Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 25 >> 

1Adapawn manakala Festus sudah mengambil pema-rentahan itu, bagitu djuga, komedijen deri pada tiga hari berangkatlah ija deri Kaisari; a ka-Jerusalem.

2Maka Imam besar dan awrang-awrang jang mulija di antara awrang-awrang Jehudi bowatlah kapadanja penga-dohan melawan Paulus, dan membudjok-budjok dija.

3Dan mintalah satu penga-schan melawan dija, jang ija bawleh suroh bawa dija ka-Jerusalem; itupawn dengan tipu-daja, jang marika itu dapat bunoh dija antara djalan.

4Bagitu djuga menjahutlah Festus, jang Paulus ada ter-pandjara di Kaisaria, dan jang ija sendiri dengan lakas ma-wu pulang kasana.

5Bagitu djuga barang sija-pa jang ada djuru kawasa di antara kamu, katalah ija, hendaklah marika itu pergi sama-sama akan membawa pengadohan melawan laki-la-ki itu, kalu-kalu kadapatan barang salah di dalam dija.

6Dan manakala ija sudah-lah tinggal barang sapuloh hari punja lama antara ma-rika itu, berangkatlah ija ka-Kaisari; a dan pada /esok ha-rinja djuga berdudoklah ija di tampat putus hukum, dan su-rohlah panggil Paulus.

7Dan manakala ija sudah-lah sampe, awrang-awrang Jehudi itu, jang sudahlah da-tang deri Jerusalem, datang-lah berdiri kuliling dija, deng-an membawa pengadohan ba-njak-banjak dan barat; maski marika itu tijada bawleh ber-tondjok itu.

8Sedang Paulus kasi me-njahut demikijen: Tijada b/eta sudah bowat barang salah me-lawan Tawrat awrang Jehudi dan tijada melawan Kaba, dan tijada djuga melawan Kaisar.

9Tetapi Festus ada mawu tondjok satu pengasehan ka-pada awrang-awrang Jehudi dan menjahutlah kapada Paulus, kata: adakah angkaw mawu berangkat pergi ka-Jerusalem, dan djadi deparik-sakan di sana berhadapan aku akan hal itu?

10Tetapi berkatalah Paulus: B/eta ada berdiri berhadapan tampat kaputusan hukum Kaisar, di mana b/eta haros da-pat depariksakan; pada aw-rang-awrang Jehudi b/eta su-dah tijada bersalah sabarang apa-apa, sabagimana angkaw sendiri tahu bajik-bajik.

11Tetapi djikalaw b/eta su-dah melakukan barang salah ataw berbowat sabarang apa jang patut akan kena hukum kamatian, tijada ku-anggan akan mati; tetapi djikalaw tijada betul sabarang apa-apa deri jang mana marika itu bapersalahkan aku, bagitudju-ga sa; awrangpawn tijada baw-leh kasi b/eta pada dija aw-rang, pada tjuma-tjuma djuga. B/eta minta bitjara tinggi, berhadapan Kaisar.

12Bagitu djuga Festus ber-kata-katalah dengan tuwan-tuwan bitjara besar, dan me-njahutlah: Angkaw sudah ber-saru kapada Kaisar, kapada Kaisar angkaw akan pergi.

13Tetapi komedijen deri pada babarapa banjak hari, berdatanglah Radja Agrippa dan Bernike ka-Kaisari; a, min-ta salamat datang kapada Festus.

14Dan sedang marika itu sudahlah tinggal di sana ba-barapa hari lamanja, Festus tutor mnutorlah hal Paulus itu, dan katalah: Feliks su-dah kasi tinggal di sini di da-lam pandjara satu laki-laki;

15Akan sijapa, pada tat-kala b/eta ada di Jerusalem, Kapala-kapala Imam dan Pe-natuwa-penatuwa awrang Je-hudi sudah bawa pengadohan kapadaku, minta kaputusan hukum melawan dija.

16Pada sijapa b/eta sudah kasi menjahut; jang awrang-awrang Rawmawi tijada bija-sa, akan kasi djuga barang sa; awrang manusija akan da-pat terbunoh, melajinkan aw-rang jang kena pengadohan berhadap muka dengan mu-ka dengan segala penudoh-nja, dan mendapat senang a-kan membawa dija punja pe-njahutan.

17Bagitupawn sedang ma-rika itu sudahlah datang ber-himpon di sini, dengan tijada bernanti-nanti, pada /esok ha-rinja djuga, b/eta sudah du-dok di tampat putusan hukum, dan surohlah laki-laki itu da-tang berhadap.

18Tetapi pada tatkala pe-nudoh-penudoh itu datang ber-hadap, dija awrang tijada membawa barang satu sebab sabagimana b/eta sudah sang-ka.

19Tetapi adalah pada dija awrang barang su; al perban-tahan akan dija awrang punja hal pertjaja, dan akan sa-tu JESUS, jang sudah mati, akan sijapa Paulus kata jang Ija ada hidop.

20Dan deri sebab b/eta tija-da mengarti su; al-su; al perban-tahan jang sabagitu; b/eta ta-nja, kalu-kalu ija mawu per-gi ka-Jerusalem, akan djadi depariksakan di situ akan hal itu.

21Tetapi deri sebab Paulus sudah minta tinggal di dalam simpangan akan kata-huwan deri Jang tertinggi mulija, bagitu djuga b/eta su-dah bertitah akan kasi ting-gal dija dalam simpangan, sampe waktu mana b/eta akan suroh bawa dija kapada Kaisar.

22Bagitu djuga berkatalah Agrippa kapada Festus: B/eta djuga suka dengar manusija itu. Menjahutlah ija: Esok angkaw akan dengar dija.

23Maka pada /esok hari-nja berdatanglah Agrippa dan Bernike dengan upatjara ba-njak-banjak, dan sedang ma-rika itu sudahlah masok bilik bitjara, bersama-sama deng-an Pangribu-pangribu dan tu-wan-tuwan jang berhormat mulija deri dalam negeri itu, bagitu djuga bertitahlah Festus akan membawa Paulus berhadap.

24Bagitupawn berkatalah Festus: H/e Radja Agrippa, dan kawm sakalijen, tuwan-tuwan, jang ada di sini ber-sama-sama dengan kami! di sini kamu melihat dija itu, awleh karana sijapa kabanjak-an awrang-awrang Jehudi sudah menontut kapadaku, bajik di Jerusalem bajik di sini, dengan batareak, jang tijada haros ija tinggal hidop lebeh lama.

25Tetapi sudah ku-dapat, jang ija tijada sudah bowat sabarang apa, akan jang mana saharosnja ija mati debunoh; dan sedang ija sendiri minta berhadap pada Jang tertinggi mulija, bagitu djuga b/eta su-dah putus kirim dija.

26Tetapi sakarang tijada pa-daku sabarang apa-apa, jang songgoh, akan menjurat ka-pada Tuwanku; maka awleh karana itu aku sudah meng-hadapkan dija, dan terlebeh lagi berhadapan angkaw, ja Radja Agrippa, sopaja kome-dijen deri pada kapariksa; an ini, bawleh ada apa-apa pada-ku akan menjurat.

27Karana b/eta rasa ku-rang bajik, akan kirim satu awrang terbulonggu, melajin-kan lagi djadi denjatakan se-gala katudohan jang ada me-lawan dija. <<  Kisah Para Rasul 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran