Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AVB]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 28 : 1 >> 

AVB: <i>Mazmur Daud.</i> Kepada-Mu aku berseru, Ya TUHAN, Batu Pejalku; janganlah berdiam diri terhadapku. Takut nanti, jika Engkau membisu kepadaku, aku menjadi seperti mereka yang masuk ke lubang yang dalam.


AYT: Nyanyian Daud. Kepada-Mu, ya TUHAN, aku memanggil. Gunung batuku, jangan tuli terhadap aku. Sebab, jika Engkau diam terhadap aku, aku menyerupai mereka yang turun ke lubang kubur.

TB: Dari Daud. Kepada-Mu, ya TUHAN, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab, jika Engkau tetap membisu terhadap aku, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur.

TL: Mazmur Daud. Bahwa kepada-Mu juga aku berseru, ya Tuhan, gunung batuku! janganlah kiranya laku-Mu akan daku seolah-olah Engkau tuli, supaya jangan, apabila Engkau mendiamkan diri-Mu akan daku, aku disamakan dengan orang yang turun ke dalam kubur.

MILT: Dari Daud. Aku akan berseru kepada-Mu, ya TUHAN (YAHWEH - 03068), gunung batuku; janganlah menutup telinga terhadap aku, karena jika Engkau berdiam diri terhadapku, maka aku akan menjadi sama seperti mereka yang turun ke dalam lubang.

Shellabear 2010: Dari Daud. Ya ALLAH, gunung batuku, kepada-Mulah aku berseru! Janganlah Engkau membiarkan aku, sebab apabila Engkau tidak bertindak, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur.

KS (Revisi Shellabear 2011): Dari Daud. Ya ALLAH, gunung batuku, kepada-Mulah aku berseru! Janganlah Engkau membiarkan aku, sebab apabila Engkau tidak bertindak, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur.

KSZI: Mazmur Daud. Kepada-Mu aku berseru, Ya TUHAN, Batu Pejalku; janganlah berdiam diri terhadapku.Takut nanti, jika Engkau membisu kepadaku, aku menjadi seperti mereka yang masuk ke lubang yang dalam.

KSKK: Kepada-Mu, ya Tuhan, aku berseru; gunung batuku, janganlah tuli terhadap aku. Sebab jika Engkau tidak mendengarkan aku, maka aku akan turun ke dalam liang kubur seperti mereka yang lain.

VMD: Nyanyian Daud. TUHAN, Engkaulah Batu karangku. Aku memohon pertolongan kepada-Mu. Janganlah tutup telinga-Mu terhadap doaku. Jika Engkau tidak menjawab aku, aku dianggap ada di antara orang mati.

BIS: Mazmur Daud. Ya TUHAN, kepada-Mu aku berseru, Engkau pembelaku, dengarlah seruanku. Bila Engkau membisu terhadapku, aku seperti orang yang turun ke liang kubur.

TMV: Mazmur Daud. Ya TUHAN, pembelaku, aku berseru kepada-Mu. Dengarlah teriakanku! Jika Engkau tidak mengabulkan doaku, aku seperti orang yang masuk ke lubang kubur.

FAYH: KEPADAMU, ya TUHAN, aku memohon pertolongan karena Engkaulah Batu Perlindungan bagiku. Jika Engkau tidak mau menjawab aku, lebih baik aku mati saja.

ENDE: Dawud. KepadaMu, ja Jahwe, aku berseru: padasku, djanganlah bersipekak terhadapku, agar, pabila Kau berdiam diri terhadapku, djanganlah aku serupa mereka jang turun kedalam kawah.

Shellabear 1912: Ya Allah, kepada-Mulah aku hendak berseru, ya batuku, janganlah kiranya Engkau seolah-olah tuli bagiku, supaya jangan apabila Engkau berdiam dirimu bagiku aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam kubur.

Leydekker Draft: Mazmur Da`ud. Kapadamu kubersaruw, ja Huwa; hej batu karangku, djangan tahanij dirimu sarasa tulij deri padaku: sopaja, mana 'angkaw berdijam dirimu deri padaku, djangan 'aku depersamakan dengan 'awrang jang turon kadalam parigij.


TB ITL: Dari Daud <01732>. Kepada-Mu <0413>, ya TUHAN <03068>, gunung batuku <06697>, aku berseru <07121>, janganlah <0408> berdiam diri <02790> terhadap <04480> aku, sebab <06435>, jika Engkau tetap membisu <02790> terhadap <04480> aku, aku menjadi seperti <04911> orang yang turun <03381> ke dalam <05973> liang kubur <0953>.


Jawa: Anggitane Prabu Dawud. Dhuh Yehuwah peparang kawula, kawula sesambat dhumateng Paduka, mugi sampun ngendelaken kawula, sabab manawi Paduka ngendelaken kawula, kawula lajeng kadosdene tiyang ingkang mandhap dhateng kubur.

Jawa 1994: Anggitané Dawud. Dhuh Allah, Pengayoman kawula, kawula sesambat dhateng Paduka. Mugi kersa miyarsakaken pesambat kawula. Menawi Paduka mboten paring wangsulan, kawula kados sesaminipun tiyang pejah.

Sunda: Jabur Daud. Nun PANGERAN anu ngabela ka abdi, abdi sasambat ka Gusti, mugi dangukeun! Margi upami Gusti tetep teu kersa ngawaler, abdi teh moal beda ti nu geus dikubur.

Madura: Jaburra Daud. Adhu GUSTE, abdidalem aserro ka Junandalem, Junandalem se abilla abdidalem, peyarsa’agi serrona abdidalem. Manabi Junandalem mendel, abdidalem akadi oreng se toron ka lobangnga koburan.

Bali: Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa sane dados patindih titiange, titiang nunas ica ring Palungguh IRatu. Pirengja pinunas titiange! Yening Palungguh IRatu nenten nyaurin titiang, janten titiang jaga wenten ring pantaran jadmane sane mamargi ngungsi ka pati loka.

Bugis: Mazmurna Daud. Oh PUWANG, ri alé-Mu mangobbika, Iko pangéwaingekku, éngkalingai pangobbiku. Rékko mammekko-Ko lao ri iyya, pada-padaka tau iya nonnoé ri kalebbong kuburu’é.

Makasar: Pammujina Daud. O, Batara, makkioka’ mae ri Katte, iKattemi Tumappatojengku, pilangngerimi pakkiokku. Punna tamakkana-kanayaKi’ mae ri nakke, sanrapanga’ tau naunga ri kali’bong kuburuka.

Toraja: Pa’pudianna Daud. Mati’ Kalemi, o PUANG, kunii meongli’, o buntu batungku, da Mima’pakappa untiro-tirona’, kumua iake tae’i Midampangna’, da angku butung to tama lo’ko’.

Karo: I bas Daud nari. TUHAN sekawalku, erlebuh aku BaNdu, dengkehken min perserkongku. Adi la aku IaloiNdu, nusur me aku ku doni kalak mate.

Simalungun: Humbani si Daud. Hu Bamu do ahu dilo-dilo, ale Jahowa, dolog batungku; ulang sai sip Ham dompak ahu, ase ulang ahu doskon na manuruk tanoman, anggo sai sip Ham dompak ahu.

Toba: Ende sian si Daud. (I.) Tu Ho do ahu joujou, ale Jahowa, partanobatoanku, unang sai sip Ho, manundali ahu, asa unang ahu molo tung laos sip Ho manundali ahu, doshon halak angka na manuruk tanoman.


NETBible:

By David. To you, O Lord, I cry out! My protector, do not ignore me! If you do not respond to me, I will join those who are descending into the grave.