Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 16 >> 

1Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli masabda ring Nabi Yehu, okan Dane Hanani, mangda dane ngrauhang sabdan Idane ring Ida Sang Prabu Baesa, kadi asapuniki:

2“Sujatinne kita tan paji, nanging Ulun nadiang kita pamimpin kaulan Ulune Israel. Nanging ane jani kita suba madosa patuh buka Yerobeam, buina suba nuntun kaulan Ulune malaksana dosa. Dosa-dosannyane suba ngranayang Ulun duka.

3Ento awanane Ulun lakar ngutang kita muah kulawargan kitane, buka ane suba laksanayang Ulun marep teken Yerobeam.

4Asing-asing kulawargan kitane ane mati di kota, bangkennyane lakar amah cicing, muah sakancan ane mati di tegale, bangkennyane lakar amah guak.”

5Sapanglanturipun, saluiring paindikane sane kakardi antuk Ida Sang Prabu Baesa miwah sakancan kaprawiran idane, makasami sinurat ring Cakepan Babad Pararatun Israele.

6Ida Sang Prabu Baesa raris seda, tur kapendem ring Tirsa, tur putran idane Ida Sang Prabu Ela ngentosin ida jumeneng nata.

7Sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane tumiba ring Ida Sang Prabu Baesa miwah kulawargan idane, sampun karauhang antuk dane Nabi Yehu, santukan ida sang prabu sampun ngardi dosa pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida sampun ngawinang Ida Sang Hyang Widi Wasa duka, boyaja wantah malantaran kajaatan sane laksanayang ida, sane pateh sakadi sane sampun kalaksanayang antuk Ida Sang Prabu Yerobeam sane riinan ring ida, nanging taler malantaran ida sampun nyedayang sakancan kulawargan Ida Sang Prabu Yerobeam.

Ida S

8Ring taun sane kaping nemlikur sapanyeneng Ida Sang Prabu Asa ring Yehuda, Ida Sang Prabu Ela putran Ida Sang Prabu Baesa madeg ratu ring Israel, tur ida mrentah ring Tirsa kalih taun suenipun.

9Dane Simri salah tunggil senapatin idane, sane ngamong pasukan kretan idane atenga, raris mapacukan jaga nglawan ida. Sedek rahina anu, duk Ida Sang Prabu Ela sedekan mainum-inuman kantos punyah ring Tirsa, ring jeroan Dane Arsa, sane dados pangenter purin idane,

10Dane Simri raris ngranjing ka jeroane punika, tumuli nyedayang Ida Sang Prabu Ela, raris ngentosin ida jumeneng ratu. Indike punika kamargiang ring taun sane kaping pitulikur, panyeneng Ida Sang Prabu Asa ring Yehuda.

11Sasampun Ida Sang Prabu Simri madeg ratu, ida raris nyedayang sawatek kulawargan Ida Sang Prabu Baesa. Sawatek kadang warga miwah parasawitran idane sane lanang-lanang, makasami kasedayang.

12Kadi asapunika indiknya Ida Sang Prabu Simri nyedayang sakancan kulawargan Ida Sang Prabu Baesa, satinut ring sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun kasabdayang tumiba ring Ida Sang Prabu Baesa, malantaran dane Nabi Yehu.

13Santukan ida sampun nyungsung dewa-dewa miwah ida sampun nuntun wong Israele malaksana dosa, Ida Sang Prabu Baesa miwah putran idane Sang Prabu Ela, sampun ngawinang Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele duka.

14Sapanglanturipun sakancan paindikan sane kalaksanayang antuk Ida Sang Prabu Ela, makasami sinurat ring Cakepan Babad Pararatun Israele.

Ida S

15Ring taun sane kaping pitulikur, panyeneng Ida Sang Prabu Asa ring Yehuda, Ida Simri madeg ratu ring Tirsa, mrentah wong Israele pitung rahina suenipun. Duk punika wadua balan Israele sedek ngurung kota Gibetone ring wewidangan wong Pilistine.

16Daweg punika wadua balane taler miragi, mungguing Ida Simri sampun mapiguman buat nglawan Ida Sang Prabu Ela, tur sampun nyedayang ida. Duaning punika wadua balane sami raris ngadegang Dane Omri, senapatin wadua balane dados ratun Israele.

17Sang Prabu Omri miwah wadua balan idane raris kesah saking Gibeton, tumuli mamargi tur ngurung kota Tirsane.

18Rikala Ida Simri nyingak mungguing kotane sampun kakaonang, ida raris ngranjing ka benteng purine tumuli nunjel purine punika, tur ida ngraga taler seda mageseng irika.

19Indike punika mamargi kadi asapunika, malantaran dosa-dosan idane pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pateh sakadi Sang Prabu Yerobeam sane riinan ring ida, ida taler ngardi paindikan sane tan ngledangin Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran dosan idane ngraga miwah malantaran ida nuntun wong Israele malaksana dosa.

20Sapanglanturipun, saluiring paindikan sane kalaksanayang antuk Ida Simri, kadi asapunika taler indik pepacukan sane kardi ida, makasami kasuratang ring Cakepan Babad Pararatun Israele.

Ida S

21Duk punika wong Israele pada maruang-ruangan, wenten sane mamanah ngadegang Dane Tibni, okan Dane Ginat, jaga dados ratu, tur sane lianan kantun ngamanggehang Dane Omri.

22Pamuputipun, sane maruang ring Dane Omri raris menang. Dane Tibni seda, tur Dane Omri madeg dados prabu.

23Duaning punika rikala taun sane kaping tigang dasa siki, panyeneng Ida Sang Prabu Asa ring Yehuda, Ida Sang Prabu Omri madeg ring Israel, tur ida mrentah roras taun suenipun. Pangawitipun ida mrentah ring Tirsa nem taun suenipun.

24Sasampune punika ida raris numbas pagunungan Samariane saking anak sane mawasta Semer, mapangarga aji nem tali bidang jinah perak. Ida raris ngwangun kota miwah benteng ring pagunungane punika tur kotane punika raris kawastanin Samaria, manut wastan I Semer, sane pecak nerbeang pagunungane punika.

25Ida Sang Prabu Omri malaksana dosa ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa langkungan ring pararatu sane riinan ring ida.

26Pateh sakadi Sang Prabu Yerobeam sane riinan ring ida, ida ngawinang Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele duka malantaran dosa-dosan idane, miwah malantaran ida nuntun wong Israele malaksana dosa miwah nyungsung arca-arca.

27Sapanglanturipun, saluiring sane kalaksanayang antuk Sang Prabu Omri miwah sakancan pakaryan sane puputang ida makasami sinurat ring Cakepan Babad Pararatun Israele.

28Ida Sang Prabu Omri raris seda, tumuli kapendem ring Samaria. Putran idane sane maparab Akab, ngentosin ida jumeneng nata.

Ida S

29Ring taun sane kaping tigang dasa kutus, panyeneng Ida Sang Prabu Asa ring Yehuda, Ida Sang Prabu Akab putran Ida Sang Prabu Omri madeg ratu ring Israel tur ida mrentah ring Samaria kalih likur taun suenipun.

30Ida ngardi dosa pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, langkungan ring sakancan pararatune sane riinan ring ida.

31Ida ngardi dosa langkungan ring Ida Sang Prabu Yerobeam. Nanging langkungan malih ring punika, ida marabian sareng Ida Isebel, okan Ida Sang Prabu Etbaal saking Sidon, tur nyungsung Dewa Baal.

32Ida raris ngwangun pura linggih Dewa Baale ring Samaria miwah ngwangun pamorboran aturan pabuat Dewa Baal sane kagenahang ring purane punika.

33Ida taler makarya arca Dewi Asera. Ida ngardi paindika-paindikan sane ngawinang Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele, bangetan duka ring ida bandingang ring sakancan pararatun Israele sane riinan ring ida.

34Duk panyeneng idane, Dane Hiel sane saking Betel raris ngwangun kota Yerikone. Rikala Dane Hiel masang dasar, dane macaru antuk okan danene sane pinih duur sane mapesengan Abiram, tur rikala dane ngwangun gapuran kotane, dane macaru antuk okan danene sane pinih alit, sane mapesengan Segub. Indike punika satinut ring sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sabdayang Ida sane riin malantaran Dane Yosua okan Dane Nun. <<  1 Raja-raja 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran