Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 19 >> 

Dane

1Ida Sang Prabu Akab nyritayang ring rabin idane Pramesuari Isebel, sakancan paindikan sane sampun kalaksanayang antuk Dane Elia, miwah indik Dane Elia ngamademang sakancan Nabin Baale.

2Duaning punika Pramesuari Isebel raris ngutus anak adiri, mangda ngrauhang wecanan idane ring Dane Elia, kadi asapuniki: “Dumadak dewane nyisipang gelahe kanti mati, yen buin mani kanti kali jani gelahe tusing nglaksanayang paundukan ane patuh marep teken cai, buka paundukan ane laksanayang cai marep teken paranabine ento.”

3Dane Elia raris rumasa ajerih pisan, punika duaning dane raris malaib buat nyingidang raga. Dane ngajak parekan danene, tumuli lunga ka Berseba ring Yehuda. Parekan danene raris kabanggayang irika,

4tur Dane Elia nglanturang pamargi arahina mepek ngungsi tegal melakange. Irika dane mararian tur malinggih ring sor tarune ageng, tur dane meled mapakayun seda. Dane raris ngastawa sapuniki: “Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, sane mangkin sampun nenten prasida antuk titiang naanang, bancutja urip titiange, becikan sampun titiang padem.”

5Dane tumuli merem ring sor tarune punika tur ngraris sirep. Tan dumade jeg wenten malaekat ngusud dane, sarwi ngandika sapuniki: “Bangunja tur madaar.”

6Dane tumuli maksian, raris cingak dane wenten roti abungkul miwah toya ajun, magenah ring samping duur danene. Dane raris majengan tur nginum, tur wusan punika dane malih sirep.

7Malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa nanginin dane sane kaping kalihipun, sarwi ngandika sapuniki: “Bangunja tur madaar, sawireh yen tusing keto, pajalan kitane ento lakar dadi joh pesan pabuat kita.”

8Dane Elia tumuli matangi, raris majengan miwah nginum, tur ajengane punika ngawinang dane molih kakuatan, cukup buat mamargi petang dasa rahina suenipun kantos rauh ka Gunung Sinai, inggih punika gunung sane suci.

9Irika dane ngranjing ring satunggiling gua, gumanti jaga marerepan irika. Tan dumade Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring dane, sapuniki: “Ih Elia, kita ngudiang dini?”

10Dane tumuli matur, sapuniki: “Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widi Sane Maha Kuasa, titiang sampun tansah ngancangin Palungguh IRatu, inggih wantah Palungguh IRatu kewanten. Nanging wong Israele sampun nilas janjinipune pamantuka ring Palungguh IRatu. Ipun sampun nguug pamorboran aturan druene, tur ngamademang sakancan nabi druen Palungguh IRatu. Wantah titiang newek sane kantun urip, tur ipun taler tan mari ngepet singse patin titiange.”

11Pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring dane sapuniki: “Pesuja kita uli ditu tur majujukja di duur bukite.” Ida Sang Hyang Widi Wasa raris mamargi tur kariinin antuk angin baret sane melahang bukit-bukit tur mrarakang batu kaange, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten wenten ring angine punika. Angine tumuli mararian mampeh, tumuli wenten linuh magejeran, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten wenten ring gejeran linuhe punika.

12Wusan linuhe punika, raris wenten geni ngendih murub, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten wenten ring genine punika. Tur sasampun genine punika, tumuli wenten suaran angin ngasirsir.

13Riwau Dane Elia mireng angine ngasirsir punika, dane raris nekep prarain danene antuk jubah danene, tumuli medal tur ngadeg ring bungas guane. Irika raris wenten sabda katiba ring dane, sapuniki: “Ih Elia, kita ngudiang dini?”

14Dane raris matur sapuniki: “Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widi Sane Maha Kuasa, titiang sampun tansah ngancangin Palungguh IRatu, wantah Palungguh IRatu kewanten. Nanging wong Israele sampun nilas janji pamantuka ring Palungguh IRatu. Ipun nguug pamorboran aturan druene, tur ngamademang sakancan nabin Palungguh IRatu. Wantah titiang newek sane kantun urip, tur ipun taler tan mari ngepet singse patin titiange.”

15Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda sapuniki: “Kemaja malipetan ka tegal melakange ane paek teken kota Damsike. Suba keto laut kemaja ka kota, tur bisekaja Hasael dadi ratu di Siria, masrana nyriokin ia aji lengis upacara.

16Sajaba ento biseka masih Yehu pianak Nimsine dadi ratun Israele, masrana nyriokin ia aji lengis upacara, muah dui jatiang Elisa, pianak Sapate, uli di Abel-Mehola, masrana nyriokin ia aji lengis upacara, buat ngentinin kita dadi nabi.

17Asing-asing anak ane luput uli pedang Hasaele ia lakar kamatiang baan Yehu. Buina yen ada ane luput uli sig Yehune, ia lakar kamatiang baan Elisa.

18Nanging Ulun lakar ngenuang jlema pitung tali di Israel, jlema ane astiti bakti teken Ulun, ane tusing taen nyungsung Baal wiadin niman arcannyane.”

Dane

19Dane Elia raris kesah saking irika, tur kapanggih ring Dane Elisa sane sedekan nenggala ngangge banteng roras akit. Bantenge punika katehang ring ajeng danene, antuk anak sareng solas, tur dane ngatehang sane pinih ungkur. Dane Elia tumuli ngelus jubah danene raris kasalukang ring Dane Elisa.

20Dane Elisa raris ninggal banteng danene tumuli ngiring Dane Elia sarwi matur asapuniki: “Icenja titiang dumun mabaos ring meme bapan titiange buat jaga mapamit, sasampune punika titiang jaga ngiring guru.” Dane Elia masaur sapuniki: “Nah, kemaja mulih. Bapa tusingja ngandeg cening.”

21Sasampune punika Dane Elisa raris maranin banteng danene, sane aakit punika tumuli katampah. Dagingnyane karatengang tur tenggalan danene kanggen saang. Dane ngedumang ulame punika ring rencang-rencang danene, tur ipun raris pada nunas ulame punika. Sawusan punika Dane Elisa raris mamargi tur ngiring Dane Elia, makadados pangayah danene. <<  1 Raja-raja 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel