Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 7 >> 

1Parasemeton sane kinasih, sakancan prajanjiane puniki sampun kawentenang pabuat iraga. Duaning punika, ngiringja iraga pada nyuciang raga saking saananing paindikan sane ngletehin sekala niskala. Ngiringja iraga astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur nglaksanayang paindikan sane ngranayang ledang pakarsan Idane.

Kalia

2Karyanangja tiang genah ring pakayunan parasemetone! Tiang tan naenin mapakardi iwang marep ring sapasira jua, tur tan naen ngusakang pepineh anak miwah tiang tan naen ngapus sapasira jua.

3Tiang mabaos kadi asapunika boyaja mamanah jaga ngiwangang semeton. Tiang sampun naenin maosang, mungguing semeton kalintang tresna ring tiang, kantos iraga mati idup sareng-sareng.

4Tiang sampun kalintang andel ring semeton. Tur tiang taler kalintang bungah ring manah malantaran parasemeton. Ring sajeroning kakewehan tiange, tiang tansah kabekin antuk kawanenan miwah pangajap-ajap.

5Rikala tiang rauh ring wewengkon Makedonia, ajebosko tiang nenten polih mangsegan. Drika-driki wenten kamewehan, samaliha wenten sane salah tampi ring tiang, tur tiang marasa ajerih ring manah.

6Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sane tan maren ngicen panglipur ring anak sane kaselek ring manah, sampun mapaica panglipur ring tiang malantaran rauhipun Titus.

7Tur boyaja malantaran rauhipune kewanten, langkung-langkung malih malantaran critanipune indik semeton sampun nglipur ipun. Maliha ipun taler sampun nyritayang ring tiang, indik kangen semetone ring tiang, indik paselsel semetone miwah kasaratan semetone nindihin tiang. Punika awinanipun maweweh-weweh kaliangan tiange.

8Yadianja surat tiange punika ngranayang semeton pada sungsut ring kayun, nanging tiang tan banget mangenang indike punika. Sampun sinah taler tiang marasa mapangenan, yening surat tiange punika ngranayang semeton kalintang sungsut, yadianja ajebos.

9Nanging sane mangkin tiang marasa bungah. Suka bungah tiange boyaja malantaran semeton sampun nandang sungsut, nanging santukan pepineh semetone. Santukan sungsut semetone punika sampun kagunayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, kantos tiang nenten ngawinang semeton pocol.

10Santukan sungsute sane kagunayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa punika, ngawinang semeton meseh pepineh tur nuntun semeton ka jeroning karahayuane. Punika awinane tan wenten sane buat kapangenang. Nanging sungsute sane saking jagate iriki, punika sane nyidayang nuntun semeton ka sajeroning pati.

11Sane mangkin indayangja tlektekang, asapunapi Ida Sang Hyang Widi Wasa mapakardi malantaran kaduhkitan semetone punika, inggih punika: sampun ngawinang semeton nyantep, ngawinang semeton meled muktiang raga nenten iwang, taler ngawinang semeton kalangkung duka marep ring paindikan sane iwang. Semeton kalangkung ajerih tur uyang. Semeton sarat mabakti, tur kalintang meled nyisipang anak sane mapakardi iwang. Semeton sampun muktiang raga dados anak sane tan paceda ring saluiring paindikane punika.

12Punika awinanipun, yadiastun tiang sampun nulis surat punika ring semeton, boyaja uli krana wenten anak sane mapakardi iwang, wiadin uli krana wenten anak sane kiwangang. Nanging tiang nulis surat punika mangda sinah buat semeton ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa kadi asapunapi lulut kayun semetone ring tiang.

13Punika sane ngawinang tiang kalipurang. Siosan ring panglipur sane sampun rasayang tiang punika, wenten malih sane ngawinang manah tiange liang, inggih punika kalianganipun Titus. Santukan semeton tan maren nglipur manahipune.

14Sane riin tiang nyumbungang semeton ring arepan Tituse, tur semeton nenten ngawinang tiang kimud. Tiang tansah mabaos amun sujatinipun ring semeton, asapunika taler tiang nyumbungang semeton ring arepan Tituse wiakti sampun kabuktiang amun patutipun.

15Tur kapitresnanipune marep ring semeton sayan ageng, rikala ipun eling ring indik semetone sareng sami pada satinut ring piteket tiange, maliha indik semetone nampi rauhipune maduluran ngeb-malingeb.

16Tiang marasa bungah santukan sane mangkin semeton sampun prasida andelang tiang ring saluiring paindikan.Download Audio MP3 (2 Korintus 7):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Korintus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran