Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 11 >> 

1Maka djadilah, manakala Tuhan JESUS sudah habis djandji segala djandjian ini pada murid-muridnja, jang Ija berangkatlah deri sana akan beradjar-adjar dan akan mengchotbatkan di negeri-ne-gerinja.

2Adapawn sedang Joannes dapatlah dengar di dalam pan-djara akan segala perbowatan Tuhan CHRISTOS, surohlah ija duwa awrang deri pada murid-muridnja.

3Bilang padanja: Adakah angkaw jang nanti datang, ataw haroskah kami bernanti sa; awrang lajin?

4Maka menjahutlah Tuhan JESUS kata pada marika itu: Pergilah kamu pulang kasi tahu pada Joannes, barang jang kamu ada dengar dan melihat:

5Awrang buta dapat lihat; awrang timpang berdjalan; awrang berkusta djadi desu-tjikan, dan awrang tuli djadi dengar; awrang mati bangun hidop dan pada awrang mis-kin dechotbatkan chabar ka-suka; an;

6Dan maha berontong ada dija itu, jang tijada dapat bingong di dalam Aku.

7Adapawn sedang dija aw-rang itu adalah pergi, mu-la; ilah Tuhan JESUS berka-ta-katakan kapada kawm itu akan Joannes: Apatah kamu sudah pergi lihat di hutan pasunjian? Satu bu-lohkah jang tergontjang awleh angin?

8Tetapi apatah kamu sudah pergi lihat? Satu manusija-kah jang pake-pakean bagus-bagus? Lihat, awrang jang ada pakean bagus-bagus ada di rumah-rumah radja-radja.

9Tetapi apatah kamu sudah pergi lihat? Sa; awrang Nabi-kah? Bekan, B/eta bilang pada kamu: banjak lebeh lagi deri sa; awrang Nabi.

10Karana ijalah dija itu, akan sijapa sudah djadi ter-surat: "Lihatlah, Aku suroh Mela; ikatku ber-hadapanmu jang akan sadijakandjalanmu ba-gimu."

11Songgoh-songgoh Aku bilang pada kamu: antara jang deperanak awleh par-ampuwan-parampuwan, tija-da sudah djadi satu awrang jang lebeh besar deri pada Joannes Permandi itu, tetapi jang terkitjil di dalam kara-dja; an sawrga ada lebeh besar deri dija.

12Tetapi mulanja deri pada hari-hari Joannes Permandi sampe sakarang ini awrang masok karadja; an sawrga deng-an paksah, dan awrang-awrang jang kowat meng-ambil itu dengan paksah-paksah djuga.

13Karana Nabi-nabi samo-wanja dan Tawrat sampe Joannes sudah bernubuwet.

14Dan djikalaw kamu mawu tarima itu, ija djuga ada Elia jang sudah haros datang.

15Barang sijapa ada ta-linga akan menengar, hen-daklah ija dengar.

16Tetapi dengan sijapa Aku akan bersamakan bangsa ini? Sarupa adanja dengan anak-anak jang ada dudok di pasar, dan jang bakubalas sawara dengan taman-taman-nja,

17Katanja: Kita awrang sudah bermajin suling bagi kamu, tetapi kamu sudah tijada menari; kami sudah meratap-ratap bagi kamu, dan kamu sudah tijada me-nangis.

18Karana Joannes sudah datang dengan tijada makan dan tijada minom, maka ma-rika itu kata: Ijalah terke-na awleh Iblis.

19Anak manusija sudah datang dengan makan dan minom, maka marika itu ka-ta: Tjawba lihat sa; awrang tjekek dan pemabok, satu taman pendjaga-pendjaga bea dan awrang-awrang berdawsa. Tetapi budi-kabinaran sudah deadilkan awleh awrang-aw-rangnja.

20Pada tatkala itu mula; i-lah Ija bangkil akan segala negeri itu, dalam jang mana terlebeh banjak bowatan-nja sudah djadi, deri sebab marika itu sudah tijada mem-bawa tawbat.

21Tjelaka padamu, h/e Ko-rosin! tjelaka padamu, h/e Bethsa; ida! karana djikalaw di Tirus dan di Sidon sudah-lah djadi segala kowat itu sabagimana sudah djadi di-antara kamu, lama-lama ma-rika itu sudahlah membawa tawbat dengan berpake kajin kadu dan abu.

22Tetapi Aku bilang pada kamu: Tirus dan Sidon akan mendapat lebeh ringan, pada hari hukum, deri pada kamu.

23Dan angkaw h/e Kaper-naum! jang sudah detinggi-kan sampe di langit, angkaw akan terbowang kabawah sam-pe kanaraka; karana djikalaw di Sodom sudahlah djadi se-gala kowat itu, jang sudah djadi di dalam angkaw, sampe hari ini marika itu sudahlah tinggal.

24Tetapi Aku bilang pada kamu, tanah Sodom akan da-pat lebeh ringan deri pada angkaw, pada hari hukum.

25Maka pada tatkala itu djuga menjahutlah Tuhan JESUS, kata: Aku meng-utjap sukur padamu, ja Bapa, Tuhan langit dan bumi! jang Angkaw sudah sembunjikan itu deri awrang jang ber-ilmu dan pande mengarti, dan sudah menjatakan itu pada anak-anak kitjil.

26Bekan ja Bapa! karana demikijen sudah ada kahen-dakmu.

27Segala sasawatu sudah desarahkan padaku awleh Ba-paku. Maka barang sa; aw-rang pawn tijada mengenal Anak laki-laki, melajinkan Bapa, dan barang sa; awrang pawn tijada mengenal Bapa, melajinkan Anak laki-laki, dan pada sijapa Anak laki-laki ada mawu menjatakan itu.

28Berdatanglah kapadaku, kamu sakalijen jang berlelah dan bertanggongan, Aku ini akan memberi perhentian bagi kamu.

29Angkatlah ka; atas diri kamu pikolanku dan bera-djar-adjarlah deri padaku! karana Aku ini ponoh sajang dan renda hatiku; maka kamu akan mendapat perhentian bagi djiwa-djiwa kamu.

30Karana pikolanku ada lombot, dan tanggonganku ringan. <<  Matius 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran