌ e.

Taa: Wali boros gombo to maja'a to to'onya mampakasala kami. Pei si'a ojo etu inikanya, pasi ia bo'onya mampalinggona pua'i ngkita to rata pasi ia mangayolis tau to yusa to rani mampalinggona sira. Pasi ane re'e tau to tiroo rani mampalinggona tau to rata etu, ia taa mangabiaka tau etu masua ri tempo ngkasiromu ngkomi to mangaya. Wali see naka ane aku rata resi komi aku damanganto’oka komi mampakaroo palaong to maja'a to naika i Diotrepes etu.

Rote: Mahani te, metema au ne'i soona, de'i fo au ofe heni basa tatao-nono'in lala'ena, fo nde tatao-nono'i mangalaun ma masapepeko-masandandalin neu ami a! Tehu tatao-nono'in ndia, beita dai fan. Nai lelek fo nonoo Salani kala leu leo kota ndia leu boeo, ana ta nau sipo kasa fa. Lena-lenak bai, nafa'da hataholi mana sipok tolanook sila la, fo ladenu hataholi sila kalua la'oela Salani kala!

Galela: Komagena so done ma orasi kadoka tomasidiado asa ngohi o bi nyawa manga simaka, de ma ngale to una awi manara moi-moi magena asa ngohi takalaki. Awi manara o gulai magena ma ngale ngomi womikalaki de awi edekati gena o ronga ma dorou womigaka. De lo magegena una awi sininga isanangi waasi so nakoso o nyawa ipipiricaya kanaga inakurumi so ngone bilasu pangaho qaloha gena, una masirete ka woholu. De lo o nyawa ma binuka nakoso kanaga yodupa imakangaho qaloha, de una wasimahawa de lo wodupa o gogobu manga rimoi ma rabano ona magena wasisupu.

Yali, Angguruk: An hambeg waruhukteg hun inowen turuk ane fahet nenele sahaluhuk. At inowen ele siyag toho uruk lit nit nenebug uruk. Nit nunubam eneg per enepmin puk fug angge wene hiyag isil laruk inap arimano oho nibam hondoko kilap enepmin peruk eleg. It hondoko kilap eneptuk inap arimano unubam imbisiyek ulug per eneptuk lit Allah umalikisi men welatihip fug ulug yanggaloho wilip eneptuk.

Tabaru: Dua nako ngoi toboa, 'asa de tosikokisupu 'iodumu gee wadi-diaiokau ge'ena la 'okia sonaa 'ito-torou de 'o ngeluku gee wosidemo-demo ma ngale mia ronga ma dorou wodiai. De wamaoku kowosanangiwasi de ge'ena 'iodumu. Gee nanga ma-manai yongaku-ngaku yoboa, 'una wakiitomo, de kiaka naga gee yakidawo-dawongo nanga 'esa moi go'ona, 'una kowosidabiwa de wakisuloko 'o nyawa-nyawa go'ona yosupu 'o jamatioka.

Karo: Erkiteken si e, sanga aku reh pagi ku bongkar nge kai si nggo ibahanna eme penghinan ras cakap si la tuhu si ikatakenna kerna kami. Labo terjeng je saja; lebih asa si e la ia nggit ngalokenca senina-seninanta kalak Kristen e adi ia reh, janah iambatina pe kalak gelah ula ngaloken senina-seninanta e, dingen iusahakenna pedaratsa i bas perpulungen nari!

Simalungun: Halani ai, anggo roh ahu, tarsingatanku ma pambahenanni ai, ai ma na pasambor-samborhon hanami marhitei hata-hata, anjaha seng sonang uhurni singgan sonai tumang, manjua do ia manjalo sanina in, anjaha ilanglangi na sihol manjalo, ipabali humbani kuria in.

Toba: Dibahen i, anggo dung ro ahu, taringotanku ma pambahenna i, na niulana manihasnihasi hami marhitehite angka hata na roa. Jala ndang sombu dope rohana disi; ai laos so dijangkon do angka dongan i, diambat do angka na ringkot roha jala dipabali do sian huria.

Dairi: Roh kessa aku sikali èn, kutersèngèti mo ulah-ulahna i, imo kejahatenna dekket luapna lako mengelèai kami! Oda pellin i kessa tupèh, ai tikan roh dengan samah Kristen, oda uè ia menjalo janah dekket ngo kalak siuè menjalo pè gabè igerra, janah ipellaus ngo dengan idi i kuria i nai.

Minangkabau: Isuak jikok ambo datang, ambo ka mambongka sagalo sasuatu nan lah dikarajokannyo, iyolah tantang parkaro-parkaro nan jahek sarato jo duto, nan inyo katokan tantang diri kami! Tapi kasadonyo tu alun cukuik untuaknyo. Dikutiko kanti-kanti sasamo Kristen tu bi tibo, inyo indak namuah doh manarimo urang-urang tu. Malah inyo managah, urang-urang nan namuah manarimo sudaro-sudaro tu, inyo suruah kaluwa dari jamaat!

Nias: Na so ndra'o dania, ba ufatunõ ngawalõ zi no ifalua, sanandrõsa ba ngawalõ zi lõ sõkhi ba faya si no iw̃a'õ! Ba fefu da'õ lõ nasa tobõnõ khõnia. Me inõtõ tohare ndra awõda ndrotondroto Niha Keriso andrõ, lõ omasi ia itema ira. Itenaw̃a na'i niha somasi manema ira talifusõ andrõ, awõ wa i'efa'õ niha da'õ banua Niha Keriso.

Mentawai: Amoian geti aku poiliatkungan nia sangamberi sigalaiakenennia, iaté pagalaiat pukakataí nia samba pabokoatnia, ipabara tiboiet pagalaiat tubumai! Tápoi bulat tápei sesegé bagania galai tubunia kelé nenda. Ka tetret araoi saalei pasasambadda tai Kariten, bulat tá iobá isiló sia. Tápoi aikeraaké lé sia siobá masisiló sasarainanta néné, bulé buí rasiló sia, samba lepá, kuanangan bulé rabelaaké sia ka paamian!

Lampung: Kanah kik nyak ratong, nyak haga ngebungkar sunyin hal sai radu dilakukoni, yakdo tentang hal-hal jahat rik buhung sai ia ucakko tentang sekam! Kidang sunyinni ano makkung cukup untuk ia. Waktu kantik-kantik peperda Kristen udi ratong, ia mak haga nerima tian. Malah ia ngelarang jelma-jelma sai haga nerima puari-puari udi, rik ia ngayun jelma-jelma udi luah jak jemaah!

Aceh: Teuma watée ulôn teuka, lôn reuloh banmandum peue-peue mantong nyang ka jipeubuet nyan, na kheueh keuhai-hai nyang jeuhet dan haba sulet nyang jipeugah keuhai kamoe! Teuma banmandum nyan gohlom seb keu jihnyan. Bak watée rakan-rakan nyang ureuëng Kristen nyan teuka, jihnyan hana jitem teurimong awaknyan. Dan jitam soe-soe mantong ureuëng nyang jikeuneuk teurimong awaknyan, dan jihnyan laju jiyue teubiet bandum awaknyan nibak jeumaáh!

Mamasa: Sapo angku saepa matin angku popentingngalloanni angganna gau' kadakena, iamo tokke'kan nakondo-kondoan kada. Anna ta'pa te angga napogau'e, sapo simokapi untarima sa'do'doranta ke la tamai tondokna, tae' toi umpabeai kombonganna to mangngorean untarima inde sa'do'dorantae. Ianna dengan tau untarimai, naalai illaan mai kombonganna to mangngorean.

Berik: Ai jam ajep fornaram, kapkaiserem jei aa jes eyebilirim ga as nasibene. Kapka jei aa jes eyebilirim ga enggam: Jei taterisi afaf-afafaiserem jes nasbili nem temawer. Ane jetefeneryan, jei nem afelen mesna aa jei ge forobuwetyaram, jei jam tebabiyen jelem jenabe. Ane angtane nelem afelen mesna aa jei ge forobuwetyaram aa jei ne tebabuwenaram, Diyotrefes jei enggam balbabili, "Safnant, angtane jeiserem ijama tebabiyen!" Ane angtane nelem afelen mesna aa jei ge forobuwetyaram aa jei ne tebabuwenaram, Diyotrefes jei jemata Yesusmanaiserem jewer jam gam surbobili.

Manggarai: Landing hitu émé maik aku cepisa, aku te cehéng tu’ung hi Diotréfés hitu, ai hia pandé da’at agu pandé wau ngasang daku. Toé hanang hitu. Hia kolé toé tiba asé-ka’é ca imbi situt mai ba toing molor. Ngot ré’ings liha weki serani kudut néka tiba ata situ. Weki serani situt tiba isé wurs liha.

Sabu: Do medae kinga dakka ya hine, domedae ri ya ta megalli hari-hari ne nga we ne do alla petao ri no, jhara lua apa nga kerewe nga pote-appi do alla pepale ri no jhara lua jhi. Tapulara hari-hari ne napoharre waji de dho tu no. Ta dhai ta dakka ne ihi anga-ihi anga do Herani hela'u he, wae dho no ta hammi ne tuahhu do na harre. Rihi ri ko ti naanne, labba ri ko ri no ne ddau-ddau do ddhei ta hammi ne tuahhu do na harre, jhe lii no pa ddau-ddau do na harre ta mahhu-anni ngati jemaat.

Kupang: Jadi kalo beta pi situ, nanti beta buka taráng-taráng soꞌal apa yang dia ada bekin. Te dia omong putar-balek, ko mau kasi jato sang kotong. Lebe-lebe lai, dia tola buang Tuhan pung orang dong yang datang di situ. Ais dia ju ada tusu-tusu sodara-sodara di situ, ko jang tarima sang itu orang dong.

Abun: Sane ji ba ku nin mone yo, ji kibot suk mwa gato an ben ne subere bor wa yé mwa jam. An ki men gum ibit ket kwayo-kwayo. An ki bi sukdu-i ibit subot men ne yo tep nde, wo an ben sukibit yo ó sare do, an bariwa men bi nji, ye Kristen ma mone. Or o, an duyawa yé gato iwa ós ye Kristen ne, ete an syun yé gato iwa ós ye Kristen gato ma ne titi wé subere yé ne yo sok ari si nje mo nu ari ne o nde.

Meyah: Ofa ocuwei mar rourou gij memef gu rusnok enjgineg. Noba mar ongga oska ekirsa bera, ofa onofij mifmin rusnok insa koma ongga rujoftuftu rot Yesus oga guri. Beda ofa tein eyahehir joug rua ongga rudou os ruftuftu rot Yesus oga noba ekemeji rua jeska Mod Ari jah suma. Jefeda erek didif dija jah suma, beda didif dumocunc mar insa koma ongga ofa ontunggom rot tomnomna gu rusnok nomnaga jah suma tein si.

Uma: Jadi', ane rata-a-damo mpai', kuwongka po'ingku-na to dada'a pai' petuntui'-na hi kai'. Uma muntu' toe to nababehi. Meliu ngkai toe, ane ompi'-ta to mpokeni Kareba Lompe' mehani hi ngata-ni, oja'-i mpotarima-ra. Pai' natagi wo'o-ra to doko' mpotarima-ra, pai' uma-pi napiliu-ra mesua' hi pogamparaa.

Yawa: Maisyare omai ti, arono indati risyore, syo Diotrepes apa ayao kakai po reansaura tantunawi raura kakavimbe weti wapo raen. Weramu webo raije ramu, yara ana ngkakai kaijinta po rave tavonare so: arono arakovo wo ayao Amisy ravov inta ude, weamo ponae mansai tavon, po maugave usisa apa yavare raije ramu. Naije tavon vatano nanawirati ubeker ware wo arakove umaso maugavere, po maorai tavon muno po mawatambe wusya anugano Amisye raora.


NETBible: Therefore, if I come, I will call attention to the deeds he is doing – the bringing of unjustified charges against us with evil words! And not being content with that, he not only refuses to welcome the brothers himself, but hinders the people who want to do so and throws them out of the church!

NASB: For this reason, if I come, I will call attention to his deeds which he does, unjustly accusing us with wicked words; and not satisfied with this, he himself does not receive the brethren, either, and he forbids those who desire to do so and puts them out of the church.

HCSB: This is why, if I come, I will remind him of the works he is doing, slandering us with malicious words. And he is not satisfied with that! He not only refuses to welcome the brothers himself, but he even stops those who want to do so and expels them from the church.

LEB: Therefore, if I come, I will call attention to _the deeds he is doing_ , disparaging us with evil words. And not being content with these, he does not receive the brothers himself, and he hinders those wanting [to do so] and throws [them] out of the church.

NIV: So if I come, I will call attention to what he is doing, gossiping maliciously about us. Not satisfied with that, he refuses to welcome the brothers. He also stops those who want to do so and puts them out of the church.

ESV: So if I come, I will bring up what he is doing, talking wicked nonsense against us. And not content with that, he refuses to welcome the brothers, and also stops those who want to and puts them out of the church.

NRSV: So if I come, I will call attention to what he is doing in spreading false charges against us. And not content with those charges, he refuses to welcome the friends, and even prevents those who want to do so and expels them from the church.

REB: So when I come, I will draw attention to the things he is doing: he lays nonsensical and spiteful charges against us; not content with that, he refuses to receive fellow-Christians himself, and interferes with those who would receive them, and tries to expel them from the congregation.

NKJV: Therefore, if I come, I will call to mind his deeds which he does, prating against us with malicious words. And not content with that, he himself does not receive the brethren, and forbids those who wish to, putting them out of the church.

KJV: Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth [them] out of the church.

AMP: So when I arrive, I will call attention to what he is doing, his boiling over {and} casting malicious reflections upon us with insinuating language. And not satisfied with that, he refuses to receive {and} welcome the [missionary] brethren himself, and also interferes with {and} forbids those who would welcome them, and tries to expel (excommunicate) them from the church.

NLT: When I come, I will report some of the things he is doing and the wicked things he is saying about us. He not only refuses to welcome the traveling teachers, he also tells others not to help them. And when they do help, he puts them out of the church.

GNB: When I come, then, I will bring up everything he has done: the terrible things he says about us and the lies he tells! But that is not enough for him; he will not receive the Christians when they come, and even stops those who want to receive them and tries to drive them out of the church!

ERV: When I come, I will talk with him about what he is doing. He lies and says evil things about us, but that is not all. He refuses to welcome and help the believers who travel there. And he will not let others help them. If they do, he stops them from meeting with the church anymore.

EVD: When I come, I will talk about what Diotrephes is doing. He lies and says evil things about us. But that is not all he does! He refuses to help those brothers {who are working to serve Christ}. Diotrephes also stops those people who want to help the brothers. He makes those people leave the church (group of believers).

BBE: So if I come, I will keep in mind the things he does, talking against us with evil words: and as if this was not enough, he does not take the brothers into his house, and those who are ready to take them in, he keeps from doing so, putting them out of the church if they do.

MSG: If I come, you can be sure I'll hold him to account for spreading vicious rumors about us. As if that weren't bad enough, he not only refuses hospitality to traveling Christians but tries to stop others from welcoming them. Worse yet, instead of inviting them in he throws them out.

Phillips NT: If I do come to you, I shall not forget his actions nor the slanderous things he has said in spite against us. And it doesn't stop there, for he refuses to welcome the brothers himself, and stops those who would like to do sohe even excommunicates them!

DEIBLER: So, when I arrive there I will publicly tell what he does: He tells others evil nonsense about us in order to harm us by what he says, and he is not content with only doing that. He himself refuses to receive the fellow believers who are traveling around doing God's work, and he also stops those who want to receive them by expelling them from the congregation.

GULLAH: So den, ef A come, A gwine taak bout wa e da do, da shrow slam at we wid bad wod wa ain de trute. Bot dat ain nuff fa um. Wen Christian bredren come, e ain welcome um. An wen oda people wahn fa welcome um, e stop um, an e dribe dem wa wahn fa hep, outta de choch.

CEV: So if I come, I will remind him of how he has been attacking us with gossip. Not only has he been doing this, but he refuses to welcome any of the Lord's followers who come by. And when other church members want to welcome them, he puts them out of the church.

CEVUK: So if I come, I will remind him of how he has been attacking us with gossip. Not only has he been doing this, but he refuses to welcome any of the Lord's followers who come by. And when other church members want to welcome them, he puts them out of the church.

GWV: For this reason, when I come I will bring up what he’s doing. He’s not satisfied with saying malicious things about us. He also refuses to accept the believers we send as guests. He even tries to stop others who want to accept them and attempts to throw those people out of the congregation.


NET [draft] ITL: Therefore <5124>, if <1437> I come <2064>, I will call attention <5279> to the deeds <2041> he is doing <4160>– the bringing of unjustified charges against <5396> us <2248> with evil <4190> words <3056>! And <2532> not <3361> being content <714> with <1909> that <5125>, he not <3777> only refuses to welcome <1926> the brothers <80> himself, but <2532> hinders <2967> the people who want to do so <1014> and <2532> throws <1544> them out <1537> of the church <1577>!



 <<  3 Yohanes 1 : 10 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran