Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ARALLE]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 1 >> 

1O Teofilus ang dipakeangka', Mai'ding tau napengkabela-belai ungnguki' manahpa yato ang hali dahi yaling di alla'-alla'ta didiona Puang Yesus.

2Yato ang sika nauki' sinnoa siang aka ang hali tahingngi di hao mai di tau ang mengkalao dolu inang unsa'bii yato kaha-kaha ang hali dahi, lambi' sika mendahi to pambaha Kaheba Mapia.

3Dahi aka' hali kupamapahehsa yato ingkänna kadahiang mengkalao di uhaka'na, ya' kubohtung kuuki' mesa suha' ang la mampakaleso manahpaingko ingkänna yatoo.

4Kupanoa anna malai ungnginsang ungngoatee ingkänna yato aka siamo ang hali dipaturuingko inang tahpa' si'da-si'da.

5Di tempona Herodes mendahi tomaraya di hao di Poropensi Yudea, aha mesa imang disanga Zakharia. Inde imang mesa di alla'na peänä'anna Imang Abia. Bahinena disanga Elisabet, peänä'anna toe' imang.

6Inde to sisangkolung sahing maroho di olona Puang Alataala anna tuho situhu' pahenta anna atohanna Dehata sitonda dai aha sallaanna.

7Ampo' aka' sahing matuang anna aka' inde Elisabet tämänäng, lambi' dai sika aha änä'na.

8Pihsang tempo lambi'mi tempona peänä'anna Imang Abia la umbabe pengkähänganna imang di olona Puang Alataala yaling di Dasang Ada'na. Dahi Zakharia umbabe yato pengkähängang,

9aka' naonge anna sika napilleii yato imang, menna ang la mangngala bahe, ya' Zakhariae' ang nahoa lotterei ang mentama di ongeang Masero untunu kayu-kayu bomammi' yaling ang mendahi penombaang, situhu' kabiasaanna imang.

10Dahi lella' untunu kayu-kayu bomammi' di olona Puang Alataala, ya' yato tau mai'di sika mangngempene' yaling di aneang lella' sika ma'sambayang.

11Pihsananna mengkalanda'mi mesa malaeka'na Puang Alataala umpellambi'i Zakharia. Ke'de' di hao yato di tando kuananna ongeang pantunuang kayu-kayu bomammi'.

12Naitanna yatoo, ya' pihsa' tungke'du'mi sitonda mahea'.

13Ampo' ma'tula' yato malaeka' naoatee, "O Zakharia, daa ummahea', aka' la ahante' kalemba'anna yato sambayammu. Elisabet bahinemu la napadahiingko mesa muane-ane. Yato änä' pahallu unsangai Yohanes.

14La masannang liuo anna kahsi aka' kadahianna yato änä', anna dai dio supu la masannang liu, ampo' mai'dike' tau senga'.

15Yato änä' la keangka' liu di olona Dehata, anna dai aha la ungngenu' angkoro' bahtu' senga'na ang la melango, dia tuke' inang la napunnoi Inaha Masero mengkalao di kehähtängnging.

16La mai'di to Israel natehte sumule umpenombai Puang Alataala Dehatannaii.

17La mendahi pesuona Puang Alataala ang matoho anna ma'kuasa sinnoa Nabi Elia. Anna la umpasikapiai to baha' anna änä'na, anna tau ang dai untuhu'i atohang la sumule pano di lalang ang tahpa' aka' pepakuhunna. Ingkänna yatoo la nababe anna malai tokang inahanna mai'di tau untammui manahpa Dehata. "

18Ya' mekutanang Zakharia pano yato di malaeka' naoatee, "Umbangko la kupangnginsangngi ke la pake dahi si'dai ne ang untula', aka' sahing matuamang inde bahineku?"

19Mentimba'mi yato malaeka' naoatee, "Kodi'mitoo inde Gabriel ang si napakasuo-suo Puang Alataala. Si ke'de'ä' di olona. Dinoa nasuoä' la kupa'karaio anna malai kupalambi' inde kaheba mapia mating.

20Ampo' ahana inang la pepeo anna dao mala ma'kara lambi' dahi asang inde aka ang kutula', aka' dai umpetahpa' inde kaheba ang inang la dahi si'da ke dako'i."

21Donetoo yato tau mai'di ang menge sika mangngempe yaling di aneang, sika pusa' nasa'ding ungngempei Zakharia, aka' masae maho yaling di Dasang Ada'.

22Tahpana sohommi Zakharia yaling mai, ya' mamansing supu pano yato di tau mai'di aka' dai mala ma'kara. Sika nainsammi yato tau mai'di naoatee mane hali kaita-ita yaling di Dasang Ada'.

23Puhai ungngola durunganna, ya' sumuleng pano di dasanna.

24Sangngaka-sangngakai masaena puhanna yatoo, ya' kehähtämmi Elisabet anna dai umpepaitaing kalaena yaling di lima bulanna situhu' kabiasaanna tau donetoo.

25Naoatee, "Kahsi liuä' dinoa aka' nakalemuiä' Dehata lambi' napa'daiingkä' inde tämänäng ang masaeng kuposili di olona tau mai'di."

26Yaling di kaunnunna bulanna hähtänna Elisabet, Puang Alataala unsuo malaeka' Gabriel mao pano di mesa bohto di hao di Galilea disanga Nazaret.

27Nasuo la umpellambi'i mesa änä' bahine ang menge sidohe Yusuf, mesa peänä'anna Tomaraya Daud. Yato bahine disanga Maria.

28Tahpana lambi' yato malaeka' pano di dasanna Maria, ma'tula'mi naoatee, "Salama' mating di dio ang nabehe Puang Alataala, aka' inang naposolaio."

29Nahingnginna Maria yato tula', ya' tungke'du'mi anna mekutanai yaling di inahanna naoatee, "Pake akang indo bahtuanna kara salama'na?"

30Ma'tula'mi yato malaeka' naoatee, "Daa ummahea' Maria, aka' dio ullambi'o pebehe käyyäng di olona Puang Alataala.

31La kehähtängngo dio anna la umpadahio mesa änä' muane-ane ang la pahallu unsangai 'Yesus.'

32Yato änä' la keangka' liu anna la disangai Änä'na Puang Alataala To Handang Matande, anna Kalaena Puang Alataala ang la mangngangka' mendahi Tomaraya sinnoa Daud nenena.

33Anna Dianto ang la umpahentai ingkänna peänä'anna Yakub lambi' sapano-panona aka' dai la aha katämpä'anna katomarayaanna."

34Mekutanang Maria pano yato di malaeka' naoatee, "Umbanne' ne la noa la mala dahi pano di kodi' aka' dake' aha sangkolungku?"

35Mentimba'mi yato malaeka' naoatee, "Inaha Masero la mampentamaio anna kakuasaanna Puang Alataala ang dai aha mantondong la mansapu'o. Dianto suhunna anna ne änä' ang la umpadahi la masero anna la disangai Änä'na Puang Alataala.

36Anna pahallu toi ungnginsang, setonganna Elisabet solasohommu ang matuang anna masaeng tämänäng, dinoa menge toe' ungkehähtängnging mesa änä' muane-ane ang mellaong kaunnunna bulanna dinoa.

37Aka' dai aha ang tala mala nababe Puang Alataala."

38Ma'tula'mi Maria naoatee, "Ya' padahi si'danto ne ingkänna aka ang untula', aka' inang sabua'naä' Puang Alataala." Ya' le'ba'mi yato malaeka' umpellei Maria.

39Donetoo mengkalaong Maria anna maoi pano di mesa bohto di alla'na tanetena Poropensi Yudea.

40Di hao yatoo, ya' mentamang di dasanna Zakharia anna umpalambi'i kara salama' pano di Elisabet.

41Tahpana nahingngi Elisabet yato kara salama'na Maria, ya' tibihtung yato änä' yaling di kompenna, anna tahpa napunnoii Inaha Masero inde Elisabet.

42Mane ma'tula'i kakoha-koha sitonda kakahsiang naoatee, "Inang la dibeheo di alla'na ingkänna bahine, noa tunne' ne änä' ang ungkehähtängnging la dibehe toe'.

43Pake menna turakä' ko indee lambi' indona Dehatangku sule mallumbaä'?

44Aka' setonganna tahpana kuhingngi kara salama'mu inde änä' ang menge kukehähtängnging tahpa tibihtu yaling di kompengku kahsi liu.

45Anna inang kahsio aka' umpetahpa'mi ungngoatee yato ingkänna ang hali napainsangngio Dehata inang la sundung asang."

46Ma'tula'mi Maria naoatee, "Mengkalao di inahangku kupamatande Puang Alataala,

47anna masannang liu inahangku aka' Puang Alataala, To Pepasalama'ku,

48aka' dasiare' kasi ungkalimpängngi kodi' inde sabua'na ang memase-mase. Setonganna napahtung dinoa ingkänna tau di lino la naoa asangngingkä'tee, 'kehongko'.'

49Aka' To Handang Ma'kuasa umpadahing pembabe-pembabe ang dai aha mantondong pano di kodi'. Ya' inang masero sanganna.

50Anna dai aha nabolinna pa'kalemunna pano di ma'lapi'-lapi' tau ang mahea' pano.

51Napalanda' kakuasaanna anna pampadahi Kalaena anna umpasisähä'-sähä' ingkänna balinna ang ang malängkä' inaha.

52Ingkänna to kepangka' napatuhungngi pangka'na anna umpakeangka'i ingkänna-ingkänna tau ang nasanga solana dai keangka'.

53Pano di tau ang manono napapunnoi andeang ang mapia, anna panone' di to makaka nasuone' sumule dai aha aka nabea.

54Ma'kalemu pano di kita' to Israel, sabua'na, aka' dai nakalimpängngi ma'kalemu pano di

55peneneanta Abraham anna peänä'anna lambi' sapano-panona situhu' ang puha nadandiing."

56Donetoo tohhoke' Maria umbai tallu bulanna masaena mane sumulei.

57Pihsananna sundummi bulanna hähtänna Elisabet, anna lambi'mi tempona la keänä', ya' ungkeänä'ing mesa änä' muane-ane.

58Tahpana nahingngi ingkänna sola bohtona anna ingkänna solasohonna didiona umba noa pa'kalemu käyyänna Puang Alataala ang napalanda' pano, ya' sangka' ma'kahsi-kahsi asammi sibaha-baha.

59Lambi'i kakahuanna allona kadahianna yato änä', ya' sika sule asammi untille yato änä', anna boheng sika la nasangaii Zakharia, napasikona ambena.

60Ampo' ma'tula' indona naoatee, "Dai, inde änä' pahallu disangai Yohanes."

61Ma'tula'mi yatoii naoatee, "Dai aha di alla'na solasohommu ang muane ang disangai noa."

62Ya' sika mamansing pano di ambena, anna sika napekutanaing didiona aka ang la nasangaiing yato änä'.

63Ya' umpalaung ang dipangnguki'i anna nauki'i, noa indee: Sanganna dianto Yohanes. Ya' sika pusa' asammi yato ingkänna tau.

64Done sianto naongei tibuhke suana Zakharia lambi' ma'tula' umpudi sanganna Puang Alataala.

65Sika mahea' asammi ingkänna tau ang tohho sidungku' dasanna Zakharia anna yato aka ang dahi mendahi potula'ang di ingkänna pebohtoang di Yudea.

66Anna ingkänna tau ang manghingngi, napadipihki'na liu yato kaha-kaha ang dahi, anna sika naoaitee, "Bahtu' la mendahi aka are' inde änä' ke dako'i?" aka' natehte lolo teyyena Dehata.

67Zakharia, ambena yato änä', napunnoi Inaha Masero lambi' ma'kara-kara naoatee,

68"Dipudi sanganna Puang Alataala, Dehatanna to Israel, aka' sule unsulängngi petauanna.

69Nabeaingkea' To Pepasalama' ang matoho si'da-si'da, peänä'anna Tomaraya Daud, sabua'na,

70situhu' ang puha natula' mengkalao dolu ungngolai nabinna ang masero,

71anna malaingkea' nalahpa' di hao mai di balinta, anna di hao mai di teyyena tau ang mangkahi'di'ingkea'.

72Lambi' landa' pa'kalemunna pano di peneneanta, anna la ungkalehaii pa'dandianna ang masero.

73Dianto pa'dandiang ang hali natula' pano di Abraham, peneneanta sitonda napopindai, didiona pebehena pano di kita'a'

74anna malaingkea' lahpa' di hao mai di teyyena balinta lambi' la malaingkea' dai mahea' umbeho kalaeta dai' di Puang Alataala,

75yaling di kamaseroang anna kamarohoang di olona, yaling di salu katuhoanta lambi' mateta.

76Anna dio, änä'ku, la disangaio nabinna Puang Alataala, To Handang Matande, aka' la umpendoluio Dehata anna malai umpatokaing lalang,

77anna la umpainsangngi toi ingkänna petauanna didiona kasalama'ang ungngolai kaampungang di hao mai di dosannaii.

78Marota' si'da-si'da anna pa'kalemu Puang Alataala ang tapenombai. Tandana marota', ya' sule sinnoa lelle'na allo di mebengngi' anna malaingkea' napasalama'.

79Noanto kasuleanna sihapang mata allo ang unsilo ingkänna tau ang tohho yaling di kamalillingang anna kamahea'ang. La natehteingkea' pano di lalang kamasahkeang."

80Yato änä'na Zakharia tuhtuang lobo' anna tuhtuang matoho di mendehatanna. Motohho-tohho di hao di ongeang makä'däng lambi' sundung tempona la umpepaitaing kalaena pano di to Israel. <<  Lukas 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran