Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 20 >> 

1Adapawn djadilah, pada sawatu deri pada segala hari itu, sedang Ija adalah adjar-adjar kawm di dalam Kaba dan mengchotbatlah Indjil pa-da marika itu, jang Kapala-kapala Imam, dan Pengadjar-pengadjar Tawrat, bersama-sama dengan Penatuwa-pe-natuwa, datanglah berdir di situ.

2Dan marika itu bersabda-lah kapadanja, kata: Bilang pada kami, dengan sijapa pun-ja kawasa angkaw bowat itu? dan sijapatah ada dija itu, jang sudah kasi kawasa itu padamu?

3Menjahutlah Ija pada ma-rika itu, kata: B/eta djuga mawu tanja pada kamu satu perkata; an, tjawba bilang itu padaku.

4Permandijan Joannes, su-dahkah itu ada deri dalam sawrgakah ataw deri pada manusija-manusijakah?

5Maka timbang-menimbanglah marika itu sawatu dengan jang laijn, dan kata-lah: Kalu-kalu kami bilang: Deri dalam sawrga, Ija akan bilang: Apa kurang kamu sudah tijada pertjaja dija?

6Dan djikalaw kami bilang: Deri pada manusija-manusija; saganap kawm itu akan lim-par kami dengan batu-batu; karana dija awrang itu mawu djuga jang Joannes ada sa-tu Nabi.

7Bagitu djuga dija awrang menjahut, jang marika itu tijada tahu deri mana.

8Menjahutlah Tuhan Jesus pada marika itu: Bagitupawn B/eta ini tijada bilang pada kamu, dengan kawasa mana Aku bowat itu.

9Adapawn mula; ilah Ija membilang pada bala-kawm itu, perupama; an ini: Satu awrang adalah perusah satu tatanaman pohon-pohon ang-gawr, dan kasi sewa itu pada awrang-awrang duson, lalu berangkat pergi di tanah jang lajin, lama-lama waktu.

10Maka pada waktu jang tantu, surohlah ija satu ham-ba pada awrang-awrang duson itu, sopaja dija awrang kasi pada dija saparaw bahagian deri pada bowa-bowa tata-naman pohon-pohon anggawr itu. Tetapi awrang-awrang duson itu pukollah dija, dan suroh pulang dija dengan ko-song.

11Maka komedijen deri pa-da itu surohlah ija satu ham-ba jang lajin, tetapi dija aw-rang djuga pukollah dija, dan menghinakanlah dija, suroh-lah dija pulang dengan ko-song.

12Habis itu surohlah ija hamba jang katiga, tetapi dija itu dija awrang melu-ka; i lagi, dan membowanglah dija kaluwar.

13Bagitu djuga berkatalah tuwan, jang ampunja tata-naman pohon-pohon anggawr itu: Apatah b/eta akan bowat? B/eta akan suroh b/eta punja anak laki-laki jang tjinta; barang kali, manakala dija awrang dapat lihat dija, dija awrang akan tahu hormat dija!

14Tetapi serta awrang-aw-rang duson dapat lihat dija, marika itu berbitjara sama-sama dan bersabdalah: Dija itu ada djuru pusaka; mari, bejar kami bunoh dija, so-paja pusaka itu djatoh pada kita awrang.

15Bagitupawn dija awrang membowanglah dija kaluwar deri dalam tatanaman pohon-pohon anggawr, dan membu-noh dija. Maka apatah tuwan, jang ampunja tatanaman po-hon-pohon anggawr itu, akan bowat pada dija awrang itu?

16Ija akan datang dan me-rusak awrang-awrang duson itu, dan kasi tatanaman po-hon-pohon anggawr itu pada awrang lajin-lajin. Maka ma-nakala marika itu dengar ba-gitu, katalah dija awrang: Djanganlah kiranja djadi ba-gitu!

17Tetapi Tuhan Jesus mengangkat mata pada dija awrang, dan katalah: Kalu bagitu, apa artinja itu, jang tersurat: "Batu itu, jang aw-rang perusah sudah angkat bowang, itu sudah djadi akan batu djiku?"

18Barang sijapa djatoh a-tas batu itu, ija djuga akan binasa, dan atas barang si-japa ija djatoh, akan djadi terantjor.

19Adapawn Kapala-kapa-la Imam dan Pengadjar-peng-adjar Tawrat, tjaharilah a-kan taroh tangan atas Tuhan Jesus pada djam itu djuga, tetapi takotlah marika itu a-kan kawm itu; karana dija awrang mengarti bajik-bajik, jang Ija sudahlah bilang per-upama; an ini, kena dija aw-rang.

20Bagitupawn dija awrang berdjaga-djaga, lihat-lihat Dija, dan surohlah awrang-awrang penjulu, jang haros pura-purakan dirinja salaku awrang-awrang adil; sopaja marika itu bawleh menangkap Dija, dengan barang perka-ta; an, sopaja marika itu akan bawleh sarahkan Dija pada pa-marentah-pamarentah dan di dalam kawasa Bangsawan itu.

21Dan marika itu tajalah padanja, kata: H/e tuwan Gu-ru! kami tahu, jang angkaw bilang dan adjar betul-betul, dan tijada tahu angkat muka awrang, tetapi beradjar-adjar djalan Allah dengan kabenar-an.

22Adakah patut, jang ka-mi bajar harga kapala kapada Ka; isar, bekan ataw bukan?

23Tetapi mengartilah Ija dija awrang punja akal dja-hat, dan katalah pada mari-ka itu: Apa kurang kamu tjawba-tjawba B/eta?

24Tondjoklah paduka satu dinar! Sijapa punja rupa ka; a-da; an dan huruf-huruf tara ada padaja? Menjahutlah marika itu, kata: Kaisar punja.

25Maka katalah Ija pada marika itu: Kalu bagitu, hen-daklah kamu kasi pada Ka; i-sar apatah Ka; isar punja, dan pada Allah, jang Allah punja.

26Bagitupawn dija awrang tijada dapat menangkap Dija, dengan barang perkata; an, ber-hadapan bala-kawm itu, dan marika itu h/eranlah akan pe-njahutannja dan berdijamlah dirinja.

27Bagitupawn berdatang-lah kapadanja barang awrang Saduki, jang melawan kata jang tijada barang kabangkit-an awrang-awrang mati, dan marika itu bertanjalah Dija.

28Dan katalah: H/e tuwan Guru, Musa sudah kasi su-rat titah pada kami: djikalaw barang sa; awrang punja suda-ra laki-laki mati, jang ada satu bini padanja, kalu ija mati, tijada tinggal barang a-nak, bagitu djuga sudaranja laki-laki haros ambil bini itu, dan menghidopkan barang be-neh pada sudaranja.

29Adapawn adalah tudjoh sudara laki-laki; maka jang pertama itu ambillah satu bi-ni, dan matilah di luwar ba-rang anak.

30Bagitu djuga jang ka-duwa itu, ambillah bini itu, dan matilah di luwar barang anak.

31Dan jang katiga itu su-dah ambil dija, dan bagitu-pawn tudjoh-tudjoh awrang itu berikot-ikot, tijada me-ninggal barang anak, dan ma-tilah.

32Deri balakang sakali matilah lagi parampuwan itu.

33Maka pada kabangkitan itu, sijapa punja bini dija a-kan ada? karana pada tudjoh-tudjoh itu ija sudah ada a-kan bini.

34Maka menjahutlah Tu-han Jesus, dan katalah pada marika itu: Anak-anak alam ini kawin dan djadi kasi ka-win;

35Tetapi dija awrang itu, jang akan dekira-kirakan mu-stahak akan berawleh alam itu, dan kabangkitan deri an-tara awrang-awrang mati, ti-jada akan kawin dan tijada djadi kasi kawin.

36Karana dija awrang ti-jada akan bawleh mati lagi, karana marika itu ada sama rupa dengan mela; ikat-mela; i-kat, dan ada anak-anak Al-lah, deri sebab marika itu ada anak-anak kabangkitan.

37Tetapi akan itu, jang awrang-awrang mati akan bangun hidop kombali, Musa djuga sudah tondjok itu di hutan karandjang, di mana ija panggil maha Tuhan: Allah Abra; am, dan Allah Isa; ak dan Allah Jakub.

38Maka Allah bukan ada Allah bagi awrang-awrang mati, tetapi bagi awrang-aw-rang jang hidop, karana dija awrang itu samowanja ada hidop padanja.

39Bagitupawn menjahut-lah padanja barang awrang deri pada Pengadjar-penga-djar Tawrat, dan katalah: Gu-ru, angkaw sudah bilang be-tul-betul.

40Maka deri pada itu, dija awrang tijada barani lagi, ta-nja apa-apa padanja.

41Adapawn berkatalah Tuhan Jesus pada marika itu: Bagimana awrang bawleh bi-lang jang Christos ada anak laki-laki Daud?

42Sedang Daud sendiri kata di dalam kitab Masmur: "Tuhan sudah bilang pada Tuhanku: Dudoklah awleh-mu pada kananku,

43Sampe B/eta taroh sataru-sataruma akan pengalas pada kaki-kakimu."

44Bagitupawn Daud pang-gillah Dija: Tuhan, bagimana Ija bawleh ada Anaknja?

45Adapawn sedang awrang banjak-banjak adalah dengar-dengar itu, berkatalah Ija pa-da murid-muridnja:

46Berdjaga-djaga diri kamu deri pada Pengadjar-pengadjar Tawrat itu, jang mawu ber-djalan-djalan dengan badju pandjang, dan jang suka ta-b/ea-tab/ea di pasar-pasar, dan di tampat-tampat kadudokan hormat di Kanisa-kanisa dan di majida-majida;

47Jang makan habis ru-mah-rumah parampuwan balu, dengan pura-pura deri somba-jang pandjang-pandjang; satu hukum jang terlebeh barat marika itu akan mendapat. <<  Lukas 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran