Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Samuel 10 >> 

Ida S

1Sasampun makudang-kudang masa suenipun, Ida Sang Prabu Nahas, prabun bangsa Amone seda, ida tumuli kagentosin antuk putran idane sane maparab Hanun.

2Ida Sang Prabu Daud ngandika asapuniki: “Idewek patut nyinahang kasatian masawitra teken Ida Sang Prabu Hanun, buka ajin idane Ida Sang Prabu Nahas nyinahang kasatian teken idewek.” Duaning punika Ida Sang Prabu Daud raris ngutus utusan idane buat nyinahang mungguing Ida sareng mabela sungkawa. Rikala parautusane punika rauh ring Amon,

3parapamimpin bangsa Amone matur ring ida sang nata asapuniki: “Punapike iratu mitaenang mungguing Ida Sang Prabu Daud ngutus anake puniki buat nyinahang rasa pasawitran ring iratu, buat ngajiang ajin iratune? Sampun janten nenten kadi asapunika! Ida ngutus utusane puniki buat dados mata-mata sane jaga nureksain kawentenan kotane, mangda sida antuk ida ngaonang iraga.”

4Ida Sang Prabu Hanun tumuli ngejuk parautusan Ida Sang Prabu Daud. Jenggotipune kacukur atenga-atenga, panganggennyane kagetep rauh ring bangkiangnyane, tumuli kapangandikayang makaon.

5Ipun sami kalintang kimud jaga budal. Rikala Ida Sang Prabu Daud mireng indike punika, ida raris ngandikayang mangda utusane punika jenek dumun ring Yeriko tur nenten mawali budal sadurung jenggotnyane pada tumbuh malih.

6Wong Amone uning mungguing malantaran punika ipun dados mameseh ring Ida Sang Prabu Daud, punika awinan ipun raris nyewa wadua balan wong Siriane sane saking Betrehob miwah saking Soba, sareng kalih dasa tali akehipun, tur saking Tob sareng roras tali, miwah ida sang prabu saking Maaka kairing antuk wadua bala sareng siu diri akehipun.

7Ida Sang Prabu Daud mireng indike punika, raris ida mrentahang mangda Dane Yoab jaga nglawan mesehe punika kasarengin antuk wadua balane sami.

8Wadua balan wong Amone raris medal tur ngatur gelarnyane ring margine sane jaga ngranjing ka kota Raba, kota sane ageng tur dados pusat ring Amon. Wadua bala sane siosan inggih punika wadua balan wong Siriane miwah sane saking Tob miwah Maaka, ngatur gelarnyane ring pategalane.

9Dane Yoab nyingak mungguing mesehe ngebug saking arep miwah saking ungkur, dane raris munduhang prajurit-prajurite sane pinih sura dira buat jaga ngarepin wadua balan wong Siriane.

10Wadua bala sane siosan kaserahang ring Abisai, semeton danene, kaprentahang mangda ngarepin wong Amone.

11Dane Yoab mabaos asapuniki ring Dane Abisai: “Yen adi nepukin beli kalahanga baan wong Siriane ento, enggalang tulungin beli. Aketo masih yening bangsa Amone ento ngalahang adi, beli lakar teka nulungin adi.

12Ane jani tegtegang bayune tur sediaja maperang. Jalan maperang puputan pabuat bangsan iragane tur pabuat kota-kota padruen Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane. Dumadak pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar mamargi.”

13Dane Yoab miwah parawadua balan danene mangseh ngebug wong Siriane, tur mesehe raris pada jerih kapilayu.

14Ritatkala wong Amone ngeton wadua balan wong Siriane pada jerih, ipun taler jerih kapilayu saking ajeng Dane Abisai tur makirig ngranjing ka kota. Sasampune punika Dane Yoab raris mawali budal ka Yerusalem tur wusan ngebug wong Amone punika.

15Parawong Siriane uning, mungguing ipun sampun kakaonang antuk bangsa Israele, duaning punika wadua balane sami raris kapunduhang.

16Sang Prabu Hadadeser nauhin wadua balan bangsa Siriane sane wenten ring dangin Tukad Eprate. Wadua balane punika raris rauh ring Helam, kapimpin antuk Dane Sobah, senapatin Sang Prabu Hadadeser, prabune ring Soba.

17Rikala Ida Sang Prabu Daud mireng indike punika, ida raris munduhang wadua bala Israele, tumuli kabakta nglintangin Tukad Yordane tur mamargi ngungsi ka Helam ka genah wong Siriane ngatur gelarnyane ngarepin ida. Yudane tumuli kamimitin,

18tur wadua bala Israele prasida ngaonang wadua balan wong Siriane punika. Ida Sang Prabu Daud miwah wadua balan idane ngamademang kusir kreta perang wong Siriane pitung atus diri, prajurit sane nunggang kuda petang dasa tali diri, tur nyempal Dane Sobah, senapatin wadua balan mesehe kantos seda.

19Rikala pararatune sane kajajah antuk Sang Prabu Hadadeser uning mungguing ida sami sampun kakaonang antuk bangsa Israele, ida raris ngardi padame ring wadua balan Israele tur nyadia dados jajahan. Tur wong Siriane tan purun malih nulungin wong Amone. <<  2 Samuel 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran