Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 7 >> 

Indik

1Sane mangkin ngeniang ring paindikan-paindikan sane wau-wau puniki suratang semeton ring tiang. Becik taler yening wenten anak lanang sane nyukla brahmacari.

2Nanging santukan akeh pisan wenten paindikan sane cabul, becikan mangda lanang-lanange suang-suang pada madue rabi. Asapunika taler parawanitane suang-suang pada madue rabi.

3Sang lanang patut ngamargiang tetegenannyane arepa ring rabinipune. Asapunika taler sang istri patut ngamargiang tetegenannyane arepa ring sang lanang. Asing-asing semeton patut ngawinang semeton sane lianan marasa liang.

4Sane istri nenten kuasa ring deweknyane niri, nanging kawawa antuk sang lanang. Asapunika taler sang lanang, taler nenten kuasa ring deweknyane niri, nanging kawawa antuk sang istri.

5Sampunangja semeton pada ngeret semara! Sajawining yen semeton sampun pada adung, nangingke sampunang sue, mangda semeton polih sela buat ngastawa. Wusan punika becikan semeton malih matemu semara, mangda sampunang Ratun Setane kantos polih sela jaga ngoda parasemeton, malantaran parasemeton nenten kuat ngeret semara.

6Paindikane punika aturang tiang ring semeton boyaja sakadi prentah, nanging sakadi pitutur, mangda semeton ngamargiang saking suka lila.

7Sujatinipun sane edotang tiang mangda semeton sareng sami pateh sakadi tiang; nanging semeton suang-suang pada polih wara nugraha sane mabinabinayan saking Ida Sang Hyang Widi Wasa. Wenten sane asapuniki, wenten sane asapunika.

8Pitutur tiange ring parasemeton sane durung marabian miwah semeton-semetone sane sampun balu, becikan semeton tetep tan marabian sakadi tiang puniki.

9Nanging yan semeton tan mrasidayang ngeret semara, becikan semeton punika marabian kewanten. Santukan becikan semeton marabian bandingang ring semeton uyang paling kasemaran.

10Buat anake sane sampun marabian sapuniki pituduh tiange. Sujatinipun boyaja pituduh saking tiang, nanging pituduh Ida Sang Panembahan. Anak istri sane sampun marabian tan pisan dados nilar somahipune.

11Yen prade ipun palas, ipun patut tetep balu, wiadin mawali malih ring somahnyane.

12Buat semeton sane tiosan, (puniki tiang sane matur, boyaja sabdan Ida Sang Panembahan), yen prade wenten semeton Kristen lanang sane ngambil rabi sane tan pracaya ring Ida Hyang Yesus, nanging ipun nyak mapikuren ring semeton punika, anake istri punika sampunang palasanga.

13Samaliha yen prade wenten semeton Kristen istri kambil antuk anak lanang sane tan pracaya ring Ida Hyang Yesus, nanging anak lanang punika nyak mapikuren ring semeton istri punika, sampunang anake lanang punika palasanga.

14Santukan sang lanang sane tan pracaya ring Ida Hyang Yesus punika, ipun katampi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran somahnyane sane sampun pracaya. Tur anake sane istri sane nenten pracaya punika, ipun katampi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran ipun mapikuren ring anak lanang sane Kristen punika. Yening tan kadi asapunika, sinah oka-okannyane pacang dados anak sane tan pracaya ring Ida Hyang Yesus. Nanging sane mangkin alit-alitipune punika katampi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

15Nanging yen anake sane tan pracaya punika nilar somahnyane sane Kristen, banggayang ipun palas. Ring pelengan punika, semeton Kristen sane lanang wiadin istri sami pada bebas, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngarsayang mangda semeton urip sajeroning sutrepti rahayu.

16Inggih paraistri sane pracaya, sapunapi pakayunan semetone, punapike semeton tan meled ngrahayuang rabin semetone? Asapunika taler sang lanang sane pracaya, punapi semeton tan meled jaga ngrahayuang rabin semetone?

Indik

17Salanturipun, semeton suang-suang patut tansah urip sakadi sane katuntun antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur manggeh sakadi daweg semeton wau kesengin antuk Ida. Puniki pidabdab sane sampun aturang tiang ring pasamuane makasami.

18Yening wenten semeton, rikala kesengin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun sampun masunat, banggayang kadi asapunika, sampunang icalanga cihnan sunate punika. Taler yen wenten semeton sane rikala kesengin ipun durung masunat, sampunang ipun mamuatang mangda ipun masunat.

19Santukan indik masunat wiadin nenten masunat, punika nentenja buat. Sane pinih buata inggih punika mangda anake suang-suang pada satinut ring pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

20Banggayang anake suang-suang pada manggeh ring kawentenanipun sakadi daweg ipun kesengin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

21Yening rikala semeton kesengin, semeton kantun dados panjak, banggayang kadi asapunika! Nanging yening semeton kicen lelugrahan buat merdeka, tampija lelugrahane punika.

22Santukan anake sane dados panjak, sane kesengin antuk Ida Sang Panembahan, ipun dados anak Kristen sane merdeka. Kadi asapunika taler anake sane merdeka sane kesengin antuk Ida Sang Kristus, ipun dados parekan Idane.

23Semeton sampun katumbas tur sampun kataur antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Punika awinanipun sampunangja semeton malih urip sakadi anak sane dados panjak.

24Inggih parasemeton, semeton suang-suang patut tansah pageh nunggil ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sajeroning kawentenan semetone sane riin rikala semeton kesengin antuk Ida.

Indik

25Sane mangkin ngeniang indik anak sane durung marabian. Tan wenten dauh pangandikan Ida Sang Panembahan sane nyandang rauhang tiang ring semeton. Nanging tiang niri mituturin semeton, santukan malantaran sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tiang pantes mituturin semeton.

26Manut pamanggih tiange, sajeroning kawentenan masane sane ngewehin sakadi mangkin, becikan anake lanang-lanang pada manggeh ring kawentenannyane sakadi mangkin.

27Yening semeton sampun madue rabi, sampunangja palasanga rabin semetone. Yening semeton durung madue rabi, becikan sampunang ngambil rabi.

28Nanging yen semeton mapakayunan ngambil rabi, boyaja semeton madosa. Kadi asapunika taler yen semeton sane kantun daa, raris marabian, ipun taler tanja madosa. Sakewanten tiang meled mangda parasemeton sareng sami luput saking pakewuh sane biasa karepin antuk anake sane marabian.

29Pidaginganipun pisan atur tiange sapuniki: Duh parasemeton, sane mangkin masane sampun nesek pisan! Duaning punika, ngawit saking mangkin, asing-asing anak lanang sane sampun marabian, mangda ngrasayang ragane satmaka tan madue rabi.

30Anake sane nangis, mangda sakadi anak sane nenten nandang duhkita, tur anake sane maliang-liang, mangda ipun sakadi anak sane tan liang, samaliha buat anake sane matetumbasan, mangda ipun marasa mungguing sane tumbas ipun punika tan kagelah antukipun.

31Cutetipun siraja sane madue barang-barang sane sekala, mangda ipun sakadi anak sane tan kategul antuk barang-barange punika, santukan jagate sakadi kawentenanipune mangkin gelis pacang sirna.

32Tiang meled pisan mangda semeton sareng sami sampunang sumangsaya. Anak lanang sane tan madue somah, ipun ngulengang pepinehnyane ring pakaryan-pakaryan Ida Sang Panembahan, tur ngusahayang mangda Ida Sang Panembahan tansah ledang ring ipun.

33Nanging anake sane madue somah ngulengang pepinehnyane ring paindikan-paindikan sane sekala mangda ipun tansah mrasidayang ngae liang manah somahipune.

34Pamuputipun, pepinehipune macanggah. Anak istri sane tan marabian, wiadin anak sane kantun daa, ipun ngulengang kenehnyane ring pakaryan Ida Sang Panembahan, santukan dewek miwah jiwannyane teleb. Nanging parawanita sane marabian, ipun ngulengang pepinehnyane ring paindikan-paindikan sane sekala, mangda ipun tansah mrasidayang ngae liang manah somahipune.

35Indike puniki dartayang tiang makasami, santukan tiang mamanah nulungin semeton. Tiang tan mamanah nyantulin kabebasan semetone, nanging mangda semeton nglaksanayang paindikan sane patut tur becik, saha ngaturang ayah ring Ida Sang Panembahan antuk manah nguleng.

36Ngeniang indik semeton sane magegelan, sane sampun saadung tan pacang nganten, nanging yen sane lanang raris rumasa mungguing ipun malaksana tan patut marep ring gegelannyane, tur ipun tan nyidayang ngeret semara, samaliha ipun sarat mamanah nganten, banggayang ipun nganten. Indike punika boyaja dosa.

37Nanging yen wenten semeton lanang sane yakti-yakti suka lila ring manah jaga tan marabian, samaliha ipun jaga mrasidayang ngeret semara, tur sampun puput antuk ipun ngamanahin, becikan ipun nenten nganten.

38Dadosipun anake sane nganten sareng gegelanipune, punika becik, nanging anake sane nenten nganten, langkungan becikipune.

39Anake istri, dados druen sang lanang sakantun somahipune urip. Nanging yen somahipune sampun padem, sang istri dadosipun bebas jaga marabian malih, ring anak sane tresnain ipun, sakewanten mangda sareng semeton Kristen.

40Kamanah antuk tiang, becikan yening ipun tetep balu. Kadi asapunika pamanggih tiange, tur manut pangrasan tiange, tiang taler kalingganin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.Download Audio MP3 (1 Korintus 7):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Korintus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran