Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ARALLE]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 11 >> 

1Pihsang tempo lella' Puang Yesus ma'sambayang di mesa ongeang. Tahpana puhang ma'sambayang, ya' ma'tula'mi pahsikolana pano naoatee, "O Puang, paturuang ma'sambayang, sinnoa Yohanes to Pantero' umpaturu toe' pahsikolana ma'sambayang."

2Sika natimba'mi Puang Yesus naoaintee, "Ponna ma'sambayangkoa', ya' pasinnoa indee: O Ambe', kihannuang la tontong dipa'käyyängngi sangammu. Suleo pahentaang.

3Pasundungngingkang allo-allo andeang ang kipahallu.

4Ampungngii ingkänna kasalaangki', aka' ungngampungngi touang kami' kasalaanna solaki' pano di kami'. Anna daa umpabeii pesändä' nasändä'iang. "

5Nalombungngike' tula'na pano diii naoaintee, "Ponna hapang ahaa' di alla'-alla'mu mesa tau ang mao pano di dasanna sammuanena di tängngä bengi anna naoaitee, 'O sammuane, kalemuiä' pahama'iä' andeammu ang sihoa naande pa'mesaang tau,

6aka' aha mesa sammuaneku ang yaling di pallaoang lempäng di hao di dasangku, ampo' daliung aha akangku ang la mala kupakandeing.'

7Ya' hapanganna ke mentimba'i yato puäng dasang naoatee, 'Daa ungngali-aliä' aka' hahe asammang! Tängngänte' inde bengi anna titana'mi baba! Dahi dä' mala kaleha dinoa kubeao aka ang umpahallu.'

8Kutula'ingkoa', moinnakato dai naaku kaleha yato tau aka' tängngäng bengi, moinnakato sammuanena liu yato ang pemala menghama' ampo' aka' dai unsa'ding sili yato to penghama' semata malau, lambi'ete' yato sammuanena kaleha anna nabeai yato aka ang pahallu.

9Dahi dianto anna kuoaingkoa'tee: Palauia' anna la dibeakoa'; peängngi anna la ullambi'ia'; pende'de'koa' anna la ditungka'ingkoa' baba.

10Aka' pano di tau ang malau la natahimbo yato palaunna, anna pano di tau ang mahpameäng la nalambi' yato pahpameänna; noa tunne' pano di tau ang mende'de' la ditungka'ing baba.

11Bahtu' aharakaa' mesa di alla'mu to dipoambe ang la umbea ile pano di änä'na ke malaui bau?

12Bahtu' nabea alipang ke malaui lehsu'?

13Dahi dioa', moinnakato anna to karakekoa', ampo' ponna mala turakoa' dio umbea änä'mu aka-aka ang mapia, ya' londonne' Ambemu yaho di suruka tantunte' anna la nabeai Inaha Maserona pano di tau ang la mampalau dai'."

14Pihsang tempo Puang Yesus unghambai setang yaling mai di kalaena mesa to pepe. Tahpana malai yato setang, ya' tahpa ma'kara-kara yato tau. Ingkänna tau ang ungngita yato kadahiang pusa' asang liu.

15Ampo' aha sangngaka-sangngaka tau di alla'naii sika naoatee, "Nasuhunte' mala unghambai setang aka' nabea kakuasaang Pongkahana setang ang disanga Beelzebul."

16Aha toe' sangngaka-sangngaka tau ang pemala unsändä'i Puang Yesus. Sika malau pano ke la malai napaitai mesa tanda ang mepusa'-pusa' anna malai sika nainsang naoatee sule si'daraka yaho mai di Puang Alataala.

17Ampo' nalosa Puang Yesus pihki'naii lambi' ma'tula' naoatee, "Ponna yaling di mesa kapahentaang dai mesa inaha lambi' sisähä'-sähä' anna sipa'balii mesa anna mesa, ya' tantunte' anna la sitalei yato kapahentaang. Noa tunne' yaling di kasanghapuang ang dai mesa inaha, lambi' sisähä'-sähä' anna sipa'bali mesa anna mesa, tantunte' anna la sitalei.

18Noa tunne' yaling di kapahentaanna setang ke tibahe-bahei anna sika sipa'balii mesa anna mesa, ya' umbanne' la noa la mala matoho kapahentaanna? Unsangaa' unghambaiä' setang aka' naposolaiä' Pongkahana setang?

19Dahi ponna ke untanda'ä' unghambai setang umpake kakuasaanna Pongkahana setang, ya' mennaa' kekakuasaang ang napake pahsikolamu unghambai setang? Dahi pahsikolamu siangnga'too ang mampatandaangnga' kasalaammu.

20Ampo' aka' unghambaiä' setang umpake kakuasaanna Puang Alataala, lambi' maleso dioatee napahandu'mi Puang Alataala ma'pahenta yaling di lino.

21Setonganna malake' dilaba'i setang ke ma'kuasa puha nei' tau. Hapanganna, ponna aha mesa tau ang unsanga kalaena matoho liu undakai dasang kalaena, ya' tantunte' anna dai aha la bahani tau senga' ang la sule mampabokoi.

22Ampo' ponna aha mesa tau ang matoho puha nei' sule umbobo' yato tau ang menge undakai dasanna, ya' tantunte' anna la nataloi anna nahampa'i yato la'bo'na ang napopa'taaha, mane nabokoi aka-akanna.

23Dahi menna ang dai mempako di Kodi', bahtuanna napa'baliä' anna menna ang dä' mamposolai mengkähäng tantunte' anna la nakarakeii yato aka ang kukähäng."

24Napatahhi' bumi tula'na Puang Yesus naoatee, "Ponna malai yaling mai di kalaena hupatau mesa setang, ya' maoke'te' dolu ma'kuliling leleng pano di ongeang makä'däng umpeäng ongeang ang la naongei tohho. Ampo' aka' dai aha nalambi' yato ongeang ang la naongei tohho, lambi' ma'pihki' anna naoaite yaling di inahanna, 'La sumule burä' pano yato di ongeangku ang hali kupellei.'

25Ya' sumuleng. Lambi'na pano yato di ongeang dolunna, ya' nalambi'mi yato ongeanna bahahsi puha disapui manahpa anna mahahpi.

26Ya' sohong salake' dolu anna untambaii pitu setang ang londo puhane' pakarakeang andana dia, anna naposolai tama yato di ongeanna anna sika tohhoi yaling sibaha-baha. Katämpä'anna yato tau ang naongei tohho setang la tahuhu puhane' katuhoanna andana ang dolu aka' tuhtuang kehängngäng yato setang ang mampentamai."

27Tahpana puha ma'tula' noa yato Puang Yesus, ya' ahang mesa bahine ke'de' yaling di tängngä-tängngäna tau mai'di anna ma'tula'i naoatee, "Kahsi liui to dipoindo ang mampadahio anna ang mampasusuo!"

28Ampo' mentimba' Puang Yesus naoatee, "Kahsi puhane' tau ang bansa' umpehingngii ihsi Suha' Masero anna napembabeing yaling di salu katuhoanna."

29Tuhtuang mai'di liu tau ungkulimboi Puang Yesus, lambi' ma'karang Puang Yesus naoatee, "Ahana inang tau karake asang inde mai tau ang tuho dinoa. Sika pemala toe' are' la dibabeing tanda ang mepusa'-pusa' anna malai sika nainsang naoatee sule si'darakaä' yaho mai di Puang Alataala, ampo' inang dai la sika dipaitai. Supungnga'te' tanda didiona Nabi Yunus ang mala sika dipaitai.

30Aka' umba noa Nabi Yunus mendahi tanda pano di to Niniwe, noa tumä' Kodi' inde Änä' to Lino la mendahi tanda touä' pano di ingkänna hupatau ang aha dinoa.

31Ponna lambi'mi tempona dihohto' inde lino, ya' la kende'mi tomaraya bahine ang sule di hao mai di selatang anna untanda' inde mai tau ang aha dinoa. Aka' yato tomaraya bahine sulene' di hao mai di pote'-pote'na lino aka' pemala umpehingngii kakeaka'anna Tomaraya Salomo. Ampo' dinne done dinoa aha ang keangka' puhane' andana Tomaraya Salomo.

32To Niniwe la kende' dako', ke lambi'mi tempona dihohto' inde lino, anna untanda' inde mai tau ang aha dinoa. Aka' yatone' to Niniwe sika mengkatoba' nei' tahpana unghingngi umba noa kaheba katallangang ang napainsangngi Yunus. Ampo' setonganna dinoa aha dinne ang keangka' puhane' andana Yunus!"

33Napatahhi' bumi tula'na Puang Yesus naoatee, "Daete' aha mesa tau la umpau' lampunna, mane nabunii bahtu' nasalohko'i baki, ampo' napatokoete' dai' di ongeang ang malängkä' anna malai pesilona naita ingkänna tau ang mentama yato di dasang.

34Matammua' dianto ang mendahi ballo yaling di kalaemu. Ponna mapia matammu, ya' ingkänna kalaemu la naballoi asang. Ampo' ponna karake matammu, ya' malilling asanto ingkänna baheang yaling di kalaemu.

35Dianto anna poinaha manahpai anna malai kamabayaang ang ungngampui dai mendahi kamapähtängang.

36Ponna mabaya asang ingkänna baheang yaling di kalaemu, dai aha malilling, ya' bahtuanna mabaya asanto ingkänna kalaemua', sihapang lampu ang umballoi ingkänna kalaemu."

37Tahpana puha mampakuhu Puang Yesus, ya' naundammi mesa to Farisi pano di dasanna anna malai mande sibaha-baha. Ya' mao si'dang pano anna mandei di hao.

38Donetoo yato Puang Yesus tahhi' mande dai umbasei dolu teyyena, lambi' pusa' liu mesa to Farisi naita.

39Ma'tula'mi Puang Yesus pano naoatee, "Dioa' to Farisi sihapangkoa' enu'ang bahtu' kahti ang supung di aneanna dipamabasei. Ampo' setonganna yalingnga' di inahammu supung punno kamakahha'ang anna kakarakeang.

40Ahana inang to mahokoa'! Darakaa' dio ungnginsang ungngoatee Puang Alataala ang mambabe aneanna anna Dia sia tunne' ang mambabe huänna, dianto inahanta?

41Ampo' diarea' nei', beai aka-akammu pano di to pemase-mase sitonda sangkalebu inahammu. Ponna umpanoa yatoo, ya' mala dioatee bahahsi si'da-si'dakoa'.

42Ampo' ahana inang la tilakakoa' ingkämmu to Farisi, aka' supungnga' ungnginsang umpenombaing bahe sampulona ingkänna rampa-rampa ang bomammi' anna lohpo ang si dipopakuli, ampo' ang setonganna handang pahallua' la umbabe situhu' Atohanna Musa, sinnoanna mampapara-para anna pa'kalemu dai' di Puang Alataala, bilang daia'ne' umbabe. Ponna untuhu'ikoa' atohang, ya' pahallu untuhu'i asang; dai mala untuhu'i piha anna daine' piha.

43Tilaka si'da-si'dakoa' ingkämmu to Farisi, aka' ke maokoa' ma'sambayang si umpeängkoa' ohko'ang ang handang mahasa, anna si ungkärä'i liua' ponna natabe'ikoa' ingkänna tau di hao di pasa'.

44Tilaka si'da-si'dakoa' aka' sinnoakoa' ku'bu' ang dai tandaang lambi' nasiindä'-indä'i hahona tau aka' dai nainsang naoatee hahona ku'bu'."

45Ahang mesa di alla'na yato to pampakuhu ada' mentimba' anna ma'tula'i pano di Puang Yesus naoatee, "O Tuang, ne tula'mu tadia to Farisi supu umpakasili ampo' umpakasili touang kami'."

46Ampo' natimba' supu Puang Yesus naoatee, "Ahana inang tilaka toukoa' dio ingkämmu to pampakuhu ada', aka' supungnga' umpahsa tau untuhu'i atohang ang mapahhi' liu, ampo' daia' ungngaku undului tau umpembabeing yato atohang moi poro sai'di'.

47Tilaka si'da-si'dakoa' aka' umpapiakoa' ku'bu'na ingkänna nabi ang dolu ang setonganna peneneammu siangnga' ang mampateiii.

48Dahi tantunte' anna unsanga tahpa'ia' yato babena peneneammu ang umpatei ingkänna nabi aka' dio siangnga' ang mangku'bu' mapia.

49Lambi' aha tula' kakeaka'anna Puang Alataala naoatee, 'La sika kusuoing sangngaka-sangngaka nabi anna rasul, ampo' aha piha ang la sika napatei, anna aha piha ang la sika nadahha tuho.'

50Dianto anna inde mai tau ang tuho dinoa la untangkung yato kamateanna ingkänna nabi ang dipatei mengkalao di pampahandu'anna lino.

51Mengkalao di kamateanna ta Habel lambi' pano di kamateanna Zakharia ang mate di alla'na pantunuang penombaang anna Dasang Ada'na Puang Alataala, inang dianto napolalang la ditahungkung inde mai tau ang aha dinoa.

52Ahana inang tilakakoa' ingkämmu to pampakuhu ada', aka' setonganna undakaimokoa'ne' lalang kapainsangang didiona Puang Alataala, ampo' dasiangnga' ungngaku umpengnginsangngi yato kapainsangang. Supungnga' ungnginsang ungkalapai tau ang pemalane' umpengnginsangngi Puang Alataala."

53Tahpana Puang Yesus umpelleing yato ongeang, yato ingkänna to pampakuhu ada' anna ingkänna to Farisi sika semata ungkeaha'i Puang Yesus anna nakutanaii ma'kahupa-hupa pekutana.

54Sika napanoa yatoo aka' anna ahai sika napolalang nasahka ke ahai timba'na ang dai sihatang. <<  Lukas 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran