Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 15 >> 

1Adapawn berdatanglah barang awrang deri Jehuda dan beradjar-adjarlah pada su-dara-sudara itu: Djikalaw tija-da kamu berikan diri kamu depersunatkan, menurut istia-det Musa, tijada kamu baw-leh dapat depaliharakan.

2Maka sedang dengan itu, sudah djadi satu baku-lawan, dan jang Paulus dan Barna-bas mendapatlah dengan ma-rika itu satu perbantahan jang bukan kitjil, bagitupawn marika itu sudah sangka ba-jik, jang Paulus dan Barna-bas dan barang awrang lajin-lajin deri antara marika itu, akan haros berangkat pergi ka-Jerusalem, kapada Rasul-rasul dan Penatu-wa-penatu-wa, tagal pertanja; an ini.

3Bagitupawn, sedang dja-maet itu antar bawa marika itu kaluwar, berdjalanlah ma-rika itu terus Funikia dan Samaria, dan marika itu me-nutorlah akan tawbat awrang-awrang chala-jik, dan menga-dakanlah kasuka; an besar pa-da sakalijen sudara.

4Dan pada tatkala marika itu sampe di Jerusalem ma-rika itu detarima awleh dja-maet dan Rasul-rasul dan Pe-natuwa-penatuwa; dan mari-ka itu tutor-menutorlah segala sasawatu, jang Allah sudah-lah bowat dengan marika itu.

5Tetapi jang barang aw-rang deri pada bahagian aw-rang Farisi, jang pertjaja, su-dahlah bangun, katu: Saha-rosnja, jang marika itu dapat depersunatkan dan jang deti-tahkan pada marika itu, akan berpegang Tawrat Musa.

6Bagitupawn berhimponlah Rasul-rasul dan Penatuwa-penatuwa akan pariksa hal ini.

7Maka manakala sudahlah djadi satu baku-tanja besar, berdirilah Petrus dan kata-kanlah pada marika itu: H/e kamu laki-laki sudara-sudara! Kamu tahu; jang deri di-hulu, Allah sudah bowat pilehan, ija itu jang awrang-awrang chalajik akan menengar per-kata; an Indjil awleh mulutku, akan dapat pertjaja.

8Dan Allah, Pengenal se-gala hati, sudah memberi ka-saksian pada marika itu, se-dang Ija sudah karunjakan pada dija awrang Roch Kudus, sarupa djuga kapada kami.

9Dan sudah tijada taroh barang farak antara dija aw-rang dan antara kami ini, sedang, awleh pertjaja; an, Ija sudah sutjikan hati-hati ma-rika itu.

10Maka sakarangpawn, a-patah kamu mentjawbar Tu-han Allah, dengan taroh satu lembaran atas batang leher murid-murid itu, jang, bajik bapa-bapa kami, bajik kami ini, sudah tijada kowat pi-kol itu.

11Tetapi kami ini pertjaja jang kami akan dapat depa-liharakan awleh kamurahan maha Tuhan JESUS CHRISTOS, sarupa djuga dija awrang itu.

12Bagitupawn berdijamlah saganap perhimponan itu, dan dengarlah bagimana Barna-bas dan Paulus tutor-tutor, akan tanda banjak itu dan mudjisat-mudjisat, jang Al-lah sudahlah mengadakan aw-leh marika itu, antara aw-rang-awrang chala-jik.

13Komedijen deri pada itu, manakala marika itu sudah-lah dijam, menjahutlah Ja-kobus, dan katalah: H/e kamu laki-laki, sudara-sudara! hen-daklah kamu dengar b/eta.

14Simon sudah tutor, ba-gimana terdihulu Allah su-dah sajang akan menarima deri antara sajang akan awrang-awrang chalajik, satu kawm bagi na-manja.

15Dan dengan ini djuga ada sarupa bunjinja segala perka-ta; an Nabi-nabi, sabagi-mana ada tersurat:

16"Komedijen deri pada itu, Aku akan pulang dan pe-rusah kombali taratak Daud, jang terrusak itu; dan segala karomba-kannja Aku akan perusah kombali, dan men-dirikan itu pula,

17Sopaja manusija-manu-sija jang sisa itu, mantjahari maha besar Tuhan, lagipawn segala chalajik itu, jang de-namai menurut namaku, ber-katakan maha besar Tuhan, jang bowat itu."

18(Dan salama-lamanja djuga maha besar Tuhan tahu segala perbowatannja.)

19Tagal itu aku sangka, akan djangan membowat ka-baratan pada awrang-awrang itu, jang deri antara awrang chalajik membawa tawbat kapada Allah;

20Tetapi menjurat kapada marika itu, jang dija awrang bawleh djaga diri deri segala katjamaran berhala, dan deri pada persondalan, dan deri pada binatang-binatang jang mati tjakak, dan deri pada darah.

21Karana ada djuga pada Musa, deri waktu di-hulu-di-hulu, di dalam segala ne-geri awrang pengchotbatnja; sedang pada sasawatu hari sabbat ija debatjakan di Ka-nisa-kanisa.

22Bagitupawn Rasul-rasul dan Penatuwa-penatuwa deng-an saganap djamaet sudah kira bajik, memileh barang awrang deri antara marika itu, dan suroh dija awrang ber-sama-sama dengan Paulus dan Barnabas ka-Antiochia; ija itu: Judas, jang denamai Bar-sabas, dan Silas; laki-laki jang terutama antara segala sudara itu.

23Maka menjuratlah ma-rika itu awleh tangannja de-mikijen: Rasul-rasul dan Pe-natuwa-penatuwa dan sudara-sudara, kapada sakalijen itu, jang ada deri antara awrang-awrang chalajik di Antiochia, di Suria dan Kilikia, sala-mat!

24Awleh karana kami ini sudah dengar, bahuwa barang awrang, jang sudah kaluwar deri antara kami, sudah bo-wat bingon kamu, dan su-dah mengharukan djiwa-djiwa kamu, katan-ja, jang kamu haros depersunatkan dan in-gat ikot Tawrat Musa, pada sijapa kami sudah tijada ber-pasan itu;

25Bagitupawn kami ini, jang sudah berhimpon sama-sama, sudah kira bajik, a-kan memileh babarapa laki-laki dan akan suroh datang dija awrang kapada kamu, bersama-sama dengan keka-seh kekaseh kami, Barnabas dan Paulus;

26Manusija-manusija, jang sudah sarahkan djiwanja ka-rana nama Tuhan kami, JE-SUS CHRISTOS.

27Bagitu djuga kami su-roh datang Judas dan Silas jang lagi akan kasi tahu itu dengan mulut.

28Karana sudah njata ba-jik pada Roch Kudus dan pada kami ini, djangan memowat ka; atas kamu barang tang-gongan lajin, melajinkan sadja perkara-perkara jang kaharos an ini;

29Ija itu, jang kamu me-nahani diri kamu deri pada persombahan berhala-berhala, deri darah, deri binatang jang mati tjakak dan deri person-dalan. Djikalaw kamu djaga diri kamu deri pada itu, kamu akan berbowat bajik.Salamat beron-tong bagi kamu!

30Bagitupawn sedang ma-rika itu sudahlah berangkat, dija awrang berdatanglah di Antiochia, dan marika itu bakompollah perhimponan itu, dan sarahkanlah surat itu. V: F7

31Dan manakala marika itu sudahlah batja, marika itu bersuka-suka; anlah awleh karana penghiboran itu.

32Tetapi Judas dan Silas, jang sendiri djuga adalah Na-bi-nabi, menghiborkanlah su-dara-sudara itu dengan per-kata; an banjak-banjak, dan berkowatkanlah marika itu.

33Dan sedang marika itu sudahlah tinggal di sana ba-rang waktu lamanja, segala sudara itu surohlah dija aw-rang pulang dengan dame ka-pada awrang-awrang itu, jang sudahlah suroh datang dija awrang.

34Tetapi Silas adalah kira bajik tinggal di sana.

35Tetapi Paulus dan Bar-nabas bowatlah pakardja; an di Antiochia, sedang marika itu beradjar-adjarlah dan meng-chotbatkanlah perkata; an Allah, bersama-sama dengan banjak awrang lajin-lajin.

36Tetapi komedijen deri pada barapa banjak hari, ber-sabdalah Paulus kapada Bar-nabas: B/ejarlah kami balik pulang dan pergi lihat suda-ra-sudara kami, di dalam saka-lijen negeri itu, dalam jang mana kami sudah mengchot-batkan perkata; an maha be-sar Tuhan, bagimana dija awrang ada.

37Maka Barnabas ada ma-wu bawa sama-sama, Joan-nes, jang bernama lagi Mar-kus;

38Tetapi Paulus sudah ra-sa kurang bajik, akan bawa bertaman satu awrang, jang di Pampulija sudahlah ondor deri dija awrang, dan jang sudah tijada pergi sama-sama kapada pakardja; an itu.

39Bagitupawn sudah djadi satu baku-marah, sampe dija awrang berjere sa; awrang deri pada sa; awrang, dan jang Bar-nabas bawalah sama-sama dengan dija Markus itu, la-lu bala-jar ka-Kipros.

40Tetapi Paulus memileh-lah Silas, dan sedang di-hulu ija sudah ah djadi desarahkan awleh sudara-sudara itu kapa-da nimet Allah, ija berang-katlah pergi.

41Dan ija berdjalanlah te-rus Suria dan Kilikia, dan berkowatkanlah djamaet-dja-maet itu. <<  Kisah Para Rasul 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran