Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 4 >> 

Patun

1Punika awinanipun tiang sane mapangkeng malantaran mamarekan ring Ida Sang Panembahan, kedeh mapinunas ring semeton, mangda semeton urip manut sakadi sesanan anake sane sampun kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

2Semeton patut tansah ngalap kasor, darma sadu miwah sabar. Sinahangja kapitresnan semetone malantaran saling tulungin.

3Semeton patut pada sarat ngamanggehang patunggilan sane kapaicayang antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, sajeroning karahayuan, sane nunggilang semeton sareng sami.

4Semeton dados maraga tunggal, maderbe Roh tunggal miwah tunggal pangapti, esengan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton.

5Samaliha tunggal Panembahan, tunggal kapracayan, tunggal lelukatan,

6ma-Widi tunggal inggih punika sane dados Ajin manusane makasami, sane dados Panembahan anake makasami, sane makarya sajeroning manusane makasami miwah sane malingga sajeroning manusane makasami.

7Iraga suang-suang sampun kicen paica manut sih pasuecan sane sampun kapastiang antuk Ida Sang Kristus Yesus.

8Sakadi kecaping Cakepan Sucine asapuniki: “Ritatkala Ida munggah ka genahe sane maha luur Ida makta paratawanan. Ida maicayang paica ring imanusa.”

9Sane mangkin, napike tegesne: “Rikala Ida munggah”? Punika mapiteges, mungguing pinih riin Ida tedun, inggih punika tedun ka dasar jagate.

10Ida sane sampun tedun punika, Ida taler sane munggah ka genahe sane maha luur, sane ngungkulin akasane makasami tur buanane kabekin antuk kawisesan Idane.

11Ida punika sane maicayang paica ring imanusa. Ida sane nyelik makudang-kudang anak kadadosang utusan, sane lianan kadadosang nabi, sane lianan malih dados juru ngortiang Orti Rahayu, wenten taler sane dados pangancang pasamuan miwah sane lianan dados guru.

12Kadi asapunika Ida nabdabang kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa makasami buat nglaksanayang pakaryan sane dados ayah-ayahan anak Kristen sajeroning ngwangun anggan Ida Sang Hyang Yesus Kristus.

13Dadosipun iraga sane sareng akeh puniki pacang katunggilang sajeroning kapracayan miwah pangresepan ngeniang ring indik Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa. Iraga pacang dados kelih manut kasampurnan Ida Sang Kristus.

14Iraga tan patut kantun sakadi rare, sane kaanyudang antuk ombak tur ampehang angin, inggih punika peplajahan saking anake sane ngawinang anake lianan pada paling.

15Tungkalikanipun iraga patut kukuh bakuh sajeroning Ida Sang Kristus, sane maraga Ulu, malantaran maosang indik kapatutan sajeroning kapitresnan.

16Sajeroning pangraksan Idane, anggotan sikiane punika katunggilang dados asiki. Dadosipun yen sabilang anggotan sikiane punika ngamargiang tetegenannyane sapatut ipun, sinah sikiane punika sayan tumbuh ngagengang tur dados kukuh bakuh sajeroning kapitresnan.

Manus

17Sajeroning parab Ida Sang Panembahan tiang maosang miwah misekenang indike puniki ring semeton: sampunangja semeton malih urip sakadi jadma sane tan pracaya ring Widi, sane pepinehnyane tan paguna,

18miwah pangresepannyane peteng dedet. Ipun sami tan polih duman urip, saking paican Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan ipun yakti-yakti belog punggung.

19Ipun tan pisan maderbe kimud, samaliha tan wus-wusan malaksana corah saha ngulurin indriane sane cemer.

20Boyaja kadi asapunika sane plajahin semeton ngeniang indik Ida Sang Kristus.

21Semeton sampun seken pisan mireng indik Idane, maliha sakadi sisian Idane, semeton sampun kuruk indik kapatutan sane sajeroning Ida Hyang Yesus.

22Punika awinanipun semeton patut ngutang kamanusane sane lawas, inggih punika sakancan laksanan semetone sane sampun-sampun, sane sampun kasengkalen antuk indriane sane paling.

23Sehinja tungtung ati miwah pakayunan semetone mangda dados anyar.

24Rangsukja kamanusane sane anyar, sane kakardi manut gambar Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kasinahang sajeroning urip sane sujati, inggih punika sadu tur suci.

25Duaning asapunika, sampunangja semeton malih mogbog! Semeton suang-suang patut mabaos amun sujatinipun ring pantaran semetone, santukan iraga puniki dados anggotan ragan Ida Sang Kristus.

26Yening semeton duka, sampunang kantos ngawinang semeton madosa. Samaliha sampunangja duka kantos surup surya.

27Sampunangja icena Ratun Setane kantos polih jalaran.

28Semeton sane demen mamaling, patut wusan mamaling tur patut ngawitin makarya mangda mrasidayang urip sakadi patutne, samaliha mrasidayang nulungin anake sane tiwas.

29Yening mabebaosan, sampunangja ngwedalang baos sane nyakitin ati, nanging mabaosja sane maguna, kantos paindikan sane baosang semeton ngawinang becik pabuat anake sane miragiang.

30Sampunangja ngawinang sungsut Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan Roh Idane punika dados cihna, mungguing semeton sampun dados druen Ida Sang Hyang Widi Wasa. Roh Idane punika sane pacang ngrahayuang semeton, yening sampun rauh panemayane Ida Sang Hyang Widi Wasa mebasang semeton.

31Dohangja ragan semetone saking sakancan pepinehe sane duleg, saking indriane sane kaon miwah saking kabramantian. Sampunang malih seneng mapisuna wiadin nyacad anak. Sampunang malih madue pakayunan geting miwah sapanunggilanipun.

32Tungkalikanipun, semeton patut ajer miwah darma sadu, samaliha saling aksamayang, sakadi Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngampurayang semeton sajeroning Ida Sang Kristus.Download Audio MP3 (Efesus 4):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Efesus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran