Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yudas 1 >> 

1Judas, sa; awrang hamba Tuhan Jesus Christos, su-dara laki-laki Jakobus, ka-pada sakelijen awrang jang terpanggil itu, jang telah de-kuduskan di dalam Allah Ba-pa, dan tersimpan pada Tuhan Jesus Christos.

2Rachmet dan dame dan muhabet djadilah kiranja de-tambahi bagi kamu.

3H/e, kekaseh-kekasehku! sedang aku sudah mawu tu-lis pada kamu dengan lebeh pandjang, akan salamat itu jang ada kami punja rame-rame, aku sudah dapat satu paksa-hati akan menjurat pa-da kamu tjara natsihet, ija itu, jang saharosnja kamu berparang karana pertjaja; an itu, jang pada sakalipawn su-dah desarahkan pada awrang-awrang mutaki.

4Karana barang awrang sudah masok dengan mentjuri djalan, jang deri di-hulu di-hu-lu waktu telah tertantu pa-da hukum itu awrang-awrang durhaka, jang putar balik ni-met Ilah kami, akan rupa-rupa takaruwan dan jang me-njangkal Allah dan Tuhan kami Jesus Christos, jang sendiri sadja memegang se-gala patuwanan.

5Tetapi b/eta mawu meng-ingatkan pada kamu, sedang sakalipawn kamu sudah tahu itu, bahuwa maha besar Tu-han, pada tatkala Ija sudah-lah melepaskan kawm itu deri dalam tanah Mitsir, Ija sudah membinasakan pada jang ka-duwa kali awrang-awrang itu jang tijada pertjaja;

6Dan mela; ikat-mela; ikat itu, jang sudah tijada djaga sim-pan pangkat pakardja; annja jang pertama itu, tetapi su-dah meninggalkan kadijaman-nja jang tantu, Ija djuga su-dah simpan, sampe hukum hari jang besar itu, dengan pengikat-pengikat jang kakal di tampat kagelapan.

7Sabagimana Sodoma dan Gomorra dan negeri-negeri jang kuliling deri padanja itu, jang atas peri demikijen, se-perti dija awrang ini, sudah bowat persondalan sampe pa-stiu, dan sudah ikot daging jang lajin, dan jang seperti satu teladan ada di muka-muka djuga, sedang marika itu merasa sangsara api jang kakal.

8Maka atas peri demikijen djuga, segala awrang mimpi-mimpi itu, menedjiskan da-ging, dan menghinakan pema-renta-pemarenta, dan meng-hodjat pengawasa jang tinggi itu.

9Tetapi Micha; el, panghu-lu segala mela; ikat itu, pada tatkala ija sudah berbantah dengan iblis tagal bangke Mu-sa, sudah tijada membarani-kan dirinja, akan putus satu hukum hodjat atas dija, te-tapi berkatalah ija: Maha be-sar Tuhan kiranja menista; i dikaw!

10Tetapi dija awrang ini, sabarang apa marika itu tijada mengenal, itu djuga dija aw-rang hodjat; dan sabarang apa marika itu tahu deri ta-biet, seperti binatang-binatang jang tijada tahu bafikir, deng-an itu djuga marika itu me-rusak dirinja.

11Tjilaka pada dija aw-rang! karana marika itu ber-djalan-djalan di perdjalanan Ka; in; dan persasatan Bala; om sudah helah-tarik dija aw-rang, dan di dalam pelawanan Kore marika itu sudah dja-di binasa.

12Marika itu ada satu ka-maluwan antara perdjamuwan kamu sudara-bersudara, se-dang marika itu makan sama-sama dengan tijada tahu ma-lu; dan pijarah dija awrang punja dirisadja; awan-awan jang tijada kasi hudjan, jang terputar sini sana awleh ang-in; pohon-pohon jang sudah lalu musim, jang sudah mati duwa kali, jang terputus a-kar-akarnja,

13Ombak-ombak lawutan jang bergumol, dan jang kasi timbul kamalu; annja sendiri, bintang-bintang bersasat, ba-gi sijapa sudah tersimpan ka-bur kagalapan sampe segala kakal.

14Tetapi akan dija awrang itu, Henoch jang katudjoh deri pada Adam, sudah ber-nubuwet, katanja: Lihat, su-dah datang maha besar Tu-han, dengan baribu laksa aw-rangnja jang kudus;

15Akan putus hukum atas sakalijen awrang, dan akan bowat siksa pada segala aw-rang durhaka, awleh kara-na samowa bowatannja jang marika itu sudah bowat, dan awleh karana segala perkata; an jang kasar, jang segala awrang durhaka itu sudah katakan melawan Dija.

16Itulah awrang-awrang, jang suka melawan; jang bersungut melawan Allah dan melawan dunja; jang berdja-lan-djalan menurut dija aw-rang punja ka; inginan, dan mulutnja berkata-kata per-kara besar-besar; dan sopaja marika itu mentjahari dija awrang punja ontong sendiri, dija awrang pudji-pudji ma-nusija di muka-muka aw-rang.

17Tetapi akan kamu, h/e ke-kaseh-kekasehju! hendaklah kamu ingat akan segala per-kata; an itu, jang deri di-hulu sudah dekatakan kapada ka-mu awleh Rasul-rasul Tuhan kami Jesus Christos:

18Ija itu, bagimana marika itu sudah bilang pada kamu, jang pada waktu terkomedijen akan terdapat penjindir-pe-njindir, jang nanti berdjalan-djalan menurut dija awrang punja ka; inginan sendiri di dalam rupa-rupa kadjahat-an.

19Ini dija, segala awrang itu, jang bowat pertjere; an; manusija-manusija jang hidop menurut daging, jang tijada berpunja Roch.

20Tetapi akan kamu, h/e kekaseh-kekasehku! hendak-lah kamu perusah diri kamu di dalam pertjaja; an kamu jang teramat kudus, itupawn di dalam Roch Kudus dan deng-anbowat pemohonan.

21Berdjaga simpan diri kamu di dalam pengasehan Allah, sedang kamu bernanti-nanti akan kamurahan Tuhan kami Jesus Christos kapada kahidopan kakal.

22Dan pada satengah aw-rang, hendaklah kamu berton-djok sajang hati, sedang kamu taroh farak antara marika itu.

23Dan barang awrang jang lajin, hendaklah kamu pali-harakan di dalam takotan, sedang kamu mentjabot ma-rika itu deri dalam api, dan satu badju jang tertoni awleh daging, hendaklah kamu mem-bintji itu.

24Tetapi kapada Dija itu, jang bawleh simpan kamu dengan tijada tasontoh, dan jang bawleh manghadapkan kamu berhadapan haldret ka-mulija; annja jang maha indah, itupawn dengan tijada kasa-lahan dan kasuka-suka-an,

25Kapada Allah jang sen-diri sadja ada maha tahu, ija itu Djuru salamat kamu, ada-lah kiranja kamulija; an dan hormat, dan kowat dan ka-wasa, bajiklah pada sakarang ini sabagimana lagi sampe segala kakal. Amin. <<  Yudas 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran