Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 10 >> 

Tromp

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring Dane Musa, kadi asapuniki:

2“Ngaeja trompet ane malakar aji perak matoktok dadua. Trompete ento anggon ngaukin rakyate apanga mapunduh, wiadin anggon nunden rakyate majalan.

3Yening trompete makadadua ento kamunyiang ngalad, ento marti rakyate apanga teka mapunduh sig kitane di arepan gapuran Kemah Linggih Ulune.

4Nanging yening tuah abesik trompete kamunyiang, tuah parapamimpin sukune dogen ane patut teka mapunduh di arepan kitane.

5Yening munyin trompete pegat-pegat, ento marti suku-suku ane makemah di sisi kangin ane patut majalan.

6Yening dikaping pindone munyin trompet-trompete pegat-pegat, ento marti suku-suku ane di sisi kelod ane patut majalan. Dadinne, munyin trompete ane pegat-pegat ento marti mrentahang rakyate apanga majalan.

7Nanging yening anggon ngaukin rakyat apanga mapunduh, trompete ento patut kamunyiang ngalad.

8Ane patut ngupin trompete ento tuah parapandita, pianak-pianak Harune dogen. Pidabdabe tenenan patut katinutin ngantos salawas-lawasne.

9Yening kita nuju masiat di gumin kitane, buat nindihin gumin kitane marep teken musuh ane ngebug kita, munyiangja trompete ento makadadi tanda mapunduh di pasiatan. Ditu Ulun, Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane, lakar mapaica pitulungan muah ngrahayuang kita uli musuh-musuh kitane.

10Aketo masih dikalane kitane maliang-liang, nah ento di nujune ada rerainan tanggal apisan, muah rerainan ane lenan manut sopacaraning agama. Kita patut ngupin trompete ento, dikalan kitane ngaturang aturan maborbor muah aturan karahayuan teken Ulun. Ditu Ulun lakar mapaica pitulungan teken kita. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane.”

Wong

11Ring taun sane kaping kalih, sasampun bangsa Israele kesah saking jagat Mesir, nuju tanggal kalih sasih sane kaping kalih, megane sane ring duur Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, tumuli munggah.

12Irika bangsa Israele tumuli ngawitin mamargi medal saking tegal melakang Sinaine. Rikala sampun rauh ring tegal melakang Parane, megane punika tumuli mararian.

13Bangsa Israel ngawitin mamargi satinut ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa sane karauhang malantaran Dane Musa.

14Sabilang ipun mamargi manut rerodan sane sampun kapastiang. Sane mamargi pinih riin inggih punika suku sane kapimpin antuk panji-panji suku Yehudane. Pamarginnyane mapanta-panta, kapimpin antuk Dane Nahason okan Dane Aminadab.

15Barisan suku Isakare kapimpin antuk Dane Netaneel okan Dane Suar,

16miwah barisan suku Sebulone kapimpin antuk Dane Eliab okan Dane Helon.

17Sasampune punika Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli kelus, tur palingsehan Dane Gerson miwah Dane Merari sane patut negen Kemahe punika, raris mamargi.

18Ring ungkurnyane raris mamargi pasukan sane kapimpin antuk panji-panji suku Rubene. Pamarginnyane mapanta-panta, kapimpin antuk Dane Elisur okan Dane Sedeur.

19Barisan suku Simeone kapimpin antuk Dane Selumiel okan Dane Surisadai,

20miwah barisan suku Gade kapimpin antuk Dane Eliasap okan Dane Rehuel.

21Sasampune punika suku Lewi sane saking palingsehan Dane Kehat raris mamargi, saha mamuat barang-barang sane suci. Ritatkala palingsehan Dane Kehat punika rauh ring genahe makolem, Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, sampun puput malih kadegang.

22Wusan punika, raris mamargi pasukan sane kapimpin antuk panji-panji suku Epraime mapanta-panta kapimpin antuk Dane Elisama, okan Dane Amihud.

23Barisan suku Manasene kapimpin antuk Dane Gamaliel okan Dane Pedasur,

24miwah pasukan suku Benyamine kapimpin antuk Dane Abidan, okan Dane Gideoni.

25Pamuputipun pasukan sane kapimpin antuk panji-panji suku Dane raris mamargi. Pasukane punika makadados pajagan ring ungkur pasamuane makasami. Pamarginnyane mapanta-panta, kapimpin antuk Dane Ahieser, okan Dane Amisadai.

26Barisan suku Asere, kapimpin antuk Dane Pagiel okan Dane Okran,

27miwah pasukan suku Naptaline, kapimpin antuk Dane Ahira okan Dane Enan.

28Kadi asapunika rerodan pasukane, mamargi mapanta-panta, nyabran wong Israele jaga magingsir.

29Dane Musa tumuli mabaos ring ipen danene, Dane Hobab okan Dane Rehuel wong Midiane punika, sapuniki: “Sane mangkin tiang jaga mamargi ka genah sane jaga kapaicayang ring tiang anut ring sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun majanji, mungguing Ida jaga nadosang bangsa Israele bangsa sane gemuh landuh. Duaning punika ngiringja sareng-sareng ring tiang, irika semeton jaga ngrasayang jagat sane gemuh landuh sareng-sareng ring tiang.”

30Pasaur Dane Hobab asapuniki: “Inggih tiang suksma pisan ring pakayunan semetone punika. Sakewanten tiang meled pisan jaga mawali ka genah palekadan tiange.”

31Atur Dane Musa: “Sampunangja tilarina tiang. Semeton sane dados panuntun pamargin tiange, santukan semeton sane uning ring dija genahe sane becik buat nyujukang kemah ring tegal melakange.

32Yening semeton ledang nyarengin tiang, tiang jaga ngedum ring semeton mertan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kapaicayang ring tiang sareng sami.”

Bangs

33Sasampune bangsa Israel kesah saking Sinai, gununge sane suci punika, ipun mamargi tigang rahina suenipun. Peti Prajanjian Ida Sang Hyang Widi Wasa setata mamargi ring arepanipune, buat ngrereh genah nyujukang pakemahannyane.

34Sakantun ipun magingsir-gingsir makemah ring genahe asiki ka genahe sane lianan, megan Ida Sang Hyang Widi Wasa setata wenten ring duuripune rikalaning rahina.

35Nyabran Peti Prajanjiane punika jaga kabakta magingsir, Dane Musa setata matur sapuniki: “Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa ledang Palungguh IRatu matangi. Sambragangja meseh-meseh druene, mangda jadmane sane geting ring Palungguh IRatu sami pada kapilayu.”

36Tur sabilang Peti Prajanjiane punika mararian, Dane Musa matur sapuniki: “Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, ledang Palungguh IRatu mawali ring kulawargan Israele sane panyiuan puniki.” <<  Bilangan 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran