Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 22 >> 

1Maka bertondjoklah ija kapadaku satu ajer batang dengan ajer kahidopan jang sutji, djerning seperti kris-tallos, jang memantjar deri dalam tachta Allah dan A-nak domba itu.

2Maka pada sama-tengah djalannja dan ajer batang itu kadapatan pohon kaju kahi-dopan, sabelah sini dan sabe-lah sana, pada jang mana kadapatan duwa belas djenis bowa-bowa, jang memberi bowa-bowa deri bulan datang kapada bulan, dan dawon-dawon deri pada pohon kaju itu berguna akan kasomboh-an awrang-awrang chalajik.

3Dan sabarang apa-apa jang haram-nedjis, bukan akan ada lagi; dan dalamnja akan ada tachta Allah dan punja Anak domba itu, dan segala hambanja akan bowat kabak-tian kapadanja.

4Dan marika itu akan memandang mukanja, dan Dija punja nama akan ada di testa-testanja.

5Dan di sana tijada akan ada malam lagi, dan marika itu tijada akan usah lagi deng-an palita ataw dengan tarang mata-hari; karana Allah akan bersinar atas marika itu, dan marika itu akan berkara-dja; an deri kakal sampe kakal.

6Maka berkatalah ija ka-padaku: Segala perkata; an ini ada songgoh dan benar; dan maha besar Tuhan Ilah segala nabi jang kudus sudah suroh datang mela

7Lihat, Aku datang dengan lakas. Salamat berontong sa-awrang itu jang djaga ingat segala perkata; an nubuwet, jang tersimpan di dalam Ki-tab ini.

8Maka b/eta ini Jo; annes, sudah melihat dan menengar itu. Dan manakala aku sudah dengar dan melihat itu, aku sudah bertijarap pada kaki-kaki mela

9Dan katalah ija kapada-ku: Djaga bajik, djangan bowat itu. Aku ini ada sama-hambamu dan deri antara su-dara-sudaramu, nabi-nabi itu, dan deri pada segala awrang itu jang ingat simpan segala perka-ta; an Kitab ini; hendaklah ang-kaw menjombah pada Allah.

10Maka berkatalah ija ka-padaku: Djangan mematri-kan segala perkata; an Kitab ini! karana sudah damping waktu itu.

11Barang sijapa bowat dja-hat, bejar ija bowat djahat nanala; dan barang sijapa ta-karuwan, hendaklah ija taka-ruwan nanala; dan barang sijapa jang adil, bejarlah ija ada adil nanala; dan barang sijapa sutji, hendaklah ija ada sutji nanala.

12Lihat Aku datang deng-an segra, dan upahanku ada basertaku, akan balas pada sa-sa; awrang menurut perbowat-annja.

13Aku ini ada Alfa dan Omega, permula; an dan ka-sudahan, Jang pertama dan Jang terkomedijen.

14Salamat berontong sega-la awrang itu. jang djaga i-ngat titah-titahnja! karana pa-da marika itu akan ada kawasa kapada pohon kaju kahidopan, dan marika itu akan masok terus deri pintu di dalam ne-geri itu.

15Tetapi di luwar ada andjing-andjing itu, dan segala awrang mawi-mawi, dan aw-rang-awrang jang bowat per-sondalan, dan awrang-awrang pembunoh, dan awrang-aw-rang jang menjombah berha-la-berhala, beserta dengan se-gala awrang jang suka dan jang berbowat perlente.

16Aku ini JESUS, sudah suroh datang mela

17Dan Roch itu, dan mam-pile parampawan katakan: Datanglah! Dan barang sijapa dengar itu, hendaklah kata-kan: Datanglah! Dan barang sijapa berhawus, bejar ija da-tang; dan barang sijapa su-ka, hendaklah ija mengam-bil ajer kahidopan pada tju-mah-tjumah djuga.

18Karana aku bersaksi pa-da sasa; awrang jang menengar segala perkata; an nubuwet di dalam Kitab ini: djikalaw ba-rang sa; awrang bertambah pa-danja, Allah djuga akan ber-tambah padanja segala sang-sara itu, jang tersurat di da-lam Kitab ini;

19Dan djikalaw barang sa; awrang bekin kurang sa-barang apa-apa deri pada se-gala perkata; an nubuwet Ki-tab ini, bagitupawn Allah akan mengambil deri padanja bahagiannja deri pada pohon kahidopan dan deri pada ne-geri jang kudus, jang tersu-rat di dalam Kitab ini.

20Dija itu jang bersaksi samowanja ini, katakan: Be-kan, Aku segra datang. Amin. Bekan, hendaklah Ang-kaw datang, ja tuhan JE-SUS!

21Nimet Tuhan kami JESUS CHRISTOS adalah kiranja ba-serta dengan kamu sakalijen. Amin. <<  Wahyu 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran