Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 1 >> 

1Adapawn awleh karana banjak awrang sudsah rtjawba karankan sawata hikajet a-kan segala perkara itu, jang sudah djadi di antara kami,

2Sabagimana sudah desa-iahkan pada kami awleh se-gala awrang itu, dan jang deri mulanja sudah melihat segala sasa watu itu, dan jang swudah adea hamba-haumba perkata; an;

3Bagituy lagi, b; eta ini su-dah kmira bajik, sedang deri mula; ;i aku sudah pa-riksa itu kombali dengan bajik-bajik sakali, akan me-njurat itu padamu, h; e Theo-filus jang berhormat!

4Sopaja angkaw bawleh tahu kabenaran jang songgoh akan segala pekara itu jang angkaw sudah dapat adjar.

5Adapawn pada hari-hari Herodes, Radja tanah Jehuda, adalah sa; awrang Imam na-manja Sacharias, deri pada pengatoran hari-hari Abia, dan isterinja itu adalah deri antara anak-anak parampu-wan A; aron bernama Elisabet.

6Maka kiaduwa marika itu adalah awrang-awrang adid berhadapan Allah, dan ber-djalan-djalanlah marika itu di dalam segala titah dan ondang maha besar Tuhan, dengan tijada bersalah.

7Tetapi tijada barang anak pada marika itu, karana Eli-sabet tijadalah beranak dan kaDWA marika itu sudah ada djawoh-djaawoh pada hari-ha-rinja.

8Maka djadilah, sedang ija adalah melakukan pangkat pa-kardja; annja Imam, menurut atoran hari-harinja berhadap-an Allah.

9Ija itu jang menurut pang-kat Imam ija sudah kena onde, akan nembakar istang-gi; bagitu djuga masoklah ija di dalam Kaba Huwa.

10Maka saganap kabanjak-an kawm itu adalah di lu-war, dan bersombajanglah pa-da djam persombahan ukop-ukopan.

11Maka kalihatanlah ka-padanja satu melaikat maha besar Tuhan, jang berdiri sabelah kanan deri pada meds-beh instanggi itu.

12Maka serta Saeharias dapat lihat dija tukaljutlah ija, dan berlZakulah atas dija satu takotan.

13Tetapi berkatalah pa-danja melalkat itu: Djangan-lah takot, h/e Sacharias, ka-rana perminta; anmu sudah djadi detarima, dan isterimu Elisibet akan beranak bagi-mu satu anak laki-laki, jang angkaw haros panggil dija na-manja Joannes.

14Maka akan ada kasu-ka; an dan kasedapan hati ba-gimu, dan awrang banjak-banjak akan bersuka awleh karana peranakannja.

15Karana ija akan ada be-sar berhadapan maha Tuhan, dan ajer anggawr dan mi-noman jang karas, tijadaq ija akan minom, dan ija akan depunuhi deng; an Roch Kudus sedang lagi ija ada di dalam purut ibunja.

16Maka anak-anak Israel banjak-banjak ija akan kom-balikan kapada maha besar Tuhan Ilahnja.

17Dan ija akan pergi ber-djalan berhadapan Dija, di dalam Roch dxan kowat Elias, akan menikalik hati bapa-bapa kapada anak-anak. dan awrang durbuka kapada peri ka; alaq; an awrangt-awrang adil, akam sadijakam bagi maha besar Tuha satu bal; a jang patut-patut.

18Make katalah Sachurias kapada melaikat itu: Dengan apa b/eta akan tahu itu? Ka-rana b/eta ini sudah tuwa dan isterika djuga sudah ada dja-woh-djawoh pada hari-hari-nja.

19Menjahutlah melaikat itu dan katalah kapadanja: Aku ini ada Gabriiel, jang berdiri berhadapan Allah, dan aku sudah dapat tersuroh akankatakan deengan angkaw dan aklan kasi tahu p adanu warta kasuka; aqn ini.

20Maka lihat awlehmu, angkaw akan berdijam dan tijada akan bawleh berkata-kata sampe hari itu, mana-kala itu djadi; itupawn deri sebab angkaw suah ytijada pertiaja segalaq perkatu; annku itu, jaqng akan djadi ganap p [ada waqktu jang tantu.

21Adapawn kawm itu adalah bernanti-nanti akan Sacharias, dan heranlah, deri sehab ija tginggal bagitfu lana di dalan Kaba.

22Dan pada tatkala ija kalawar, tijada ija bawleh berkata-kata kapada marika itu; bagitu djuga awrang itu; bagitu djuga awrang dapat mengarti, jang ija su-dah melihat barang pengali-hatan di dalan Kaba. Dan itu dan tingggallah momo.

23Maka djadilah, mana-kala sudah ganap segala hari pukardja; annja, ija pergilah pulang karumahnja.

24Dan komedijen deri pada hari-hari itu Elisabet isternja itu, djadilah bonting dan sem-bunjikanlah dirinja lima bu-lan, dan katalah:

25Bagitupawn maha besar Tuhan sudah bowat bagiku pada hari-hari itu, pada jang mana Tja sudah pandang b/eta, akan menghilangkan deri pa-daku katjela; an antara manu-sija-manusija.

26berikot, pada bulan jang ka; anamn, mela; ukat Gabri; el itu sudah dapat tewrsuroh awleh Allah kapada satu negedri di Galilea, bernama Nasareth;

27kapada satu parawan, jang deperrtunagan dengan satu laki-laki, bernama Josef, derei dalam rumah Dawl; dan parawan itu bernama Maria.

28Maka masoklah mela; i-kat itu kapadanja dan kata-lah: Salamat berontong ba-gima, jangf maha berinda! Maha besar Tuhan ada ba-serta dangan angkaw, jang deberkati antara sakalijen par-ampuwan.

29Maka manakala ija men-deapat lihat dija, takadjulah ija, awleh karana kata-kata-annja dan sangkalah sanna sendirinja, baginaqna akan ada perninta; an salanat itu?

30Dan mela; ikat katslah padanja: Djanganlah takut Maria, karana augkaw sudah mendapat ninet berhadapan Allah.

31Dan lihatlah awlehmu, angkaw akan djadi bonting dan beranak satu anuk laki-laki, dan angkaw haros pang-gil namanja Jesus.

32Maka lja itu akan ada besar dan akan denana; i Anak laki-laki deri Jang maha ting-gi iyu, dan Allahh, maha be-sar Tuhan, akan memberi padanja tachta Daud, bapanja itu.

33Dan Ija djuga akan me-megang patuwanan atas ru-mah Jakub sampe salama-la-manja; dan pada karadja; annja tijada akan ada kaputusan.

34Bagitupawan katalah Ma-ria kapada mekaikat itu: Ba-gimaa itu akan djadi, se-dang b/eta ini tfrijada bertahu dengan berang laki-laki?

35Maka nenjahutlah me-la; ikat, kata padanja: Roch Kudus aqkan berdatang atas angkaw dan kowat deri Jang maha tinggi itu, akan ber-somhar atas angkaw; maka sebaain itu lagi Jang Kudus itu, jang akan deperanak deeri dalan aqngkaw, akan deperanak deridalam angkaw. akan denama; i Anak laki-laki Allah.

36Maka lihat awlehmu, Elisabet, atsalmu itu, adea bonting dan akan mendapat satu anak laki-laki, pada ka-tuwa; annja, dean pada saka-rang ini ija swudah ada di da-lam bulan jang sudah denama; i mandul.

37Karana bagi Allah tijada akan ada sabarang per-kara jang tijada bawleh djadi.

38Tetapi katalah Maria Lihat awlehmn akan hamba paqrampuwan maha besar Tu-han; hendaklah kiranja djadi padakn menuru/i perkat; an-mu! Habis itu melaikat itu bertjerelah deri padanja.

39Adapawn Maria berang-katlah pergi dngan kasuka; an dengan kasuka; an, antara, hari-hari itu djuga, kapada sawatu negeri di pa-gunongan Jehuda.

40Dan berde/ataglah ija masok rumah Sacharian dan mintalah salamat pada Eli-sabet.

41Maka djadilah serta Eli-sabet dapat de3ngar perminta; an salamat deri Maria bagitu djnga ka; anak itu, angkat balumpat di dalam purutnja Bagitu djnga Elisabet depu-nohi dengan Roch Kudus,

42Dan bersarulah ija deng-an sawara besar-besar dan ka-talah: Salamat-berontong ang-kaw ada antara parampuwan sakalijan! dan salanat-beron-tong pada bowa purutnu!

43Baginana bawledh djadi bagiku, jang ibu Tuhanku berdatang kapadaku?

44Karana takadjoh! Serta sawara perminta; an salamatmu sampe pada talingaku, bagitu djuga, ka; anak itu balumpat-lumpatlah dengan bersuka-saka di dalam gandonganku.

45Dan salamat-berontong padamn jang angkaw sudah pertjaja, karana songgoh-songgoh akan djadi ganap, barang jang dekatakan pada-mu awleh maha besar Tuhan.

46Maka katalah Maria: Djiwaku membesarkan maha besar Tuhan.

47Dan rochku bersuka-suka di dalam Allah, Penu-longku!

48Awleh karana Ija su-dah memandang karindahan hambanja p; arampuwan Maka songgohpawn, deri pada sa-karang ini akan memudji kaontonganka bangsa katu-ronan sakalijen;

49Awleh karana Jang ma-ha kawasqa itu sudah bowat barang jang besar padakku; dan Maha Kudus ada na-manja.

50Dan kamurahannja ting-gal deri bangsa datang kapuda angsac bagi sakalien itu jang takot akan Dija.

51Dengan tangannja Ija mengadakan satu pakardja; an jang kawasa; Ija mengham-burkan segala awrang itu, jang tinggi di dalam kira-kmira; an hatinja.

52Ija membowaqngkan aw-rang jang berkawasa itu, deri atas tachta-tachta patuwanan dan Ija meninggikan jang reuda hatinja.

53Awrang jang berlapar Ija menginnjangkan deengan larta benda dan awrang jang kaja-kaja tinggal dengan hampa.

54Ija sudah sajang akan Isra; el hambanja itu, dengan ingat-ingat akan kamurahan-nja.

55Sabagimana Ija sudah berdjandji pada bapa-bapa kami, kapada Abra; am dan benehnja sampa salama-la-manja.

56Bagitupawn tinggallah Maria dengan Eliswabet tiga bulan lamanja, baharu pu-langlah ija karumahnja.

57Adapawn genaplah wak-tu bagi Elisabet akan berannak; dan laki-laki.

58Maka dengarlah segala pendampingnja dan atsal-a-tsalnja, bahuwa maha besar Tuhan sudahlah membesarkan kamurahannja kapadanja, dan bersuka-suka; anlah dirinja ba-serta dengan dija.

59Maka djadilah jang ma-rika itu berdatanglah pada hari jang kadulapan akan bersunat ka; anakm itu; dan ma-rika itu penggilah, jka; abak itu Sacharias, menuyrut nana bapanja.

60Tetapi menjahutlah ibu-nja, kata: Djangan bagitu! tetapi saharosnja ija denama; l Joannnes.

61Maka katalah aawrag kapaqdanja: t5ijada b/arang sa-awrang antara atsal-atsalmu, jang dengan nama itu.

62Maka bowatlah marika itu tanda game pada bapanja, baginana ija akan mawn panggil dija.

63Bagitu djuga mintalah Sacharias satu batu tulis, dan menjuratlah ija, kata: Joannes ada nananja. Maka dija awrang samowanja su-dah dapa/i beran.

64Maka pada sabantar itudjuga, dejadilah terbuka itu djuga, djadilah terbuka mu-lutnja dan terlepaslah lidahnja. dan berkata-katalah ijam, lalu memudji Allah.

65Adapawnn berlakulah sa-watu takotan atas sakalijen awrang, jang adalah enagadjjannikuliling-kuliling di situ; sampe sudah djadi kata-kata; lan jak akan hal itu pada saganup pagunongan Jehuda.,

66Dan sukalijen awrang, jan g dapat dengan itu, arohglkah itu di dalan halinja dan katalah: Apatah ka; anak inn ada mawu djadi? Karfana tangan maha besar Tuhan adalak baserta dengan djja.

67Adapawn Sacharias, bapanja itu, panohlah dengan Roch Kudus dan bernubuwetlah, kata:

68Terpudjihah maha besar Tuhan, Ilah awrang Isra; el! jang Ija sudah tilik atas kawmnja dan sudah bowat kalepasan padanja.

69Maka Ija sudah mendirikan bagi kami satu tanda salamat di rumah Danud, hambanja itu.

70Saagiumana Ija sudah bendjandji itu deri pada waktu purba-kala awleh mulut segala Nabinja jang kudus.

71Sawatu: kalepasan deri pada sataru-sataru kami, dan dseri pada tangan segala ppem bintji kami.

72Sawatu kalepasan deri pada sataru-sataru kami, dan dedri pada fangan szegala pembinjti kazm, i.

73Ija itu akan sompaham itu, jang Ija sudah berasam-pah pada Abra; am, bapa kani, mawu karunjakan itu pada kani.

74Jang kanbi akan dapatc delepaskan deri dalam tangan sataru-sataru kani, akan baw-leh berbwakti kapandanjn di lu-war barang takotan.

75Itupawn dengfan kasu-tjian dan adalet berhudapan Djja, salana hari-hari kahi-doppan kami.

76Dan angkaw, h/o anak! angkaw akan denama; i Nab; i deri Jang maha tinggi itu, karana angkaw akan berdja-lan-djalan kanuka maha-be-sar tuhan, akan sadjjakan djalan padanja.

77Akan mesmberi penge-nalan sadamat bagi kawannja, di dalam ka; anponan dowsa-dowsan; a.

78Invoice Itupawn awleh sajang hati, jang bagitu amat besar deri pada Ilah kami, denganj jang mana sudah mengondjongi kami Penarangan deri dala katinggian;

79Akan djadi kalihgatan bagi sakaljen awrang i; tu, jang ada dudok di dalam ka-kamatian, akan menghenbtar kaki-kaki kami di djalan per-dane; an.

80Maka ka; anak itu dja-dilah besar, dan dekowatkan di dalanu Roch, dan adlah ija di hutan pasunjian sampe waktu ka; angkatannja ber-hadapan kawm Isar; el. <<  Lukas 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran