Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 11 >> 

1Adapawn dengarlah Ra-sul-rasul dan sudara-sudara itu di tanah Jehuda, bahuwa lagi awrang-awrang chalajik sudahlah tarima perkata; an Allah.

2Dan manakala Petrus sam-pe di Jerusalem, awrang-aw-rang jang punja sunat, baku-lawanlah dengan dija,

3Dan berkatalah: Pada la-ki-laki jang tijada bersunat, angkaw sudah masok dan su-dah makan sama-sama dengan dija awrang.

4Tetapi mula; ilah Petrus kasi mengarti itu pada dija awrang dengan atoran, kata-nja:

5Adalah b/eta di negeri Joppe, dan bersombajanglah; dan di dalam sawatu ka; ang-katan djiwa, melihatlah aku satu pengalihatan; ija itu, sa-watu tampat jang turon deri atas kabawah, seperti satu ka-jin besar, jang djadilah ter-turon deri ka; ampat djikunja, dan berdatanglah itu sampe kapadaku.

6Dan sedang aku mema-ta-mata; ilah padanja tengok-lah aku dan mendapat lihat binatang-binatang jang ber-kaki ampat di dunja, dan bi-natang-binatang hutan, dan binatang-binatang jang mera-jak, dan burong-burong di langit.

7Lagipawn dengarlah aku sawatu sawara, jang berka-talah kapadaku: Bangunlah awlehmu, ja Petrus! bunoh, makan!

8Tetapi berkatalah aku: Bukan sakali, ja Tuhan! ka-rana sabarang apa jang haram ataw nedjis, punja umor bu-lom masok mulut b/eta.

9Tetapi pada jang kaduwa kali, sawara itu deri dalam sawrga menjahutlah kapada-ku: Sabarang itu, jang Allah sudah sutjikan, djangan ang-kaw katakan itu haram.

10Djadilah itu sampe tiga kali, dan samowanja tertarik kombali kadalam sawrga.

11Maka takadjoh! pada sabantar itu djuga adalah ber-diri di muka pintu, di mana b/eta ada, tiga laki-laki, jang tersuroh deri pada Ka; isaria datang kapadaku.

12Adapawn bersabdalah Roch itu kapadaku, jang aku haros pergi dengan dija aw-rang dan djangan bimbang. Tetapi ka; anam sudara ini pergilah baserta dengan b/eta; dan masoklah kami rumah laki-laki itu.

13Maka menutorlah ija pa-da kami, bagimana ija su-dahlah melihat satu mela; ikat berdiri, jang katalah: Suroh-lah ka-Joppe, dan panggil Si-mon, jang denama; i Petrus.

14Dan dija itu akan bilang padamu perkata; an-perkata; an awleh jang mana angkaw akan mendapat salamat; angkaw sendiri dan saganap isi ru-mahmu.

15Dan pada tatkala aku mula; ilah berkata-kata, tu-ronlah Roch Kudus atas ma-rika itu, sarupa djuga seperti ka; atas kami pada mulanja.

16Bagitu djuga b/eta sudah dapat ingat perkata; an maha Tuhan, bagimana Ija kata-kanlah: Joannes pawn per-mandikanlah dengan ajer, te-tapi kamu akan dapat deper-mandikan dengan Roch Ku-dus.

17Maka djikalaw Allah su-dah memberi pada marika itu pemberian seperti pada kami, jang sudah pertjaja pada maha Tuhan; sijapatah b/eta ini, akan mawu melawan Allah?

18Manakala marika itu dengarlah itu, berdijamlah dija awrang dan memudjilah Allah, katanja: Bagitupawn Allah djuga sudah karunjakan tawbat akan kahidopan bagi awrang-awrang chalajik.

19Adapawn dija awrang itu, jang sudahlah terhamburan awleh karana penindisan itu, jang sudahlah djadi awleh ka-rana Stefanus, pergilah di Fo-inikes, dan Kipros dan An-tiochia, dengan tijada meng-chotbatkan perkata; an itu me-lajinkan sadja pada awrang-awrang Jehudi.

20Tetapi adalah antara ma-rika itu barang awrang deri Kipros dan Kir/ene, jang su-dahlah sampe di Anti; ochia dan berkata-katalah pada aw-rang-awrang Hellas, dan meng-chotbatkanlah Tuhan Jesus.

21Maka tangan maha be-sar Tuhan adalah baserta deng-an marika itu; dan satu ka-banjakan besar djadilah per-tjaja dan tawbatlah kapada maha Tuhan.

22Tetapi warta deri pada marika itu sampelah di ta-linga-talinga djama; et di Jeru-salem, dan dija awrang suroh-lah Barnabas akan pergi ka-Antiochia.

23Dan dija itu, manakala ija sudahlah sampe di sana, dan melihatlah nimet Allah, bersuka-sukalah ija, dan ber-natsihetlah dija awrang, akan tinggal bagantong dengan ha-ti togoh kapada maha Tuhan.

24Karana adalah ija satu laki-laki jang bajik, punoh dengan Roch Kudus dan per-tjaja. Dan satu kabanjakan besar djadilah detambahi pa-da maha Tuhan.

25Maka berangkatlah ija ka-Tarsis, akan tjahari Sau-lus; dan manakala ija sudah-lah mendapat dija, ija bawa-kanlah dija ka-Antiochia.

26Bagitu djuga djadilah, jang dija awrang tingallah satu tahon lamanja bersama-sama, dan beradjar-adjarlah pada satu kabanjakan awrang; dan jang di Antiochia, murid-murid itu, pertama-pertama pawn denama; i awrang Me-sehi.

27Pada hari-hari itu ber-datanglah Nabi-nabi deri Je-rusalem ka-Antiochia.

28Dan satu awrang anta-ra marika itu, bernama Aga-bus, berdirilah dan kasi tahu awleh Roch, jang akan da-tang satu kalaparan besar atas saganap dunja; jang lagi su-dah datang di bawah Klaudi-us, Ka; isar itu.

29Bagitupawn murid-mu-rid itu bertantukanlah, jang sasa; awrang, menurut dija pu-nja bawleh, akan kirim apa-apa, guna sudara-sudara itu, jang mengadijamilah di Je-huda;

30Bagitu lagi bowatlah marika itu dan kirimlah itu pada Penatuwa-penatuwa aw-leh tangan Barnabas dan Saulus. <<  Kisah Para Rasul 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran