Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 20 >> 

Peran

1Ida Sang Prabu Benhadad, ratune ring Siria, munduhang sakancan wadua balan idane, kasarengin antuk parapamrentah sane lianan, sareng tigang dasa kalih akehipun, sami pada sregep nunggang kuda miwah kretannyane suang-suang. Ida raris mangseh ngurung tur ngebug kota Samariane.

2Ida ngutus duta ngranjing ka kota, nangkil ring Ida Sang Prabu Akab ratun Israele, saha kadulurin atur sapuniki: “Ida Sang Prabu Benhadad ngarsayang,

3mangda iratu ngaturang ring ida, perak miwah mas iratune, paraistrin iratune miwah oka-okan iratune sane pinih siteng-siteng.”

4Ida Sang Prabu Akab raris masaur, sapuniki: “Aturang ring gustin tiange, Ida Sang Prabu Benhadad, mungguing tiang sairing ring pakarsan idane. Tiang miwah saananing paderbean tiange punika dados padruen idane.”

5Wusan punika, dutane punika malih tangkil ring Ida Sang Prabu Akab saha nguningayang pakarsan Ida Sang Prabu Benhadad sane lianan, sapuniki: “Tiang sampun ngutus dutan tiange nguningayang ring idewa, mangda idewa nyerahang perak miwah mas idewane, paraistri miwah oka-okan idewane.

6Sane mangkin tiang jaga ngutus paraprakanggen tiange buat ngrampas purin idewane miwah umah paraprakanggen idewane, tur ipun jaga ngambil saananing barang-barang sane maji. Ipun jaga rauh mriki ring rahinane benjang, sawatara kali mangkin.”

7Ida Sang Prabu Akab raris ngesengin paraprakanggen idane sami, sarwi ngandika sapuniki: “Paman ningalin mungguing anake ene makeneh nguugang iraga. Ia ngutus utusan buat nekain tiang mai, nagih kurenan muah pianak-pianak tiange, perak muah mas tiange. Unduke ento suba adungin tiang.”

8Parapamimpin miwah rakyate raris matur asapuniki: “Sampunangja ipun linguanga, sampunangja iratu nyerah.”

9Duaning punika Ida Sang Prabu Akab raris masaur ring utusan Ida Sang Prabu Benhadad, sapuniki: “Uningayang ring gustin tiange Ida Sang Prabu Benhadad mungguing tiang sairing ring pakarsan idane sane kaping pisan, nanging tiang nenten mrasidayang ngiringang pakarsan idane sane kaping kalih.” Utusane punika raris mapamit, tur sasampune punika ipun malih mawali,

10saha ngaturang pangandikan Ida Sang Prabu Benhadad sane lianan, sapuniki: “Tiang jaga ngajak wadua bala sategepipun buat nguugang kotan idewane puniki, tur jaga ngaba uug-uugannyane ring limanipune suang-suang. Yening tiang nenten nglaksanayang indike puniki, dumadak mangda widine nyisipang tiang ngantos padem!”

11Ida Sang Prabu Akab raris masaur sapuniki: “Uningayang ring Ida Sang Prabu Benhadad, mungguing prajurit sane sujati biasanipun nyumbungang dewek rikalaning yudane sampun puput, nanging boya sadurung yudane ngawitin.”

12Ida Sang Prabu Benhadad nrima pasaur Sang Prabu Akabe punika, risedek ida miwah parakantin idane, inggih punika pamrentah sane lianan, pada mainum-inuman ring kemahnyane. Ida raris mrentahang wadua balan idane mangda sregep jaga ngebug kotane punika. Irika ipun sareng sami raris pada mangseh makarya gelar.

13Daweg punika raris wenten satunggiling nabi nangkil ring Ida Sang Prabu Akab, tur matur sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: ‘Edaja takut teken wadua balane ane liu ento! Ulun lakar mapaica kamenangan teken kita marep teken wadua balane ento di dinane jani, tur kita lakar nawang mungguing Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa.’”

14Ida Sang Prabu Akab raris matur pitaken sapuniki: “Sapasirake sane jaga mucukin yudane punika?” Nabine punika masaur sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang, mungguing prajurite sane truna-truna, sane kapimpin antuk parabupatine ring daerah-daerah jaga nglaksanayang indike punika.” Ida sang prabu malih matur pitaken sapuniki: “Sapasirake sane jaga mimpin induk pasukane punika?” Nabine punika masaur, sapuniki: “IRatu sane mimpin.”

15Irika Ida Sang Prabu Akab raris ngesengin prajurite sane truna-truna, sane kapimpin antuk komandan-komandan daerahe, wenten 232 akehipun. Sasampune punika Ida raris ngesengin wadua balan Israele makasami, wenten pitung tali akehipun.

16Yudane ngawitin rikala tengai tepet, risedek Ida Sang Prabu Benhadad miwah parakantin idane sane sareng 32 punika pada mainum-inuman ring kemahnyane.

17Paraprajurite sane truna-truna mangseh dumunan. Panyelidik sane kutus antuk Ida Sang Prabu Benhadad, rauh nguningayang ring ida, mungguing wenten pasukan prajurit rauh medal saking Samaria.

18Ida raris mapaica prentah, sapuniki: “Jukja ia idup-idup, yadian tekannyane ento makeneh masiat, wiadin nagih madame.”

19Paraprajurite truna-truna mucukin yudane, kairing antuk wadua balan Israele.

20Tur asing-asing prajurite punika ngamademang meseh sane arepin ipun. Wong Siriane sami jerih kapilayu, kuber antuk wong Israele, nanging Ida Sang Prabu Benhadad polih luput malaib nunggang kuda, kairing antuk makudang-kudang prajurit sane nunggang kuda.

21Ida Sang Prabu Akab raris ngranjing ka payudan, ngrampas kuda miwah kretane sami, tur ngawinang wong Siriane nandang kaon sane kalintang ageng.

22Sasampune punika, nabine punika raris nangkil ring Ida Sang Prabu Akab, sarwi matur sapuniki: “Rarisangja iratu mawali, tur dabdabangja malih wadua bala druene. Becikang makarya rencana, santukan ratun wong Siriane malih jaga magegebug ring taun sane pacang rauh.”

Gegeb

23Paraprakanggen Ida Sang Prabu Benhadad matur ring ida sapuniki: “Widin wong Israele punika, widin gunung, punika awinannya wong Israele mrasidayang ngaonang iraga. Nanging iraga sinah jaga mrasidayang ngaonang ipun yening iraga nglawan ipun mayuda ring tanahe dangsah.

24Sane mangkin, gentosinja pararatune sane tigang dasa kalih punika, antuk senapati.

25Sasampune punika punduhangja malih wadua bala sane akehipun asah ring sane sampun kaon punika, kadi asapunika taler akeh kuda miwah kretane mangda asah ring sane dumun. Iraga jaga nglawan wong Israele mayuda ring tanahe dangsah, tur sane mangkin janten iraga mrasidayang ngaonang ipun.” Ida Sang Prabu Benhadad saadung ring aturipune punika, tumuli kalaksanayang kadi asapunika.

26Ring masan endange, sasampun taune punika, ida raris munduhang wadua balan idane, tumuli mamargi ka kota Apek misadia jaga ngebug wong Israele.

27Wong Israele taler pada mapunduh tur sregep antuk sanjata. Ipun raris medal ka payudan, kadadosang kalih pasukan buat ngarepin wong Siriane punika. Wong Israel pakantenanipun waluya sakadi gompyokan kambinge kalih gompyokan yen bandingan ring wong Siriane, sane bek maliah nglikub jagate punika.

28Wenten satunggiling nabi rauh tangkil ring Ida Sang Prabu Akab, sarwi matur sapuniki: “Sapuniki pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh wong Siriane ento ngorahang Ulun ene Widin gunung, tur tusing Widin tanahe dangsah, ane jani Ulun lakar mapaica kamenangan teken kita nglawan wadua balannyane ane liu ento, apanga kita muah rakyat kitane nawang mungguing Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

29Pitung rahina suenipun wong Siria miwah wong Israele pada majadeng ring kemahipun suang-suang, sane genahnyane marep-arepan. Ring rahinane sane kaping pitu ipun pada ngawitin mayuda, tur wong Israele polih ngamademang wong Siria satus tali akehipun.

30Meseh-meseh sane kantun urip, sami pada ajerih kapilayu ngranjing ka kota Apek, tur tembok kotane rubuh nepen ipun sareng pitulikur tali diri. Sang Prabu Benhadad taler nyingidang raga ngranjing ka kota, tur ida masingidan ring kamar sane ring ungkur, ring satunggaling umahe irika.

31Paraprakanggen idane raris rauh nangkilin ida, sarwi matur sapuniki: “Titiang sampun miragi mungguing pararatun Israele punika anak sane maraga sih kapiolasan. Lugrainja titiang nangkil ring ratun wong Israele punika saha ngrangsuk pangangge kaduhkitan tur nyeet baong titiange antuk tali, menawita ida ledang nglugrain iratu kantun nyeneng.”

32Duaning punika ipun raris pada ngrangsuk pangangge kaduhkitan, kabedbedang ring bangkiangnyane tur nyeet baongipune antuk tali, tumuli tangkil ring Ida Sang Prabu Akab, sarwi matur sapuniki: “Benhadad parekan palungguh iratune nunas urip ring palungguh iratu.” Ida Sang Prabu Akab raris masaur sapuniki: “Apake ida enu nyeneng? Bagia ida! Ida ento satmaka nyaman gelahe!”

33Paraprakanggen Sang Prabu Benhadade punika mula ngati-ati semita sane becik. Ritatkala Ida Sang Prabu Akab ngandikayang ida ento satmaka nyaman gelahe, ipun digelis ngagem pangandikane punika, sarwi matur sapuniki: “Sakadi wacanan palungguh iratune punika. Ida Sang Prabu Benhadad punika mula wantah semeton palungguh iratu.” Ida Sang Prabu Akab raris mrentahang ipun sapuniki: “Iringja ida mai.” Riwau Ida Sang Prabu Benhadad rauh, Ida Sang Prabu Akab raris ngaturin ida sareng-sareng munggah ring kretane.

34Sang Prabu Benhadad tumuli matur ring ida sapuniki: “Titiang jaga ngwaliang malih ring idewa, kota-kota sane pecak kambil antuk ajin titiange saking ajin idewane, samalihipun idewa dados taler makarya pasar ring kota Damsik, sakadi sane pecak kamargiang antuk ajin titiange ring kota Samaria.” Ida Sang Prabu Akab raris masaur, sapuniki: “Manut sakadi prajanjiane punika idewa jaga bebasang titiang.” Irika Ida Sang Prabu Akab raris makarya prajanjian ring Sang Prabu Benhadad, tur sasampune punika Ida Sang Prabu Benhadad raris katurin kesah saking irika.

Ida S

35Satinut ring pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa, raris wenten nabi adiri saking pantaran rombongan paranabine, ngandikayang timpalnyane mangda nigtig dane. Nanging timpalnyane punika nenten kayun.

36Duaning punika nabine punika raris mabaos ring timpalnyane punika sapuniki: “Santukan semeton nenten satinut ring sapatitah Ida Sang Hyang Widi Wasa, rikalaning semeton nilarin tiang, semeton jaga seda sarap singa.” Riwau timpalnyane kesah saking irika, raris wenten singa nguber tur nyarap dane kantos seda.

37Sasampune punika, nabine iwau raris ngrereh anak lianan, sarwi mabaos sapuniki: “Tigtigja tiang!” Anake punika raris nigtig dane banget pisan, kantos dane matatu.

38Nabine punika raris medbed prarain danene antuk kain buat nyaruang ragan danene, tumuli dane ngadeg ring sisin margine, nyantosang sang prabun Israele jaga nglintang irika.

39Rikala Ida Sang Prabu Akab nglintang irika, nabine punika raris nyerit tur matur ring ida, sapuniki: “Duh ratu sang prabu, risedek titiang mayuda ring payudan, raris wenten prajurit adiri ngajak meseh sane dados tawanan, tur mapajar ring titiang sapuniki: ‘Jagaja tawanane ene, yen leb angkihan caine lakar dadi silurnyane. Yen tusing keto, cai patut masilihin aji pipis perak telung tali keteng.’

40Nanging titiang repot pisan nglaksanayang makudang-kudang paindikan sane lianan tur tawanane punika raris leb.” Ida sang prabu raris masaur sapuniki: “Cai padidi ane suba nyritayang ukuman caine, tur cai patut ngemasin ukumane ento.”

41Nabine punika raris ngembus pamedbed prarain danene, tur digelis dane kelingan antuk ida sang prabu, mungguing dane punika salah tunggal saking nabine punika.

42Sasampune punika, nabine punika raris matur ring ida sang prabu, sapuniki: “Sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: ‘Sawireh kita maang jlemane ane tunden Ulun ngamatiang ento luput malaib, kita patut ngemasin unduke ento aji angkihan kitane, tur wadua balan kitane lakar kasirnayang sawireh kita maang wadua balan musuhe ento malaib.’”

43Ida sang prabu raris mamargi mantuk ka Samaria, kadulurin antuk rasa osek tur sungkan ring pakayunan. <<  1 Raja-raja 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel