Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 1 >> 

1Adapawn tutoran jang pertama itu, b/eta sudah ka-rangkan akan segala sasawa-tu, h/e Theofilus! jang Tuhan JESUS sudah mula; i berbowat dan mengadjar;

2Sampe pada hari itu, ma-nakala Ija sudah djadi terang-kat sedang/ di-hulu Ija sudah-lah kasi titah awleh Roch Ku-dus pada Rasul-rasul itu, jang terpileh awlehnja.

3Pada sijapa lagi, Ija su-dah bertondjok dirinja hidop-hidop dengan tanda banjak-banjak, sedang Ija sudah ka-lihatan antara marika itu, ampat puloh hari lamanja, dan berkata-katalah akan segala hal-ahuwal karadja; an Allah.

4Dan sedang Ija sudahlah berhimpon sama-sama dengan dija-awrang, bertitahlah Ija pada marika itu, djangan dija awrang geser deri Jersulam, tetapi beranti djandjian Bapa itu, jang kamu sudah dengar deri padaku.

5Karana Joannes sudah permandikan dengan ajer, te-tapi kamu akan dapat deper-mandikan dengan Rock Judus, tijada lama-lama hari kome-dijen deri pada sakarang ini.

6Maka jang sudahlah ber-himpon sama-sama di situ, bertanjalah Dija, kata: Tu-han sakarang-sakarang djuga Angkaw akan mendirikan pu-la karadja; an bagi awrang-aw-rang Isra; el?

7Tetapi berkatalah Ija pa-da marika itu: Tijada haros bagi kamu, akan katahuwi waktu dan kotika jang Bapa sudah tantukan di dalam kawasanja sendiri.

8Tetapi kamu akan tarima kowat, sedang Roch Kudas nanti berdatang ka; atas kamu, dan kamu akan ada saksi-sak-siku di Jerusalem dan di dalam saganap Jehuda dan Samarija dan sampe di hudjong dunja.

9Dan sedang Ija sudahlah katakan itu, djadilah Ija ter-angkat di muka-muka marika itu, dan satu awan enghi-langkanlah Dija deri pada mata-matanja.

10Dan sedang marika itu pandang-memandanglah ka-langit, pada tatkala Ija ada-lah terangkat ka; atas, taka-djoh! duwa awrangadalah ber-diri bersama-sama dengan dija awrang dengan pake; an putih-putih,

11Jang katalah: II/e kamu laki-laki Galil/ea, apatah ka-mu ada berdiri-diri dengan lihat-lihat kalangit? JESUS ini, jang sudah terangkat deri pada kamu di dalam sawrga, akan datang kombali bagitu djuga, sabagimana kamu su-dah lihat Dija najik kasawrga.

12Bagitu djuga pulanglah marika itu ka-Jerusalem, de-ri pada gunong itu, jang de-nema; i Gunong pohon-pohon minjak, jang baku-dekat deng-an Jerusalem, sawatu perdja-lanan sabbat djawohnja.

13Dan manakala marika itn sudahlah masok, najiklah marika itu di bilik di atas, di mana marika itu adalah tinggal; ija itu: Petrus dan Ja-kobus dan Joannes dan An-dr/eas, Filippus dan Thomas, Bartholem/eus dan Matth/eus, Jakobus Alf/eus dan Simon Selotes dan Judas, anak laki-laki Jakobus.

14Diji awrang itu, deng-an sahati djuga adalah ber-sama-sama dalam sombajang dan pemohonan; lagi param-puwan-parampuwan itu dan Maria, ibu Tuhan JESUS, dan sudara-sudaranja laki-laki.

15Adapawn pada hari-hari itu djuga bangunlah berdiri Petrus pada sama-tengah mu-rid-murid itu, dan katalah: (maka adalah satu kabanjak-an deri sakira-kira saratus duwa puloh awrang bersama-sama.)

16II/e kamu laki-laki, aw-rang sudura-sudara! sudah ha-ros Suratan itu djadilah ganap, jang Roch Kudas sudah kata-kan deri di-hulu, awleh mu-lut Daud, akan Judas, jang sudah ada satu penondjok djalan deri pada awrang-aw-rang itu, jang sudah menang-kap Tuhan JESUS.

17Karana adalah ija ter-hitong di antara kami dan su-dahlah berawleh onde pang-kat pakardja; an ini.

18Maka dija itu sudah beli dengan upah persalahan itu, sapanggal tanah, dan sudah djatoh tijarap, dan sudah ter-belah, dan samowa isi purut-nja sudah tertumpah kaluwar.

19Dan sudah djadi tahu itu pada sakalijen awrang, jang tinggal di Jerusalem, sampe lagi sapanggal tanah itu, di dalam dija awrang punja ba-hasa sendiri denama; i Akelda-ma jang artinja: duson darah.

20Karana ada tersurat di dalam kitab masmur: "Bejar-lah tampat kadijamannja djadi sunji, dan tijada barang sa-awrang tinggal dalamnja", dan: "Bejarlah sa; awrang lajin mengambil pangkat djawa-tannja."

21Bagitupawn saharosnja, bahuwa deri antara segala laki-laki itu, jang sudah ada bersama-sama dengan kami, salama Tuhan JESUS sudah masok kaluwar dengan kami,

22Mulanja deri pada per-mandian Joannes, sampe hari itu, pada tatkala Ija sudah djadi terangkat deri pada ka-mi, satu awrang deri pqda-nja itu, djadi saksi bersama-sama dengan kami akan ka-bangkitannja.

23Dan marika itu tarohlah duwa: Josef, jang terpanggil Barsabas, jang denama; i lagi Justus; dan Matthias.

24Dan marika itu bersom-bajanglah, kata: Angkaw, ja Tuhan! jang mengenal hati sakalijen awrang, hendaklah Angkaw bertondjok, sijapa-sijapa Angkaw sudah pileh deri kaduwa ini;

25Akan tarima onde pa-kardja; an dan pangkat rasul ini, deri jang mana Judas sudah ondor, sopaja ija pergi katampatnja sendiri.

26Dan membowanglah ma-rika itu ondenja; don onde itu terkenalah Matthias, ba-gitu djuga djadilah ija detam-bahi pada kasabelas Rasal itu. <<  Kisah Para Rasul 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran