Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 9 >> 

1Maka berkatalah Ija pada marika itu: Songgoh-song-goh! Aka bilang pada kamu, ada barang awrang jang berdiri di sini, jang tijada akan merasa mawt, malajinkan dihulu marika itu akan me-lihat karadja; an Allah datang dengan kowat.

2Adapawn komedijen deri pada anam hari, ambillah Tuhan JESUS sertanja Petrus, dan Jakobusdan Joannes, lalu bawa antar marika itu atas satu gunong jang tinggi, dija awrang sendiri-sendiri; dan rupa ka; ada; annja djadilah la-jin berhadapan marika itu.

3Dan pakeannja djadilah menjala, putih sakali-sakali, rupa tsaldju, sahingga barang satukang pembasoh didunja tijada bawleh bikin putih bagini rupa.

4Maka kalihatanlah pada marika itu Elia dengan Musa, dan berkata-katalah dengan Tuhan JESUS.

5Maka menjabutlah Petrus, kata pada Tuhan JESUS: Rabbi, bajik djuga jang kami ada di sini; dejar kami kar-djakan tiga pondok, satu pa-damu, satu pada Musa dan satu pada Elia.

6Tetapi tijada tahulah ija, apatah ija berkata, karana marika itu sudahlah dapat ta-kadjoh.

7Maka berdatanglah satu awan jang menudong marika itu, dan deri dalam awan itu datanglah satu sawara, jang katalah: Ija ini ada Anakku jang tjinta, hendahlah kamu dengar akan Dija!

8Dan pada sabantar itu-pawn marika itu lihat kuliling-kuliling, tetapi tijada dapat barang sa; awrang, mela-jinkan Tuhan JESUS sendiri, bersama-sama dengan marika itu.

9Tetapi pada tatkala ma-rika itu turon deri atas gu-nong, Tuhan JESUS togor dija awrang akan djangan bilang pada barang sa; awrang apa marika tiu sudah melihat, sabulom Anak manusija su-dah bangun hidop deri antara awrang-awrang mati.

10Maka simpanlah marika itu perkata; an ini antara dija awrang, dan baku-tanja sa-awrang pada jang lajin: Apa artinja itu: bangun hidop deri antara awrang-awrang mati.

11Lebeh djawoh tanjalah marika itu pada Tuhan JESUS, kata: Karana apa Pengadjar-pengadjar Tawrat bilang, jang Elia haros datang lebeh di hulu?

12Tetapi menjahutlah Ija, kata pada dija awrang: Elia songgoh-songgoh datang di hulu dan membajiki segala sasawatu; lagi akan djadi sabagimana sudah tersurat akan Anak manusija, jang saha-rosnja Ija merasa? banjak-banjak dan kena ka-maluan.

13Tetapi Aku bilang pada kamu, jang Elia sudah da-tang; dan markia itu sudah bowat padanja menurut dija awrang punja suka, sabagi-masna sudah tersuratakan dija.

14Dan manakala Tuhan JESUS berdatanglah pada mu-rid-muridnja jang lajin itu, melihatlah Ija awrang ba-njak-banjak baserta dengan marika itu, lagi Pengadjar-pengadjar Tawrat, jang baku-lawan dengan marika itu.

15Maka serta kawn itu dapat lihat Tuhan JESUS, marika itu tarima Dija deng-an kasuka; an, lalu datang lari kasi tabea padanja.

16Maka bertanjalah Ija pa-da Pengadjar-pengadjar Taw-rat: Apratah kamu baku-ta-nja dengan dija awrang?

17Adapawn satu awrang deri antara kawm itu menja-hutlah, kata: Ja, Guru, b/eta sudah bawa anakku laki-laki padamu, jang terkena awleh satu djin momo.

18Dan dimana-mana djuga ija mendapat dija ija rabe-ban-ting dija sampe ija kalaluwarajer mulut dan mamah-mamah gigi dan dapat badan kurus; dan b/eta sudah bilang pada mu-rid-muridmu akan membo-wang dija kaluwar, tetapi ma-rika itu sudah tijada bawleh.

19Maka menjahutlah Tu-hun JESUS pada marika itu, kata: H/e kamu, bangsa jang kurang iman, barapa lama saharosnja Aku ada bersama-sama dengan kamu? ba-rapa lama bersusah dengan kamu? Bawakanlah dija ka-mari!

20Bagitu djuga dija aw-rang bawa datang ka; anak itu kapadania. Maka serta ija da-pat lihat Tuhan JESUS, djin itu rabe-banting ka; anak itu, dan djatohlah ija di tanah ba-guling-guling dengan kalu-war ajer mulut.

21Dan vertanjalah Tuhan JESUS pada bapa ka; anak itu: Sudah barapa lama, jang ija sudah dapat bagitu? Katalah ija: Deri dija punja hari-hari anak.

22Dan banjak kali ija su-dah bowang dija dalam api ataw dalam ajer, akan mawu bunoh dija. Tetapi djikalaw Angkaw bawleh apa-apa, sa-janglah kita awrang, dan tulonglah kami.

23Maka berkatalah Tuhan JESUS kapadanja: Djikalaw sadja angkaw bawleh pertja-ja, segala sasawatu bawleh djadi pada barang sijapa jang pertjaja.

24Maka pada sabantar itu djuga batareaklah bapa ka-anak itu, dengan tumpah ajer mata kata: B/eta pertjaja, ja Tuhan! tulonglah b/eta pu-nja kurang pertjaja.

25Maka sedang Tuhan JESUS dapat lihat jang bagitu bagjak awrang datang lari bakompol di ditu, bagitu djuga tororlah Ija djin jang nedjis itu, dan katalah padanja: H/e angkaw, djin jang momo dan tuli, Aku bertitah padamu, kaluwar deri dija dan djangan kaw masok kombali di dalam dija!

26Bagitupawn dengan ba-tareak dan dengan rabe ban-ting dijha sangat-sangat, kaluwarlah ija deri padanja; dan djadilah ka; anak itu sama satu awrang mati, sampe lagi ba-njak awrang kata. jang ija sudah mati.

27Tetapi Tuhan JESUS berpeganglah ka; anak itu deri tangan, lalu angkat kasi berdiri dija.

28Dan manakala Tuhan JESUS sudah masok rumah, murid-murid itu bertanjlah Dija sendiri-sendrir: Apa ku-rang kami sudah tijada baw-leh membowang dija kaluwar?

29Katalah Ija pada marika itu: Djenis ini tijada baw-leh djadi terbowang kaluwar dengan tijaka sabarang apa lajin, melajinkan dengan som-bajang dan powasa.

30Berikot deri padanja ber-angkatlah marika itu deri sana lalu berdjalan terus tanah Galilea, tetapi tijada Ija ma-wa jang barang sa; awrang tahu itu.

31Karana beradjar-adjar-lah Ija pada mirid-murid-nja, dan katalah pada marika itu: Anak manusija djadi de-sarahkan kadalam tangan ma-nusija-manusija, dan marika itu akan membunoh Dija; dan manakala Ija sudah djadi de-bunoh bagitupawn pada hari jang katiga Ija akan bangun kombali.

32Tetapi marika itu tijada mengarti perkata; an itu, dan takotlah marika itu tania Dija.

33Adapawn berdatanglah Ija di Kapernaum; maka ma-nakala Ija sudah sampe di rumah, bertanjalah Ija pada marika itu: Akan perkara mana sudahkah kamu baku lawan antara djalan?

34Tetapi berdijamlah ma-rika itu, karana marika itu su-dahlah baku-lawan antara dja-lan sijapatah terlebeh besar?

35Maka berdudoklah Ija, lalu panggil kaduwa belas itu dan katalah pada marika itu: barang sijapa mawu djadi jang pertama, bejar ija djadi jang pertama, bejar ija djadi jang terkitjil deri samowa dan sa; awrang hamba deri samo-wanja.

36Dan ambillah Ija satu anak kitjil dan tarohlah itu pada sama-tengah marika itu dan sapu-polok itu dan ka-talah padu marika itu:

37Barang sijapa tarima satu anak bagini, awleh ka-rana namaku, ija djuga tari-ma B/eta; dan barang sijapa tarima B/eta, ija bukan ta-rima B/eta, tetapi Diji itu jang sudah suroh B/eta datang.

38Adapawn menjahutlah padanja Joannes, kata: Ia Guru! Kita awrang sudah lihat satu awrang, jang men-bowang djin-djin dengan Aug-kaw punja nama. tetapi jang tijada ikot kami: dan kita awrang sudah togor dija, aw-leh karana ija tijada ikot kita awrang.

39Tetapi katalah tuhan JESUS: Djangan togor dija: karana bukan ada barang sa; awrang jang bowat barang kowat dengan namaku, dan jang pada sabantar itu djuga bawleh kata-kata djahat akan Daku.

40Karana barang sijapa tijada melawan kami, ija djuga baserta dengan kami.

41Karana barang sijapa kasi minom pada kamu satu tampuron ajer dingin dengan namaku, awleh karana kamu ada Tuhan CHRISTOS punja awrang, songgoh-songgoh Aku bilang pada kamu, tijada ija akan hilang upahannja.

42Dan barang sijapa meng-adakan kasontohan pada ba-rang sawatu deri jang kitjil ini, jang pertjaja di dalam aku, lebeh bajik padanja, jang sabidji batu gilingan terikat pada lehernja dan ter-bowang di lawat.

43Dan dijkalaw tanganmu djadi pohon kasintohan ba-gimu. potong kudonglah itu, karana lebeh berguna pada-mu, jang angkaw masok ka-hidopan salaku sa; awrang jang terkudong, deri dengan tangan duwa-duwa angkaw masok naraka, ija itu di dalam api jang tijada bawleh mati.

44Di mana tjatjingnja tija-da mati dan api tijada depa-damkan.

45Dan djikalaw kakimu djadi pohon kasontohan bagi-mu, potonglah itu, lebeh ber-guna padamu, angkaw masok dengan kaki kudong di dalam kahidopan, deri dengan kaki duwa-duwa, angkaw terbo-wang kadalam naraka, di da-lam api jang kakal.

46Di mana tjatjingnja tija-da mati dan api tijada depa-damkan.

47[(MISSING TEXT)]

48[(MISSING TEXT)]

49Karana sasa; awrang akan degarami dengan api, dan sa-sawatu persombahan akan de-garami dengan garam.

50Garam ada barang jang bajik; tetapi djikalaw garam djadi tawar, dengan apa itu akan tawar, dengan apa itu akan djadi tadjam kombali? bejarlah ada garam di dalam kamu sendiri dan hidop dame sa; awrang dengan sa; awrang. <<  Markus 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran