Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 3 >> 

1Pamuputipun tan sida antuk tiang malih nanggehang. Punika awinanipun tiang mamanah kantun magenah ring kota Atena padewekan,

2tur ngutus Timotius, inggih punika semeton iragane sane makarya sareng-sareng ring tiang pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa, sajeroning midartayang Orti Rahayu indik Ida Sang Kristus. Tiang ngutus ipun buat nulungin ngukuhang kapracayan semetone,

3mangdane tan wenten ring pantaran semetone sane nilas kapracayannyane ring Ida Sang Kristus, malantaran sangsarane puniki. Semeton sami pada uning, mungguing sangsarane sane kadi asapuniki sami wantah sampun dados duman iragane manut ring pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

4Santukan rikala tiang kantun sareng-sareng ring semeton, sampun pauluin tiang nguningayang ring semeton, mungguing iraga pacang kasangsaran. Tur sakadi semeton sami pada uning, indike punika sawiakti kasidan.

5Punika awinane tiang ngutus Timotius. Duaning tan sida malih antuk tiang nanggehang, punika awinane tiang ngutus ipun buat ngrauhin semeton, mangdane tiang prasida uning ring indik kapracayan semetone ring Ida Sang Kristus. Tiang marasa sumangsaya, mungguing I Setan sampun mintonin semeton, kantos ngawinang katuyuhan tiange tan mapituas.

6Sane mangkin Timotius sampun mawali saking pantaran semetone, saha mamuat orti sane becik ngeniang indik kapracayan miwah kapitresnan semetone. Ipun sampun nuturang ring tiang, mungguing semeton tansah eling ring tiang, samaliha meled pisan kapanggih ring tiang, pateh sakadi tiang meled kapanggih ring semeton.

7Punika awinanipun parasemeton, sajeroning kamewehan miwah kasangsaran tiange puniki, tiang sampun kalipurang antuk semeton. Sane ngawinang tiang kalipur, inggih punika kapracayan semetone,

8santukan sane mangkin tiang sujati urip, yening semeton urip kukuh bakuh sajeroning Ida Sang Panembahan.

9Sane mangkin tiang mrasidayang matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat semeton. Tiang matur panyuksma ring Ida malantaran kaliangan sane sampun rasayang tiang ulihan semeton ring ayun Widin iragane.

10Rahina wengi tiang sarat pisan mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda tiang prasida kapanggih ring semeton miwah ngwewehin paindikan-paindikan sane kirang sampurna, sajeroning kapracayan semetone ring Ida Sang Kristus.

11Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika Ajin iraga miwah Ida Sang Hyang Yesus Kristus mapaica margi ring tiang buat ngrauhin semeton.

12Dumadak Ida Sang Panembahan ngwewehin kapitresnan semetone ring pantaran semetone miwah marep ring sakancan anake sane lianan kantos maliah-liah, sakadi kapitresnan tiange marep ring semeton.

13Malantaran punika Ida pacang magehang kayun semetone, tur semeton pacang dados sampurna miwah suci ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ajin iragane, rikalan Ida Hyang Yesus rauh kasarengin antuk sakancan anake sane dados druen Idane.Download Audio MP3 (1 Tesalonika 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Tesalonika 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran