Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 11 >> 

Genah

1Bangsa Israel puniki ngawitin ngrengkeng pamantuka ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa ngeniang indik kamewehan-kamewehanipune. Ritatkala Ida Sang Hyang Widi Wasa mireng pakrengkengnyane, Ida duka tumuli nedunang geni ring ipun. Genine punika angarab-arab ring pantaranipune, tur abagian pakemahane keni kageseng antuk genine punika.

2Bangsane punika tumuli pajerit nunas ica ring Dane Musa. Dane Musa raris ngastawa ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, mawinan genine punika padem.

3Genahe punika raris kawastanin Tabera, santukan irika genin Ida Sang Hyang Widi Wasa ngarab-arab ring pantaran wong Israele.

Dane

4Sajeroning pangumbaran wong Israele punika, wenten taler makudang-kudang wong sunantara sane nyarengin ipun. Jadmane punika meled pisan nunas ulam samaliha wong Israele taler ngawitin wenten sane makeengan. Sapuniki baos ipune: “Beh, ambate melahne yen iraga maan be!

5Di Mesir iraga nyidayang naar be sakita karep, buina tusingja perlu meli. Beh, inget iraga teken dugas iragane naar ketimun, sumangka, prei, bawang muah kesuna ditu.

6Nanging ane jani, bayun iragane suba telah, buina tusing ada dedaaran ane nyandang daar, sajabaning manna dogen sabilang dina.”

7(Mannane punika rupanipun sakadi wewijiane sane alit, rupanipun putih masawang kuning.

8Rikalaning wengi, sinarengan ring ulung damuhe, mannane punika taler ulung ring pakemahane. Benjang semengane rakyate pada pasliwer nuduk munduhang mannane punika, raris kagiling wiadin katebuk kanggen tepung, sasampune punika raris kaolah dados roti bunter tur lempeh. Rasanipune sakadi roti sane mapanggang madaging minyak saitun.)

9(11:8)

10Ritatkala wong Israele pada mapunduh majujuk ring arepan pakemahannyane suang-suang, Dane Musa mireng ipun pada pakrimik. Ida Sang Hyang Widi Wasa raris duka kantos Dane Musa rumasa sedih ring kayun.

11Irika Dane Musa tumuli matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Punapike awinanipun Palungguh IRatu nibenin titiang antuk paindikan sane kaon sakadi asapuniki? Punapike Palungguh IRatu nenten ledang ring titiang? Punapike awinanipun jadmane makasami punika serahang Palungguh IRatu ring titiang?

12Boyake nenten titiang sane ngardi wiadin ngembasang ipun? Punapike awinannya Palungguh IRatu ngarsayang titiang, mangda matiningin ipun sakadi pangempu sane matiningin rare, kantos titiang patut ngampurayang ipun sapanjang pamarginnyane jagi ngungsi tanah sane janjiang Palungguh IRatu ring leluur ipune?

13Indayangja cingak ipun tan maren ngamigmig nunas ulam. Ring dijake rerehang titiang ulam buat nyukupang jadmane sane amunika akehipun?

14Titiang nenten mrasidayang padewekan ngenterang jadmane puniki makasami. Paindikane punika kalintang abot pabuat titiang.

15Yening Palungguh IRatu terus jaga mapetegenang indike puniki ring titiang, suecaninja titiang, ledang Palungguh IRatu ngamademang titiang mangda titiang tan malih ngrasayang kasangsaran sane tibakang Palungguh IRatu ring titiang puniki.”

16Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli masabda ring Dane Musa, sapuniki: “Punduhangja anake ane kajiang muah ane katrima dadi pamimpin-pamimpin bangsane pitung dasa diri. Ajakja ia ka ajeng Ulune di Kemah Linggih Ulune, laut tunden ia pada majujuk di samping kitane.

17Ditu Ulun lakar tumurun tur ngandika teken kita. Ulun lakar nyuang abedik roh ane suba paicayang Ulun teken kita, laut paicayang Ulun teken ia ajaka makejang. Malantaran keto ia lakar nyidayang nulungin kita ngitungang bangsane ene, tur kita tusing buin padidi ane ngitungang ia.

18Ane jani orahangja teken bangsane ento kene: Dinane ane buin mani suciangja dewek kitane ajak makejang. Kita lakar pada naar be. Ida Sang Hyang Widi Wasa suba mireng sesambatan muah pakrimik kitane, mungguing kita dot madaar be, buina kita rumasa enu agetan dugas kitane nongos di Mesir. Ane jani Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar mapaica be teken kita, tur kita patut naar bene ento.

19Kita patut naar bene ento tusingja awai dua wai, limang dina wiadin dasa lemeng, wiadin duang dasa lemeng.

20Nanging abulan mepek makelonne kita lakar naar be kanti kita lakar gelem tur ngutah-utah ulihan naar be. Unduke ento lakar kalaksanayang buka keto, sawireh kita suba tulak teken Ida Sang Hyang Widi Wasa ane ada di pantaran kitane, buina sawireh kita suba makeengan teken Ida tur kita ngorahang mungguing kita melahan tusing magedi uli di Mesir.”

21Dane Musa tumuli matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Iriki titiang patut nuntun jadma 600.000 akehipun, tur Palungguh IRatu ngandikayang jaga maicain ipun ulam jangkep asasih suenipun.

22Punapike cukup wenten banteng wiadin biri-biri sane jaga katampah buat ngwaregang bangsane puniki? Punapike ulame sane ring segara makasami cukup buat ipun?”

23Pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Apake kakuasan Ulune ada batesne? Kita lakar nepukin apake unduk ane sabdayang Ulun ento lakar kasidan apa tusing!”

24Dane Musa tumuli medal tur ngrauhang sapatitah Ida Sang Hyang Widi Wasa, ring bangsane punika. Dane Musa munduhang pamimpin pitung dasa diri, tur kapangandikayang majujuk ngilehin Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa.

25Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli tumurun sajeroning mega, tur masabda ring Dane Musa. Ida raris ngambil akidik roh sane sampun paicayang Ida ring Dane Musa, raris paicayang Ida ring pamimpin sane sareng pitung dasa punika. Rikala rohe punika ngencegin parapamimpine punika, dane ngawitin nyerit sakadi nabi, nangingke nenten amunapi suenipun.

26Wenten sareng kalih saking pantaran pamimpine punika inggih punika, Dane Eldad miwah Dane Medad, kantun malinggih ring pakemahan, nenten medal sareng-sareng ring pamimpine sane lianan ka Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ring pakemahane punika taler roh Ida Sang Hyang Widi Wasa nedunin dane, tur dane sareng kalih raris ngawitin jerit-jerit sakadi nabi.

27Irika raris wenten anak truna adiri nguningayang ring Dane Musa, indik sane kalaksanayang antuk Dane Eldad miwah Dane Medad.

28Sasampune punika Dane Yosua okan Dane Nun, sane ngawit kantun muda sampun ngayahin Dane Musa raris matur ring dane, sapuniki: “Nikayangja anake punika mangda wusan sakadi asapunika.”

29Dane Musa tumuli masaur: “Ngudiang dadi cening ngilonin tiang? Tiang ngajap-ajap apang Ida Sang Hyang Widi Wasa nedunang roh Idane teken bangsa druen Idane makejang, tur nadiang ia ajaka makejang dadi nabi.”

30Dane Musa miwah parapamimpine sane pitung dasa punika raris mawali ka pakemahannyane.

Ida S

31Tan dumade, Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngrauhang angin mampeh saking segarane. Angine punika ngrauhang paksi puuh sane pakebernyane endep pisan. Ring sakuub pakemahane punika miwah ring jabannyane ngantos makudang-kudang kilometer dohipun paksi puuhe punika pada menceg ngebekin genahe punika. Paksine punika kalintang akeh pisan, kantos madugdug, kantos wenten ameter tegehipun.

32Duaning punika ring rahinane punika arahina mepek, taler ring wengine punika kantos rauh semengan, miwah benjangnyane, rakyate pada iteh ngejuk paksi puuhe punika. Asing-asing anak pada ngejuk, paling akidik wenten siu kilogram. Paksi-paksine punika anggen ipun dengdeng, kajemuh ring kiwa tengen kemahnyane.

33Kantun akeh ulame sane durung kajengang, Ida Sang Hyang Widi Wasa raris duka ring bangsane punika, tur Ida nedunang grubug ring pantaranipune.

34Punika awinannya genahe punika kawastanin: “Upah Loba”, santukan sakancan jadmane sane padem ulihan lobanipune sami pada kapendem irika.

35Saking irika bangsane punika raris ngungsi ka kota Haserot, tumuli ngwangun kemah ring genahe punika. <<  Bilangan 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran