Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ezra 6 >> 

Prent

1Sasampune punika, Ida Sang Prabu Darius raris mrentahang mangda nureksain prasastin ida sang prabu sane kasimpen ring Babel.

2Raris kapanggihin wenten prasasti ring kota Ahmeta, ring propinsi Media, sane masuara kadi asapuniki:

3“Ring taun sane kaping pisan duk Ida Sang Prabu Kores jumeneng ratu, Ida ngwedalang prentah, mangda Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ring Yerusalem malih kawangun, makadados genah ngaturang aturan miwah aturan maborbor. Tegeh Perhyangane punika patut pitulikur meter tur linggahnyane taler pitulikur meter.

4Tembok-temboknyane malakar batu ageng-ageng tigang lapis, raris kalapisin antuk taru. Sakancan prabeanipun kataur antuk ida sang prabu.

5Kadi asapunika taler prabot mas miwah perak Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kambil antuk Ida Sang Prabu Nebukadnesar saking Perhyangan Agunge ring Yerusalem tur bakta ida ka Babel, makasami patut kawaliang tur kagenahang ring genahnyane sane nguni ring Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Yerusalem.”

Ida S

6Sasampune punika Ida Sang Prabu Darius raris mapaica pangwales, sapuniki: “Katiba teken gubernur dauh Tukad Eprate, aketo masih Setar-Bosnai, kayang parakantin pamane. Johangja iban pamane uli ditu.

7Edaja gulgula ia magarapan. Depangja gubernur Yehudane muah parapamimpin Yehudane ngwangun Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa di tongose ane imaluan.

8Sajaba ento, gelahe mrentahang, apanga paman nulungin parapamimpin wong Yahudine buat ngwangun Perhyangan Ida Sang Hyang Widi Wasane ento. Prabeannyane enggalang bayah baan pajeg muah upetine ane duduk paman dauh Tukad Eprate, apanga gegaene ento tusing kadat.

9Buina tusing dadi sangkenang, nglemah paman patut nyerahang teken parapanditane di Yerusalem sakancan ane perluanga, luire sampi jagiran muda, biri-biri muani muah panak biri-biri buat aturan maborbor pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin langite, muah gandum, uyah, anggur muah lengis.

10Unduke ene patut laksanayang paman apanga ia setata ngaturang aturan ane ngledangin Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin langite, tur ngastawayang gelahe muah pianak-pianak gelahe.

11Buina gelahe mrentahang paman, apanga asing-asing anak ane bani nungkasin kaputusane ene, adegan umahne patut kabut abesik tur ia katomplok baan adegane ento. Sasubane keto umahne patut kuugang.

12Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane nyelik kota Yerusaleme dadi tongos nyungsung Ida, lakar mungkatang pararatu wiadin bangsa ane bani tempal teken prentahe ene tur bani nguugang Perhyangan Agung Idane, ane di Yerusalem ento. Gelahe Sang Prabu Darius ane mesuang prentahe ene. Makejang prentahe ene patut kalaksanayang.”

Perhy

13Sasampune punika, Dane Tatnai gubernur dauh Tukad Eprate, Dane Setar-Bosnai miwah parakantinnyane raris ngamargiang sapatitah Ida Sang Prabu Darius.

14Parapanglingsir wong Yahudine nglanturang pakaryane punika saha lancar kangsok antuk Nabi Hagai miwah Nabi Sakaria okan Dane Ido. Dane sareng sami muputang wewangunane punika satinut ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele miwah saadung ring prentah Ida Sang Prabu Kores, Darius miwah Artahsasta pararatune ring Persia.

15Perhyangan Agunge punika puput kawangun ring tanggal tiga, sasih Adar, ring taun sane kaping nem panyeneng Ida Sang Prabu Darius.

16Sasampune punika wong Israele, parapandita, wong Lewi miwah anake sane tiosan sane mawali saking paselongan, raris ngwentenang upacara mlaspas Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane ipun sareng sami pada masuka rena.

17Buat mlaspas Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa punika, dane ipun ngaturang banteng jagiran satus ukud, biri-biri muani satak ukud miwah panak biri-biri samas ukud. Dane ipun taler ngaturang kambing muani roras ukud, sane pinaka dados aturan pamrastaning dosa pabuat wong Israel makasami, manut cacakan suku bangsa Israele.

18Dane ipun taler ngadegang parapandita manut sorohnyane miwah wong Lewi manut golongannyane, buat ngayah ring Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Yerusalem, manut kacap cakepan Dane Musa.

Rerai

19Ring tanggal patbelas, sasih sane kaping pisan, anake sane mawali saking paselongan pada marerainan Paskah.

20Duaning punika parapandita miwah wong Lewine raris pada nyuciang raga tur dane sareng sami raris suci. Irika parawong Lewine raris nampah panak biri-biri buat aturan Paskah pabuat anake sane mawali saking paselongan, pabuat parapanditane miwah pabuat ragan danene ngraga.

21Wong Israele sane mawali saking paselongan miwah sakancan anake sane nyuciang dewek saking leteh cemer bangsa-bangsa sane wenten ring jagat punika miwah anake sane rauh mabakti ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele, sami pada nunas aturan punika.

22Ipun taler marerainan Roti Tan Paragi pitung rahina suenipun, maduluran manah suka rena. Ipun pada suka rena ring manah duaning Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngawinang pakayunan sang prabu Asure ledang ring ipun, kantos sang prabu sampun ngicen ipun pitulungan sajeroning ipun makarya ngwangun Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele. <<  Ezra 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran