Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 4 >> 

1Bagitupawn, aku ini sa-awrang terpandjara di dalam maha besar Tuhan bernatsi-hetkan kamu akan berdjalan-djalan dengan sapatut-patut-nja, menurut panggilan itu, dengan jang mana kamu su-dah dapat terpanggil,

2Itupawn dengan sapunoh-punoh karandahan hati dan peri lombot manis, sedang kamu tahu menahan sa; aw-rang akan sa; awrang dengan pandjang hati di dalam pe-ngasehan,

3Sedang kamu meradjin-kan diri kamu, akan berpe gang persawatuan roch, itu-pawn awleh pengikat perda-me; an.

4Sawata djuga tuboh dan sawatu djuga roch, sabagi-mana lagi kamu sudah dapat terpanggil di dalam sawatu djuga pengharapan deri pada panggilan kamu;

5Sawatu djuga Tuhan, sa-watu djuga pertjaja, sawatu djuga permandian,

6Sawatu djuga Allah dan sawatu djuga Bapa bagi sa-kalijen, jang ada atas saka-lijen, dan awleh sakalijen dan di dalam sakalijen.

7Tetapi pada sasa; awrang di antara kami sudah deberi-kan nimet, menurut ukoran pemberian Tuhan CHRISTOS.

8Tagal itu Ija katakan: "Pada tatkala Ija sudah na-jik katinggi, Ija sudah antar bawa awrang jang tertangkap dan sudah memberi pembe-rian-pemberian pada manusija-manusija."

9Adapawn ini: "Ija su-dah najik ka; atas" apatah ar-tinja itu, melajinkan itu jang Ija lagi sudah turon di tam-pat-tampat jang kabawah di dunja ini?

10Dija itu, jang sudah tu-ron kabawah, itu Dija djuga jang sudah najik ka; atas, ter-lebeh tinggi deri pada segala langit, itupawn sopaja Ija me-munohi segala sasawatu.

11Dan Ija djuga sudah kasi barang awrang akan ra-sul-rasul, barang awrang akan nabi-nabi, barang awrang akan elindjili-elindjili, dan barang awrang akan gombala-gombala dan pengadjar-peng-adjar,

12Itupawn akan kasem-porna; an segala mutaki itu kapada pangkat pakardja; an, guna perusahan tuboh Tuhan CHRISTOS.

13Sahingga kami samowa berdatang kapada sawatu djuga iman dan pada pengenalan Anak laki-laki Allah, kapada sawatu laki-laki jang terlang-kap, kapada ukoran tahon-tahon umor kapunohan Tuhan CHRISTOS.

14Agar djangan kami ada lagi seperti anak-anak kitjil, terpusing dan terputar awleh sasawatu angin pengadjaran, itupawn awleh dusta perlente manusija-manusija, awleh da-ja-upaja dan tjeredik putar balik.

15Tetapi hendaklah kami menontut kabenaran di dalam hal pengasehan dan bertambah-tambah di dalam segala sasa-watu pada Dija itu, jang ada Kapala, ija itu Tuhan CHRIS-TOS.

16Deri dalam sijapa saga-nap tuboh itu, deperhubong dan deperikat sama-sama men-djadi sawatu djuga, itupawn awleh sakalijen anggawta jang baku-tongkat, menurut pa-kardja; an deri sasawatu baha-gian di dalam ukorannja, ber-awleh katambahan tuboh, itupawn akan perusahannja di dalam pengasehan.

17Adapawn sakarang aku bilang dan bersaksi itu di da-lam maha besar Tuhan, jang kamu tijada bawleh berdja-lan djalana lagi sabagimana se-gala awrang chalajik lajin-la-jin ada berdjalan, ija itu me-nurut kasija-sija; an fikiran ha-tinja;

18Jang akalnja sudah dja-di galap, jang tijada tahu sakali satu peri kahidopan de-ri dalam Allah, itupawn aw-leh karana kabodohan itu, jang di dalam marika itu, dan awleh karana kadurha-ka; an hatinja.

19Jang dengan tumpul ra-sa hatinja sudah sarahkan di-rinja kapada bowatan taka-ruwan akan melakukan ruoa-rupa katjamaran dan galodjoh harta-harta.

20Tetapi kamu ini su-dah tijada dapat adjar Tuhan CHRISTOS sabagitu,

21Ija itu, djikalaw songgoh-songgoh kamu sudah dengar akan Dija dan sudah tarima adjaran di dalam Dija, apa-tah kabenaran di dalam Tu-han JESUS;

22Dan jang kamu haros kasi kaluwar perdjalanan jang di-hulu deri pada manusija jang lama itu, jang djadi ter-binasa awleh segala kaing-inan perdusta; an;

23Tetapi jang kamu haros debaharuwi menurut roch pe-rasa; an hati-hati kamu,

24Dan berpakekan manu-sija baharu itu, jang telah dedjadikan menurut Allah, di dalam adalet dan kasutji; an kabenaran.

25Sebab itu hendaklah ka-mu membowang dusta, dan katakanlah kabenaran sasa-awrang dengan sama-taman-nja, awleh karana kami ada sama-anggawta sawatu deng-an jang lajin.

26Bajiklah kamu gusar, tetapi djangan berdawsa; djanganlah mata-harituron an-tara kamu punja marah,

27Dan djangan kasi lu was pada iblis.

28Barang sijapa mentjuri, djangan ija mentjuri lagi, te-tapi lebeh bajik ija akardja dengan tangan-tangannja, dan berbowat barang jang bajik, sopaja ada padanja sabarang apa-apa, akan bawleh berba-hagi pada dija itu, jang ber-kakurangan.

29Djangan barang perka-ta; an jang kotor kaluwar deri dalam mulut kamu, tetapi terlebeh bajik, satu jang ber-guna, itupawn akan perusahan jang haros, sopaja itu mem-bawa barang berkat pada awrang-awrang jang dengar itu.

30Dan djangan kamu ber-dukakan Roch Kudus, dengan jang mana kamu sudah dapat dematerikan kapada hari ka-tubusan.

31Bejar segala kapahitan, dan kasakitan hati, dan marah-nafsu, dan baribut, dan hodjat djadi terbowang kaluwar deri pada sama-tengah kamu baser-ta dengan segala kadjahatan.

32Tetapi deri sabelah lajin, hendaklah kamu pake peri lombot-manis, sajang hati; dan kasi ampon sa; awrang pa-da sa; awrang, sabagimana Al-lah sudah kasi ampon pada ka-mu di dalam Tuhan CHRISTOS. <<  Efesus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran