Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AVB]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 2 : 14 >> 

AVB: Tetapi Aku mencelamu kerana beberapa perkara: Ada di antaramu yang menganut ajaran Bileam. Bileam telah mengajak Balak untuk memujuk umat Israel supaya berdosa dengan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala serta melakukan pencabulan.


AYT: Namun, Aku menegurmu karena ada beberapa di antaramu yang mengikuti ajaran Bileam, yang mengajar Balak untuk menaruh sandungan di depan anak-anak Israel, untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan melakukan dosa-dosa seksual.

TB: Tetapi Aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau: di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zinah.

TL: Tetapi Aku ada sedikit perkara ke atasmu, yaitu ada padamu orang-orang yang berpegang kepada pengajaran Bileam, yang sudah mengajar Balak menjerat bani Israel, sehingga mereka itu makan barang yang dipersembahkan kepada berhala, dan lagi berzinah.

MILT: Namun Aku mempunyai beberapa hal terhadap engkau, bahwa di situ engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Bileam, yang mengajarkan kepada Balak untuk memasang sandungan di hadapan anak cucu Israel agar memakan yang dikurbankan kepada berhala dan melakukan percabulan.

Shellabear 2010: Namun, ada sedikit keluhan-Ku mengenai kamu, yaitu bahwa di antaramu ada orang-orang yang memegang ajaran Bileam. Bileam adalah orang yang telah mengajar Balak untuk membuat bani Israil tersandung, sehingga mereka memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala dan berbuat cabul.

KS (Revisi Shellabear 2011): Namun, ada sedikit keluhan-Ku mengenai kamu, yaitu bahwa di antaramu ada orang-orang yang memegang ajaran Bileam. Bileam adalah orang yang telah mengajar Balak untuk membuat bani Israil tersandung, sehingga mereka memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala dan berbuat cabul.

Shellabear 2000: Namun ada sedikit keluhan-Ku mengenai kamu, yaitu bahwa di antaramu ada orang-orang yang memegang ajaran Bileam. Bileam adalah orang yang telah mengajar Balak untuk membuat bani Israil tersandung, sehingga mereka memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala dan berbuat cabul.

KSZI: Tetapi aku mencelamu kerana beberapa perkara: Ada di antaramu yang menganut ajaran Bileam. Bileam telah mengajak Balak untuk memujuk umat Israel supaya berdosa dengan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala serta melakukan pencabulan.

KSKK: Namun Aku mempunyai beberapa keluhan terhadap engkau: Beberapa orang di antara kamu berpegang pada ajaran Bileam, yang mengajarkan Balak untuk menyesatkan orang-orang Israel dengan memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala-berhala, dan berbuat zina.

WBTC Draft: "Tetapi Aku mempunyai beberapa keberatan terhadapmu: Di antaramu ada beberapa orang yang mengikuti ajaran Bileam. Bileam mengajar Balak membuat orang Israel berdosa. Mereka berdosa dengan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan dengan melakukan percabulan.

VMD: Aku mempunyai beberapa keberatan terhadapmu: Di antaramu ada beberapa orang yang mengikuti ajaran Bileam. Bileam mengajar Balak membuat orang Israel berdosa. Mereka berdosa dengan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan dengan melakukan percabulan.

AMD: Tetapi, Aku menegurmu karena beberapa orang di antaramu mengikuti ajaran Bileam. Mereka mengajar Balak cara membuat orang Israel jatuh ke dalam dosa. Mereka membuat orang-orang Israel makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan melakukan dosa-dosa seksual.

TSI: “Tetapi Aku kecewa dengan kalian karena hal ini: Beberapa dari antara kalian mengikuti ajaran sesat yang dulu diajarkan Bileam. Ingatlah bagaimana Bileam mengajari Balak untuk membujuk orang Israel supaya berbuat dosa— yaitu dengan ikut dalam pesta makan untuk menghormati berhala dan melakukan percabulan.

TSI3: “Tetapi Aku kecewa terhadap kalian karena hal ini: Beberapa dari kalian mengikuti ajaran sesat yang dulu diajarkan Bileam. Ingatlah bagaimana Bileam mengajari Balak untuk membujuk orang Israel supaya berbuat dosa, yakni dengan mengikuti pesta makan dalam penyembahan berhala dan melakukan percabulan.

BIS: Namun demikian ada beberapa hal yang Aku tidak senangi dari kalian: Ada sebagian orang di antara kalian yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Bileam. Bileam mengajar Balak bagaimana menjerumuskan umat Israel ke dalam dosa; dengan membujuk mereka makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala dan melakukan hal-hal yang cabul.

TMV: Tetapi Aku mencela kamu tentang hal ini: Beberapa orang antara kamu mengikut ajaran Bileam. Dahulu Bileam mengajar Balak menjerumuskan umat Israel ke dalam dosa, dengan memujuk mereka makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, dan dengan melakukan perbuatan cabul.

BSD: Tetapi, ada beberapa hal padamu yang tidak Kusukai: Ada di antara kalian yang mengikuti ajaran-ajaran Bileam. Bileam mengajar Balak bagaimana membuat orang Israel berdosa, yaitu dengan membujuk mereka memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala dan melakukan hal-hal yang cabul.

FAYH: "Tetapi ada beberapa hal pada kalian yang tidak Kusukai. Kalian membiarkan beberapa orang berbuat seperti yang dilakukan Bileam, ketika ia mengajarkan kepada Balak bagaimana caranya menghancurkan bangsa Israel, yaitu dengan melibatkan mereka dalam dosa perzinahan dan menganjurkan mereka agar menghadiri pesta-pesta berhala.

ENDE: Tetapi dalam beberapa perkara Aku menentangmu: ada padamu orang-orang jang teguh menganut adjaran Balaam, jang mengadjak Balak mendjerat anak-anak Israil supaja mereka makan persembahan berhala dan berbuat zinah.

Shellabear 1912: Tetapi ada juga sedikit tuduhanku atasmu, yaitu diantaramu ada orang yang memegang pengajaran Bileam, yang telah mengajar Balak mendatangkan salah bagi orang bani Israil, sehingga memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala dan berbuat percabulan pun.

Klinkert 1879: Tetapi ada perdawaankoe sedikit atasmoe, tegal engkau menaroh akan orang jang bergantoeng kapada pengadjaran Balhoem, jang mengadjar Balak memboeboeh soeatoe sontohan dihadapan bani Isjrail, soepaja mareka-itoe makan barang, jang dipersembahkan kapada berhala danlagi berboewat zina'.

Klinkert 1863: Tetapi ada perdakwaankoe sadikit atasmoe, karna di-antara kamoe ada jang bergantong sama pengadjaran {Bil 22-24:16; 25:1; 31:16} Balhoem, jang soedah mengadjar Balak menaroh batoe sontohan dihadepan bani Israil, sopaja dia-orang makan korban sama brahala, dan berboewat djina.

Melayu Baba: Ttapi sahya ada sikit perkara atas angkau, sbab di situ angkau ada orang yang pegang pngajaran Bil'am, yang sudah ajarkan Balak kasi satu batu terantok k-pada anak-anak Isra'el, ia'itu makan lauk-datok dan buat perchabolan.

Ambon Draft: Tetapi ada padaku satu perkara kitjil melawan ang-kaw, ija itu, jang ada pada-mu barang awrang jang me-megang pergadjaran deri Bile-am, jang sudah adjar pada Balak, akan taroh satu pohon kasontohan pada anak-anak Isra/el, ija itu akan makan per-sombahan berhala-berhala dan akan berbowat persondalan.

Keasberry 1853: Tutapi ada purdawaanku sudikit atasmu, tugal ada angkau munaroh orang yang burgantong kapada pungajaran Balaam itu, yang tulah mungajar Balak munarohkan batu turantok dihadapan bunih. Israel, akan mumakan sagala purkara yang disumbahyangkan kapada burhala, dan burbuat zinah.

Keasberry 1866: Tŭtapi ada pŭrdawaanku sŭdikit atasmu, tŭgal ada angkau mŭnaroh orang yang bŭrgantong kapada pŭngajaran Balaam itu, yang tŭlah mŭngajar Balak mŭnarohkan batu tŭrantok dihadapan bani Israil, akan mŭmakan sagala pŭrkara yang dipŭrsŭmbahkan kapada bŭrhala, dan bŭrbuat zinah.

Leydekker Draft: Tetapi 'ada padaku barang sedikit perkara 'atasmu, bahuwa 'angkaw berij tinggal disana barang 'awrang jang berpegang pada peng`adjaran Bilxam, jang sudah meng`adjar Balakh membawa kasontohan dihadapan benij Jisra`ejl, sopaja marika 'itu makan barang jang telah depersombahkan pada berhala 2, dan berbowat zina.

Iban: Tang Aku bisi dua tiga iti utai disebut ngelaban nuan: sekeda kita nitihka ajar Balaam, ke ngajar Balak chara nguluka orang Israel bedosa, ngambika sida makai pemakai ti diberi ngagai engkeramba, sereta ngereja ulah ti kamah.


TB ITL: Tetapi <235> Aku mempunyai <2192> beberapa keberatan <2596> terhadap engkau <4675>: di antaramu <1563> ada <2192> beberapa orang <3641> yang menganut <2902> ajaran <1322> Bileam <903>, yang <3739> memberi nasihat <1321> kepada Balak <904> untuk menyesatkan <906> <4625> orang <5207> Israel <2474>, supaya <5315> <0> mereka makan <0> <5315> persembahan berhala <1494> dan <2532> berbuat zinah <4203>. [<3754> <1799>]


Jawa: Ananging sira ana sawatara kang Sunwaoni; ing antaranira ana sawatara kang padha ngugemi piwulange Bileam, kang ngajani Balak supaya njlomprongake wong Israel, supaya padha mangana sesajene brahala sarta laku jina.

Jawa 2006: Ananging sira, ana sawatara kang suncacad; ing antaranira ana sawatara kang padha ngugemi piwulangé Biléam, kang ngajani Balak supaya njlomprongaké wong Israèl, supaya padha mangana sesajèné brahala sarta laku-jina.

Jawa 1994: Senajan mengkono, ana prekara sawetara sing ora Daksenengi tumraping kowé, yakuwi panunggalanmu ana wong-wong sing padha kèlu karo piwulangé Biléam. Biléam mau ngajani Balak supaya njlomprongaké wong Israèl karebèn padha gawé dosa, srana mangan sesajèné brahala sarta laku jina.

Jawa-Suriname: Nanging senajan ngono, ènèng prekara siji-loro nang pasamuanmu sing ora tak senengi. Yakuwi, nang tengahmu ènèng wong siji-loro sing nurut piwulangé Biléam. Biléam kuwi ngajani Balak, supaya nibakké wong Israèl ing dosa. Dikongkon ngojok-ojoki wong Israèl supaya pada mangan sesajèné brahala lan supaya pada laku bédang.

Sunda: Tapi Kami aya kateupanuju saeutik, sabab di maraneh aya jelema-jelema anu nganut paham Balhum anu mamatahan ka Balak tea sina nyasabkeun urang Israil dititah ngadalahar sasajen anu disuguhkeun ka brahala jeung dititah patemon cabul.

Sunda Formal: Tapi aya sababaraha hal di maneh anu Kami teu sapuk, nya eta: Aya nu nyarekel paham Balhum, anu baheula ngajar ka Balak nitah nyasabkeun urang Israil sina rucah jeung ngadahar sasajen pikeun brahala.

Madura: Nangeng badha pan-barampan parkara se ta’ ekasoka’e Sengko’ se ekaandhi’ ba’na: Badha sabagiyan e antarana ba’na se noro’ pangajaranna Bileyam. Bileyam ngajarragi ka Balak baramma carana manyono’ ommat Isra’il ka dhalem dusa; kalaban nyacae ommat Isra’il sopaja ngakan kakanan se la ebagi ka brahala ban alako ma’seyat.

Bauzi: Lahamnàme Eho uba ozom di im meida uho meedamna Eho aam deelem vabda nehamda ehe bak. Um dam totbaho labe vedi Israel damat fa dat ahamda koba deda Bileam labe aho vahokedaha im laba vuzehi meedam dam lamti ulohona meedam damat modem bak. Ame da Bileam labe aho aham di iube Moab dam labe im Boehàda Balak bake neha, “Iho akatihasu vou fohom labet modi Israel dam labe iho faina meedume vàhàdedàla?” laham im lam vameadume modeha Balak uledi lahi ibida fi lohoda lam fa Israel dam bake oudume ostame fi loholi la modi le modida. Labi neo ame lahi labe ame Israel dam laba keobaedume fa iho ostame vou baedam alalehena laba tau vou baedume ame alalehena laba vahedahana lam tau vame àda. Labihadume modeha Israel dam lam fai bak tadi ab meedamam. Um Pergamus dam totbaho labe vedi Bileam aba aho aham di iube lab vahokedaha im lamti ulohona vuzehi meedam dam laba um akati ame dam laba, “A vuzehemule,” lahame mali gagoho vaba vedi uba fa tau vazisi meedam lahasuhela?

Bali: Nanging arepa teken kita ada abedik ane tusing demenin Ulun; nah ento di pantaran kitane ada ane ninutin paurukan Bileam, ane ngajahin Balak, kenken carane ngawenang bangsa Israel apanga ia pada madosa, ulihan ia naar surudan muah nyalanang ambek mamitra.

Ngaju: Aloh kalote aton pire-pire hal je Aku dia sanang dengan keton: aton oloh belahe bara marak keton je manumon taloh je iajar awi Bileam. Bileam majar Balak kilen ampie mampalawo bangsa Israel akan huang dosa; awie manantiring ewen kuman panginan je jari inenga akan dewa tuntang malalus kare taloh harayap.

Sasak: Laguq timaq maraq nike, araq pire hal saq Tiang ndẽq suke lẽman side pade: Araq separo dengan lẽq antare side pade saq turut napi saq teajahang siq Bileam, saq ngebẽng nasẽhat tipaq Balak jari nyesatang dengan Israel ojok dalem dose, sehingge ie pade ngelorang keloran saq sampun teaturang tipaq berhale dait gawẽq perbuatan saq cabul.

Bugis: Namuni makkuwaro engka siyagangngaré passaleng iya dé’é Umasennangiwi polé ri iko: Engka sibagiyang tau ri yelle’mu iya maccowériyéngngi aga iya nappagguruwangngé Biléam. Biléam paggurui Balak pékkugiwi pasempé’i umma’ Israélié ri laleng dosaé; ri laleng napalécéna mennang manré nanré iya puraé riyakkasuwiyangeng lao ri barahalaé enrengngé pogau’i gau’-gau’ mappangaddié.

Makasar: Mingka manna nakamma, nia’ siapa are taKungaia ri kau ngaseng: Nia’ siapa are jaina tau ri kau anturuki apa napangngajarranga Bileam. Bileam angngajaraki Balak antekamma batena antu’gurangi umma’ Israel naung ri dosaya; iamintu nanyonyoki ke’nanga angkanrei kanre le’baka nipassareang mae ri barhalaya, siagang anggaukangi gau’ bawanga.

Toraja: Apa den sidi’ Kusayuangko, belanna denkomi tu mentoe lako pangadaranna Bileam, tu mangka unnada’i Balak umpaden katitodoan lako to Israel, naurunganni tau iato mai ungkandei tu apa dipemalaran lako deata, sia ma’gau’ sala.

Duri: Apa moi nasusi joo, den unapa tangkupumasannang lako kamu'. Den kamu' ba'tu pira-pira tonturu' pangngajaranna Bileam to nnajahhi Balak mpalao sala to-Israel nakandei to apa mangka dipassompan lako dewata, napugauk tooi to gauk mesirisan.

Gorontalo: Bo Wau kabaratani ode olimongoli to delomo ungolo pasali: To wolota limongoli woluwo ta hedihima pongajari u tutuwawuwa wolo pongajari le Bileyam ode ole Balak to wakutu tiyo ohila mopolapala tawu-tawuwala lo Israel. Tiyo hemongajari to tawu monga ualo u ma yiluduliyo ode u ngopohiya lo Eya wawu mojina.

Gorontalo 2006: Bo boli odito woluo dengolo sua̒li udiila moo̒sanangi ola-U̒ monto olimongoli: woluo ngotayadu tau towolota limongoli tamalo dudua̒ wolo u pilo ngaajali lei Bileam. Tei Bileam helo ngaajali olei Balak woloolo mola mopodehu umati lo Isirai̒lu ode delomo dusa; wolo lomiyo olimongolio lolamela ua̒alo u mapilo dewolio ode balaahala wau lohutu susuu-aliyaalo u huloto.

Balantak: Kasee mau koiya'a, dauga' isian men kokoo'-Ku na ko'omuu. Isian toro pii i kuu men mongololo' pisiso' ni Bileam. Bileam nimisiso' i Balak, kada' mingiliaskon kaparasaya'anna samba Israel, kada' daa i raaya'a mangkaan kakaan men nikelaikonmo bona patung ka' mogora'.

Bambam: Sapo' deem sanaka-naka kaha-kaha kusallaangkoa', aka deem piha solamua' untuhu'i pole oom pepa'guhuanna tomatua yolo isanga Bileam. Indo Bileam umpatudui Balak anna mala umbaba to Israel tama dosa. Nababai muande kinande puha dipaisum anna ullullu' pa'bannetauam.

Kaili Da'a: Tapi danariapa bara sakuya ngele inggu komi to da'a nipodamba raraku. Naria nggari tatongo komi to nantuki pepatuduki i Bileam nggaolu. Bileam etu nompatuduki Magau Balak iwenu mompakanawu tau-tau to Israel riara silaka, etumo ante manggeni ira manggoni panggoni to napalina sabana nipakoni ka pue-pue ntanina, pade ante manguli da'a mokuya mogau sala ante tau da'a rongota mboto.

Mongondow: Tongaí oyuíon doman in diaí kinosanang-Ku ko'i monimu: Sin oyuíon in tongonumai intau kon sigad monimu dinumudui kon onu inta sinunduí i Bileam. Ki Bileamdon na'a inta notunduí ko'i Balak kon naíonda im mopoḷabuí kon intau Israel kom bonu in dosa; mosia nodondo'uḷug kon intau Israel noka'an kong ka'anon inta aim pinosumbah kom berhala bo nogaid doman kon soaáḷ mita inta mokotor.

Aralle: Moinnakato noa, ahake' sangngaka-sangngaka kaha-kaha ang kusallaingkoa'. Ahakoa' sangngaka-sangngaka ang untuhu'i pepakuhunna Bileam. Inde Bileam umpakuhu ta Balak dolu ang la napanoa umpatinaho to Israel tama di dosa. Napaturui ungngande andeang ang puha dipopenomba pano di dehata lino anna ungngindä'-indä' pa'bannetauang.

Napu: Agayana ara bahangkia pakana au Kusalaiakau, lawi arakau hantanga au mampeulai paturona Bileam. Hangkoya Bileam iti mopaguru Balak noumba rara mopakanawo to Isaraeli bona madosahe. Nawawahamohe maande paande au rapopenomba i anitu, hai nawawahahe mobabehi sala.

Sangir: Kai maningbe seng kerene mang piạ hal᷊ẹ̌ pirambaụ kụ tawe Takụ iral᷊uasẹ̌ bọu i kamene: Piạ pirang katau wọu tal᷊oarang kamene kụ tụtol᷊e apang itẹ̌těntiron Bileam. I Bileam mạněntiro si Balak dal᷊engu mapakanawon tau Israel su ral᷊ungu rosa; kụ mạngologẹ̌ si sire apạkaěng kaěng seng bọu nisěmba su mahang duata ringangu měkẹ̌koạ manga hal᷊ẹ̌ u kawawuang.

Taa: Pei re’e sala ngkomi to Aku mangkitanaka, apa re’e sawei mba’a komi to mangaluluka anu to napotundeka i mBileam tempo owi. I Bileam etu mampotundeka i Balak see i Balak mangansani ewa wimba raika mangamomis to Israel see sira mangkoni pangkoni to roomo rapampueka resi pue to yusa pasi mangamomis seja sira see sira magoyal pasi masala.

Rote: Leomae leondiak boe, fo Au ta hiin nai emi dalek fa nde: Hapu hataholi nggelok nai emi dalek, ala tunga hata fo Bileam nanoli ka. Bileam nanoli Balak eno na tao leo beek fo tu'u hataholi Israe la leo sala-singo ka dalek leu, fo nde ninik ana fufu'di-oo'doss fo la'a nana'ak fo ala fe basan neu sosongo-tatango ka ma ala tao tatao-nono'i manasosoa-piao kala.

Galela: Ngaroko komagena, duma kanaga o hali muruo naga Ngohi tinisisala nginika. Ena gena, ngini nia sidongirabaka nimuruo naga niasimaha o Bileam awi dodoto yacoho. O Bileam una magena o Balak iwidoto la una o Israel ma nyawa wagegego so ona o dorouku ituraka. Ena gena, manga giki o gia isiaaka ma ino isisusubaka gena yaoqo de lo o bi nyafusu ma dorou yaaka.

Yali, Angguruk: Awiya warikin fug angge famen komo hapminon alem piren hinahan wereg. Hun Bileam inowen uruk latfag ane hat men ambiyeg welahebon winonen holtuk. Hun Bileam inowen Balak fam hiyag utuk lit, 'Israel inap Allah umalikisi wereg angge famen wam usa ambohom isag til laruk lit ap unuhesi unubam siyag ane til laruk lamag ulug hiyag isahun,' ibag ane ari hikit toho it arimanowen oho turuk.

Tabaru: Duga naga de ma 'ena tinisisala. Nginioka naga munuka yamoteke kokia naga 'o Bileam wosidoto-dotoko. 'O Bileam wosidotoko 'o Balakika, kokia la 'o Israeloka 'o sowono yodiai, ge'ena la yakibaja 'o Israeloka ya'odomo 'o 'inomo gee 'isisoimokau 'o barahalaka, de yomakapake kayo'itimaronga.

Karo: Tapi pandangenKu nandangi kam e me kap: Lit piga-piga i bas kam si ngikutken pengajaren Bileam. Bileam nai ngajari Raja Bala. Mbabai kalak Israel erdosa alu man pangan si ipersembahken man berhala-berhala dingen erlua-lua.

Simalungun: Tapi adong do otik pangkurangi ni uhur-Hu dompak ham, adong do deba nasiam na mangihutkon podah ni si Bileam, na mangajari si Balas mambahen jarot bani halak Israel, gabe ipangan sidea na ginalangkon bani sisombah-sombahon anjaha manriah-riahi.

Toba: Alai adong do saotik pangkurangi ni rohangku di ho: Na adong do di tongatongamuna angka na mangoloi poda ni Bileam, na mangajari si Balas mambahen gasip di jolo ni halak Israel, i ma na manganhon na pinelehon tu begu dohot na marmainan.

Dairi: Tapi lot ngo siso Kukellemmoken bai ndènè. Lot ngo dèba bai ndènè nai mengèkutken peddah si Bileam. Iajarken ngo taba si Balak bakunè pemmaing asa gabè merdosa kalak Israel; ièla ngo kalak i kipangan pangaan sienggo ipèlèken bai sembahen dekket mengulaken ulaan luhlah.

Minangkabau: Tapi jo caro nan baitu, ado babarapo parkaro nan indak katuju di Ambo tantang diri angkau: Ado sabagian urang di antaro angkau, nan ma ikuik-i apo nan diajakan dek si Bileam. Si Bileam ma aja si Balak, baa caro untuak manjarumuihkan umaik Israel ka dalam doso; jo sacaro mambujuak urang-urang tu makan makanan, nan lah dipasambahkan kabake barhalo, sarato mangarajokan parkaro-parkaro nan cabul.

Nias: Hew̃a'ae si manõ ba so ma'ifu zi lõ omasi-Do ba khõmi: Me so ba gotaluami zolo'õ famahaõ Mbileamo. Ifahaõ Bileamo Mbalaki ba wondrõnisi niha Gizera'eli ba horõ; lafarou wemanga fõfõ gõ nadu ba ba wohorõ.

Mentawai: Tápoi kenanen kisé, ai piga pá sitaioobaket bagakku ka tubumui: Iaté, ai piga pá sia ka talagamui sipasitutut'aké nganturat Bileam. Aipoí aipangantoman nia si Bileam si Balak néné, bulé iagai kipa ipaeerú ioi ramajo bangsa Israel; iaté ináná sia rakom kan sibuluakenen ka tubut bulungan samba leú et bulé ragalaiaké pusilaingeat.

Lampung: Kidang injuk reno wat pira hal sai Nyak mak gering jak keti: Wat sebagian jelma di hantara keti sai nutuk api sai diajarko ulih Bileam. Bileam ngajar Balak injuk repa ngejerumusko umatni Israel mik delom dusa; jama ngebujuk tian nganik kanikan sai radu dipersembahko jama berhala rik ngelakuko hal-hal sai hajor.

Aceh: Teuma biet pih meunan na meupadubboh hai nyang hana Ulôn galak keu gata: Na siladum ureuëng lamkawan gata nyang jiseutôt peue nyang jipeurunoe lé Bileam. Bileam jipurunoe Balak pakriban teupeu rhot umat Israel u dalam desya; ngon cara jibujuk awaknyan jipajoh peunajoh nyang ka jipeuseumah keu beurala dan jipeubuet hai-hai nyang cabui.

Mamasa: Sapo dengampi kusassaiangkoa', annu dengan solamu pira unturu' pepa'guruanna Nikolaus susi pepa'guruanna Bileam yolona. Inde Bileam-e umpatudu Balak la undondonan to Israel tama kasalaan. Nabawai ummande andean mangka dipopemala' lako dewata senga' anna ullullu' pa'bannetauan.

Berik: Safe gam, im temawer ini Amna saaser-saaseryan: Angtane afwer imniwer jei ga jesene tikwebitini Bileyam fwater aa jes towas-towastababilim. Bileyam jei Balak enggam towastal anggwabura Israel gam tergenbaabil etam-etama kapka enggalaiserem jes eyebife: Tumilgala aa jes ne kitulbolom bwat kapkaiserem jebe, tumilgala jeiserem jei gane tombaabil, ane angtane jeiserem jei maaryens sene gwebil.

Manggarai: Maik manga ata toé henan Laku: Oné-mai méu manga pisa taus ata lorong toing di Biléam. Hi Biléam hitu toing hi Balak kudut pandé wéléng ata Israél, wiga isé hang takung siot latang te io pina naéng agu ngoéng atas.

Sabu: Majhi lema ta mina harre era ko ma parri lai do dho pemengallo ne dahara Ya ngati mu: Do era haghe ne ddau ti telora mu do pedute ne nga ne do ajha ri Beliam. Ajhe Balak ri Beliam mina mii ne nara ta laggu do Israel ta pebunu la dhara lubhu harro nga menyilu, nga lora jhara ta ubu ro ta nga'a bhara nga'a do alla peudu-pebhaja pa ajhu nga wowadu nga tao ne lai-lai do bute nga dhawu.

Kupang: Ma beta ada lia, bosong ada jato di satu-dua hal. Ada barapa orang dari bosong yang suka iko Balaam pung ajaran. Dolu Balaam ajar sang Balak ko goda orang Israꞌel dong, sampe dong langgar Tuhan pung mau. Dia buju-buju sang dong ko pi iko songgo, deng makan makanan sosonggo, deng pi maen serong deng orang yang bukan dong pung laki ko dong pung bini.

Abun: Sarewo suk bok yo gato Ji bariket nin mó anare: Yetu ge bok yo mo nin bi nu ari ne jom yenabi gato gum do Bileam bi sukduno-i. Kapre Bileam yo dufo mo ye Israel nde, an kadum os nai Balak, ye Israel bi yeko bi yekwesu dik yo, subere Balak gwat ye Israel ges mo os ibit. An ki bi sukdu-i wa tik ye Israel mit wa git sugit gato yé som sukdaret su ne. An ki bi sukdu-i wa tik nje mit subere yebris si nggon da bro wa ben siri su yu.

Meyah: Erek koma tina mar egema ongga iwa intunggom bera ereita dudou okumkum rot iwa ojgomu. Rusnok rineya jeska iwa bera ruroru mar ongga oska ongga Bileam oftuftu rot sis fob. Jeska Bileam bera ongga oftuftu mar gu Balak jeskaseda ofa oroku Israel rerin rimower rudou efesi fogora rua tein rutunggom mar ongga oska. Mar ongga oska insa koma bera erek rua rit marska ongga rusnok enjgineg rira jeskaseda rirejiteyi skoita mar ongga tenten guru, jera risiri morototuma erek ebireira tein.

Uma: Aga ria ba hangkuja nyala to kukehele-kokoi. Apa' ria-koi hantongo' to mpotuku' tudui' Bileam owi. Bileam toei mpotudui' Balak beiwa ohea mpopanawu' to Israel bona mojeko'-ra, nabawai-ra ngkoni' pongkoni' to rapopepue' hi pinotau, pai' nabawai-ra mogau' sala'.

Yawa: Weramu ana inta mirati no no wapa yasyin mamai dainy, omamo wapa vatan inta utavondi anawae wusyin Bileam apa ananyao rai. Wusyinoe Bileam po Balak anyao taiso: ‘Nyo Israel manuga raugabe indamu wo anaisyo ramer nanto irati yare raije raisy muno wo ayao anaerere rave.’ Weti po vatano Israel maponae ti wo ayao kakaije rave.


NETBible: But I have a few things against you: You have some people there who follow the teaching of Balaam, who instructed Balak to put a stumbling block before the people of Israel so they would eat food sacrificed to idols and commit sexual immorality.

NASB: ‘But I have a few things against you, because you have there some who hold the teaching of Balaam, who kept teaching Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, to eat things sacrificed to idols and to commit acts of immorality.

HCSB: But I have a few things against you. You have some there who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to place a stumbling block in front of the sons of Israel: to eat meat sacrificed to idols and to commit sexual immorality.

LEB: But I have a few [things] against you: that you have there those who hold fast to the teaching of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, to eat food sacrificed to idols and to commit sexual immorality.

NIV: Nevertheless, I have a few things against you: You have people there who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin by eating food sacrificed to idols and by committing sexual immorality.

ESV: But I have a few things against you: you have some there who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, so that they might eat food sacrificed to idols and practice sexual immorality.

NRSV: But I have a few things against you: you have some there who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the people of Israel, so that they would eat food sacrificed to idols and practice fornication.

REB: But I have a few matters to bring against you. You have in Pergamum some that hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to put temptation in the way of the Israelites; he encouraged them to eat food sacrificed to idols and to commit fornication.

NKJV: "But I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality.

KJV: But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balac to cast a stumblingblock before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication.

AMP: Nevertheless, I have a few things against you: you have some people there who are clinging to the teaching of Balaam, who taught Balak to set a trap {and} a stumbling block before the sons of Israel, [to entice them] to eat food that had been sacrificed to idols and to practice lewdness [giving themselves up to sexual vice].

NLT: And yet I have a few complaints against you. You tolerate some among you who are like Balaam, who showed Balak how to trip up the people of Israel. He taught them to worship idols by eating food offered to idols and by committing sexual sin.

GNB: But there are a few things I have against you: there are some among you who follow the teaching of Balaam, who taught Balak how to lead the people of Israel into sin by persuading them to eat food that had been offered to idols and to practice sexual immorality.

ERV: “But I have a few things against you. You have people there who follow the teaching of Balaam. Balaam taught Balak how to make the people of Israel sin. They sinned by eating food offered to idols and by committing sexual sins.

EVD: “But I have a few things against you: You have people there {in your group} who follow the teaching of Balaam. Balaam taught Balak how to make the people of Israel sin. Those people sinned by eating food offered to idols and by doing sexual sins.

BBE: But I have some things against you, because you have with you those who keep the teaching of Balaam, by whose suggestion Balak made the children of Israel go out of the right way, taking food which was offered to false gods, and going after the desires of the flesh.

MSG: "But why do you indulge that Balaam crowd? Don't you remember that Balaam was an enemy agent, seducing Balak and sabotaging Israel's holy pilgrimage by throwing unholy parties?

Phillips NT: Yet I have a few things against yousome of your number cling to the teaching of Balaam, the man who taught Balak how to entice the children of Israel into eating meat sacrificed to idols and into sexual immorality.

DEIBLER: Nevertheless, I have this complaint against you: You permit some of your members to teach things like Balaam taught long ago. He taught Balak to persuade the Israelite people to sin. Specifically, he taught them to eat food that had been offered to idols, and to practice sexual immorality.

GULLAH: Bot some ting dem dey wa A blame oona fa: Some ob de people dey mongst oona da do de ting dem wa Balaam beena tell people fa do. E beena laan Balak how fa trap de Israel people an mek um sin. E been git um fa nyam meat wa people done been offa fa sacrifice fa woshup idol ting wa people mek fa be dey god. An e been git dem fa lib free life.

CEV: I do have a few things against you. Some of you are following the teaching of Balaam. Long ago he told Balak to teach the people of Israel to eat food that had been offered to idols and to be immoral.

CEVUK: I do have a few things against you. Some of you are following the teaching of Balaam. Long ago he told Balak to teach the people of Israel to eat food that had been offered to idols and to be immoral.

GWV: But I have a few things against you: You have among you those who follow what Balaam taught Balak. Balak trapped the people of Israel by encouraging them to eat food sacrificed to idols and to sin sexually.


NET [draft] ITL: But <235> I have <2192> a few things <3641> against <2596> you <4675>: You <3754> have <2192> some people there <1563> who follow <2902> the teaching <1322> of Balaam <903>, who <3739> instructed <1321> Balak <904> to put <906> a stumbling block <4625> before <1799> the people <5207> of Israel <2474> so they would eat <5315> food sacrificed to idols <1494> and <2532> commit sexual immorality <4203>. <<  Wahyu 2 : 14 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran