Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 4 >> 

Indik

1Duh parasawitran tiange: sampunangja semeton pracaya ring sakancan anake sane maosang, mungguing ipun kalingganin antuk Ida Sang Roh, nanging pintoninja ipun, mangdane semeton prasida uning, punapike roh sane malingga sajeroning ipun punika kawitnyane saking Ida Sang Hyang Widi Wasa. Santukan sampun akeh wenten nabi palsu nglelana milehan.

2Sapuniki caranipun semeton mrasidayang uning, punapike punika Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa punapi nenten, inggih punika: anake sane maosang, mungguing Ida Sang Hyang Yesus Kristus rauh maraga manusa, anake punika kalingganin antuk Roh sane kawitnya saking Ida Sang Hyang Widi Wasa.

3Nanging anake sane tan ngangkenin, indik Ida Hyang Yesus kadi asapunika, anake punika nenten kalingganin antuk Roh, sane kawitnya saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun kalingganin antuk roh sane kawitnya saking satrun Ida Sang Kristus. Semeton sampun pada mirengang, mungguing satrun Idane punika pacang rauh tur sane mangkin ipun sampun wenten ring jagate.

4Nanging, duh parapianak tiange, semeton sampun dados druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha sampun ngaonang nabi-nabi palsune; santukan Ida Sang Roh, sane malingga sajeroning semeton, langkungan kawisesan Idane ring kawisesan roh anake sane dados druen jagate.

5Anake punika maosang paindikan jagate tur jagate miragiang baosipune, santukan ipun dados druen jagate.

6Nanging iraga dados druen Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sapasiraja uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika miragiang baos iragane; nanging anake sane tan dados druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun tan miragiang baos iragane. Malantaran puniki sida antuk iraga uning indik binanipun Roh sane sujati miwah roh sane tan sujati.

Ida S

7Duh parasawitran tiange! Ngiring iraga saling tresnain ring pantaran iragane, santukan kapitresnane punika saking Ida Sang Hyang Widi Wasa kawitipun. Anake sane madue kapitresnan, ipun dados putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha ipun uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

8Sapasiraja sane tan madue kapitresnan, ipun tan uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga tresna asih.

9Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyinahang tresna asih Idane ring iraga, kadi asapuniki: Ida sampun ngutus Putran Idane sane Tunggal ka jagate, mangdane iraga prasida muponin urip malantaran Ida.

10Tresna asihe punika kadi asapuniki: nentenja iraga sane sampun dreda bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging Ida sane sampun tresna asih ring iraga tur Ida sampun ngutus Putran Idane, mangdane malantaran Ida dosa-dosan iragane kampurayang.

11Duh parasawitran tiange, yening kadi asapunika agengipun tresna asih Ida Sang Hyang Widi Wasa ring iraga, iraga patut saling tresnain ring pantaran iragane.

12Tan wenten anak sane naenin ngantenang Ida Sang Hyang Widi Wasa; yening iraga saling tresnain ring pantaran iragane, Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga malingga sajeroning iraga, tur tresna asih Idane sida sampurna sajeroning iraga.

13Iraga nyidayang tatas uning, mungguing iraga urip sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa samaliha Ida malingga sajeroning iraga, santukan Ida sampun maicayang Roh Idane ring iraga.

14Samaliha iraga sampun ngantenang tur nuturang ring anake lianan, mungguing Ida Sang Aji sampun ngutus Putran Idane dados Sang Juru Rahayun jagate.

15Sapasiraja sane ngangkenin, mungguing Ida Hyang Yesus punika Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga malingga sajeroning anake punika, tur anake punika urip sajeroning Ida.

16Samaliha iraga sampun pada uning tur pracaya indik tresna asih Idane ring iraga. Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga tresna asih, sapasiraja sane urip sajeroning tresna asih, anake punika urip sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa malingga sajeroning ipun.

17Tresna asih Idane punika prasida sampurna sajeroning iraga, tetujonipun mangdane iraga prasida molih kawanenan ring Rahina Pangadilane; iraga pacang dados purun, santukan urip iragane ring jagate puniki pateh sakadi urip Ida Sang Kristus.

18Tan wenten jejeh sajeroning tresna asihe punika, tresna asihe sane sampurna ngicalang jejeh. Punika awinanipun tresna asihe punika tanja dados sampurna sajeroning anake sane jejeh, santukan jejehe punika madaging pasisip.

19Iraga madue kapitresnan, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa riinan tresna asih ring iraga.

20Yening wenten anak sane maosang, mungguing ipun dreda bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging ipun geting ring nyamannyane, anake punika mobab. Santukan tan prasida antukipun dreda bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane tan kantenang ipun, yening ipun tan tresna asih ring nyamanipune sane kantenang ipun.

21Pituduhe sane kapaicayang antuk Ida Sang Kristus ring iraga asapuniki: Sapasiraja dreda bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun patut taler tresna asih ring nyamanipune.Download Audio MP3 (1 Yohanes 4):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Yohanes 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran