Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 7 >> 

1Ataw tijadakah kamu ta-hu, h/esudara-sudara laki-laki! (karana aku berkata kapada awrang-awrang itu, jang tahu Sariet-Tawrat) bahuwa Taw-rat berkowat atas manusija, salama ija hidop?

2Karana satu parampuwan jang sudah nikah, ada terhu-bong dengan lakinja jang hi-dop, awleh tawrat; tetapi manakala lakinja mati, ija sudah terlepas deri pada taw-rat lakinja.

3Sebab itu, salama lakinja ada hidop, ija akan denama; i parampuwan bermukal djika-law ija tinggal dengan barang laki-laki jang lajin; tetapi manakala lakinja mati, ija sudah terlepas deri pada taw-rat, dan ija bukan ada param-puwan bermukah, djikalaw ija nikah satu laki-laki jang lagin.

4Bagitu lagi kamu, h/e su-dara-sudaraku laki-laki, ka-ma djuga sudah mati bagi Tawrat, awleh tuboh Tuhan CHRISTOS, sopaja kamu baw-leh djadi sa; awrang jang lajin punja, jani Dija punja, jang sudah debangkitkan deri anta-ra awrang-awrang mati, so-paja kami membawa bowa-bowa bagi Allah.

5Karana pada tatkala kami adalah di dalam daging, sega-la ka; inginan dawsa, jang su-dah djadi bangun awleh Taw-rat, berkowat-kowatlah di da-lam anggawta-anggawta kami, akan membawa bowa-bowa bagi mawt.

6Tetapi sakarang kami su-dah terlepas deri pada Taw-rat, sedang kami sudah mati padanja itu, dalam jang mana kami sudah tinggal terikat, itupawn, sopaja kami deper-hamba di dalam roch jang baharu, dan bukan di dalam huruf jang lama.

7Apatah pawn kami akan mawu bilang? Adakah Taw-rat itu dawsa? Itu bukan sa-kali! Tetapi sudahlah tijada ku mengenal dawsa-dawsa mela-jinkan awleh Tawrat. Karana akan ka; inginan sudah tijada ku-tahu sabarang apa, djika-law Tawrat sudah tijada bi-lang: Djangan angkaw ber-ingin!

8Tetapi sedang dawsa sudah berawleh kawasa awleh Taw-rat, itu sudah mengardjakan rupa-rupa ka; inginan di dalam aku; karana di-luwar Tawrat dawsa djuga mati andanja.

9Karana di-hulu adalah a-ku hidop di-luwar Tawrat; te-tapi pada tatkala berdatang-lah Tawrat, dawsa sudah dja-di hidop kombali, tetapi aku ini sudah mati.

10Dan bagitupawn sudah njata, bahuwa Tawrat itu sudah djadi kapadaku akan kamatian, jang telah deberi-kan kapadaku akan kahidopan.

11Karana sedang dawsa su-dah berawleh kawasa, ija su-dah bersasatkan aku awleh Tawrat, dan sudah memati-kan aku awlehnja itu.

12Bagitupawn Tawrat ada kudus, dan Sariet ada kudus, dan adil dan bajik.

13Kalu bagitu, sudahkahsa-tu barang jang bajik djadi padaku akan kamatian? Itu bukan sakali! Tetapi dawsa itu; sopaja djadi njata, jang dawsa songgoh-songgoh ada dawsa, deri sebab awleh sa-tu barang jang bajik, itu meng-ardjakan kamatian kapadaku, itupawn sopaja dawsa djaditer-lalu amat berdawsa awleh Sa-riet.

14Karana kami tahu ba-huwa Sariet ada rochani, te-tapi b/eta ini badani, terdju-wal kabawah dawsa.

15Karana b/eta sendiri tija-da mengarti b/eta punja bikin; karana tijada ku-bowat barang jang b/eta kahendaki, tetapi barang jang b/eta bintji, itu djuga b/eta bowat.

16Tetapi djikalaw aku bo-wat, barang jang aku tijada kahendaki, bagitu djuga b/eta mengakaw akan Tawrat, ba-huwa bajik adanja.

17Tetapi sakarang, itu bu-kan b/eta ini jang ada bowat itu, tetapi dawsa jang meng-adijami di dalam aku.

18Karana b/eta tahu, ba-huwa di dalam b/eta, ija itu di dalam b/eta punja daging, tijada mengadijami sabarang apa-apa jang bajik; karana akan suka, songgoh tersadija adanja, tetapi akan berbowat jang bajik, itu tijada ku-da-pat.

19Karana barang jang ba-jik, jang b/eta suka, b/eta tijada berbowat, tetapi barang jang djahat, jang b/eta tijada suka, itu djuga b/eta bowat.

20Tetapi djikalaw b/eta ber-bowat barang jang tijada ku-kahendaki, bagitu djuga, itu bukan b/eta jang bowat itu, tetapi dawsa, jang tinggal di dalam b/eta.

21Demikijenlah, b/eta men-dapat bagitu tawrat ini, ija itu: Manakala b/eta suka bo-wat barang jang bajik, jang djahat itu melekat padaku.

22Karana ada padaku satu kasuka; an akan Tawrat Allah, menurut akal manusija jang kadalam;

23Tetapi di dalam anggaw-ta-anggawta tubohku b/eta me-lihat satu sjariet jang lajin, jang baku-parang dengan sja-riet rasa hatiku, dan jang dja-dikan b/eta akan sa; awrang ter-bulonggu deri pada dawsa, jang ada di dalam anggawta-anggawtaku.

24Sijoh, manusija tjilaka jang b/eta ini ada! Sijapatah akan kasi lepas b/eta deri pada tuboh kamatian ini?

25Tarima-kasih banjak-ba-njak pada Tuhan Allah, itu-pawn awleh JESUS CHRISTOS, Tuhan kami! (7-26) Bagitupawn, b/eta men-djondjong sjariet Allah, menu-rut pengrasa hatiku; tetapi menurut daging sjariet dawsa. <<  Roma 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran