Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 21 >> 

Abian

1Ring samping purin Ida Sang Prabu Akab ring Yisreel wenten abian anggur derben Dane Nabot.

2Sedek rahina anu, Ida Sang Prabu Akab ngandika ring Dane Nabot sapuniki: “Baangja tiang abian anggur nyamane ento, sawireh tongosne paek teken purin tiange, lakar anggon tiang abian jukut-jukutan. Tiang lakar nyilurin abiane ento aji abian anggur ane melahan teken ento. Nanging yen nyama demenan nampi pipis, ento lakar bayah tiang aji amun patutne.”

3Dane Nabot raris matur, sapuniki: “Abiane punika tetamian saking leluur titiange. Ida Sang Hyang Widi Wasa, nenten nglugrain titiang ngaturang abiane punika ring palungguh iratu.”

4Ida Sang Prabu Akab raris mantuk, kadulurin antuk pakayunan osek tur bendu malantaran atur Dane Nabote sane iwau punika. Ida merem ring pamereman idane, saha majeng ka temboke, miwah nenten kayun marayunan.

5Rabin idane Pramesuari Isebel maranin ida, sarwi matur pitaken sapuniki: “Napi awinannya beli dados sungsut kadi asapunika? Napi awinanipun beli nenten kayun marayunan?”

6Ida Sang Prabu Akab raris masaur, sapuniki: “Uli krana munyin I Nabote teken beli. Beli nagih meli abian anggur iane, wiadin yen ia demenan masilur, beli nagih nyilurin aji abian anggur ane lenan, nanging ia ngorahang mungguing ia tusing lakar maang beli abian anggurne ento.”

7Sang Pramesuari Isebel raris matur sapuniki: “Punapike beli puniki sang prabu punapi nenten? Matangija saking pamereman, ledangang pakayunan beline, tur rarisang marayunan. Tiang jaga nagihang beli abian anggur I Nabote punika.”

8Sasampune punika sang pramesuari raris nulis surat, katanda tanganin antuk parab Ida Sang Prabu Akab, kacap antuk cap ida sang prabu, tumuli kakirimang ring paraprakangge miwah parapamimpin rakyate ring Yisreel.

9Daging surate punika, sapuniki: “Orahinja rakyate apanga ia mapuasa, tur paumangja rakyate makejang. Di paumane ento gaenangja I Nabot tongos ane paling melaha.

10Buina alihang masih jlema dursila ajaka dadua, buat lakar nalih I Nabot mapadu arep, mungguing ia suba nemah Ida Sang Hyang Widi Wasa muah ida sang prabu. Sasubane keto, ajak ia pesu uli kotane tur encurin ia aji batu apang kanti mati.”

11Paraprakangge miwah parapamimpin rakyate ring Yisreel tumuli nglaksanayang sapatitah Ida Sang Pramesuari Isebel.

12Dane pada nauhin rakyate mapuasa, raris paum saha nyawisang genah sane becik pabuat Dane Nabot.

13Jadmane dursila sareng kalih punika raris nalih Dane Nabot ring arepan anake akeh punika, mungguing dane sampun nemah Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah ida sang prabu, punika awinannya dane raris kajak medal saking kota, tumuli kencurin antuk batu, kantos seda.

14Indike punika raris kuningayang ring Sang Pramesuari Isebel, sapuniki: “I Nabot sampun kapademang.”

15Riwau Sang Pramesuari Isebel mireng indike punika, digelis ida matur ring Ida Sang Prabu Akab, sapuniki: “I Nabot sampun padem. Sane mangkin durusang ambil abian angguripune, sane nenten nyak adol ipun ring beli punika mangda dados druen beline.”

16Wau mireng indike punika, digelis Ida Sang Prabu Akab lunga ka abian anggure punika, tur abiane punika raris ambil ida kadadosang druen idane.

17Sasampune punika Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring Dane Elia, nabine saking Tisbe punika, sapuniki:

18“Kemaja nangkil teken Sang Prabu Akab di Samaria. Ia bakal dapetang kita sig abian anggur I Nabote. Ia makeneh lakar nyuang abiane ento dadi gelahne.

19Orahang teken ia, mungguing Ulun Sang Hyang Widi Wasa, masabda teken ia kene: ‘Sasubane kita ngamatiang jlemanne, apake kita masih lakar ngrampas panggelahannyane.’ Orahang teken ia, kene sabdan Ulune: ‘Sig tongos cicinge nyilapin getih I Nabote, ditu masih cicinge lakar nyilapin getih kitane!’”

20Rikala Ida Sang Prabu Akab ngaksi Dane Elia, ida tumuli ngandika sapuniki: “Ih musuh tiange, apake jerone ngetut pajalan tiange?” Dane Elia matur, sapuniki: “Inggih sawiakti pisan kadi asapunika. Iratu sampun nyulubang pisan ragan iratune buat nglaksanayang paindikan-paindikan sane iwang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

21Duaning punika Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring iratu, sapuniki: ‘Ulun lakar nibakang bencana teken kita. Ulun lakar ngutang kita muah lakar nyirnayang kulawargan kitane ane muani-muani cerik kelih, tua bajang.

22Kulawargan kitane lakar dadi patuh buka kulawargan Sang Prabu Yerobeam pianak I Nebate, muah patuh buka kulawargan Sang Prabu Baesane pianak Ahiane, sawireh kita mangunang dukan Ulune, malantaran kita ngajak bangsa Israele malaksana dosa.’

23Samaliha ngeniang indik Ida Sang Pramesuari Isebel, Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: ‘Bangken Isebele lakar amah cicing di kota Yisreel.

24Buina sakancan kulawargan kitane ane mati di kota, bangkenne lakar amah cicing muah ane mati di tegale, bangkenne lakar amah kedis guak.’”

25(Nenten wenten malih anak sane nyulubang dewekne buat nglaksanayang paindikan sane iwang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, sakadi Ida Sang Prabu Akab, santukan ida sampun kalelunyuhin antuk rabin idane Isebel.

26Ida nglaksanayang dosa sane kalintang kaon malantaran nyungsung arca-arca, sakadi sane kalaksanayang antuk wong Amorine, sane sampun kulah saking jagate irika antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, rikala wong Israele ngaug jagate punika.)

27Sasampune Nabi Elia puput matur kadi asapunika, Ida Sang Prabu Akab tumuli nyetset busanan idane, raris kalukar kagentosin antuk busana kaduhkita. Ida nenten kayun marayunan, tur ida taler merem ngrangsuk busana kaduhkitan, samalihipun yen ida mamargi swabawan idane ucem, kaliput antuk kaduhkitan.

28Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring Nabi Elia sapuniki:

29“Apake kita suba nawang buat unduk Sang Prabu Akabe suba ngasorang dewek di ayun Ulune? Sawireh ia suba malaksana buka keto, Ulun tusing lakar nibakang bencanane ento sanun iane idup. Di masan pianakne madeg ratu, ditu Ulun lakar nibakang bencanane ento teken kulawargan Sang Prabu Akabe.” <<  1 Raja-raja 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran