Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 4 >> 

Laksa

1Pamuputipun parasemeton, semeton sampun mlajah saking tiang, indik laksana sane kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Indike punika sampun laksanayang semeton sakadi patutipun. Nanging sane mangkin tiang sajeroning parab Ida Hyang Yesus, tiang miteketin semeton, mangda semeton sayan nyaratang nglaksanayang paindikane punika.

2Santukan semeton sampun pada uning ring pitutur-pitutur sane sampun rauhang tiang ring semeton, malantaran kakuasan Ida Hyang Yesus.

3Sane kakarsayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika: mangda semeton suci nirmala tan pateleteh.

4Semeton suang-suang patut uning, ring indik ngambil rabi manut ring tatakrama sane suci tur mulia,

5boyaja malantaran ngulurin indria sane cemer, sakadi parisolah anake sane tan pagama, sane tan uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

6Sajeroning paindikane puniki, sampunang kantos wenten anak sane malaksana tan patut wiadin ngapus semetonnyane. Sane riin indike puniki sampun baosang tiang miwah sekenang tiang pisan ring semeton, mungguing Ida Sang Panembahan jaga nyisipang anake sane malaksana tan patut sakadi asapunika.

7Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngesengin iraga boyaja buat nglaksanayang paindikan sane cemer, nanging mangda iraga urip suci nirmala.

8Punika awinanipun, sapasiraja sane tungkas ring paurukane puniki, ipun boyaja tungkas ring manusa, nanging ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane maicayang Roh Idane ring parasemeton.

9Tan buat malih tiang nyuratang ring semeton, ngeniang indik kapitresnan marep ring parasemeton sane pracaya ring Ida Sang Kristus. Semeton sampun kuruk antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, indik saling tresnain.

10Semeton sampun nglaksanayang paindikan kadi asapunika marep ring parasemeton sane wenten ring jagat Makedonia. Punika awinanipun parasemeton, tiang mapinunas ring semeton, mangda semeton sayan nyaratang nglaksanayang paindikan sane kadi asapunika.

11Sakadi sane riin tiang sampun mapiteket ring semeton, usahayangja mangda urip semetone degdeg, etangangja pakaryan semetone niri, tur pada anteng ngulati pangupa jiwan semetone suang-suang.

12Malantaran punika semeton pacang kajiang antuk anake sane tan pracaya ring Ida Sang Kristus, samaliha semeton tan pacang gumantung ring sapasira jua sajeroning kabuatan semetone.

Indik

13Inggih parasemeton, tiang meled mangda semeton uning ring indik anake sane sampun padem, mangda sampunang semeton sungsut sakadi anake sane lianan, sane nenten maderbe pangajap-ajap.

14Iraga pracaya mungguing Ida Hyang Yesus sampun seda tur malih nyeneng; punika awinane iraga pracaya, mungguing anake sane sampun padem sajeroning ipun pracaya ring Ida Sang Kristus, jaga kambil antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa kagenahang sareng-sareng ring Ida Sang Kristus.

15Paurukan Ida Sang Panembahan sane tuturang tiang ring parasemeton, kadi asapuniki: iraga sane kantun urip ring rahina pangrauh Ida Sang Panembahan, tan pacang ngriinin anake sane sampun padem.

16Ritatkala punika pacang wenten suara makuug, inggih punika suaran pangageng malaekate miwah suaran sungun Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida Sang Panembahan tumurun saking suargan. Sakancan anake sane sampun padem sajeroning ipun pracaya ring Ida Sang Kristus, pacang kauripang riin;

17wus punika, iraga sane duk punika kantun urip, pacang kapunduhang sareng-sareng ring ipun ring ambune, praya mendak Ida Sang Panembahan ring ambarane. Irika iraga sareng sami jaga ngiring Ida Sang Panembahan salami-laminnya.

18Punika awinanipun semeton patut saling pituturin mangda pada polih panglipur malantaran pitutur tiange puniki.Download Audio MP3 (1 Tesalonika 4):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Tesalonika 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel