Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 2 >> 

Pitut

1Punapike urip semetone sajeroning Ida Sang Kristus ngawinang semeton kukuh bakuh? Punapike kapitresnan Idane nglipur semeton? Punapike semeton nunggil ring Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa? Punapike semeton marasa saling tresnain miwah saling padalem ring pantaran semetone?

2Pinunas tiange ring semeton, tegepangja kaliangan manah tiange, malantaran nunggilang pakayunan, nunggilang kapitresnan miwah idep lan pangapti.

3Sampunangja ngulahang raga kewanten, wiadin nyumbungang raga, nanging pada alap kasorja marep ring semeton sane lianan, tur sampunang pisan mitaenang raga becikan ring semeton sane lianan.

4Sampunangja semeton ngulahang raga suang-suang kewanten, nanging semeton patut saling runguang.

5Semeton patut nakehang raga pateh sakadi Ida Sang Kristus, inggih punika:

6Yadiastu Ida maraga Widi, nanging Ida tan mikukuhin linggih Idane sakadi Widi.

7Tungkalikanipun, saking lilaning kayun, Ida nilar linggih Idane punika, raris ngambil tegak parekan. Ida sampun nyekala dados manusa.

8Ida sampun ngasorang raga tur satinut ring pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa kantos seda, kapentang ring salibe.

9Malantaran punika Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nglinggihang Ida ring genah sane pinih luur, tur Ida kapaicain parab sane lianan.

10Punika awinane sawatek sane wenten ring suarga miwah ring jagate miwah sane wenten ring jagate sane ring sor sami jaga pada sumuyud sumungkem, buat ngluihang parab Ida Hyang Yesus,

11tur sami pada jaga ngangkenin, mungguing Ida Sang Kristus Yesus punika maraga Panembahan, pabuat kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji.

Pasam

12Inggih parasemeton sane sayang, sakadi semeton sampun tansah satinut ring tiang, rikalan tiange wenten sareng-sareng ring semeton, kadi asapunika taler sane mangkin, semeton patut satinut ring tiang, rikalan tiange doh saking semeton. Antengangja makarya, madasar antuk manah jejeh ngetor, buat nyampurnayang karahayuan semetone.

13Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa tansah makarya ring urip semetone, mangdane semeton kayun tur mrasidayang ninutin pakarsan Idane.

14Sampunangja ngamelmel wiadin matetungkasan sajeroning nglaksanayang saluiring paindikan,

15mangdane semeton prasida suci tan paceda, manut sakadi paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampurna iriki ring jagate, ring pantaran anake dosa miwah droaka. Semeton patut masinar ring pantaranipune, waluya sakadi bintang-bintang sane macaya ring langite,

16rikala semeton midartayang ring ipun Orti indik uripe punika. Yening semeton nglaksanayang indike punika, tiang jaga polih jalaran buat nyumbungang dewek malantaran semeton, ring rahina rauh Ida Sang Kristus, santukan irika pacang janten, mungguing saluiring usaha miwah pakaryan tiange nentenja nirguna.

17Yadiastu getih tiange jaga kakecorang dados banten, sane katurang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran kapracayan semetone ring Ida Sang Kristus, tiang pacang matur suksma, tur tiang pacang maliang-liang sareng ring semeton.

18Kadi asapunika taler semeton patut matur suksma, tur maliang-liangja sareng tiang.

Timot

19Sajeroning Ida Hyang Yesus Kristus, tiang ngajap-ajap, mangda tiang mrasidayang digelis ngutus Timotius ngrauhin semeton, mangdane manah tiange prasida kalipurang malantaran tiang polih orti ngeniang indik semetone.

20Mungguing Timotius punika, wantah ipun sane mrasidayang ngrasayang kawentenan tiange miwah sane saking jati-jati taler nglinguang kabuatan semeton.

21Semeton sane lianan wantah ngulahang dewekipune suang-suang kewanten, ipun tan rungu ring indik Ida Hyang Yesus Kristus.

22Tur semeton sami pada uning indik kasatian sane sampun buktiang ipun, indikipune sareng tiang, tan bina sakadi pianak ngajak rerama, sampun makarya sinarengan pabuat Orti Rahayune.

23Tiang ngajap-ajap pisan, sasampune janten wicaran tiange, digelis jagi ngutus ipun ngrauhin semeton.

24Samaliha sajeroning Ida Sang Panembahan, tiang newek taler pacang mrasidayang digelis ngrauhin semeton.

25Kamanah antuk tiang, buat pisan tiang ngutus Epaproditus ngrauhin semeton. Ipun sampun makarya miwah ngroangin tiang, inggih punika ipun sampun dados pangayah sane utus semeton buat nulungin tiang.

26Ipun meled pisan jaga kapanggih ring semeton sinamian, tur ipun marasa engsek ring manah, santukan semeton sampun mireng indik ipune gelem.

27Sawiakti ipun gelem, samaliha das-dasan padem. Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sayang ring ipun, maliha boyaja wantah ring ipun kewanten, nanging Ida taler sayang ring tiang, mangdane sampunang maweweh-weweh kasedihan tiange.

28Punika awinanipun tiang meled pisan jaga ngutus ipun ngrauhin semeton, mangda rikalane semeton manggihin ipun, semeton prasida liang, tur kasedihan tiange pacang sirna.

29Tampija ipun antuk kayun sane liang, sakadi semeton sajeroning Ida Sang Panembahan. Ajiangja sakancan anake sane sakadi ipun,

30santukan ipun ngetohang uripnyane kantos dasdasan padem, pabuat pakaryan Ida Sang Kristus, inggih punika ipun nulungin tiang, buat nylediinin semeton sareng sami.Download Audio MP3 (Filipi 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Filipi 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran