Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 15 >> 

Indik

1Sapanglanturipun parasemeton, sane mangkin tiang mamanah mapakeling ring semeton indik Orti Rahayu sane sampun pidartayang tiang ring semeton, sane sampun tampi semeton, tur sane sungkemin semeton.

2Semeton jaga karahayuang antuk Orti Rahayune punika, asal semeton tansah pageh nyungkemin, sakadi sane sampun pidartayang tiang ring semeton, sajawining yening kapracayan semetone punika tan mapikenoh.

3Sane aturang tiang ring parasemeton puniki, paindikan sane sampun tampi tiang, inggih punika paindikan sane pinih utamana, indik Ida Sang Kristus sampun seda malantaran dosa-dosan iragane, sakadi sane sampun sinurat ring Cakepan Sucine.

4Ida sampun kapendem, tur Ida sampun katangiang malih ring rahinane sane kaping tiga, taler manut sakadi sane sampun kasurat ring Cakepan Sucine.

5Ida sampun makantenang raga ring Dane Petrus, tur sasampune punika Ida taler makantenang raga ring utusan Idane makaroras.

6Sasampune punika Ida taler makantenang raga ring parasisian Idane sane lintangan ring limang atus akehipun. Parasemeton punika akeh sane kantun urip rauh mangkin. Nanging saking pantaranipune wenten taler sane sampun padem.

7Sapanglanturipun Ida taler makantenang raga ring Dane Yakobus miwah ring parautusan Idane sami.

8Ring pamuput pisan Ida makantenang raga ring sikian tiange, yadiastun tiang puniki nenten pisan pantes.

9Tiang puniki utusan Ida Sang Panembahan, sane pinih sor. Sujatinipun tiang tan pisan pantes kawastanin utusan Idane, sawetning tiang sampun nyangsarain pasamuan druen Ida Sang Hyang Widi Wasa.

10Nanging tiang dados sakadi mangkin puniki, tan lian wantah saking sih pasuecan Idane sane kapaicayang ring tiang punika nentenja nirguna. Tungkalikanipun, tiang sampun ngaturang ayah saratan ring parautusan Idane sane tiosan. Yadiastu indike punika boyaja ulihan tiang, nanging wantah masrana sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane makarya ring urip tiange.

11Punika awinanipun, yadian Orti Rahayune punika rauhnya saking tiang, wiadin saking parautusan sane tiosan, makasami punika pateh tur punika sane sampun sungkemin semeton.

Indik

12Sane mangkin, tiang parautusan sami pada midartayang mungguing Ida Sang Kristus sampun katangiang saking pantaran anake padem. Napi awinanipun ring pantaran semetone jeg wenten sane maosang mungguing nenten wenten anak padem sane pacang kauripang malih?

13Yening yuakti anake padem nenten kauripang malih, Ida Sang Kristus taler nenten pacang katangiang.

14Tur yening Ida Sang Kristus nenten katangiang saking pantaran anake padem, tan wenten sane patut pidartayang tiang, tur tan wenten sane patut pracayain parasemeton.

15Langkungan ring punika, yening sawiakti anake padem nenten pacang kauripang malih, sampun sinah tiang puniki mobab pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan tiang sampun nuturang, mungguing Ida Sang Kristus sampun katangiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sujatinipun Ida nenten katangiang.

16Santukan yen yakti anake padem nenten kauripang, Ida Sang Kristus taler tan pacang katangiang.

17Samaliha yen Ida Sang Kristus nenten katangiang, nirguna pisan kapracayan semetone, tur indike punika mapiteges, mungguing semeton kantun tetep ring sajeroning dosa-dosan semetone.

18Kadi asapunika taler nirguna pisan sakancan anake sane sampun padem, sane pracaya ring Ida Sang Kristus.

19Samaliha yen pangajap-ajap iragane ring Ida Sang Kristus, wantah sakantun iraga urip ring mrecapada iriki kewanten, dadosipun iraga puniki manusa sane paling lacura saking pantaran manusane ring mrecapada puniki.

20Nanging sujatinipun Ida Sang Kristus sampun katangiang saking pantaran anake padem, tur puniki dados jaminan, mungguing anake padem taler pacang katangiang.

21Pateh sakadi Sang Pati rauh ring jagate malantaran jadma adiri, kadi asapunika taler malantaran Anak adiri, anake padem pacang kauripang malih.

22Santukan pateh sakadi manusane sami padem, malantaran patunggilan ipun ring Adam, asapunika taler malantaran patunggilan ring Ida Sang Kristus, jadmane sami jaga kauripang malih.

23Sami jaga kauripang manut giliran ipun suang-suang. Ida Sang Kristus dados pangawit, sasampune punika wau parapadruen Idane, ritatkala panemayan rauh Idane.

24Sasampune punika raris rauh masa pamuput; inggih punika sasampun Ida Sang Kristus ngaonang sakancaning pararatune, parapamrentah miwah saananing kakuasane, Ida raris ngaturang pamrentahan Idane ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida Sang Aji.

25Santukan Ida Sang Kristus patut mrentah jagate puniki, ngantos sawatek meseh Idane kadadosang panjekjekan cokor Idane antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

26Meseh Idane sane kapamuput, sane pacang kaonang Ida, inggih punika Sang Pati.

27Santukan manut kecap Cakepan Sucine saluiring sane wenten sami sampun kadadosang nungkul ring buk padan Idane antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sane kabaos “saluiring sane wenten” punika, sinah Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngawinang makasami pada nungkul ring buk padan Ida Sang Kristus, Ida tan sareng ketang sajeroning sane nungkul punika.

28Sasampune saluiring sane wenten sami kadadosang nungkul ring buk padan Ida Sang Kristus, raris Ida Sang Kristus sane maraga Sang Putra pacang nungkul ring buk padan Ida Sang Aji, sane sampun ngawinang saluiring sane wenten tumungkul ring buk padan Ida Sang Putra, mangdane ring pamuput Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga nitah makasami.

29Sapunapike indik anake sane kalukat malantaran anake padem? Napike sane ajap-ajap ipun? Yening yakti sakadi baos anake, mungguing anake padem tan pacang kauripang, napike awinane ipun lila kalukat malantaran anake sane sampun padem?

30Kadi asapunika taler tiang sareng sami, napike awinanipun tiang purun ngarepin baya nyabran rahina?

31Parasemeton, nyabran rahina tiang ngarepin baya pati. Tiang mabaos kadi asapunika, malantaran kabungahan tiange ring parasemeton, santukan semeton wenten sajeroning Ida Sang Kristus, Panembahan iragane.

32Yening tiang matarung nglawan sato galak irika ring kota Epesus, wantah madasar antuk tetimbangan kamanusan kewanten, napike pikenohipun buat tiang? Yening yakti anake padem tan pacang kauripang, boyake becikan sakadi baos anake: “Ngiringja iraga masuka-sukaan mangan nginum, santukan benjang iraga jaga padem.”

33Sampunangja semeton kantos pekelin anak! “Pagubugan sane kaon punika ngrusak solahe sane becik.”

34Pada elingja ring raga tur sampunangja ngardi dosa malih! Semeton sapatutipun marasa kimud, santukan ring pantaran parasemetone malih wenten semeton sane durung uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Dewek

35Minab wenten anak sane mataken: “Sapunapike antuka anake sane padem pacang kauripang malih? Samaliha sapunapi pacang rupan padewekanipune sane kauripang punika?”

36Semeton yakti kalintang jugul! Saluiring bibit sane tandur semeton ring tegale, ipun tan pacang mentik yen ipun durung padem dumun.

37Tur bibit sane tandur semeton punika kantun marupa wewijian, minakadinipun padi wiadin sane tios-tiosan, boya mapunya sakadi tetanduran sane jaga mentik.

38Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa maicain ipun punya manut sapakarsan Idane: sabilang awiji kicen punya suang-suang.

39Sakancan sane murip, nenten pateh makasami dagingipune. Daging manusane mabinayan ring daging satone, daging paksine taler bina, daging ulam segarane taler bina.

40Kadi asapunika taler indik saananing sane wenten ring langite miwah saananing sane wenten ring jagate; saananing sane wenten ring langite kaluihannyane mabinayan ring kaluihan saananing sane wenten ring jagate.

41Kaluihan suryane mabinayan ring kaluihan bulane. Kaluihan bulane bina ring kaluihan bintang-bintange, taler kaluihan bintange sane asiki tan pateh ring kaluihan bintange sane tiosan.

42Kadi asapunika taler indik anake padem sane pacang kauripang. Rikala ipun katanem kawentenanipune tan langgeng, nanging rikala ipun kauripang benjangan, kawentenanipune langgeng.

43Rikala ipun katanem kawentenanipune kaon tur lemet, nanging rikala ipun kauripang, kawentenanipune luih tur kukuh.

44Sane katanem punika sikian sekala, nanging sane kauripang punika sikian niskala. Yening wenten sikian secara sekala, wenten taler sikian niskala.

45Sakadi sane sampun kasuratang ring Cakepan Sucine: “Manusane sane pangawit inggih punika Adam, dane kakardi kadadosang jadma sane urip”, nanging Adam sane wekasan, punika maraga Roh sane nguripang.

46Sane rauh dumunan punika boya sane niskala, nanging sane sekala; usan punika wau rauh sane niskala.

47Adam sane pangawit punika kakardi antuk buk, nanging Adam sane kaping kalih punika kawitnyane saking suarga.

48Sawatek sane kawitipun saking buk, punika pateh sakadi anake sane kawitipun saking buk. Tur sawatek sane kawitipun saking suarga, punika taler pateh sakadi anake sane rauh saking suargan.

49Pateh sakadi iraga sane mangkin marupa sakadi anak sane kawitipun saking buk, benjangan iraga jaga dados sakadi Anak sane saking suarga punika.

50Parasemeton, pidaging atur tiange, inggih punika: Mungguing sikian iragane sane kawitnya saking daging miwah rah puniki tan pacang polih bagian sajeroning pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Samaliha manusa sane tan langgeng nenten mrasidayang dados manusa sane langgeng.

51Pirengangja paindikan sane pingit puniki: Iraga puniki tan makasami pacang padem, nanging digelis iraga sareng sami puniki jaga kubah,

52sajeroning akijapan, inggih punika rikala trompete sane kapamuput masuara. Santukan rikala trompete pacang masuara, jadmane sane padem pacang kauripang sajeroning kawentenan sane langgeng, tur iraga puniki sareng sami pacang kubah.

53Paindikan sane pacang rusak puniki patut ngrangsuk paindikan sane tan pacang rusak, tur sane nyidayang padem puniki patut ngrangsuk sane tan nyidayang padem.

54Duaning punika sasampune sane jaga rusak puniki ngrangsuk pangangge sane tan sida rusak miwah sane nyidayang padem sampun ngrangsuk pangangge sane tan nyidayang padem, irika pacang tegep kecap Cakepan Sucine sane kasurat asapuniki: “Sang Pati sampun kaon, Sang Menang sampun unggul.”

55“Ih Pati dija jani kamenangan ibane? Ih Pati dija jani kasaktian ibane?”

56Kasaktian patine punika dosa, tur kakuasan dosane punika kawitnya saking Pidabdab Torate.

57Nanging puji suksma pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun ledang mapaica kamenangan ring iraga malantaran Ida Sang Kristus, Panembahan iragane.

58Punika awinanipun parasemeton tiange, pada pagehangja kapracayan semetone, sampunang onyah-anyih. Pada antengja ngaturang ayah sajeroning pakaryan Ida Sang Panembahan! Santukan semeton sami sampun pada uning, mungguing ayah-ayahan semetone pamantuka ring Ida Sang Panembahan punika, nentenja pacang nirgawe.Download Audio MP3 (1 Korintus 15):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Korintus 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran